Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница19/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40

5Целите на опазване на околната среда на национално и международно равнище, имащи отношение към Регионален план за развитие Северозападен район, и начинът, по който тези цели и всички екологични съображения са взети под внимание по време на изготвянето на плана


  Национален стратегически документ в областта на опазването на околната среда в България е Националната стратегия за околна среда. Последният официално приет вариант на стратегията е за периода 2005-2014 г., т.е. той няма да е актуален в периода на изпълнение на Регионалния план за развитие на СЗР 2014-2020. Разработеният по-нов вариант на стратегията (за периода 2009-2018 г.) не е приет от Народното събрание.

  В момента най-актуалният стратегически документ, съдържащ цели в сферата на околната среда е проекта за Национална програма за развитие на Р. България: България 2020 (НПР БГ 2020). НПР БГ 2020 е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г. Програмата съответства на ангажиментите на България на европейско и международно ниво във всички обществени сфери и пренася на национално ниво целите на Стратегия „Европа 2020”. В Програмата се идентифицират визия, цели, приоритети, подприоритети и политики за развитие. Приоритетите и подприоритетите от НПР БГ 2020, имащи отношение към опазването на компонентите на околната среда и отношението на предвижданията на РПР на СЗР 2014-2020 към тях са описани в следващата таблица.

  Отношение на предвижданията на РПР на СЗР 2014-2020 към приоритетите и политиките на НПР БГ 2020, насочени към опазване на околната среда

 • Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал”  • Подприоритет 3.2. Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските региони в национален и международен план

  • Подприоритет 3.4. Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите

  • Подприоритет 3.5. Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси

  • Стратегическа цел 1 – Приоритет 1.1., подприоритет 1.1.1, 1.1.2 и 1.1.3; Приоритет 1.2.; Приоритет 1.3., подприоритет 1.3.1 и 1.3.2;

  • Стратегическа цел 3 – Приоритет 3.3., подприоритет 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3; Подприоритет 3.4, подприоритет 3.4.1 и 3.4.2.

 • Приоритет 4 „Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси”

  • Подприоритет 4.5. Устойчиво използване и управление на природните ресурси

  • Подприоритет 4.6. Конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление на рибарството и аквакултурите

  Идентифицираните за подкрепа стратегически цели, приоритети и подприоритетите на РПР, които са директно насочени към постигане на целите на Приоритет 4 на НПР БГ 2020 и в частност към следните подприоритети са:

  • Стратегическа цел 1 – Приоритет 1.2. и 1.3., подприоритет 1.3.1.;

  • Стратегическа цел 3 – Приоритет 3.3., подприоритет 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3; Подприоритет 3.4, подприоритет 3.4.1 и 3.4.2.

 • Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност”  • Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност

  • Подприоритет 7.3. Достигане на 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г.

  • Подприоритет 7.5. Повишаване на ефективността на използване на ресурсите

  Идентифицираните за подкрепа стратегически цели, приоритети и подприоритетите на РПР, които са директно насочени към постигане на целите на Приоритет 7 на НПР БГ 2020 и в частност към следните подприоритети са: • Стратегическа цел 1 – Приоритет 1.2; • Приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари”  Идентифицираните за подкрепа стратегически цели, приоритети и подприоритетите на РПР, които са директно насочени към постигане на целите на Приоритет 8 на НПР БГ 2020 и в частност към следните подприоритети:  • Стратегическа цел 3 – Приоритет 3.1. и Приоритет 3.4, подприоритет 3.4.1 и 3.4.2.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница