Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница22/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Добра практика 9. Определени критерии (обстоятелства), наличието на които е предпоставка за актуализиране размера на таксите


Практика № 9

Определени критерии (обстоятелства), наличието на които е предпоставка за актуализиране размера на таксите

Година на въвеждане

Няма данни

Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Вероятно всички министерства и публични организации в Обединеното кралство. Практиката е идентифицирана в рамките на работното посещение по време на срещата в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit)

Кратко описание на практиката

Агенцията по околна среда актуализира размера на съществуващите такси при инфлация, при промяна в задълженията на ведомството, когато се установи, че таксите не отразяват разходите за осъществяване на някои дейности и при настъпване на промени в подхода на регулиране на лицензираните дейности. Сходен е и подходът на Дирекция „Ветеринарни медикаменти” към Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони. При изчисляване на разходите, извършвани за предоставяне на услугите и при определяне размера на таксите, Дирекцията взима под внимание настъпилите промени в съответния сектор, инфлацията, очаквания обем на търсене на услугите, промените в организационната структура и ефикасността на дейността, измененията в нормативната уредба и пр.

Начин на въвеждане

В рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани конкретни разпоредби или документи с указания за обстоятелствата, наличието на които предполага актуализиране размера на таксите. Текст, в който са описани ситуации, които трябва да се вземат под внимание при изчисляване и при актуализиране размера на таксите се съдържа в Насоките на Министерството на здравеопазването (вж. точка 2.7 от Раздел ІV).Териториално приложение

Дотолкова, доколкото в рамките на проучването и по време на работното посещение не са идентифицирани разпоредби или документи с правила, които да дефинират конкретни условията, наличието на които предполага своевременно актуализиране на таксите е трудно да се определи териториалното приложение на практиката. Независимо от това може да се допусне, че тя е приложима за всички министерства и публични организации в Обединеното кралство, които не се ползват с известна автономност от британското централно правителство (и парламент).Цел и ефективност

Макар целта на практиката за актуализиране размера на таксите при наличие или при възникване на определени обстоятелства (инфлация, промяна в начина на предоставяне на услугата, промяна в разходите за услугата и пр.) да не идентифицирана изрично, може да се допусне, че тя е свързана с недопускане формирането на дефицит или излишък. Въз основа на информацията, представена от служители в Агенцията по околна среда и в Дирекция „Ветеринарни медикаменти” може да се допусне, че таксите се актуализират своевременно при възникване на такива обстоятелства, което е основание практиката да се приеме за ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Практиката за дефиниране на критерии (обстоятелства), наличието на които изисква актуализиране размера на таксите отговаря на критериите за подбор на добри практики само до известна степен. Тя е релевантна към критерий 1 (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите) дотолкова, доколкото част от обстоятелствата, които предполагат актуализиране размера на таксата са свързани с промяна в разходите, извършвани за предоставяне на услугите. Може да се приеме, че практиката отговаря и на критерий 4 (гъвкавост/иновативност при определяне на разходноориентираните такси), защото дори при настъпване на съответните обстоятелства, в правомощията на министъра или ръководителя на ведомство е да прецени дали и с какъв размер да се променят таксите. Критерий 5 (силни страни и постижения) също е относим към дефинирането на критерии (обстоятелства), които предполагат актуализиране на таксите дотолкова, доколкото практиката дава възможност за своевременна промяна в техния размер, когато поради една или друга причина е възможно да се формира излишък или дефицит. Критерии 2 и 3 (съответно обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология и прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) са в по-малка степен относими към практиката.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

В българските нормативни актове и документи, уреждащи или имащи отношение към правилата за изчисляване на таксите не са идентифицирани конкретни критерии или обстоятелства, наличието на които да предполага (своевременно) актуализиране размера на таксите.

Приложимост на практиката в България

Практиката е напълно приложима в България. Тя може да се въведе например с подходящ текст в проекта на новия Закон за таксите или в проекта на Методиката за определяне размера на таксите на разходен принцип. Дефинирането на механизъм, както и обстоятелства, чието наличие би предполагало изменение (актуализиране) размера на таксите е предвидено и в Концепцията за нова политика по отношение на таксите (вж. т. 8.2 „Механизъм за актуализиране размера на таксите”).
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница