Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралствостраница4/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Политика за по-добро регулиране


По-доброто регулиране в Обединеното кралство, според доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)5, е ключов елемент на икономическата политика на страната, характеризираща се с непрекъснато подобряване на продуктивността. Според британското правителство подобренията са свързани и с реформите, структурирани около петте стимула за продуктивност. Един от тези стимули е регулаторната реформа, включваща опростяване на данъците и регулациите чрез промени в данъчната система, подход на регулиране, базиран на риска, и намаляване на административните тежести.

Подобряването на публичните услуги е дългогодишна цел на британската публична политика. Тя е насочена към сближаване на предоставяните услуги с нуждите на гражданите и бизнеса, което е в пряка връзка с политиката за по-добро регулиране. Обединеното кралство има над 20 годишен опит с регулаторната реформа, а политиките за по-добро регулиране се укрепват и разширяват постоянно. Първите стъпки са предприети още през 1995 г. с Бялата книга „Премахване на тежестите“ (White Paper “Lifting the Burdens”), която адресира потенциалните негативни ефекти за бизнеса от свръх регулирането. Първите опити за систематично намаляване на разходите, извършвани във връзка със спазване на задълженията от новите регулации също са направени по това време. В края на 90-те години на ХХ век фокусът е изместен върху по-доброто регулиране. Специалната работна група за по-добро регулиране (Better Regulation Task Force) публикува първите принципи за по-добро регулиране през 1998 г., а предварителната оценка на въздействието от новите регулации е засилена. С приетият през 2001 г. Закон за регулаторна реформа6 (отм.) е установена по-бърза процедура за изменение на нормативни актове, създаващи неоснователно тежки изисквания към бизнеса.

Следващата важна стъпка е публикуваният през 2005 г. Hampton Report7, който адресира прилагането на законодателството и възможностите за възприемане на подход, базиран на риска. Заедно с доклада „По-малкото е повече“8 от същата година, двата документа определят дневния ред на политиката за по-добро регулиране през следващите години. Усилията са насочени и към насърчаване на промяната в културните нагласи чрез създаването на структури за „По-добро регулиране“ за координация между и в рамките на министерствата, както и на индикатори за измерване на постигнатите резултати. Сферите с най-голям напредък са предварителната оценка на регулаторното въздействие, политиката на прилагане на законодателството чрез ангажиране на местните власти, адресиране на въпроси, свързани с транспониране на законодателството на ЕС, и в по-широк смисъл – промяна в културните нагласи. През 2006 г. принципите, формулирани от Специализираната работна група за по-добро регулиране са инкорпорирани в Закона за законодателна и регулаторна реформа от 2006 г.,9 които регулаторните органи са длъжни да спазват.
    1. Основни политики за по-добро регулиране


Провежданите през последните десет години политики за по-добро регулиране в Обединеното кралство могат да се систематизират в шест основни направления, показани на фигура 3.Фигура 3. Елементи на политиката за по-добро регулиране на Обединеното кралство

Предварителна оценка на регулаторното въздействие

През последните години британското правителство актуализира политиката си за предварителна оценка на въздействието. Новият подход насърчава прозрачността и изисква анализът на разходите и ползите да се извършва на възможно най-ранен етап преди политиката да е в напреднал стадий на реализиране. Ключовите моменти от предварителната оценка на въздействието са: 1) тя се изготвя за всички политически предложения, включително анализ на потенциалното политическо и регулаторно въздействие; 2) остойностяване на разходите и ползите – главният икономист (или министър) полага подпис под изготвения документ в уверение на това, че изчисленията са коректни; най-важната информация се обобщава и систематизира в нов формуляр с обем от една страница; 3) насърчаване и засилване на политическия ангажимент чрез декларация, подписвана от съответния министър, в уверение на това, че консултациите със заинтересованите страни са проведени и е направена оценка на въздействието на предложението за нормативен акт; 4) фокусиране на вниманието върху необходимостта от извършване на последваща оценка на регулаторното въздействие, във връзка с което министерствата вече са задължени да определят дата, след която политиката се анализира от гл. т. на нейната ефективност.

Подход, базиран на риска при нови регулации

Британското правителство насочва усилията си и към проучване на възможността за прилагане на подхода, базиран на риска (risk based approach) при изготвяне и прилагане на нови нормативни актове. Инициативата е вдъхновена от доклада „Публичният риск: Следващата преграда за по-доброто регулиране“10, изготвен от Комисията за по-добро регулиране (Better Regulation Commission) и публикуван през 2008 г. С него се повдигат въпроси като например „кога държавата следва да управлява риска от името на гражданите чрез регулиране, и кога на друг орган може да се разреши да управлява риска?“ Целта е преодоляване на риска още при формулирането на политиката и в самото начало на законотворческия процес. Работата е свързана и с анализ на това какви са най-ефективните начини за преодоляване на кризи, като например недостиг на хранителни продукти, при които под влияние на политически и медиен натиск регулирането се засилва, макар същото в много от случаите да не е най-добрата опция. Според ОИСР Обединеното кралство е една от малкото държави, които търсят начин директно да адресират тези въпроси.

Намаляване на административните тежести за бизнеса

В Обединеното кралство е приета програма за намаляване на административните тежести, въз основа на разработеният от Нидерландия Модел на стандартните разходи (Standard Cost Model). Британското правителство си постави за цел до 2010 г. цялостно нетно намаляване на разходите с 25%. Специфичните цели варират от по-мащабни мерки, засягащи много бизнеси в различни сектори (например отмяна на необходимостта частните компании да провеждат годишна среща), до по-малки инициативи, специфични за даден сектор (например разрешаване на електронната продажба на дървен материал). Средствата за постигане на целите също са различни, като могат да включват намаляване на тежестите чрез опростяване на формулярите, допускане на изключения от регулаторни изисквания, по-широко използване на информационно-комуникационните технологии и електронното правителство, консолидиране на законодателството и др.

Намаляване на бюрокрацията при предоставянето на публични услуги

Програмата „Регулиране вътре в правителството“ е част от по-големи реформи, насочени към подобряване предоставянето на публични услуги. Основният елемент е до 2010 г. данните и информацията, която централните министерства и агенции изискват от заетите в публичния сектор да се редуцират с 30%. Целта е елиминиране или опростяване на изискваните данни и насърчаване на по-ефикасното събиране на информация чрез по-широко използване на информационно-комуникационните технологии.

Прилагане на нормативните актове

Ключов момент от дневния ред на политиката за по-добро регулиране е придържане към принципите, формулирани в Hampton Report за ефективни проверки и прилагане на законодателството, базирани на оценката на риска. Препоръките в Доклада са изцяло възприети от правителството и включват: 1) изчерпателната оценка на риска трябва да е основа на всички програми на регулаторите за спазване на правните норми; 2) не трябва да се извършват проверки без наличието на достатъчно основания за това, а изискванията към информацията, предоставяна от по-малко рисковите бизнеси следва да са по-малки в сравнение с тези към данните от рисковите бизнеси; 3) ресурсите, освободени от ненужните проверки следва да се насочат към предоставянето на съвети за повишаване спазването на законодателството; 4) трябва да има по-малко и по-опростени формуляри; 5) изискванията към информацията, включително съдържанието на формулярите, следва да се координира между регулаторните органи; 6) когато се въвеждат нови нормативни изисквания, министерствата трябва да осигурят възможно най-ефикасното им спазване; и 7) броят на националните регулаторни органи да се намали от 31 на 7.

Последваща оценка на регулаторното въздействие

Водещото звено за по-добро регулиране (Better Regulation Executive) и неговият предшественик   Звеното за регулаторно въздействие (Regulatory Impact Unit) са извършили проверка за това дали предложенията за нормативни актове в периода между 2002 и 2005 г. са придружени с анализ на регулаторното въздействие. Установено е, че степента на съответствие варира между 92% и 100% и от тогава изискването за извършване на оценка на въздействието се спазва на 100%. Окончателната версия на формуляра за извършената оценка на въздействието изисква определяне на дата (обикновено 3 години след влизане в сила на новия нормативен акт) за преглед на резултатите от прилагането на акта и сравнение с прогнозните очаквания.
    1. Електронно правителство в подкрепа на политиката за по-добро регулиране


Най-видният пример за използване на информационно-комуникационните технологии е широкият набор от уеб страници, покриващи всички аспекти на политиката за по-добро регулиране. Водещото звено за по-добро регулиране поддържа специална интернет страница11, на която са посочени функциите му и на която регулярно се публикува информация, предназначена за министерствата. Интернет страницата на политиката за по-добро регулиране съдържа примери за това как подобрени и опростени регулации са от полза както за бизнеса, така и за публичния, за неправителствения сектор и за потребителите.
    1. Институции на политиката за по-добро регулиране


Публичното управление в Обединеното кралство се характеризира с отвореност на пазара и със сравнително малък на брой държавни компании. Неговата юридическа и регулаторна рамка, произтичаща от естеството на англосаксонската правна система, добре функциониращата традиция на колективна отговорност при вземането на управленски решения и политическата му система, която обикновено дава възможност на управляващата партия да сформира мнозинство в парламента, са други важни характеристики, които предопределят начина, по който се осъществява политиката за по-добро регулиране. В значителната си част институционалната структура за провеждането й е изградена преди повече от десет години, макар звената в нея първоначално да са били с други наименования. Опитът на Обединеното кралство показва, че създаването на добре функционираща институционална рамка в подкрепа на по-доброто регулиране отнема време, но независимо от това този опит следва да е окуражителен за другите държави. Ключовите институционални структури на политиката за по-добро регулиране са три министерства, Водещото звено за по-добро регулиране и Звената за по-добро регулиране в министерствата и агенциите.

Ключови министерства

Ключовите институции, имащи отношение към провеждането на политиката за по-добро регулиране са Министерството на бизнеса, предприятията и регулаторната реформа (Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform),12 Канцеларията на Кабинета (Cabinet Office)13 и Министерството на финансите (HM Treasury)14. Дирекции и звена от другите министерства също имат отговорности, свързани с по-доброто регулиране като например Министерството на околната среда, храните и по въпросите на селските райони (Department for Environment, Food and Rural Affairs)15 при транспониране на законодателството на ЕС в националното. Водещото звено за по-добро регулиране – структура в Министерството на бизнеса, предприятията и регулаторната реформа е движещата сила и координаторът на правителствения дневен ред за по-доброто регулиране. Министерството е солидарно отговорно с това на финансите за увеличаване на производителността в контекста на целите за повишаване на икономическата активност и растеж. Една от тези цели е пряко свързана с по-доброто регулиране: да се създадат условия за успех на бизнеса чрез конкуренция и режим на корпоративно управление, гъвкавост на пазара на труда, конкурентни цени на енергоносителите, по-добро регулиране и намаляване на административните тежести.

Водещо звено за по-добро регулиране (Better Regulation Executive)

Водещото звено за по-добро регулиране отговаря за правителствения дневен ред от политиката за по-добро регулиране. То е създадено след публикуването на Hampton Report, и през 2007 г. е прехвърлено от Канцеларията на Кабинета в Министерството на бизнеса, предприятията и регулаторната реформа. То е централна административна структура за насърчаване във и за координация на по-доброто регулиране между британските министерства и агенции.

Звена за по-добро регулиране (Better Regulation units)

Ежедневното насърчаване на политиката за по-добро регулиране се осъществява от Звената със същото наименование, сформирани в министерствата и агенциите. Те предоставят становища (съвети) и оказват подкрепа на служителите, особено при извършването на оценката на регулаторното въздействие. Участието им в изготвянето на тези оценки варира в зависимост от експертизата на служителите в съответното министерство.

Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница