Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие


VI.Система от индикатори и действия за наблюдение и оценкастраница22/24
Дата14.08.2018
Размер3.15 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

VI.Система от индикатори и действия за наблюдение и оценка

Наблюдението и оценката на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. са ключови етапи от цялостния процес на регионалното планиране, с оглед навременно предприемане на действия за преодоляване на възникващи проблеми при неговата реализация и, при необходимост, предприемане на действия за неговата актуализация. В този смисъл, наблюдението и оценката са насочени главно към постигане на устойчивост, ефективност, целесъобразност и законосъобразност при изпълнението на РПР.

Целите, елементите и механизмите на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на РПР са конкретно и подробно дефинирани в Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагането му.

6.1. Наблюдение на Регионалния план за развитие


Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите на РПР, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение прилагани от съответните административни структури, организациите и юридическите лица, участващи в изпълнението им и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението. Отчитането на стойностите на индикаторите и анализът на събраната информация позволяват проследяване на постигнатия напредък и оценка на степента на изпълнение на целите, както и извършване на корекции и оптимизиране на организацията и методите на изпълнение на плана и на мерките за осигуряване на информация и публичност.

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която обхваща:  1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информация;

  2. индикаторите за наблюдение;

  3. органите за наблюдение, организацията и методите на тяхната работа;

  4. системата на докладване и осигуряване на информация и публичност.

Наблюдението на изпълнението на РПР се извършва въз основа на данни на Евростат, Националния статистически институт, както и на данни от други официални регионални и местни източници на информация.

Индикаторите за наблюдение на РПР отчитат степента на постигане на целите и приоритетите, определени в Регионалния план, въз основа на данните за физическото и финансовото им изпълнение.

Орган за наблюдение на регионалния план за развитие е Регионалният съвет за развитие (РСР) на Южен централен район. В процеса на наблюдение, РСР осигурява участието на органите на централната и местната власт, други организации, на физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност.

На основата на информацията и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори се разработва годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР, съгласно чл.86, ал.1 от ППЗРР. Докладите се разработват от секретариата на Регионалния съвет за развитие и обхващат една календарна година от периода на действие на регионалния план за развитие на Южен централен район. По решение на РСР или по искане на министъра на регионалното развитие, могат да се изготвят и доклади за отделен случай или период, както и по определена тема или специфичен проблем.

Годишните доклади се разработват и внасят за обсъждане и одобряване от РСР, както следва:

Таблица 48 Срокове за разработване и одобряване на Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на РПР
Срок за одобрение

1

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2014 г.

30.06.2015 г.

2

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2015 г.

30.06.2016 г.

3

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2016 г.

30.06.2017 г.

4

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2017 г.

30.06.2018 г.

5

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2018 г.

30.06.2019 г.

6

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2019 г.

30.06.2020 г.

7

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР за 2020 г.

30.06.2021 г.

В годишните доклади се отчитат промените, настъпили в социално-икономическите условия на ЮЦР и политиките за развитие на национално, регионално и местно ниво. В доклада се отбелязва напредъка по изпълнението на набелязаните цели и приоритети, въз основа на индикаторите за наблюдение. Докладът съдържа описание на предприетите действия от страна на РСР на ЮЦР по отношение на осигуряването на ефективност и ефикасност при изпълнение на Регионалния план за развитие, както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

6.2. Оценка на Регионалния план за развитие


Оценката предоставя информация за ефектите от провежданата чрез РПР политика. Оценката осигурява на управлението механизми за контрол, като ги подпомага при приемането на решения, подобряващи използването на съществуващите ресурси.

При разработването на Регионалния план за развитие (РПР) задължително се извършва предварителна оценка, съгласно чл. 32 на Закона за регионално развитие, която включва оценка за социално-икономическото въздействие на РПР и Екологична оценка на РПР, по реда на Закона за опазване на околната среда.

За проекта на Регионален план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г. е изготвена Предварителна оценка, като частта за екологична оценка е съгласувана със Становище № 3-1/2013 г. на Министерство на околната среда и водите. Предварителната оценка е извършена паралелно с разработването на проекта на РПР 2014-2020 г. и има за цел да подпомогне процеса на изготвяне на плана, като предоставя независимо експертно мнение и препоръки за подобряване на неговото качество. РПР на ЮЦР 2014-2020 г. по своята същност е планов документ, който надгражда постигнатото през предходния планов период 2007-2013 г. Оценката, освен за кохерентността и качеството на документа, следи за връзката и съгласуваността на плана с изводите, научените уроци и постигнатите резултати и въздействие от изпълнението на предходния РПР на ЮЦР 2007-2013.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на РПР и индикаторите за наблюдение са основа за изготвяне на междинната и последващата оценка на изпълнението на РПР на ЮЦР.

Съгласно чл. 33, ал.1 и 2 от Закона за регионалното развитие, междинната оценка на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. следва да бъде изготвена до края на 2017 г. и да включва: оценка на първоначалните резултати от изпълнението; оценка на степента на постигане на съответните цели; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки (при необходимост) за актуализация на РПР.

На база на междинната оценка е възможно да се инициира актуализация на РПР, за да се направят необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки, за да се осигури реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на актуалните нужди на района.

С цел постигане на ефективност и ефикасност при изпълнение на целите на регионалната политика и усвояване на средствата от структурните и инвестиционните фондове на ЕС, се препоръчва след приемане и одобряване на оперативните програми от ЕК, с оглед необходимостта от фокусиране на стратегическата рамка за развитие на ЮЦР с тематичните области на интервенции по оперативните програми за следващия програмен период, с първия годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. да бъде направен съответния анализ и при установено несъответствие между РПР на ЮЦР и ОП, да бъдат предприети необходимите действия за актуализация на Плана.

Съгласно чл. 34, ал.1 и 2 от Закона за регионалното развитие, последващата оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР 2014-2020 г. следва да се извърши до една година след изтичане на периода на действие на документа, т.е. до края на 2021 г. и да включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално развитие.

Целта на този вид оценка е да се види доколко ефективни са предприетите мерки в резултат на междинната оценка действия, как са повлияло върху развитието на района изпълнението на заложените цели и приоритети са изпълнени и дали са постигнати очакваните резултати. На база на тази оценка могат да се направят основни изводи и констатации за всеки от етапите на регионалното развитие в ЮЦР. Резултатите и препоръките от последващата оценка служат и като основа при разработването на регионалния план за развитие за следващия период след 2020 г.

Междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие се обсъждат в Регионалния съвет за развитие, по предложение на неговия председател. Резултатите от междинната и последващата оценка на регионалния план за развитие се внасят от министъра на регионалното развитие за обсъждане и одобряване в Министерския съвет.

През периода на действие на РПР на ЮЦР могат да се извършват допълнителни тематични оценки и оценки за специфични случаи, по преценка на органите за управление на регионалното развитие.

Съгласно Становище по Екологична оценка № 3-1/2013г. на МОСВ, са включени следните допълнителни мерки:

6.3 Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на РПР на ЮЦР 2014-2020 г.

1. Министерство на регионалното развитие изготвя в рамките на предвидените междинна и последваща оценка на плана, доклади по наблюдението и контрола на въздействието върху околната среда при прилагането на РПР на ЮЦР 2014-2020г., включително на мерките за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на плана. Изготвените доклади, които представляват и доклади по смисъла на чл. 30, ал. 1 от Наредбата за ЕО, ще се представят своевременно в МОСВ (дирекция „Превантивна дейност”) за одобряване, преди обсъждането на междинната и последваща оценка на плана на Регионалния съвет за развитие.

2. Наблюдението и контролът на въздействията върху околната среда при прилагането на РПР на ЮЦР 2014-2020г. ще се извършват въз основа на специфичните екологични индикатори за проследяване на реализацията на плана, предвидени в т. VI на проекта на плана, и следната допълнителна мярка и индикатори:Мярка по наблюдение и контрол

Индикатори

Източник на информация за стойностите на индикатора

Контрол на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци

Нерегламентирани сметища – бр. или площ, дка;

Общини

Осигуряване на добро качество на питейните води

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр.;

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр.ВиК-дружества

3. При констатирани неблагоприятни последствия върху околната среда ще се предложат и предприемат своевременни мерки за възможното им отстраняване.

Наблюдението и оценката на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. се извършва въз основата на набор от индикатори. Индикаторите са дефинирани въз основа на определените в Националната стратегия за регионално развитие. Аргументът в подкрепа на ползвания подход е, че изпълнението на индикаторите на РПР допринася за изпълнението на индикаторите на НСРР.

Индикаторите са три основни категории:  1. Рамкови индикатори за наблюдение, включващи основни макроикономически индикатори и индикаторите на Стратегия „Европа 2020”.

  2. Специфични индикатори за наблюдение, дефинирани за всеки приоритет.

  3. Индикатори за интегриране на глобалните цели по околна среда в регионалното развитие и Регионален индекс за климатична сигурност.

Таблица 49. Индикатори по целите на Стратегия „Европа 2020”

ИНДИКАТОРИ

стойности Южен централен район

Периодичност на събиране на инф.

Източник на инф.

 

ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020”

Изходни

Междинни (2015)

Целеви (2020)

1

Коефициент на заетост на населението на възраст 20-64 навършени години - %

61,25

(2011г.)


68,30

77,00

Ежегодно

НСИ, Евростат
- Коефициент на заетост на населението на възраст 55-64 г.

44,2

(2011 г.)46,5

50

Ежегодно

Евростат

2

Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - % от БВП

0,23

(2010 г.)0,62

1,80

Ежегодно

НСИ

3

Цели „20/20/20” по отношение на климата/ енергията:
-          дял на ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия - %

15,60

16,95

21,00

Ежегодно

НСИ,

АУЕР

-          повишаване на енергийната ефективност - %

-

22

26

Ежегодно

НСИ,

АУЕР

- намаляване на енергийната интензивност на БВП - %

-

79,63

53,00

Ежегодно

НСИ

4

Дял на преждевременно напусналите образов. система (на възраст 18-24 г.) - %

16,50

(2010 г.)14,00

10,50

Ежегодно

НСИ

5

Дял на 30-34 годишните със завършено висше образование - %

19,20

(2010 г.)21,65

29,00

Ежегодно

НСИ

6

Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души

760,0

(2010г.)


740,0

720,0

Ежегодно

НСИ

Таблица 50. Ключови национални индикаториИНДИКАТОРИ

стойности Южен централен район

Периодичност на събиране на инф.

Източник на инф.

 

КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

Изходни (2010)

Междинни (2015)

Целеви (2020)

1

БВП/човек в лв.

6525

6851

7308

Ежегодно

НСИ

2

Дял на БВП на човек от населението от средната стойност на ЕС 27 – %

31

( 2009 г.)34

39

Ежегодно

Евростат

3

Коефициент на безработица на населението на 15 и повече навършени години - %

12,7

(2011г.)


10

7

Ежегодно

НСИ

4

Общ доход на лице от домакинство в лв.

3507

(2010г.)


4065

4650

Ежегодно

НСИ


Таблица 51. Специфични индикатори за проследяване реализацията на плана
ИНДИКАТОРИ

стойности Южен централен район

Период на събиране на инф.

Източник на информация
СПЕЦИФИЧНИ ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Изходни (2010)

Междинни (2015)

Целеви (2020)

Стратегическа цел 1 “Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план базирано на щадящо/екологосъобразно ползване на собствени ресурси“

Приоритет 1.1 „Повишаване конкурентоспособността на малкия и средния бизнес като движеща сила на регионалната икономика“

1

Приходи от дейността на МСП в млн. лв.

19 048

23 562

30 000

Ежегодно

НСИ

2

Относителен дял на заетите лица в микро, малките и средни предприятия спрямо общия брой на заетите лица на възраст 15 и повече години в района - %

18,40

18,32

18,20

Ежегодно

НСИ

3

Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия - %

n/a

18

40

Ежегодно

НСИ

Приоритет 1.2 „Развитие на устойчиви форми на туризъм и на културните и творческите индустрии в ЮЦР“

1

Реализирани приходи от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване в млн. лв.

64

(2011г.)


75

83

Ежегодно

НСИ

2

Новосъздадени и/или подобрени туристически атракции – бр.

n/a

4

10

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

3

Новосъздадени и/или популяризирани туристически продукти и дестинации – бр.

n/a

2

4

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

Приоритет 1.3. „Развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и адаптиране към промените на климата”

1

Относителен дял на населението, обслужвано от СПСОВ в %

41

(2011г.)


45

50

Ежегодно

НСИ, МОСВ

2

Новоизградени водоизточници за питейно-битови цели, бр.;


n/a

4

8

Ежегодно

ВиК-дружества

3

Новоизградени пречиствателни станции за питейни води, бр.

n/a

5

9

Ежегодно

ВиК-дружества

4

Нерагламентирани сметища – бр. или площ, дка;

90

70

40

Ежегодно

Общини

5

Реализирани проекти по ОПОС и ПРСР за изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура – бр.

n/a

12

25

Ежегодно

МОСВ, ИСУН, Областни администрации

6

Изградени системи за ранно предупреждение за възникващи опасности от наводнения, пожари, активиране на свлачищни райони – бр.

1

2

4

Ежегодно

МВР, ИСУН, Областни администрации

Стратегическа цел 2 „Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социална инфраструктура”

Приоритет 2.1. „Подобряване на достъпа до образователни, здравни, социални, културни услуги и спорт”

1

Реконструирани сгради и обекти на културата – бр.

n/a

8

18

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

2

Изградени и реконструирани обекти на инфраструктурата за професионален спорт и спорт в свободното време - бр.

n/a

3

8

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

3

Рехабилитирани образователни заведения, вкл. с осигурена високоскоростна интернет свързаност – бр.

n/a

25

55

Ежегодно

МРР, МОМН, ИСУН, Областни администрации

4

Рехабилитирани здравни и социални заведения – бр.

n/a

15

30

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

5

Брой създадени партньорства между университетите, НИИ и бизнеса

n/a

1

3

ежегодно

НСИ, МОНМ, проучвания, ВУЗ

Приоритет 2.2. „Подобряване на административния капацитет на регионално и местно ниво в полза на гражданите и бизнеса”

1

Реализирани проекти по Оперативните програми, съфинасирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС – бр.

n/a

500

1800

Ежегодно

ИСУН, Областни администрации, УО на ОП

2

Служители, преминали обучение за развитие на уменията за управление на проекти, финансов контрол и прилагане на интегрирани системи за развитие – бр.

35

42

50

Ежегодно

ИПА,

Областни администрацииСтратегическа цел 3 „Развитие на трансгранично и транснационално сътрудничество в принос на икономическото и социалното развитие и сближаване„

Приоритет 3.1 „Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии“

1

Реализирани проекти/инициативи по програмите за трансгранично сътрудничество – бр.

70 (2011г.)

80

90

Ежегодно

МРР, Областни администрации

2

Брой на интегрирани стратегически планови документи за управление и развитие на граничните територии

n/a

1

2

ежегодно

ИСУН, Областни администрации, общини

Приоритет 3.2 „Развитие на междурегионалното и транснационалното сътрудничество за постигане на стратегическите цели на плана“

1

Брой проекти за разширяване на сътрудничеството и насърчаване на икономическия, социалния и културния обмен между регионите на България и Европа.

n/a

10

25

ежегодно

ИСУН, МРР

Стратегическа цел 4 „Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване свързаността в района и качеството на средата в населените места“

Приоритет 4.1. „Подкрепа за интегрирано и устойчиво градско развитие и подобряване на вътрешнорегионалната свързаност“

1

Население, живеещо на територия с реализирани планове за интегрирано градско развитие - бр.

n/a

n/a

624 312

Ежегодно

МРР, НСИ

2

Реализирани проекти за създаване/обновяване на зелени площи в градските райони – бр.

n/a

8

20

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

3

Население с подобрен транспортен достъп (%)


n/a

8%

20%

Ежегодно

МРР, ИСУН, Областни администрации

4

Относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, вкл. и широколентова връзка от общото за страната в %

24

(2011г.)


50

100

Ежегодно

НСИ, Евростат

Приоритет 4.2. “Подобряване на свързаността на района в национален и международен план”

1

Дължина на новоизградени и/или реконструирани автомагистрали и пътища от I клас - км

12

(2012 г.)40

80

Ежегодно

НСИ, АПИ, ИСУН

2

Дължина на рехабилитирани/реконструирани пътища от II и III клас - км

n/a

60

120

Ежегодно

МРР, НСИ, АПИ, ИСУН, Областни администрации

Приоритет 4.3 “Подобряване качеството на живот в селските райони”

1

Реализирани проекти за подобряване качеството на средата и живота в селските райони - бр.

n/a

42

100

Ежегодно

МЗХ, Областни администрации

Таблица 52. Глобални екологични индикатори, Регионален индекс за климатична сигурност

ИНДИКАТОРИ

стойности Южен централен район

Периодичност на събиране на инф.

Източник на инф.

 

ГЛОБАЛНИ ЕКОЛОГИЧНИ ИНДИКАТОРИ

Изходни

Междинни (2015)

Целеви (2020)

1

Относителен дял на антропогенно натоварените територии (инфраструктура, селища, промишлени обекти) – %

3,64

(2008г.)


3,90

4,10

Различна периодичност в зависимост от данните, предоставяни в рамките на проект CORINE Landcover

ИАОС


2

Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии - %/ %/ %

54,98/40,29/ 3,64

(2008г.)


54,98/40,15 /3,70

54,98/40,00/3,90

Различна периодичност -CORINE Landcover

ИАОС


3

Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на човек от населението - т/човек/година

1,575

(2010г.)


1,402

1,290

Различна периодичност -CORINE Landcover

ИАОС


4

Разходи за ДМА с екологично предназначение – млн. лв.

174

(2011г.)


182

202,6

Ежегодно

НСИ

5

Разходи за ДМА с екологично предназначение на човек от населението – лв.

118

(2011г.)


122

138

Ежегодно

НСИ

6

Дял от територията със силна и много силна податливост на ерозиране – %

7,12

(2012г.)


6,77

6,47

Различна периодичност -CORINE Landcover

ИАОС

7

Регионален индекс за климатична сигурност - точки

30,84

(2010г.)


33,09

36,43

Различна периодичност – съгласно изследвания

МРРКаталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница