Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница3/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Възложител


Бенефициент по проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление” и възложител на обществената поръчка е администрацията на Министерския съвет, гр. София, бул. „Дондуков” № 1. Отговорни за неговото изпълнение са дирекция „Икономическа и социална политика” и дирекция „Правна”. Проектът се изпълнява под ръководството на Директора на дирекция „Икономическа и социална политика”.
 1. Цели на поръчката


В рамките на общата цел на проекта – „Добро управление посредством нова политика за таксите, осигуряваща избягване на неоправдано финансово натоварване върху гражданите и бизнеса, и реализация на ефективна и ефикасна социално-икономическа политика посредством такси, определени на основата на изградена система от принципи и ясни правила“, конкретните цели на обществената поръчка са:

 1. Разработване на проект на нов Закон за таксите;

 2. Разработване на проект на Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на такси;

 3. Разработване на проект на Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип;

 4. Разработване на Единна тарифа за таксите за типови административни услуги.
 1. Методология и обхват на проучването


Проучването и идентифицирането на добри практики за механизмите за определяне на държавните такси в Обединеното кралство е извършено чрез преглед на нормативни актове и документи (desk research) и е допълнено след осъщественото работно посещение на място. Работните срещи в Лондон се проведоха в периода 1 – 6 юни 2014 г., като целта им беше запознаване с механизмите за определяне на разходноориентирани такси и идентифициране на добрите практики. Срещи се проведоха в Министерството на финансите, в Министерството на правосъдието с представител на Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите и в Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони.

Нормативните актове в настоящия доклад са посочени към датата на приемането им без да са дадени измененията и допълненията им, когато последните не са релевантни към цитираните разпоредби. Интернет порталът http://www.legislation.gov.uk/ със законодателството на Обединеното кралство се поддържа от Службата за националните архиви (The National Archives)1 от името на британското правителство. В него се публикуват оригиналите на нормативните актове (така, както са приети), както и консолидирани версии. В доклада като бележка под линия са дадени определения на или обяснения за използваните термини.

Информацията в доклада е систематизирана в осем раздела. Раздел І съдържа кратка информация за Възложителя и за целите на обществената поръчка, както и за методологията за извършване на изследването. Обща информация за административно-териториалното и институционалното устройство на Обединеното кралство, основните видове нормативни актове и развитието на политиката за по-добро регулиране дотолкова, доколкото същата има отношение към предоставянето на публични услуги, за които се заплащат такси, са представени накратко в Раздел ІІ.

В Раздел ІІІ е описана институционалната и правна рамка за провеждане на британската политика за таксите. Представени са разпоредби на Законите за финансите, съответно от 1973 г., от 1987 г. и от 1990 г., на Закона за Европейските общности от 1972 г., които имат отношение към правомощията за въвеждане и събиране на такси, както и някои релевантни текстове на Закона за пестицидите (такси и прилагане) от 1989 г. и на Заповедта за таксата за регистрация на имот от 2012 г.

Правилата за определяне на разходноориентирани такси са посочени в Раздел ІV. Накратко е представена Глава 6 от Ръководството за управление на публичните финанси, а по-подробно са описани специалните Указания до администрациите във връзка с предстоящото към 2005 г. издаване на актуализирано Ръководство за таксите. В Раздел ІV са описани и принципите и правилата за изчисляване размера на таксите в Службата на Нейно Величество за съдилищата и трибуналите и в агенциите към Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони.

Раздел V на доклада представя изискванията и методическата рамка за извършване на оценка на въздействието. Развитието и тенденциите при определянето на таксите в Обединеното кралство, както и силните и слабите им страни са очертани в Раздел VІ.

Критериите за подбор на и идентифицираните въз основа на документалното проучване и по време на работното посещение добри практики са представени в Раздел VІІ. В същия раздел за всяка практика е направен кратък анализ на съществуващата нормативна и/или административна рамка и възможността за прилагането й в България. Препоръките по отношение на Методологията за определяне размера на разходноориентирани такси в България са дадени в Раздел VІІІ.

В Приложение към доклада са посочени източниците на информация, данните за контакт с основните институции, имащи отношение към политиката таксите в Обединеното кралство, както и нормативните актове, документи и други разработки, свързани с въвеждането на такси.

II. Кратка информация за Обединеното кралство


Настоящият раздел представя накратко обща информация за Обединеното кралство, включително административно-териториално и институционално устройство, основните видове нормативни актове и развитието на политиката за по-добро регулиране.
 1. Обща информация за Обединеното кралство


Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия е наследствена конституционна парламентарна монархия. Състои се от Англия (England), Шотландия (Scotland), Уелс (Wales) и Северна Ирландия (Northern Ireland) (вж. фиг. 1), като последните три по отношение на законодателната, изпълнителната и съдебната власт притежават известна независимост от британския парламент.Фигура 1. Административна карта на Обединеното кралство

Обединеното кралство е една от четирите държави в света (заедно с Израел, Нова Зеландия и Саудитска Арабия), които имат некодифицирана конституция. Източник на конституционни норми са Конвентът (Constitutional Convention), приеманите от парламента закони (Acts of Parliament), съдебни казуси (case law) и инкорпорираните в националното законодателство международни договори. През последните години законодателството на Европейския съюз и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи2 (инкорпорирана чрез Закона за човешките права от 1998 г.3) добавят нов облик на британската правна система.Държавен глава е монархът (понастоящем Нейно Кралско Величество Елизабет II), от който произтича цялата държавна власт. На практика обаче властта принадлежи на парламента, известен още като Уестминстър (Westminster), който е върховен законодателен орган на Обединеното кралство, на Британските владения и на Британските отвъдморски територии. Единствено парламентът притежава върховни законодателни правомощия и върховна власт над всички останали политически органи и неговите територии. Британският парламент е двукамарен, с Горна (House of Lords) и Долна (House of Commons) камара. До създаването на Върховния съд през 2009 г., Горната камара изпълняваше ролята на върховен съд.

Изпълнителната власт е поверена на правителството (Cabinet). То се състои от министър-председател и членове на Кабинета, които едновременно с това са членове и на парламента. Правителството включва 24 централни департамента (central government departments) и множество регулаторни агенции и служби (вж. фиг. 2). Това, което се нарича „департамент“ в Обединеното кралство е равнозначно на „министерство“ в другите европейски държави.4 Политически ръководител на министерството е държавният секретар (secretary of state), която длъжност е сходна с тази на министъра в страните от Стария континент. В този смисъл позицията на министър в системата на Обединеното кралство не винаги е сред най-висшите политически длъжности. В йерархията под държавния секретар са министрите (ministers) и парламентарните държавни секретари (parliamentary under-secretaries of state).Фигура 2. Структура на правителството на Обединеното кралство

Към първичното законодателство се отнасят законите, приети от парламента, а към вторичното – приеманите от държавните секретари подзаконови актове (Statutory Instruments), които обикновено носят наименованието кодекси (codes), заповеди (orders), регламенти (regulations) и правила (rules). Към националните източници на правото се отнася и т.нар. квази-законодателство (quasi legislation), към което спадат правителствените циркулярни писма (government circulars), правилници (Rule Books) и кодекси (Codes of Practice …).

Формулирането и вземането на политически решения в Обединеното кралство е основано на доктрината за колективна правителствена отговорност. Това е дългогодишен и основен елемент в държавното управление на Острова. Политиките, които се реализират чрез първично законодателство трябва да се одобрят от Кабинета преди изготвяне на законопроекта и представянето му на парламента. Към Кабинета са сформирани множество комисии (cabinet committees) и под-комисии за различните политики, които от своя страна се подпомагат от комисии на служители (committees of officials).

Местното управление е едностепенно или двустепенно. Двустепенно е в графствата (counties), които се състоят от няколко областни района (district areas), а едностепенно   в по-малките графства. Местните власти отговарят за различни сфери като например за жилищната политика, за управлението на отпадъците, за образованието и обучението, за спорта, културата, социалните услуги и здравеопазването, за транспорта, за защитата на потребителите и др. Прилагането и спазването на националните нормативни актове е най-важната отговорност на местните власти, които функции до известна степен се припокриват с тези на регулаторните органи. По принцип местните власти в Обединеното кралство имат ограничени законодателни правомощия. 1. Каталог: document library
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Saveti government bg
  document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
  document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


  Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница