Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница25/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Добра практика 12. Допустимост на 2% излишък или дефицит (разлика между разходите на администрацията за предоставяне на услугите и приходите от такси). Възможност таксите да бъдат отменяни, когато се установи, че разходите за администрирането им са по-големи от приходите


Практика № 12

Допустимост на 2% излишък или дефицит (разлика между разходите на администрацията за предоставяне на услугите и приходите от такси). Възможност таксите да бъдат отменяни, когато се установи, че разходите за администрирането им са по-големи от приходите

Година на въвеждане

В рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани данни/документи, от които да става ясно от кога практиката е въведена.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Дирекция „Ветеринарни медикаменти”   изпълнителна агенция към Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Дирекция „Ветеринарни медикаменти“ не е задължена да актуализира размера на таксите, когато в края на отчетния период излишъкът или дефицитът, формиран като разлика между разходите за предоставяне на услугите и приходите от такси не надвишава 2%. С оглед избягване формирането на дефицит или излишък, разходите за услуги и приходите от такси се контролират чрез определяне на максимален размер на таксата в нормативните актове, наблюдават се тенденциите и търсенето на услугите, чрез освобождаване заплащането на такса, чрез намаляване на нейния размер и пр. Когато се установи, че разходите за администриране на дадена такса надвишават приходите от предоставянето на услугите е допустимо тя да бъде отменена.

Начин на въвеждане

В рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани актове и документи, от които да е виден начинът на въвеждане на практиката.Териториално приложение

Макар практиката да е идентифицирана в Дирекция „Ветеринарни медикаменти”, може да се допусне, че тя се прилага и от други публични организации в Обединеното кралство.Цел и ефективност

Целта на допустимите 2% дефицит или излишък от приходите от такси, както и възможността таксите да се отменят, когато приходите от тях не оправдават разходите за тяхното администриране не беше изрично посочена, но може да се допусне, че тя е свързана с намаляване на административната тежест вътре в администрацията и с повишаване ефикасността в дейността на ведомството. Практиката беше представена по време на работната среща и дотолкова, доколкото се прилага от Дирекция „Ветеринарни медикаменти” може да се приеме, че е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Практиката е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото за изчисляване на излишъка и дефицита, както и за изчисляване на разходите за администриране на приходите от такси се определят разходите за предоставяне на услугите. Практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на разходноориентираните такси), защото в България третирането на излишъка и дефицита, както и възможността таксите да бъдат отменяни, когато разходите за администрирането им надвишават приходите от тях не са регламентирани. Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към правото да не се променя размера на таксите, когато се формира излишък или дефицит до 2%, както и да се отменят, когато разходите за администрирането им не оправдава тяхното събиране дотолкова, доколкото е предпоставка за улесняване на държавните служители и за намаляване на административната тежест вътре в администрацията. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

Действащият Закон за държавните такси не съдържа разпоредби, регламентиращи третирането на излишъка и дефицита при постъпленията от такси, както и възможността някои такси да бъдат отменяни, когато разходите за тяхното администриране надвишават приходите от предоставяните услуги

Приложимост на практиката в България

Практиката е идентифицирана от двама участника в работното посещение. Тя може напълно да се приложи в България например чрез подходящ текст в проекта на нов Закон за таксите и/или в проекта на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси и/или в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип.

Добра практика 13. Достъпност на услугите, предоставяни от съдилищата и трибуналите, произтичаща от разпоредбата на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека. Определяне на горна граница на размера на първоначалната такса за съдебни дела. Наличие на критерии за намаляване размера на таксата и за освобождаване от задължението за заплащането й.


Практика № 13

Достъпност на услугите, предоставяни от съдилищата и трибуналите, произтичаща от разпоредбата на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека. Определяне на горна граница на размера на първоначалната такса за съдебни дела. Наличие на критерии за намаляване размера на таксата и за освобождаване от задължението за заплащането й.

Година на въвеждане

Практиките (достъпност на съдебните услуги, горна граница на първоначалната такса и наличието на критерии за намаляване размера на таксата) са представени по време на работната среща в Министерството на правосъдието с представителя на Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите. По време на срещата не беше уточнен периодът, от който се прилагат.

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите, която отговаря за администрацията на наказателните, гражданските и семейните съдилища и трибунали в Англия и Уелс, както и за трибуналите в Шотландия и Северна Ирландия, които не се ползват с автономност е отговорна за прилагането на практиките (достъпност на съдебните услуги, горна граница на първоначалната такса и наличието на критерии за намаляване размера на таксата).

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Британската правосъдна система стриктно спазва разпоредбата на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, според който „всяко лице, при решаването на правен спор относно неговите граждански права и задължения или основателността на каквото и да е наказателно обвинение срещу него, има право на справедливо и публично гледане на неговото дело в разумен срок, от независим и безпристрастен съд, създаден в съответствие със закона. […].“ На практика това означава, че макар размерът на таксата да е определен така, че да покрива всички разходи, когато дадено лице не е в състояние да я заплати или я заплаща в намален размер, разликата се покрива със средства от Консолидирания фонд (бюджета). Размерът на таксите се определя много внимателно, тъй като първата и основна цел на Министерството на правосъдието е осигуряване на достъпно правосъдие за всички граждани и фирми. В тази връзка е определен максимален размер на таксата при подаване на жалбата, който е 2000 британски лири. Освобождаването от задължението за заплащане на такса или намаляването на нейния размер е допустимо при наличието на определени условия. В общия случай се взимат под внимание доходите на жалбоподателя и/или на ответника и неговата/нейната собственост (активи), възлизащи на стойност над 3000 британски лири. Възможно е съдът да разпореди част от имуществото да бъде ипотекирано, когато дадено лице не разполага с достатъчно средства, за да заплати съдебната такса. Това е допустимо обаче само когато лицето разполага с втори имот (жилище). По принцип право на заплащане на намален размер на такса имат лицата, на които са отпуснати социални помощи.

Начин на въвеждане

Достъпността на услугите, предоставяни от съдилищата и трибуналите, в контекста на член 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи е гарантирана с алинея 1 на член 6 от Закона за човешките права от 1998 г.91 според която „е незаконно за публичен орган да действа по начин, който е несъвместим с правата в Конвенцията”. Максималният размер на първоначалната такса, както и основанията за намаляване на нейния размер се съдържат в подзаконови актове, които регламентират предявяването на искове и подаването на жалби пред съдилищата и трибуналите.Териториално приложение

Практиките (достъпност на съдебните услуги, горна граница на първоначалната такса и наличието на критерии за намаляване размера на таксата) се прилагат от всички наказателни, граждански и семейни съдилища и трибунали в Англия и Уелс, както и от трибуналите в Шотландия и Северна Ирландия, които не се ползват с автономност.Цел и ефективност

Макар целта на описаните практики да не е идентифицирана в нормативен акт или документ, може да се приеме, че тя е спазване на ангажиментите, поети от Обединеното кралство с ратифицирането на Конвенцията през 1951 г.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Практиката е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото за определяне размера на съдебните такси се изчисляват разходите за предоставяне на услугите. Практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на разходноориентираните такси) дотолкова, доколкото в България не е определен максимален размер на таксата при подаване на иск или жалба пред съдебна инстанция. Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към практиките, защото и трите са свързани със спазването на член 6 на Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

България ратифицира Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи през 1992 г. Дотолкова, доколкото по силата на член 5, ал. 4 на Конституцията92 „международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната [и] имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат” може да се допусне, че размерът на таксите в страната също се определя по начин, който осигурява достъпност на услугите, предоставяни от съдебната система.

В рамките на проучването не е идентифициран акт, с който да се регламентира максимален размер на таксата при подаване на иск или жалба пред съда. Член 5 на сега действащия Закон за държавните такси определя кръгът на лицата, които са освободени от заплащането на държавни такси: ищците   работници и служители   по искове за изработена заплата и надница, а така също и по други искове, произтичащи от трудовите договори; ищците   членове на трудово-производителни занаятчийски кооперации   по искове за възнаграждение за работа в същите кооперации; ищците   по искове за възнаграждения, произтичащи от права на изобретения и ищците   по искове за издръжка. В същия член са посочени и съдебните производства, документите и книжата, за които са освободени от държавни такси: наказателни дела от общ характер; дела за издръжка; дела за настойничество; и дела за установяване на произход.Приложимост на практиката в България

И трите практики биха могли да бъдат приложени в България. Принципът за гарантиран достъп до правосъдие, включително чрез възможността за определяне на такси, чийто размер е по-малък от разходите за предоставяне на услугите може да се за заложи в проекта на новия Закон за таксите и/или в проекта на Методиката за определяне размера на таксите на разходен принцип и/или в Специализираната методика за оценка на въздействието от въвеждането на такси. Максимален размер на таксите при подаване на жалба или иск пред съдебна инстанция, както и критериите за освобождаване от задължението за плащане на такса, в случай че практиките бъдат възприети, може да се определят в проекта на нов Закон за таксите или в проекта на Методиката за изчисляване размера на таксите на разходен принцип и/или в Специализираната методика за оценка на въздействието от въвеждането на такси.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница