Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница28/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

VІІІ. Препоръки по отношение на методологията за определяне на размера на разходноориентираните такси в България


Представените в настоящият Раздел VIII препоръки са изведени въз основа на направения преглед на нормативни актове и документи, имащи отношение към въвеждането и определянето размера на таксите в Обединеното кралство, както и въз основа на информацията и практиките, представени в рамките на работното посещение в Лондон. Повечето препоръки могат да бъдат отразени както в проекта на нов Закон за таксите, така и в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип и/или в проекта на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси.

Подобно на британската практика, а така също съобразно и предвиденото в Концепцията за нова политика по отношение на таксите, може да се разгледа възможността да създаване или за определяне на централно звено, което да координира въвеждането на нови и актуализирането на размера на съществуващи такси. Препоръчително е в проекта на нов Закон за таксите и/или в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип да се регламентират задълженията на ръководителя и/или на главния счетоводител на ведомството по отношение на таксите. Макар британската и българската правна рамка за таксите да се различават, може да се разгледа възможността и целесъобразността за дефиниране на различни категории публични услуги, както и на финансови цели при определяне размера на таксите (например за пълно възстановяване на разходите, за частично възстановяване на разходите и пр.).

Препоръчително е, каквато е практиката в Обединеното кралство и както е предвидено в Концепцията, да се въведе текст, който да указва, че заедно с проекта на нормативен акт, с който се въвеждат нови или се изменя размера на съществуващи такси, се представя и обосновка за предложения размер на таксата, от която да е видно как ще се постигне пълно възстановяване на разходите. Също така е може да се разгледа възможността за въвеждане на законова забрана за кръстосано субсидиране на предоставяните публични (административни) услуги. Обстоятелствата, при които кръстосаното субсидиране би било допустимо е препоръчително да бъдат регламентирани с нормативен акт.

По отношение правилата за актуализиране размера на таксите може да се разгледа възможността за установяване на принципи, правила и срокове за преразглеждане и изменение на техния размер, както и изискване за осигуряване на публичност и прозрачност чрез провеждане на публично обсъждане. Последното може да бъде елемент от оценката на въздействието, която ще се извършва при въвеждането на нови или при промяната в размера на съществуващи такси. Също така е препоръчително да се разгледа възможността за определяне на допустими граници (например 2%, както е в Обединеното кралство или друг процент) на отклонение между приходите от такси и разходите за предоставяне на услугите (формиране на дефицит или излишък), в рамките на които да не е наложително размера на таксата да се актуализира. Може да се прецени и доколко е подходящо да се въведе текст в проекта на нов Закон за таксите и/или в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип, който да позволява таксите да бъдат отменяни, когато приходите от тях са по-малко от разходите за администрирането им.

В съответствие със заложената в Концепцията възможност за двуетапно заплащане на таксите, когато процедурата е разделена на няколко части/етапа, и подобно на практиката при съдебните дела в Обединеното кралство, е препоръчително да се разгледа възможността за въвеждане на разпоредба (например в проекта на нов Закон за таксите), която да „разрешава” плащането на таксите да се извършва на два или повече пъти, в зависимост от естеството на услугата. Може да се разгледа възможността за определяне на максимален размер на таксите, заплащани при подаването на иск или жалба пред съдебна инстанция, както и за дефиниране на критерии, които да се считат за основание за намаляване на таксата или за освобождаване от задължение за нейното плащане.

Препоръчително е в проекта на нов Закон за таксите и/или в проекта на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип да се заложи изискване за постоянно наблюдение (мониторинг) на приходите от такси, каквато е практиката в Обединеното кралство, както и такова за изготвяне на ежегоден отчет и анализ на предоставяните публични (административни) услуги и на постъпленията от такси.


ІХ. Приложения

  1. Източници на информация


Доклад от Специализираната работна група „По-добро регулиране“ до министър-председателя: Регулирането – по-малкото е повече. Намаляване на тежестите, подобряване на резултатите (Regulation – Less is More. Reducing Burdens, Improving Outcomes), март 2005; документът е достъпен на интернет адрес http://www.bis.gov.uk/files/file22967.pdf

Европейски съд по правата на човека, Конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), Конвенцията е достъпна на български език на интернет адрес http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BUL.pdf

Закон за държавните такси, в сила от 01.01.1952 г.; обн. ДВ. бр. 104 от 28 декември 1951 г., посл. изм. изм. ДВ. бр. 68 от 2 август 2013 г.

Закон за Европейските общности от 1972 г. (European Communities Act 1972), публикуван през 1972 г., глава 68; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contentsЗакон за законодателна и регулаторна реформа от 2006 г. (Legislative and Regulatory Reform Act 2006), публикуван през 2006 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/51/contents

Заповед за намаляване и опрощаване на таксите за съдилищата и трибуналите от 2013 г. (The Courts and Tribunals Fee Remissions Order 2013), публикувана през 2013 г., брой 2302; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2302/contents/made

Закон за нормативните актове, Обн. ДВ. бр. 27 от 3 април 1973 г., посл. изм. ДВ. бр. 46 от 12 юни 2007 г.

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, в сила от 18.12.2003 г.; обн. ДВ. бр.55/17 юни 2003 г., посл. изм. ДВ. бр.109/20 декември 2013 г.

Закон за околната среда от 1995 г. (Environment Act 1995), публикуван през 1995 г., глава 25; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1995/25/contents

Закон за пестицидите (такси и влизане в сила) от 1989 г. (Pesticides (Fees and Enforcement) Act 1989), публикуван през 1989 г., глава 27; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/27/contents

Закон за правата от 1688 г. (Bill of Rights [1688]), публикуван през 1688 г., глава 2; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSess2/1/2/contents

Закон за правителствените ресурси и сметки от 2000 г. (Government Resources and Accounts Act 2000), публикуван през 2000 г., глава 20; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/20/contents

Закон за предприятията от 2006 г. (Companies Act 2006), публикуван през 2006 г., глава 46; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents

Закон за признаването на Короната и парламента от 1689 г. (Crown and Parliament Recognition Act 1689), публикуван през 1689, глава 1; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMar/2/1/contents

Закон за приходите и за отпускане на средства от бюджета (прогноза и актуализации) от 2014 г. (Supply and Appropriation (Anticipation and Adjustments) Act 2014), публикуван през 2014 г., глава 5; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/5/contents

Закон за публичните финанси, в сила от 01.01.2014 г., обн. ДВ. бр. 15 от 15 февруари 2013 г.Закон за регулаторна реформа от 2001 г. (Regulatory Reform Act 2001), публикуван през 2001 г., глава 6; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2001/6/introduction

Закон за управление на данъците от 1970 г. (Taxes Management Act 1970), публикуван през 1970 г., глава 9; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1970/9/contents/enactedЗакон за финансите от 1973 г. (Finance Act 1973), публикуван през 1973 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/51/contents

Закон за финансите (№ 2) от 1987 г. (Finance (No.2) Act 1987), публикуван през 1987 г., глава 51; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1987/51/contents

Закон за финансите от 1990 г. (Finance Act 1990), публикуван през 1990 г., глава 29; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/29/contents

Закон за храните и за опазване на околната среда от 1985 г. (Food and Environment Protection Act 1985), публикуван през 1985 г., глава 48; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/48/contents

Закон за човешките права от 1998 г. (Human Rights Act 1998), публикуван през 1998 г., глава 42; консолидирана версия на нормативния акт е достъпна на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents

Заповед за таксата за регистрация на имот от 2012 г. (The Land Registration Fee Order 2012), публикувана през 2012 г., глава 1969; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/1969/contents/made

Заповед за таксите на съдилищата от 2008 г. (The Magistrates’ Courts Fees Order 2008), публикувана през 2008 г., брой 1052; нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2008/1052/contents/made

Заповед (за изменение) на таксите на съдилищата от 2013 г. (The Magistrates’ Courts Fees (Amendment) Order 2013), публикувана през 2013 г., брой 1409, нормативният акт е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/1409/contents/made

Калкулатор за оценка на въздействието (Impact assessment calculator), Ref: BIS/14/P197A, май 2013; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/303206/bis-p14-197b-updated-impact-assessment-calculator-april-2014.xls

Конституция на Република България, обн. ДВ. бр.56 от 13.07.1991 г., посл. изм. ДВ. бр.12 от 06.02.2007 г.

Комисия за по-добро регулиране, Публичният риск: Следващата граница за по-добро регулиране (Public Risk – the Next Frontier for Better Regulation), януари 2008; документът е достъпен на интернет адрес http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100506182703/http://archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/upload/assets/www.brc.gov.uk/public_risk_report_070108.pdf

Методика за определяне на разходноориентиран размер на административните такси за административни услуги за лица, които не са студенти във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, приета с Решение № 5 на Академичния съвет от 20.05.2013 г.; Методиката е достъпна на интернет адрес http://www.uni-vt.bg/pages/7915/uplft/%D0%9E%D0%94-%D0%9F%D0%9F-%D0%92%D0%A2%D0%A3-30_1.pdf

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Инструкция за прилагане на Методика за определяне на разходноориентиран размер на таксите; Инструкцията е достъпна на интернет адрес http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/businessenv/instrukcia_taksi.pdf

Министерство на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност, циркулярно писмо № FMD 17/2005 относно Указания за таксите и потребителските цени (Fees and Charges Guidance); документът е достъпен на интернет адрес http://www.dhsspsni.gov.uk/fmd17-05.pdf

Министерство на финансите на Нейно Величество, Ръководство за управление на публичните финанси (HM Treasury, Managing Public Money), юли 2013; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/212123/Managing_Public_Money_AA_v2_-_chapters_annex_web.pdf

Министерство на финансите на Нейно Величество, Philip Hampton: Намаляване на административните тежести: ефективни проверки и прилагане (Reducing administrative burdens: effective inspection and enforcement), март 2005; документът е достъпен на интернет адрес http://www.bis.gov.uk/files/file22988.pdf

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с ПМС № 280 от 23.12.1998 г., обн., ДВ, бр. 2/08.01.1999 г., в сила от 01.01.1999 г., посл. изм. ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.

Наръчник за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството на местно ниво и примерни анализи; документът е достъпен на интернет адрес http://www.effectivemunicipality.com/var/docs/Narachnik.pdf

Образец за изготвяне на оценка на въздействието (Impact assessment (IA) template); Ref: BIS/14/595; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278558/impact-assessment-template.dot

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието за периода 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г.; стр. 3; документът е достъпен на интернет адрес https://mjs.bg/Files/Отчет%20за%20степента%20на%20изпълнение%20на%20утвърдените%20политики%20и%20програми%20на%20МП%20за%20периода%20от%2001.01.2013%20до%2031.12.2013.doc.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на финансите за 2013 г., стр. 12; документът е достъпен на интернет адрес http://www.minfin.bg/document/14044:2

Организация за икономическо сътрудничество и развитие, Кръглата маса „Свиване на маржа”, Комисия по конкуренция, Работна група № 2 по Конкуренция и Регулиране (OECD: Roundtable on Margin Squeeze, Competition Committee, Working Party No. 2 on Competition and Regulation); 2009 г.; документът е достъпен на интернет адрес http://www.oecd.org/regreform/sectors/46048803.pdf

Организация за икономическо сътрудничество и развитие, По-добро регулиране в Европа: ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО (OECD: Better Regulation in Europe: UNITED KINGDOM), 2010; документът е достъпен на интернет адрес http://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/44912232.pdf

Оценка на въздействието на Заповед за таксата за регистрация на имот от 2012 г. (The Land Registration Fee Order 2012); документът е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukia/2012/416/pdfs/ukia_20120416_en.pdf

Оценка на въздействието на Регламент за имиграцията и националността (такси) от 2014 г. (The Immigration and Nationality (Fees) Regulations 2014); документът е достъпен на интернет адрес http://www.legislation.gov.uk/ukia/2014/51/pdfs/ukia_20140051_en.pdf

Постановление № 1 на Министерския съвет от 5 януари 2012 година за приемане на Методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им, обн. ДВ бр. 4/2012 г.

Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 г. за приемане на Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, обн. ДВ бр. 36/11 май 2012 г., допълнена с Постановление № 66 на Министерския съвет от 21 март 2014 г. за допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 2012 г., обн. ДВ, бр. 30/1.04.2014 г.

Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г., обн. ДВ, бр. 74 от 23 август 2013 г.

Правителство на Нейно Величество, „Обща информация за оценка на въздействието” (HM Government, Impact Assessment Overview), август 2011 г.; документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31606/11-1110-impact-assessment-overview.pdf

Правителство на Нейно Величество, „Ръководство за оценка на въздействието. Как да изготвяме оценка на въздействието” (HM Government, IA Toolkit, How to do an Impact Assessment); Ref: BIS/11/1112; август 2011 г., документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/31608/11-1112-impact-assessment-toolkit.pdf

Принципи за провеждане на публични консултации (Consultation Principles); документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255180/Consultation-Principles-Oct-2013.pdf

Република България, Министерство на финансите, БЮ № 1/21.01.2014 г., Указания за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и Държавната агенция „Национална сигурност“ на отчетите за изпълнението на политиките и програмите си за 2013 г., съгласно §56, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси; Указанията са достъпни на интернет адрес http://www.minfin.bg/document/13754:1

Ръководство за извършване на оценка на въздействието; електронна версия на документа е достъпна на интернет адрес http://www.strategy.bg/StaticPages/CalculatingManual.aspx?guidanceType=1§ionName=Purpose

Ръководство за оценка на въздействието в България; документът е достъпен на интернет адрес http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/businessenv/guide_ob.pdf

Ръководство за финансова отчетност на правителството за периода 2005-2006 г. (Financial Reporting Manual); документът е достъпен на интернет адрес http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http://www.hm-treasury.gov.uk/d/2005_06_financial_reporting_manual.pdf

Ръководство за финансова отчетност на правителството за периода 2014-2015 г. (Government financial reporting manual 2014 to 2015); документът е достъпен на интернет адрес https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/283206/2014-15_FReM.pdf

Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., Обн. ДВ. бр.22 от 28 февруари 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 март 2013 г.

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 23.09.2009 г., обн. ДВ. бр.78 от 2 октомври 2009 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 януари 2014 г.

House of Lords, Attorney-General -v- Wilts United Dairies Ltd; HL 1922; (1922) 38 TLR 781; информация за Решението на Камарата на лордовете е достъпна на интернет адрес http://swarb.co.uk/attorney-general-v-wilts-united-dairies-ltd-hl-1922/

House of Lords, Regina -v- Richmond Upon Thames London Borough Council, ex parte McCarthy & Stone (Developments) Ltd; (HL 14-Nov-1991); информация за Решението на Камарата на лордовете е достъпна на интернет адрес http://swarb.co.uk/regina-v-richmond-upon-thames-london-borough-council-ex-parte-mccarthy-stone-developments-ltd-hl-14-nov-1991/


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница