Отчет на основните параметри на бюджетастраница22/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Програма № 16 „повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • Намаляване на енергийния интензитет на единица БВП.

Наличните данни от Националния статистически институт (до 2010 година) показват, че първичната енергийна интензивност в България намалява от 0,552 кне/лв 05 (килограма нефтен еквивалент/лев по цени от 2005 г.) през 2000 г. до 0,344 кне/лв 05 през 2010 г. Само за периода на изпълнение на Първия национален план за действие по енергийна ефективност (2008-2010) намалението на енергийната интензивност е от 0,391 кне/лв 05 през 2007 г. до 0,344 кне/лв 05 през 2010 г.

 • Изпълнение на приетата индикативна цел за енергоспестяване до 2013 г. в размер на 6 % от крайното енергийно потребление в рамките на Директива 2006/32/ЕС за 3 години (средно по 1 % годишно). Изпълнение на Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г. и изпълнение на индивидуалните цели за енергийни спестявания от задължените по Закона за енергийна ефективност лица.

 • Повишаване конкурентоспособността на българската икономика.

Намаляването на енергийната интензивност води до спестяване на значителни количества енергия и по този начин повишава конкурентоспособността на икономиката. Изпълнението на мерките за енергийна ефективност създадава нови работни места в страната, повишава сигурност на енергоснабдяването и намалява националната зависимост от внос на горива.

 • Ограничаване негативния ефект от икономическите дейности върху околната среда.

Взето е активно участие в изготвянета на Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в България през 2009 г. и в изготвянето на отчет по Националната стратегия по околна среда (НСОС).

Участвано е в работни групи и съвети към български институции, ЕС, ЕК и др. международни организации по въпросите, свързани с ЕЕ, ВЕИ и околната среда за енергийния и промишления сектор.За популяризиране на енергийната ефективност и опазването на околната среда е взето участие в множество медийни прояви, интервюта по различни медии, презентации в семинари, кръгли маси, срещи с представители на бизнеса, потенциални инвеститори и др. заинтересовани страни с оглед разясняване на европейската и националната политика по енергийна ефективност. Според отчета на Първи Национален План за Действие по Енергийна Ефективност 2008-2010 г. вследствие от реализацията на заложените мерки е постигнато намаляване на емисиите на парникови газове в размер на около 2 милиона тона СО2 еквивалент. Разработване и реализиране на Втори план за действие по енергийна ефективност 2011 – 2013 г. Насърчаване извършването на обследвания за енергийна ефективност в сгради и промишлени системи и последващо внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност.

 • Ограничаване вредното влияние върху околната среда от производството на енергия.

Насърчаване внедряването на мерки за повишаване на енергийната ефективност и оползотворяването на потенциала от възобновяеми източници на енергия в страната. Експерти от дирекция „ЕЕООС” участваха в изготвянето на Национален план за разпределение на квотите за емисиите на парникови газове за периода след 2013 г., съвместно с МОСВ.

 • Насърчаване въвеждането на екологосъобразни технологии в промишления и енергийния сектор.

Определяне на задълженията за енергоспестяване на търговците на енергия, собствениците на сгради и собствениците на промишлени системи в изпълнение на Директива 2006/32/ЕС, изпълнението на които ще доведе до въвеждане на екологосъобразни технологии в посочените сектори. Провеждане на информационни кампании, популяризиращи посочените цели за енергоспестяване и възможностите за постигането им.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Разработване на политики и инструменти за насърчаване на ЕЕ и опазване на околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

Поради настъпили промени при собствениците на промишлени системи – преминаване в обхвата на Директива 2003/87/ЕС за търговия с квоти за емисии на парникови газове, постъпили декларации за годишно потребление над 3000 MWh, преобразувания, ликвидации и др., АЕЕ предприе действия по актуализиране на списъка със задължени лица от тази категория. Списъкът е приложение към Първи национален план за действие.

 • Разработване на инструменти по Плана за действие по ЕЕ за изпълнение на индикативните цели на Националната стратегия по ЕЕ, произтичащи от ангажиментите на България по изпълнение на Директива 2006/32/ЕО.

Изготвяне на проекти на Доброволни споразумения със задължени по ЗЕЕ лица; Изработване на механизъм за подпомагане сключването на договори с гарантиран резултат; Организиране и участие в информационни кампании; Участие в съвместни работни групи със задължените по ЗЕЕ лица.

 • Участие в разработването на планове, програми, дейности и мерките по повишаване на енергийната ефективност и предоставянето на енергоефективните услуги, свързани с осигуряване изпълнението на целите, произтичащи от въвеждането на Директива 2006/32/ЕО.

Изготвен Втори национален план за действие по енергийна ефективност с включени мерки за повишаване на енергийната ефективност във всички сектори на икономиката. Изготвяне на становища и оказване на методическа помощ на ведомствените, областните и общинските администрации при изготвянето на планове и програми за повишаване на енергийната ефективност, както и при избора и оценката на конкретни енергоспестяващи мерки.

 • Изготвяне на Национална стратегия за енергийна ефективност;

Изготвен е проект на Национална стратегия за енергийна ефективност, който предстои да се финализира след междуведомствено съгласуване.

 • Изготвяне на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, произтичащо от ангажиментите на Р България по изпълнение на Директива 2010/31/ЕО

Изготвен е проект на ЗИД на ЗЕЕ и предстои междуведомствено съгласуване.

 • Изготвяне на необходимата подзаконова нормативна уредба, свързана с промени, произтичащи от промените в ЗЕЕ.

За отчетния период няма изменение в ЗЕЕ.

 • Изготвяне на Втори Национален план за действие по ЕЕ.

Вторият национален план за действие по енергийна ефективност 2011-2013 г. е приет с Протокол № 36 от заседание на Министерски съвет от 28.09.2011 г.

 • Участие в разработването на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода след 2013 г. за участието на България в европейската схема за търговия с емисии на парникови газове, съгласно Директива 2009/29/ЕО.

Участие в работата на междуведомствената работна група по изготвяне на национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012 г. (експерти от МИЕТ и АЕЕ) – разпределяне на допълнителни квоти на инсталации тип „новите участници” от съществуващия резерв, до неговото изчерпване В заседанията на междуведомствена работна група за разработване на Националния план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г. са участвали експерти от дирекция „ЕЕООС” в МИЕТ и АЕЕ.

 • Участие на експерти от дирекция „ЕЕООС” в Междуведомствена работна група за преглед на националната и международните политики, нормативната уредба, добрите практики за устойчив транспорт и предложение за стимулиране развитието на зелен/устойчив транспорт в България.

 • Експерти от дирекция „ЕЕООС” са членове на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.

 • Участие в консултативния съвет „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ на БАН.

Експерти от дирекция „ЕЕООС” са членове на консултативния съвет „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ на БАН

 • Участия на експерти от дирекция „ЕЕООС” в разработване на нормативната рамка по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ в частта ЕЕ.

2. Разработване, координиране, администриране и мониторинг на планове, програми и проекти по енергийна ефективност и околната среда.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Организиране изпълнението на мерки, включени в Националните планове за действие по енергийна ефективност и околната среда;

Организиране на срещи с институциите, отговорни за изпълнението на мерки от Националния план; изготвяне на становища и отговори на запитвания; организиране на обучения; организиране и участие в семинари по теми, свързани с енергийната ефективност и изпълнението на Националните цели за енергийни спестявания; участие в съвместни работни групи.

Отчетът за изпълнението на Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008-2010 г. е приет с Протокол № 31 от заседание на Министерски съвет от 24.08.2011 г.

 • Анализиране на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложени в националните планове за действие по ЕЕ и околна среда

Ежегодните отчети за изпълнението на плановете за енергийна ефективност от задължените по ЗЕЕ лица са обобщени и анализирани. Анализът е използван при отчитането на изпълнението на ПНПДЕЕ.

Извършена е екологична оценка на спестените емисии парникови, постигнати в резултат на изпълнението на първия национален план за действие по енергийна ефективност. • Координиране, управление и оперативно осъществяване на дейностите, свързани с финансиране, набиране и разработване на нови предложения за проекти;

Изготвени са отговори на запитвания за възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от общински и областни администрации.

 • Обобщаване и анализиране на ежегодните отчети на органите на държавната власт и органите на местното самоуправление за изпълнението на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение, съгласно изискванията на ЗЕЕ;

Изготвено обобщение и анализ на ежегодните отчети за изпълнението на плановете за енергийна ефективност от задължените по ЗЕЕ лица, съгласно чл. 12 от ЗЕЕ. Анализът е използван при отчитането на изпълнението на ПНПДЕЕ

 • Участие в подготовката и провеждането на преговори с инвеститори и с финансови институции за осигуряване на съфинансиране и реализация на проекти по линия на донорски програми, фонд „Енергийна ефективност” и европейски структурни фондове;

Изготвени са отговори на запитвания за възможностите за финансиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност от общински и областни администрации.

 • Изготвяне на годишни анализи за състоянието на ЕЕ в страната

Текущо се изготвят анализи за състоянието на енергийната ефективност на национално и секторно ниво.

3. Взаимодействие с централните и териториални органи на изпълнителната власт, браншови организации, НПО и др.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Координация и оказване на методическа помощ на централните органи на изпълнителната власт и на областните съвети по енергийна ефективност при изготвянето на плановете за енергийна ефективност и програмите за тяхното изпълнение;

За отчетния период са организирани и проведени 6 броя обучителни семинари на представители на областните и общински администрации за изготвяне на планове и програми за енергийна ефективност, както и за изготвяне на отчети за тяхното изпълнение. Подготвени становища и отговори на запитвания, постъпили от задължените лица.

 • Оказване на експертна помощ при обучение на общински служители по енергиен мениджмънт и енергийно планиране, както и при обучение на енергийни мениджъри от малки и средни предприятия по ефективно ползване на енергията и управление на енергийното стопанство;

През отчетния период експерти от АЕЕ са участвали в два обучителни семинара за енергийни мениджъри, организирани от Общинска енергийна мрежа. Извършени са множество консултации на енергетици и енергийни мениджъри във връзка с правилното попълване на отчетите и пресмятания на точните стойности на отделните величини. За често срещаните въпроси са изготвени два броя указания, публикувани на страницата на АЕЕ.

 • Провеждане на регионални семинари по енергийната ефективност и по изпълнението на националните планове за действие по енергийна ефективност;

За отчетния период бяха организирани и проведени 5 броя регионални семинари по райони за икономическо планиране /РИП/ на тема „Управление на ЕЕ” - енергийна ефективност и изпълнение на националните планове за действие по енергийна ефективност в градовете - Пловдив, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

 • Консултации и конкретни указания по места при подготовката на проекти по енергийна ефективност и изчисляване на тяхната рентабилност;

Текущо се дават консултации и конкретни указания по места, по телефон и електронна поща на задължените по ЗЕЕ лица, изготвят се становища при подготовката на общински и областни проекти по енергийна ефективност и изчисляване на постигнатите спестявания след тяхното изпълнение.

 • Съвместни дейности с браншови и неправителствени организации при подготовката, изготвянето и реализацията на програми и проекти по енергийна ефективност.

Сключени са 3 броя рамкови споразумения за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и устойчивото енергийно развитие с браншови организации. В процес на подготовка са 2 споразумения с неправителствени организации, осъществяваща дейности в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. Сформирани са съвместни работни групи и са проведени срещи и обсъждания.

4. Създаване и поддържане на Национална информационна система за състоянието на ЕЕ.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата се изразява в създаване и поддържане на база данни за:

 • Състоянието на енергийната ефективност – на национално и местно ниво и по сектори;

Националната информационна система (НИС) дава възможност за текущ мониторинг на състоянието на ЕЕ в страната.

 • Постигнатите годишни енергийни спестявания – на национално и местно ниво и по сектори;

НИС позволява обобщаването на постигнатите годишни енергийни спестявания на национално и местно ниво и по сектори.

 • Изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие по енергийна ефективност;

НИС позволява осъществяването на мониторинг на изпълнението на мерките, предвидени в националните планове за действие по ЕЕ.

 • Изпълнение на индивидуалните индикативни цели, заложени в националните планове за действие по енергийна ефективност;

НИС дава възможност за наблюдение на изпълнението на индивидуалните цели от задължените лица.

 • Изпълнението на мерките, предвидени в планове и програми за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи на задължително сертифициране;

С НИС е възможно да бъдат обобщавани мерките, предвидени в планове и програми за повишаване на енергийната ефективност при промишлените системи и сградите, подлежащи на задължително сертифициране.

 • Други дейности, свързани с изпълнение на ЗЕЕ.

Поддържат се база данни /БД/ за енергийна ефективност на котли и климатични инсталации и БД на търговци с енергия.

5. Изпълнение на европейската политика за повишаване на ЕЕ и предоставянето на енергийни услуги.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Разработка и мониторинг върху резултатите от националните планове за действие за ЕЕ и изготвяне на съответните отчети до Европейската Комисия /ЕК/. Регулярен мониторинг съгласно графика на Европейската Комисия.

Извършва се регулярен мониторинг на постигнатите резултати от изпълнението на плана за действие, съгласно графика на Европейската Комисия.

 • Участие в Комитетите и работни групи по изпълнение на Директивата 2006/32/ЕС за ЕЕ при крайното потребление /ESD/, Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите и Директива 2010/31/ЕО към ГД „Енергетика и транспорт” на ЕК;

 • Участие в 7-ма пленарна среща по проект CA ESD през месец март 2011 г. в София; Изготвени и предадени на координатора доклади по проекта, включително Национален доклад за изпълнението на проекта; попълване на въпросници, свързани с различни теми по проекта.

 • Участие в първа пленарна среща по проект CA ESD II октомври 2011 г. в гр. Варшава, Полша. Изготвени и предадени на координатора въпросници по 6-те теми на проекта, участие в дискусиите по работни пакети.

 • Участие в първа работна среща по проект CA EPBD III, проведена през месец юни в Люксембург и втора работна среща във Виена през месец декември.

 • Участие на експерт от дирекция „ЕЕООС” във втората експертна работна група по методологична рамка за оптимални разходи във връзка с Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сградите, на 6 май 2011 г. в гр. Брюксел, Белгия.

 • Участие в разпространителски и информационни програми за провеждане на европейската енергийна политика, организирани от ЕК и от специализирани европейски органи и организации, като Европейската енергийна мрежа, инициативите на ЕК като „Енергийните общини или Display”, „Устойчива енергийна седмица”, „Енергийни градове”, „Споразумението на кметовете за пестене на енергия” и др.

Участие в 48-та редовна среща на европейската енергийна мрежа , проведена през месец април в Рим и в 49-та редовна среща, проведена през месец юни в Трондхайм. Подробно представяне на актуалното състояние на енергийната ефективност в Република България

Проведен е национален образователен семинар „Изграждане на качествена верига от доставки, мерки и действия за осъществяване на качествени сертификати на сградите за целевите групи - архитекти, проектанти, строители, одитори по проекта Request на програма ИЕЕ”.

АЕЕ e съорганизатор на информационен семинар пред българските черноморски общини по ЕЕ в сградите в рамките на двустранната програма за българо-норвежко сътрудничество.

Организиране и провеждане на семинара „Българо-австрийски опит в областта на ВЕИ”, съвместно с Австрийската енергийна агенция през месец декември, София. Семинарът беше реализиран в рамките на тригодишното двустранното сътрудничество и партньорство между Агенцията по енергийна ефективност и Австрийската енергийна агенция. • Участие в заседанията и работните групи към Енергийната Харта в частта „ЕЕ и ефекта върху околната среда”;

В срещата на Работната група за ЕЕ и ООС към Секретариата на Енергийната Харта през м. април в Брюксел е взел участие представител на АЕЕ, като е изнесена подробна презентация за състоянието на ЕЕ - политика и изпълнение в страната. Участие в проведената през месец ноември работна среща в град София.

 • Изготвяне на доклади до Европейската Комисия по изпълнение и хармонизиране на европейските директиви в областта на Енергийната ефективност.

МИЕТ и АЕЕ участват в изготвянето на доклади по Директива 2006/32/ЕО в сградите и новата директива за ЕЕ чрез становища, изисквани от МИЕТ в рамките на РГ14. За отчетния период и са дадени шест становища.

Представител на АЕЕ участва в двустранните срещи с Полското председателство на ЕК във връзка с предложенията за нова Директива за енергийна ефективност, която се очаква да бъде приета през 2012 г. и да замени Директива 2006/32/ЕО и Директива 2004/8/ЕО. • Участие в проектите на Програмата „Конкурентоспособност и иновации, в частта „Интелигентна енергия за Европа”.

 • Участие в оценката на проекти по Международен фонд „Козлодуй”, както и в развитието на дейности и оценки на проекти по ОП ”Конкурентоспособност на българската икономика”.

 • Участие в оценителна комисия за избор на стратегически консултант по Международен фонд „Козлодуй” към Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

За отчетния период в рамките на програмата ИЕЕ се изпълняват четири проекта:

 • Проект ”Индикатори за ЕЕ – базите данни „Odysseus, MURE - 2010” с отчитане на резултатите от ПНПДЕЕ - проектът се изпълнява по график, проведена е една работна среща в Любляна, сключен е договор с подизпълнител, подготвя се междинен доклад.

 • Проект „Обновяване на сградите чрез качествени доставки и стандарти за енергийни характеристики” – проектът се изпълнява по график, проведен е национален семинар, проведена е една работна среща в Рим, стартирана е процедура за изпълнение на пилотен проект, подготвя се междинен доклад.

 • Завършен е проект за съгласуване на действията по изпълнение на директива 2006/82/ЕС – CA-ESD по програма „Интелигентна енергия за Европа”.

 • Стартира междувременно и продължението на този проект - CA-ESD- 2.

 • В процес на изпълнение е проект „CA-EPBD-III” по програма „Интелигентна енергия за Европа” за съгласуване на действията по изпълнение на директива 2002/91/ЕС, проведена е стартовата работна среща в Люксембург и втора редовна работна среща във Виена.

 • В партньорство с български НПО, АЕЕ кандидатства с проектно предложение по инициатива Build up Skills - „Подготовка на пътна карта на зелените строителни професии в България”.

 • Участие в изпълнението на конкретни международни проекти на базата на двустранното международно сътрудничество за осъществяването на трансфер на технологии, знания и опит по различните приложения на Енергийната ефективност;

Продължава действието на договор за двустранно сътрудничество с Австрийската енергийна агенция – подадено е общо предложение за развитие и усъвършенстване на националната информационна система за ЕЕ, базирайки се на австрийския опит, за финансиране по линията на ОП ”Административен капацитет”.

Организиране и провеждане на семинара „Българо-австрийски опит в областта на ВЕИ”, съвместно с Австрийската енергийна агенция през месец декември, София. Семинарът беше реализиран в рамките на тригодишното двустранното сътрудничество и партньорство между Агенцията по енергийна ефективност и Австрийската енергийна агенция.

Експерти от дирекция «ЕЕООС» участват в разработване критериите на Норвежката програма за сътрудничество в областите ЕЕ и ВЕИ.


 • Организиране и участие в съвместни международни и национални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ.

1. Организация и провеждане на шест регионални семинара на тема „Управление на енергийната ефективност” в районите за икономическо планиране в периода март – ноември.

2. Участие в 48-та редовна среща на европейската енергийна мрежа , проведена през месец април в Рим и в 49-та редовна среща, проведена през месец юни в Трондхайм.

3. Участие в Национална конференция за енергийна ефективност и устойчиво строителство BuildinGreen – март, София;

4. Организиране на форума ”Възможности за финансиране на проекти в областта на енергийната ефективности и възобновяеми енергийни източници”, съвместно с Търговско-промишлена палата – Стара Загора и Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора – март, Стара Загора;

5. Участие в Европейския ден на енергийната ефективност – м.април, София;

6. Организиране и провеждане на семинар за новата инициатива на Програма ИЕЕ – Изграждане на умения за построяването на зелени сгради или BUILD UP Skill, съвместно с Изпълнителната Агенция за иновации и конкурентоспособност към ЕК – април, София;

7. Участие в семинар «Енергийна ефективност при сградите», организиран от български евродепутати – април, София;

8. Партньрство при организирането и провеждането и участие в VІІ европейски форум за ЕЕ и ВЕИ за страните от Югоизточна Европа, организиран от ViaExpo - София, април 2011;

9. Участие в Енергиен форум – Варна, юни 2011 г.;

10. Участие в дискусия за енергийната ефективност по време на “EVN Бизнес дни 2011”, организирани от EVN-България – май, Пловдив;

11. Участие в Международната конференция „Преход в енергетиката под знака на климатичните промени и изчерпване на ресурсите - българо-германски диалог”, организирана от Гьоте институт – май, София;

12.Участие в публичното представяне на Директивата за енергийна ефективност и енергоспестяването, организирано от Представителството на ЕК в България – юни,София;

13. Организиране и провеждане на семинар за представяне на „иновационните ваучери”– финансови инструменти за подпомагане на иновационни решения, съвместно с Greenovate Europe - юли, София;

14. Участие в Международния фасилити мениджмънт форум „Енергиен фасилити мениджмънт и услуги”, организиран от ЮКОНОМИКС – септември, София;

15. Участие в Zero Emission Rome – международно изложение за ВЕИ и Международна конференция “От района на Средиземно море до Балканите – политически потенциал и стратегии за ветроенергийния сектор и други ВЕИ” през месец септември.

16. Участие в Конференция на тема: „Въздействие на нисковъглеродните инвестиции върху икономиката” – ноември, София

17. Участие в тържествена европейска церемония и връчвано награди на победителите в общоевропейския проект-конкурс „U4energy – European school challenge on energy efficiency” през месец октомври.

18. Участие в Конференция по зелени обществени поръчки и енергийна ефективност на сгради в посолството на Великобритания на 22.11.2011г. в град София.

19. Работна среща проведена на 21.11.2011г. с представителите на Тръст за енергийно спестяване в Агенцията за обмяна на опит по проект “REQUEST”.

20. Проведена работна среща с представител на „Институт за междунардни отношения” Чехия - Матс Браун през месец ноември в АЕЕ – отговор на поставени въпроси в областта на ЕЕ и изменението на климата

21. Участие във форум на австрийски фирми Austria Showcase на тема „Енергийна ефективност в строителството и индустрията” през октомври в София.

22..Организиране и провеждане на семинара „Българо-австрийски опит в областта на ВЕИ”, съвместно с Австрийската енергийна агенция през месец декември, София.6. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване и сертифициране на сгради.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 23, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч.:

 • Регистрация на лицата, извършващи обследване и сертифициране на сгради се извършва в пълно съответствие с Наредба № РД – 16-348/02.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране.

За отчетния период са издадени/вписани:

 • Удостоверение за вписване в регистъра - 117

 • Отказ за вписване - 3

 • Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства - 54

 • Отказ за вписване на промени в обстоятелствата - 1

 • Издаване на дубликат на удостоверение - 1

 • Извършване на справка за регистрираните обстоятелства - 8

 • Заличаване от регистъра на вписани лица – 7

 • Изготвени по компетентност писмени отговори на запитвания:

  • получени по пощата – 4

  • получени по имейл – 6

  • чрез „форум” – 2

  • чрез „онлайн обратна връзка” - 1

 • Електронната БД за лицата, вписани в регистъра се актуализира и архивира ежедневно. Копира се на отделен електронен носител ежеседмично, след приключване на последния работен ден от седмицата.

7. Регистрационен режим на лицата, извършващи енергийно обследване на промишлени системи.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организирането, създаването, поддържането и актуализирането на Публичен регистър на лицата по чл. 34, ал. 4 от Закона за енергийната ефективност в т. ч:

 • Регистрация на лицата, извършващи обследване за ЕЕ се извършва в пълно съответствие с Наредба № РД – 16-348/02.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране;

За отчетния период са издадени/вписани:

 • Удостоверение за вписване в регистъра на промишлени системи - 8

 • Отказ за вписване - 1

 • Вписване на промени в декларираните и/или подлежащите на вписване обстоятелства - 9

 • Издаване на дубликат на удостоверение - 0

 • Извършване на справка за регистрираните обстоятелства - 3

 • Заличаване от регистъра на вписани лица – 0

 • Изготвени по компетентност писмени отговори на запитвания:

  • получени по пощата – 2

  • получени по имейл – 1

  • чрез „форум” – 0

  • чрез „онлайн обратна връзка” - 1

 • Електронната БД за лицата, вписани в регистъра се актуализира и архивира ежедневно. Копира се на отделен електронен носител ежеседмично, след приключване на последния работен ден от седмицата.

8. Контрол по изпълнението на задължителни мерки по ЕЕ.

Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в контрол върху дейността на собствениците на обекти, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ, както и върху лицата, извършващи обследвания, сертифициране и инспекции на тези обекти, в т. ч.:

 • Събиране и обработка на информация за обектите, подлежащи на задължителни мерки по ЕЕ;

Досиета на задължените лица се актуализират текущо в зависимост от преминалите входящ контрол подадени от тях документи.


Подадените от собствениците на сгради, документи с информация за извършени обследвания се въвеждат текущо в БД ”Обследвани сгради”.

  • промишлени системи, подлежащи на обследване;

Подадените от собствениците на промишлени системи, документи с информация за извършени обследвания, а също и подадените декларации за годишното потребление на енергия се въвеждат текущо в БД ”Промишлени системи.” От началото на тази година с НИС е въведена информация за 61 обследвани промишлени системи и от декларации за годишно потребление на енергия – 75 промишлени системи на 60 задължени лица.

  • котли, подлежащи на инспекция;

Подадените от собствениците на котли декларации, а също и документи с информация от извършени проверки, се въвеждат текущо в БД ”Котли”. От началото на тази година в БД ”Котли” е въведена информация за 1411 бр. котли с инсталирана мощност над 20 kW от декларации и за 440 бр. - от доклади от проверка за ЕЕ на водогрейни котли.

  • климатични инсталации, подлежащи на инспекция.

Подадените от собствениците на климатични инсталации декларации, а също и документи с информация от извършени проверки, се въвеждат текущо в БД ”Климатични инсталации”. От началото на тази година в БД „Климатични инсталации” е въведена информация за 372 бр. климатични инсталации с инсталирана мощност над 12 kW от декларации и за 51 бр. - от доклади от проверка за ЕЕ на климатични инсталации.

 • Контрол по съдържанието и коректността на представената от собствениците на тези обекти информация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации);

Този контрол се извършва текущо от експертите на АЕЕ преди въвеждане на тази информация в БД.

 • Контрол по спазване на срокове за представяне на документация (информационни форми за сгради, декларации за годишно потребление на енергия от промишлени системи, декларации за котли и климатични инсталации, резюмета от извършени обследвания на сгради и промишлени системи, издадени сертификати на сгради, резултати от инспекция на котли и климатични инсталации);

Този контрол се извършва текущо от експертите на АЕЕ със средствата на НИС.

 • Контрол по спазване на срокове за извършване на:

  • обследвания на сгради;

  • обследвания на промишлени системи;

  • инспекция на котли;

  • инспекция на климатични инсталации.

Този контрол се извършва в момента чрез използване на съществуващите БД и информацията от получените годишни отчети, със средствата на НИС.

 • Събиране и обработка на информация от извършени обследвания и инспекции;

Извършва се текущо и се въвежда в НИС след извършване на входящ контрол на постъпила документация от обследване на ПС и инспекции на котли и климатични инсталации.

Извършва се текущо след извършване на входящ контрол на постъпилите документи от обследване и сертифициране на сгради.

 • Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания и издадени сертификати на сгради;

Извършва се текущо. За отчетния период са обработени 718 бр. комплекта документи на обследвани сгради. За 623 бр. (484бр., издадени през 2010 г. и 239 бр., издадени през 2011 г.) от тях е установено съответствие с нормативната уредба и са въведени в ИС на АЕЕ. От издадените през 2011 г. сертификати, 58 бр. притежават категория „А” и 25 бр. категория „Б”. За 115 бр. обследвания задължените лица са уведомени за необходимостта от допълнително окомплектоване на документите.

Извършен е засилен входящ контрол на 10 комплекта документи от обследвания на сгради, собственост на 6 общини, касаещи договори с гарантиран резултат, с цел изготвяне на становища до Министерство на финансите за финансиране.

Извършени са четири проверки на лица, вписани в публичния регистър по чл. 23, ал. 4 от ЗЕЕ, подбрани на случаен принцип, за наличието на декларираните в АЕЕ технически средства и необходимия за извършването на обследване на сгради квалифициран персонал със съответните специалности. За извършените проверки са съставени констативни протоколи, които са връчени на проверяваните лица.


 • Създаване и поддържане на база данни за обследвани промишлени системи;

Извършва се текущо. Въвеждат се декларации за годишно потребление на енергия, резултати от извършени обследвания и резултати от изпълнени мерки за повишаване на ЕЕ.

 • Контрол по съдържанието и коректността на резюмета от извършени обследвания на промишлени системи;

За 2011г. са постъпили 102 и са били проверени 49 резюмета на доклади от извършени обследвания. От тях са върнати за корекции 11 и са отстранени несъответствията от лицата, извършили обследването.

Системно се извършва контрол на дейността на лицата, вписани в публичния регистър по чл. 34, ал.4 от ЗЕЕ, по отношение на качеството на извършваните обследвания, ресурса, с който разполагат и техническите средства, с които извършват дейността си. През 2011 г. са извършени 4 контролни обследвания.

Предмет на контрола са съответствието на техническите лица за квалификация и специалност с изискванията на чл.34, ал.1 от ЗЕЕ, наличните уреди за измерване параметрите на физическите величини и прилаганите методи за оценка на спестяванията на енергия. За отчетния период са проверени 4 фирми-одитори.


 • Контрол по управлението на ЕЕ в сгради и промишлени системи;

Сгради:

Получени са отчетите на 477 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл. 12 и чл. 36 от ЗЕЕ (80% от задължените лица), в т.ч. 275 от органи на държавната власт и на местното самоуправление и са регистрирани в БД на АЕЕ.Промишлени системи:

Получени са отчети на 196 задължени лица за управление на енергийната ефективност по чл.36 от ЗЕЕ (64% от задължените лица). Проверени са всички отчети преди предаването им в отдел информационен за въвеждане в НИССЕЕ. При констатирани несъответствия с отчетната форма и посочените стойности от съставителите е изискано да направят нужните корекции. През 2011 г. са постъпили 10 декларации от собственици на ПС, чието общо годишно потребление е спаднало под 3000 MWh. На проведените регионални семинари беше обърнато специално внимание на изготвянето на годишните отчети като задължение на енергийните мениджъри по управлението на енергийната ефективност в ПС. Бяха дадени разяснения по предварително дадените указания за изготвянето на документите и приложенията към тях. Обсъдиха се в хода на дискусиите изнесени от участниците конкретни казуси от практиките по приложението на ЗЕЕ в ПС. • Контролни проверки на малки и средни предприятия (МСП), обследвани със средства от бюджета, във връзка с изпълнение на предписани с обследването ЕСМ;

Извършени са общо 17 контролни проверки на собственици на ПС, от които 5 броя МСП, обследвани със средства от бюджета. За резултатите от всяка извършена проверка е съставен констативен протокол.

 • Осъществяване на контрол по изпълнение на енергоспестяващите мерки в сгради.

Извършени са 30 проверки на задължени лица /общини, министерства и областни управи/, относно изпълнение на предписаните енергоспестявящи мерки в срок до три години от приемане на обследванията. Изготвени са констативни протоколи, връчени са на задължените лица и са уведомени за предстоящите санкции при неспазване на законоустановените срокове.

 • Извършване на контролни обследвания, за проверка на резултатите от предходно обследване за енергийна ефективност, с цел защита на обществения интерес на проверяваните сгради или промишлени системи;

Сгради:

Извършени са 7 контролни обследвания на място. Изготвени са анализи и са съставени резюмета на докладите от всяко обследване. Съставените констативни протоколи са връчени на проверяваните лица.Промишлени системи:

Извършени са 4 контролни обследвания за резултатите от предходни обследвания. Изготвени са резюмета за резултатите и определеното общо намаление на потреблението от предложените мерки. Съставени са констативни протоколи за съответствието на резултатите в рамките на 10 % и са връчени на проверяваните лица. • Налагане на административни наказания в предвидени от ЗЕЕ случаи.

Сгради:

Установени са 46 нарушения на собственици на сгради по чл. 19 от ЗЕЕ, които не са представили годишни отчети за 2010 г. в срок до 31.03.2011 г., за което и на основание чл. 83, ал. 1 от ЗЕЕ и във връзка с чл. 36, ал. 5 и ал. 6 и чл.12, ал. 2 от ЗЕЕ, са съставени 44 бр. акта за установяване на административни нарушения. Издадени са 33 наказателни постановления.Промишлени системи:

На собственици на ПС са съставени общо 118 акта за административни нарушения. От тях 59 са връчени лично, а останалите са изпратени за връчване чрез общинските администрации по седалището на дружеството. Издадени са 24 наказателни постановления.9. Удостоверяване на енергийни спестявания от изпълнени енергоспестяващи мерки -

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Издаване на удостоверения за енергийни спестявания.

Към настоящия момент няма издадени удостоверения за енергийни спестявания, поради липса на утвърдени методики за оценка на спестяванията. Изготвен е проект на нова Наредбата за обследване на ПС, който е представен за одобрение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма. С наредбата се въвежда облекчена процедура за разработване и въвеждане на методики. Към настоящият момент проекта на Наредбата не е одобрен.

10. Сключване и мониторинг на доброволни споразумения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Изготвяне на проекти за доброволни споразумения;

Изготвени са четири броя доброволни споразумения със задължени по ЗЕЕ лица - търговци с електрическа енергия.

 • Сключване на доброволни споразумения;

Сключени са три броя доброволни споразумения със задължени по ЗЕЕ лица - търговци с електрическа енергия. В процес на обсъждане е четвърто доброволно споразумение.

 • Осъществяване мониторинг на сключените доброволни споразумения.

Сформирани са и вече работят съвместни работни групи за мониторинг на изпълнението на сключените доброволни споразумения. Изготвени са правила за работата на работните групи, проведени са срещи и обсъждания.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница