Литература познавателна книжка „вълшебства от думи", поредица „ръка за ръка"страница3/7
Дата07.08.2018
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЗА ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 6 – 7-ГОДИШНИ ПО ОКОЛЕН СВЯТ
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА „ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ!“, ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“


Месец

Седмица

Тема

Образователно ядро

Очаквани резултати

Тематично съдържание

1

2

3

4

5

6

IX

1

Знам и мога

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаДемонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Сравнява състояние на здраве и на болест.Диагностични задачи за установяване на входящо нивоЗнам и мога

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна средаИма представа за промените в поведението на някои животни.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

IX

2

Знам и мога

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“Културни и национални ценности

Светът на природата и неговото опазванеНазовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.Диагностични задачи за установяване на входящо нивоЗнам и мога

Входящо проследяване на резутатите по „Околен свят“Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна средаНазовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.


Диагностични задачи за установяване на входящо ниво

1

2

3

4

5

6

X

3

Намирам нови приятели

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаПартнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.Страница 7

Описва себе си, семейството и приятелите си. Откликва на настроение на връстници и възрастни. Разпознава намерения за игрови дейности. Приема чужди гледни точки и различава другост.

Играе в инсценировки и етюди. Реализира проекти и изяви в ежедневната и празнична среда. Изразява инициативи, съпричастност и коопериране при постигане на игрови цели.
Красиви и благородни

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 8

Възприема видими и съществени признаци на животни от близката среда. Диференцира типични признаци на животни, съобразно мястото им на живот (хранене, придвижване).

Има конкретни представи за части на тялото, органи и покритие. Наблюдава поведенчески прояви при отглеждане на малките на животните.

Има динамични представи за развитие – раждане/излюпване, хранене, придвижване в средата. Демонстрира потребност за установяване на контакти с представители на живото (грижи за птици и домашни любимци).X

4

Мога да избирам

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценностиИзразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.


Страница 9

Опознава предметно-социалното единство в близката среда.

Осъзнава предназначението и функциите на предмети за живота и дейността на хората. Мотивира действия с предмети според своите цели. Оценява целесъобразността на облеклото за конкретната ситуация.

Сравнява части на облекло, тяхното предназначение.

Обобщава по съществен признак облекло и обувки, аксесоари (тоалет).

Играе на игри – отгатване при откриване на противоречия.

Сравнява социални и фолклорни роли. Ориентира се във фолклорна среда.
В моето царство

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.


Страница 10

Възприема природни местности и типична растителност.

Има конкретни представи за части на тялото, покритие, поведенчески прояви при промяна на условията на средата (сезона).

Моделира видими и съществени признаци на животни от различен вид. Обяснява морфологични признаци на животни, съобразно средата на живот (езеро, горска пътека).X

5

Колко ми харесва

Социална и здравословна среда

Самоутвърждаване и общуване с околнитеСравнява състояние на здраве и на болест.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.Страница 11

Упражнява норми на здравословен начин на живот в игри и в допълнителни дейности. Ориентира се в частите на тялото и сравнява двигателни прояви с другите.

Осъзнава здравето като ценност и подражава в здравословен начин на живот.

Ориентира се в мястото и в ролята на детето в семейството.

Провокира наблюдателност при пресъздаване на игри.

Защитава мнение, приучава се да преодолява съмнения.

Полезни плодове

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.Страница 12

Сравнява части на растения – дървета и храсти и ги пази.

Диференцира признаци на растения в различни сезони.

Осъзнава принципа за вариативност и съхранение на видими и съществени признаци на растения (същият е, но се е променил).

Сравнява декоративни и овощни дървета през есента.

Сравнява признаци на растенията през сезона – ранна, златна и късна есен.X

6

Искам да съм като тях

Социална и здравословна среда

Общуване с околните и самоутърждаване.Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт, спорт и др.

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Проявява толерантност към деца и възрастни с различия.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.


Страница 13

Има диференцирани представи за професии, които гаранитрат сигурността на живот.

Изявява желание за спазване на режим, водещ до здраве, настроение и успех.

Сътрудничи си с връстници и възрастни. Включва се индивидуално и екипно в дидактични и приключенски игри.

Има конкретни представи за права на детето на игра и на активен отдих. Оценява постъпки и отношение на близки и непознати. („Познай какво правя“).
Златни багри

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.Страница 14

Възприема красотата на природни картини през есента.

Овладява начини за сравняване на природни местности (растителен и животниски свят).

Сравнява видими и съществени части на растения.

Моделира нагледно връзки между частите на дърветата (листа).

Обяснява причини за промяна на растенията в зависимост от сезона.XI

7

Най-важни сте за мен!

Самоутвърждавен и общуване с околните

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Има конкретна представа за социалната роля „ученик“.Страница 15

Съпреживява привързаност към деца родители и роднини. Проявява отзивчивост към празнична среда. Моделира нагледно членове на семейството според тяхната възраст. Идентифицира се със значим за него социален еталон, на когото подражава в играта. Защитава правото на радост и на щастлив живот на децата в семейството им. Проявява положително отношение към социалната роля “ученик”.

Eсенни плодове

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.


Страница 16

Диференцира признаци на познати плодове. Сравнява развитието на растенията и техните части (корона, плодове) през есента. Показва наблюдателност и любознателност към скрити и съществени признаци на плодове и зеленчуци. Осъзнава грижите на стопаните през есента за събиране на плодовете.XI

8

Игри за теб и за нас

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаПартнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Има конкретна представа за социалната роля „ученик“.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика.


Страница 17

Упражнява етикетни норми за положително отношение към възрастни и връстници.

Демонстрира желание за разбиране и за сътрудничество с връстници и с възрастни.

Включва се в подвижни, спортно-подготвителни игри и упражнения.

Сравнява норми на поведение вкъщи и в детската градина/училище. Сравнява обстановката в детската градина и в училището. Обяснява предназначението на предмети за игра и учене в училище.

Изброява типични за ученика предмети от средата.

Eсенна реколта

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.


Страница 18

Възприема красотата на природните картини през есента.

Описва начина на живот на животни през есента.

Обследва пряко и косвено растителния свят в природни местности.

Възприема сезонни грижи на хората за растенията.

Осъзнава значението на растенията за живота на животните и на хората.

Сравнява в нагледен план признаци на зърна и на семена.


XI

9

Стая за мен и за нас

Социална и здравословна среда.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.


Страница 19

Ориентира се в предметно-социалното единство.

Демонстрира отношение към технически средства.

Познава и споделя правила за адекватно поведение в дома при спазване на норми за безопасност

Споделя правила за адекватно реагиране в критични ситуации.

Сравнява свойствата на материали, от които са създадени предметите. Спазва правила за безопасно поведение спрямо електрически уреди. Цени създадените от възрастните материални условия за живот. Проявява критично отношение към използването на необходими му в ежедневието предмети.

Цветя на есента

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.


Страница 20

Демонстрира положително отношение към природни картини – есенни цветя. Проявява наблюдателност към тревисти растения от близката среда.

Обяснява причини за типични признаци на есенните цветя в зависимост от сезонните условия. Хербаризира части на тревисти растения и подготвя от изсушени букети картички за поздравления. Поема отговорност за грижи към природни обекти.


XI

10

Мамо, ти си върхът!

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаВзаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.Страница 21

Упражнява етикетни норми при общуване с другите.

Оценява грижите на родителите си за членовете на семейството.

Описва своите родители: външност и роля в семейния живот.

Осъзнава трудовите действия и качества на хора, които се грижат за удобството и живота на другите.

Обяснява правилно отношение към здравословен режим на хранене.

Сравнява електрически уреди според предназначението им. Проявява правилно отношение към продукти (съхраняване и консумиране).

Оценява храни като полезни и подходящи за добро здраве.

Зрели плодове и зеленчуци

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.Страница 22

Конкретни представи за природна местност.

Описва признаци на растения – плодове и зеленчуци. Сравнява части на растения през сезона.

Описва растежа и развитието на растения през есента.XII

11

Радости по Коледа

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценностиВзаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.


Страница 23

Създава нагледни модели според предназначението на предмети.

Сравнява изяви на възрастни и деца в празнична среда през сезона.

Свързва персонажи и символичната природа с празнична среда.

Участва в екипна работа за подготовка на празник.

Демонстрира настроение за предстоящи изяви.

Желае да дари радост на своите родители и роднини.
Картини от скали и пясък

Светът на природата и неговото опазване

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.Страница 24

Усъвършенства възприятията и представите си за живата и неживата природа, достъпна природна среда.

Сравнява природни местности в няколко сезона.

Овладява практически и интелектуални умения за ориентиране в природната среда.

Сравнява признаци: на минерали с пясък, на вода/лед.

Разбира значението на водата за природната местност (растителност и животни).XII

12

Празнични изненади

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценности


Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на място за развлечение.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.


Страница 25

Има динамични представи за семейни отношения и йерархия в рода.

Обяснява причини за противоречия.

Участва в изобразителни игри.

Сравнява гледни точки за варианти на използването на символична природна среда. Демонстрира предвидливост и пестеливост при използване на материали за подаръци. Спазва на норми за безопасност при използване на предмети.

Защитава избор на решение за промяна на пространството.

Има обобщени представи за естетически и функционални предимства на предмети за празника.

Проявява уважение, отзивчивост, толерантност, родолюбие и ги оценява в различните общности. Динамични представи за проява на грижи към близки и роднини – поздрави и наричания.

Катерачи и гризачи

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 26

Ориентира се в животни и техния начин на живот в рамките на два сезона (есен – зима).

Наблюдава проявите на диви животни в сезона (следи, хранилки, зимен сън).

Осъзнава връзки между растения и животни в природна ниша.

Демонстрира желание да помага на диви и домашни животни в близка среда.


XII

13

Мечтая за подарък

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаПартнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Взаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Проявява толерантност към деца и възрастни с различия.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.


Страница 27

Проявява емоционална отзивчивост към предпочитанията на другите. Оценява възможности за общуване в социално приемливи норми.

Желае да получава и да дарява радост.

Радва се на радостта на другите.

Реагира емоционално, положително при оказване на помощ и благотворителност към хора с различия.

Оценява техническите средства за живота на хората.

Желае да играе електронни и видеоигри.

Демонстрира предпочитания за спорт и екипировка.

Включва се в подготовка на празнични изненади за връстници и възрастни.

Възприема и довършва нагледни модели.

Разпознава знаци за принадлежност към общност и група/отбор.
Зимата празнува

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.Страница 28

Има динамични представи за валежи, типична за сезона снежна покривка. Обяснява значението на снежната покривка за развитието на растенията през зимата. Сравнява условия на средата в различни природни картини. Обяснява влиянието на растителността за задържането на снежната покривка.

Изпитва възхищение от красотата на природни картини - символична природа и снежна зима.

Обяснява значението на чиста природа за чистота на възуха и на водата.XII

Зимни празници

Обобщаване на постиженията за ориентиране в културни и национални ценности

Детско презентиране

Представяне на тържество за коледните празници

Използване на детското портфолио и на празничен сценарий за приобщаване към фолклорни и официални празници.

I

Зимни игри

Обобщаване на постиженията за ориентиране в социална и здравословна среда

Детско презентиране

Зимни детски спортове и физкултурни празници за здравословен живот, разходки и туризъм

Използване на детското портфолио и организирането на спортноподготвителни и спортни игри в условията на зимни празници и закаляване на открито.

I

14

Правя по-красив света

Социална и здравословна среда

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.


Страница 29

Ориентира се в професиите на хора, занимаващи се с изкуство.

Сравнява постиженията на професии, които създават положителни преживявания на зрителите чрез спортни танци, балет, театър, цирк.

Свързва свойствата на материала, от който са направени предметите, с предназначението им.

Сравнява предмети от бита, използвани в миналото и съвременността. Възприема и пресъздава модели. Играе с цветни мостри и участва в изобразителни игри и асоциации.
Храна за птиците в снега

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.Страница 30

Осъзнава потребности за подпомагане на „живото“ в природата при неблагоприятни условия през зимата.

Опознава зимуващи птици, типични за условията на средата, в която живее.

Проявява желание за подпомагане на живота на изпаднали в беда диви животни.I

15

Разхождам се и срещам

Социална и здравословна среда

Културни и национални ценностиРазбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, на място за отдих, на обществени места.

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Разпознава националния флаг и националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.

Назовава лични, официални празници и националния празник, местни обичаи и традиции.Страница 31

Спазва правила на социалноориентирано поведение на обществени места. Спазва правила на безопасност и сигурност по улицата.

Диференцира начини на придвижване на хора с различна възраст и потребности. Ориентира се в потребностите на хора с увреждания.

Диференцира сгради с държавно значение по национални символи.

Разпознава национални паметници на културата и на общността. Изразява признателност към прояви на родолюбие и хуманизъм.

Има конкретна представа за отдаващи почит гвардейци.

Семейство, глутница и стадо

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 32

Има конкретни представи за специфични потребности на животни през сезона и в природна местност.

Сравнява диви животни от близката среда: начини на защита – използване на укрития, сливане със средата, нападение и др.

Описва примери за прояви на грижи заживотните.

Създава нагледни модели за нуждите на животните от храна (растителноядни и месоядни).

Остоява правото на живот.I

16

Пътувам и откривам

Културни и национални ценности

Назовава местни обичаи и традиции.

Разпознава националния флаг и химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.Страница 33

Има конкретни представа за символи, свързани с други държави.

Пресъздава нагледно схематично европейския и националния флаг.

Възприема българския химн и изразява национална гордост.

В пещери и пукнатини

Светът на природата и неговото опазване

Самоутвърждаване и общуване с околнитеИма представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.


Страница 34

Обяснява типични признаци на животни съобразно природната местност (хранене, придвижване).

Създава нагледни модели за връзката на животните със средата на живот.

Аргументира необходимостта от опазване на водата, на почвата и на въздуха за чиста природа.

Формулира въпроси и предположения за разрешаване на противоречия.

Вживява се в привлекателни роли, при олицетворяване с персонажи (Батман).I

17

Мостове и метро

Социална и здравословна среда

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата и в обществен транспорт.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.


Страница 35

Има обобщена представи и понятия за поведение в обществени превозни средства – метро, трамвай, автобус.

Управлява поведението си съобразно пътни знаци за движение по уличното платно като пешеходец с придружител. Овладява възможности за активно взаимодействие с другите при спазване на социалноориентирани правила.

Уважава професии, осигуряващи потребностите на всички хора – водачи на транспортни средства, строители и органи на сигурността.

Снежна пелена

Социална и здравословна среда

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила на отдих през зимата в планината.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.Страница 36

Разбира правила за поведение за избягване на критични ситуации – снеговалеж, лавини, поледици, навявания.

Осъзнава необходимостта от професии, които помагат на изпадналите в беда през зимата – планински спасители.


II

18

Приключенията ни обичат

Социална и здравословна среда

Самоутвърждаване и общуване с околнитеИзразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.


Страница 37

Разпознава варианти на използване на играчки и макети.

Защитава решение за използване на подръчни материали в играчки самоделки.

Сравнява играчки, игрови съоръжения и игрови материали в игротеки, анимационни центрове и детски площадки.

Показва емпатия и отзивчивост към еталонни прояви на артистичност и творчество.

Желае да участва в театрализирани игри и развлечения.

Мотивира избор на любими игри и развлечения.
Снежни скулптури

Светът на природата и неговото опазване

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.


Страница 38

Наблюдава свойства на въздуха и водата в игри експерименти.

Пресъздава в природен каландрар метеорологичното време през сезона.

Обяснява в елементарни опити и експерименти преобразуването на вода в лед.

Разрешава противоречиви ситуации по време на наблюдения и на елементарни опити.

Изпитва удоволствие от игри на открито през зимата.

Моделира снежинки и проявява любопитство към снежни кристали.


II

19

Как да се обличаме?

Социална и здравословна среда

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведението за хранене, на мястото за отдих, на мястото за развлечение.

Има представи за училището.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.Страници 39

Разбира естетически и функционални предимства на части на облекло през различните сезони.

Подбира облекло според мястото и дейността с другите.

Познава правила за подходящо облекло на ученика в училище – униформа и празничен тоалет.

Използва облекло за фолклорни празници.

Сравнява облекло на деца и на възрастни с артистични прояви.

Възприема професии, които се грижат за външния вид на хората.

Създава модели за етапите в ушиването на дрехи.

Вода на облаци и лед

Светът на природата и неговото опазване

Самоутвърждаване и общуване с околнитеПоказва в природен календар метеорологичното време.

Сравнява промени в сезона/местността.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Избягва конфликтите и при необходимост ги разрешава.Страница 40

Възприема метеорологични промени – облачност, валежи, дъга, мъгла.

Формулира въпроси и предположения.

Проявява любознателност; моделира съществени признаци на познати животни. Проявява настойчивост, като аргументира и защитава правото на живот.

Желае да играе в игри на асоциации с природни картини.

Осъзнава противоречия в нагледен план, като ги формулира.

Включва се в противоречиви ситуцации с предположения.


II

20

Хората в превозни средства

Социална и здравословна среда

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила, когато е на улицата, в заведение за хранене, на място за отдих, на място за развлечение.

Разпознава професии от

различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство, сигурност, обществен транспорт и др.


Страница 41

Сравнява превозни средства по тяхното предназначение. Класифицира превозни средства по съществен признак.

Сравнява правила за безопасно движение в превозни средства.

Разбира връзки и сравнява поведение на възрастни в социална среда.

Ориентира се в групови правила като пътник и се самооценява. Участва в инсценировки и етюди за оценяване на поведение в превозни средства.
Сред вечните ледове

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.


Страница 42

Опознава животни в близката среда и ги сравнява с тези от далечните страни.

Проявява любопитство към животни сред вечните ледове. Осъзнава чистотата на природната среда за живота на животни и на хора.


II

21

Съкровище е той за нас

Културни и национални ценности

Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни).

Разпознава националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.Страница 43

Реализира проекти и изяви в празнична среда при съпричастност и коопериране.

Включва се с презентиране при почитане делото на националния герой Васил Левски.

Изразява положително отношение към исторически паметници, свързани с живота на Васил Левски.

Демонстрира уважение и родолюбие пред националния флаг на 19 февруари.
Живот на сухо

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различни местности.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.


Страница 44

Проявява любопитство и интерес към далечни природни местности (пустиня). Усвоява динамични представи за животни в типична среда.

Обяснява значението на водата за живота на животни и растения.

Сравнява типични признаци на животни с особеностите на природна местност, която обитават.

Сравнява типични за природна местност признаци на метеорологичното време с обичайните за близката среда.


III

22

Съкровища са те за нас

Културни и национални ценности

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.

Разпознава националния химн и реагира, като изразява национална гордост и отдава почит.

Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни).


Страница 45

Свързва делото на св. св Кирил и Методий със създаването на българската азбука.

Възприема портрети на Васил Левски и на Христо Ботев по време на националния ни празник.

Включва се в празнуването на националния празник в детската градина/училище.

Разпознаван националния флаг и химн и им отдава почит.

Възприема национални паметници на културата и ги сравнява по видими признаци.

Приобщава се към културни прояви на родолюбие и на свободолюбие.

Изразява положително отношение към паметници на културата и славното минало.

Пролетни цветя и букети

Светът на природата и неговото опазване

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в растителността за сезона/местността.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.Страница 46

Има диференцирани представи за типични тревисти растения през пролетта.

Осъзнава растителния свят като среда за живот.

Показва положително отношение към красотата в природата през пролетта. Осъзнава фактори за растеж и развитие на растенията през сезона.

Обследва пряко части на растения. Отбелязва промени на растения в природен календар. Цени живота на растения като значими за животните.


III

23

Жилищни блокове и строителни машини

1. Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаВзаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Разбира разликата между ролеви и реални взаимоотношения.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората – строителство.


Страница 47

Сравнява противоречия.

Сравнява начини на живот в различни населени места.

Демонстрира положително отношение към родното място.

Оценява положително общ резултат при поставена цел.

Разпознава прояви на съвместност в действия на възрастни.

Изпитва комфорт от постиженията на възрастните в живота си. Оценява положително труд на хората в полза на другите.

Свързва крайния резултат в определени професии с етапи, необходими за постигането му.

Осмисля значението на техническите средства и машини в труда на човека.

Осъзнава връзката на хората с различни професии за добър живот.

Пеперуди и бръмбари

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 48

Има обобщени представи за типични особености на животни през пролетта (насекоми). Има динамични представи за пеперуди и бръмбари (калинки, майски бръмбари и др.).

Довършва модел за окраската на пеперуди и бръмбари. Наблюдава и открива връзка на насекомите с растенията и с хората.


III

24

Слънце, вятър и вода

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаДемонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.Страница 49

Има конкретни представи за неживата природа – небесни тела и природни явления. Проявява любопитство към метеорологични явления (дъга, роса).

Има конкретни представи за основни потребности на човека от светлина и топлина. Сравнява източници на светлина и топлина.

Играе на илюзии с вода и светлинни източници.

Спазва правила за безопасност в близост до източници на светлина и топлина.

Има представи за естествени източници на енергия.

Гнезда с яйца

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 50

Има конкретни и динамични представи за птици. Разпознава конкретни животни в природни местности – река, блато, гора. Сравнява динамични представи за поведенчески прояви – излюпване и отглеждане на малки. Сравнява диви и домашни птици и техните малки. Привързва се към познати животни и се грижи за тях.III

25

На излет

Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаВзаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Демонстрира все по-голяма независимост и увереност.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила на място за отдих.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.


Страница 51

Има динамични представи за принадлежност към дом, семейство, род, общност. Има обобщени представи за активен отдих в средата.

Има представи за облагородена от труда на хората среда.

Разпознава гледни точки на дейност, поведение, общуване в природната среда.

Проявява нагласа към съзидателност и хуманност в природата. Отнася се с отговорност към съхраняване на природата.

Знае правила за подготовка на туристически огън.

Знае правила за реагиране в критична ситуация на пожар.
Вода за живот

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различни местности.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Разбира потребностите на растенията.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.Страница 52

Проявява любопитство към неживата природа – природни фактори и природни явления. Обследва пряко и косвено части на растения и на животни, типични за водоем. Сравнява свойствата на водата – сладка и морска.

Обяснява разлика между почва и пясък в близост до водоеми.

Сравнява брегова ивица до водоеми – езеро, река, море.

Наблюдава животни и растения във водоем.

Наблюдава движение на водата (вълнение).IV

Пролетни празници

Обобщаване на постиженията за ориентиране в Културни инационални ценности

Детско презентиране

Представяне на тържество за пролетните празници.

Използване на детското портфолио и на празничен сценарий за приобщаване към фолклорни и официални празници.
26

Пролетни празници

Самоутвърждаване и общуване с околните

Културни и национални ценностиПроявява толерантност към деца и възрастни с различия.

Изразява собствените си мисли ясно и конкретно, взема предвид идеите на другите.

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.


Страница 53

Подражава на прояви на родолюбие и ги оценява.

Включва символична природна среда в празничната атмосфера.

Проявява интерес към настроение на хора, към техни празнични изяви.

Ззнае символите и поздравите на празника.

Отбелязва в календар на празника официалните празници за Великден.

Проявява уважение към празниците на други общности през сезона.


IV
Всичко се събуди

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различни местности.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.Страница 54

Ориентира се в животинския свят, типичен за условията на средата, в която живее.

Овладява примери за ценността на „живото“ в природата.

Осъзнава връзката между животни и растения.

Осмисля ролята на човека за устойчиво развитие и чиста природа.


IV

27

Помогни да оздравея!

Социална и здравословна среда

Разбира и демонстрира необходимото различно поведение и спазване на правила.

Сравнява състояние на здраве и на болест.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.


Страница 55

Има динамична представа за медицинските работници. Сравнява в нагледен план лекарствени средства.

Умее да спазва правила в лекарски кабинет.

Знае правила за добро здраве и здравословен режим на хранене.

Знае хигиенни правила и правила за активен отдих и спорт.

Цени своя живот и собственото здраве, както и здравето и живота на другите.

Знае правото си на личен лекар.

Сравнява средства и действия на познати за него медицински професии.

Знае мобилния номер 112.
Цветни дървета и храсти

Светът на природата и неговото опазване

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.

Описва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.Страница 56

Има динамични представи за дървета и храсти през пролетта (цъфтеж, разлистване).

Наблюдава развитие на пъпки, на храсти и на дървета. Сравнява формата на цветове, листа, клони на храсти и на дървета.

Поема отговорност за конкретни грижи към природни обекти.IV

28

Аз ще бъда ученик

Социални здравословна среда

Самоутвърждаване и общуване с околнитеИма представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Партнира на учителя и си сътрудничи с връстници.

Има конкретна представа за социалната роля „ученик“.Страница 57

Описва класна стая, мебели, учебни пособия.

Познава учебни средства, нужни на ученика.

Обяснява необходимост от общуване на български език за постъпване в училище.

Желае да използва тетрадки, учебници и други привлекателни за първокласника предмети.

Демонстрира външна (опредметена) готовност за училище.

Сравнява се със социалноприемливи еталони и се стреми да им подражава.

Изгражда с помощта на учителя вътрешна (познавателна) готовност за училище.

Проявява емпатия толерантност към деца с различия.
Животните във фермата

Светът на природата и неговото опазване

Има представа за промените в поведението на някои животни в различните сезони.

Свързва животните и техните природни семейства – ято, стадо, рояк и др.

Обяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.


Страница 58

Назовава и сравнява домашни животни и малките им. Класифицира животни. Описва образци за прояви на грижи за животните. Формулира обобщения и самостоятелни изводи. Обяснява морфологични признаци на животни съобразно средата на живот. Привързва се към домашни животни и се грижи за тях.V

29

24 май ще празнувам аз

Културни и национални ценности

Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни).

Назовава лични, официални и национални празници.Страница 59

Диференцирана представа за официалния празник на 24 май.

Има конкретни представи за празнична среда на 24 май в детската градина/училище.

Поздравява учители, като си сътрудничи с връстници.

Нагледно разпознава символи на празника.

Използва нагледни модели като поздравителни послания за официалния празник на 24 май.

Разпознава химна на народните будители.
Горски плодове и билки

Светът на природата и неговото опазване

Разбира потребностите на растенията през различните сезони.

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.


Страница 60

Има конкретни представи за плодове на храсти и дървета в края на пролетта и началото на лятото.

Има конкретни представи за средата на развитие на храсти и растения (гора и градина). Сравнява части на сходни на външен вид растения (малина/къпина; лайка/маргаритка).


V

30

На 1 юни празнуват децата

Културни и национални ценности

Социална и здравословна средаСвързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (1 юни – празник на децата по света).

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.

Избира игрови действия съобразно особеностите на играчките, предметите за игра и игровата ситуация.


Страница 61

Има положителни очаквания за приключения и игри.

Желае да има мир, игри и обич за всички деца по света.

Радва се да се изяви в тържеството за завършване на подготвителна група пред връстници и родители за 1 юни в детската градина.

Реализира в игрово присъствие общ проект при съпричастност и коопериране с връстници.
Водни капки и слънчеви лъчи

Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна средаОбяснява природозащитната дейност на човека и грижите за чиста природна среда.

Изразява своето право на избор и инициатива сред другите.Страница 62

Характеризиране на животни и растения в близост до водоеми и до морския бряг. Осъзнаване на водата като богатство на природния свят.

Демнострира и защитава предпочитания за дейност, поведение, общуване.

Описва предимства на природни местности.и правила за безопасно поведение.V

31

Знам и мога

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“Светът на природата и неговото опазване

Назовава поне едно условие за живот и развитие на растенията.

Показва в природен календар метеорологичното време и сравнява промени в сезона/местността.Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“Светът на природата и неговото опазване

Социална и здравословна средаОписва природозащитни инициативи на деца и възрастни по опазване на природата.

Разпознава професии от различни области и тяхното значение за живота на хората.Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво

V

32

Знам и мога

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“Културни и национални ценности

Свързва конкретни празници и чествания със съответните личности и събития (3 март, 24 май, 18/19 февруари, 2 юни).

Назовава лични, официални и национални празници, местни обичаи и традиции.Диагностични задачи за установяване на изходящо нивоЗнам и мога

Изходящо проследяване на резултатите по „Околен свят“Самоутвърждаване и общуване с околните

Социална и здравословна средаВзаимодейства с възрастни и връстници, като отчита настроението им и свързва това настроение с причини, които го пораждат.

Има представи за училището – класна стая, обзавеждане, учебни пособия, нужни на ученика.Диагностични задачи за установяване на изходящо ниво

V

Празник на детето

Обобщаване на изученото през второто полугодие

Детско презентиране

Празник на децата за 1 юни

Използване на детското протфолио и на празничен сценарий за приключване на учебната година и сбогуване с детската градина.

Каталог: uploads -> files -> PGR za DG 2018-2019
PGR za DG 2018-2019 -> Игри“ Част 1 „Есен“ и Част 5 „Есен, зима, пролет, лято“
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6–7-годишни по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература Месец Седмица Образователно ядро
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за смесени подготвитeлни възрастови групи 5 – 6-годишни и 6 – 7-годишни по Физическа култура
PGR za DG 2018-2019 -> Поредица „ръка за ръка
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Примерно годишно тематично разпределение за първа възрастова група, 3 – 4-годишни деца, по музика
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5
PGR za DG 2018-2019 -> Литература месец Седмица Образователно ядро Тема Очаквани резултати Методи и форми 1 2 3 4 5


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница