Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценкастраница21/40
Дата14.01.2018
Размер6.79 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40

6.1.2Води

        1. Повърхностни води


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху повърхностните води

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРИзпълнението на Стратегическа цел 1 ще има както положително така и отрицателно въздействие върху повърхностните води.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесПредвиждат се дейности като строителство на съответните съоръжения (жилищно строителство, транспортна инфраструктура, организация на икономическите дейности, канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и т.н.). Очакваното въздействие е отрицателно, локално, краткосрочно, временно.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиПредвиждат се дейности като строителство на съответните съоръжения (жилищно строителство, транспортна инфраструктура, организация на икономическите дейности, канализационни мрежи, пречиствателни съоръжения за третиране на отпадъчните води и т.н.). Очакваното въздействие е отрицателно, локално, краткосрочно, временно.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаИзпълнението на Приоритет 1.3 ще има както положително така и отрицателно въздействие върху повърхностните води.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиОчаква се положително въздействие по отношение на количеството на водите. Ще се постигне по-добра ефективност с ползването на води, в сравнение с текущото състояние, поради подобряване и обновяване на съоръженията. Дейностите не предполагат замърсяване на води и влошаване на качеството им. Очакваното въздействие е положително, локално, дългосрочно, кумулативно.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОперациите по тази дейност имат потенциално слабо до значително отрицателно въздействие върху повърхностните води при строителство на линейна транспортна инфраструктура (лифтове, писти, пътища и т.н) и съпътстващите ги сгради. При увеличения туристопоток неизменно се очаква отрицателно въздействие върху повърхностните води, като за всеки конкретен случай задължително трябва да се предвидят мерки за ограничаване негативното им влияние върху качеството на водите. Очакваното въздействие е отрицателно, локално, от краткосрочно до дългосрочно, кумулативно.

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностИзпълнението на Стратегическа цел 3 ще има както положително така и отрицателно въздействие върху повърхностните води.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураВъзможно е различно по степен отрицателно въздействие (от потенциално слабо до значително отрицателно въздействие) върху повърхностните води, по време на строителството, в зависимост от обхвата на конкретната дейност - дейности за реконструкции на пътна мрежа, модернизация на железопътна инфраструктура, рехабилитация и модернизация на пристанища и летища, преместване или при необходимост от корекция на речното корито. Очакваното въздействие е отрицателно, локално, краткосрочно, не се очаква кумулативност.

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураВъздействие върху повърхностните води може да има единствено при необходимост от пресичане на водни обекти, по време на строителството. Въздействието може да бъде незначително по отношение на качеството на водите и значително по отношение промяна на хидроморфологията на водното тяло и режима на оттока по време на строителството. Очакваното въздействие е отрицателно, локално, краткосрочно, не се очаква кумулативност

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоИзпълнението на Приоритет 3.3 ще има както положително така и отрицателно въздействие върху повърхностните води.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциПредвиждат се и дейности като строителство, подобряване и реконструкция на съществуващи или развитие на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура и реконструкция и изграждане на нови ПСОВ, което е свързано с интервенции, пряко оказващи положително въздействие върху повърхностните и подземните води, чрез предпазването им от замърсяване.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностВъздействието, в зависимост от обхвата на конкретното мероприятие, може да доведе до незначително изменение на водното течение, но не води до нарушаване на качеството на водите. Дейностите съответстват на Плановете за управление на риска от наводнения на Басейновите дирекции. Очакваното въздействие е незначително отрицателно, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативност.

Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районИзпълнението на Приоритет 3.4 ще има както положително така и отрицателно въздействие върху повърхностните води.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаВъздействието на интегрирания градски транспорт върху водите е единствено косвено и с положителна посока, тъй като предвидените допустими дейности ще доведат до намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата и от там до ограничаване на отлагането на атмосферни замърсители в повърхностните водни обекти в границите на градовете. Очакваното въздействие е положително, локално, дългосрочно, не се очаква кумулативност.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониПредвидени са дейности за изграждане, рехабилитация и реконструкции на пътна мрежа, при които би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например при преместване или при необходимост корекция на речното корито. Очаква се незначително отрицателно, локално, краткосрочно, не се очаква кумулативност.

Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоИзпълнението на Приоритет 3.5. може да доведе до незначително отрицателно въздействие върху повърхностните води, в зависимост от обхвата на конкретното мероприятие.

Подприоритет 3.5.1

Развитие на трансграничното сътрудничество с принос към социално-икономическия растеж на СЗРПредвидени са дейности за изграждане, рехабилитация и реконструкции на пътна мрежа, при които би могло да се засегнат повърхностни водни обекти – например преместване или при необходимост корекция на речното корито. Очакваното въздействие е незначително отрицателно, локално, краткосрочно, не се очаква кумулативност.

Подприоритет 3.5.2

Развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество, включително за постигане на стратегическите приоритети на Дунавската стратегия на ЕСНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.        1. Подземни води


Стратегическа цел/ Приоритет/ Подприоритет

Въздействие върху подземните води

Стратегическа цел 1:

Развитие на конкурентноспособна икономика чрез насърчаване на собствения потенциал на СЗРОчаква се изпълнението на Стратегическа цел 1 да доведе до промени в количественото и качественото състояние на подземните води. Предвижданото въздействие е пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Приоритет 1.1.

Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и средния бизнес и подобряване на средата за правене на бизнесИзпълнението на приоритета ще доведе до промени в количественото и качественото състояние на подземните води. Очакваното въздействие е пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството.

Подприоритет 1.1.1.

Запазване на съществуващия жизнеспособен местен малък и среден бизнесНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Подприоритет 1.1.2.

Насърчаване на предприемачеството и стартирането и развитието на икономически дейности в нови малки и средни предприятия и развитие на клъстериОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на битово-фекални води и на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството.

Подприоритет 1.1.3.

Привличане на местни и чуждестранни инвестиции в преработващата промишленост и други ефективни стопански дейностиНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 1.2

Насърчаване на иновациите и ресурсната ефективностНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 1.3

Активизиране на специфичния потенциал на регионалната икономикаОчаква се изпълнението на приоритета да доведе до промени в количественото и качественото състояние на подземните води. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Подприоритет 1.3.1.

Развитие на селското и горското стопанство при устойчиво управление на природните ресурсиНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Подприоритет 1.3.2.

Развитие на устойчиви форми на туризъмОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията

Стратегическа цел 2

Съхранение и развитие на човешкия капиталНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 2.1.

Подобряване на достъпа до образование и социална инфраструктура и предотвратяване на рисковете за социално изключванеНе се очаква въздействие върху качеството и количеството на водите.

Приоритет 2.2.

Повишаване на заетостта и развитие на пазара на трудаНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.


Приоритет 2.3.

Укрепване на институционалния капацитет на областно и местно ниво за подобряване на процесите на управлениеНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.


Стратегическа цел 3:

Подобряване на териториалната устойчивост и свързаностИзпълнението на Стратегическа цел 3 ще доведе до промени в количественото и качественото състояние на подземните води. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Приоритет 3.1.

Развитие на транспортната инфраструктураОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията

Приоритет 3.2.

Развитие на техническата инфраструктураОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Приоритет 3.3.

Опазване на околната среда и биоразнообразиетоОчаква се дейностите по опазване на околната среда да доведат до положително, дългосрочно и постоянно въздействие върху количеството и качеството на водите.

Подприоритет 3.3.1

Развитие на екологичната инфраструктура – ВиК, пречиствателни станции за питейни и отпадни води и депа за отпадъциОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Подприоритет 3.3.2

Превенция на природни рискове и климатична сигурностНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.


Подприоритет 3.3.3

Опазване и възстановяване на природното наследство, биологичното разнообразие, опазване на почвите и насърчаване на екосистемните услуги, в това число Натура 2000 и зелена инфраструктураНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.


Приоритет 3.4.

Подобряване на модела на градското и селското развитие в Северозападен районОчаква се изпълнението на приоритета да доведе до промени в количественото и качественото състояние на подземните води. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството, положително и отрицателно, дългосрочно и постоянно по време на експлоатацията.

Подприоритет 3.4.1.

Подобряване качествата на градската и агломерационната средаОчаква се въздействие за част от допустимите дейности, което може да се изразява в отнемане на ресурси от водното тяло и понижаване на водното ниво чрез водочерпене за отводняване на строителни изкопи и би могло да включва инфилтриране на замърсени води, генерирани евентуално при изпълнение на изкопни, насипни и бетонови работи, при инцидентни разливи на горива, масла и пр. Въздействието ще бъде пряко, кумулативно, отрицателно, краткосрочно и временно през периода на строителството.

Подприоритет 3.4.2.

Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региониНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.


Приоритет 3.5.

Развитие на териториалното сътрудничествоНе се очаква въздействие върху количественото и качествено състояние на водите.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   40


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница