Отчет на основните параметри на бюджетастраница21/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Програма № 15 „сигурност при енергоснабдяването и при управление на рао и иеяс”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • Осигурена е радиационната защита на страната, ефективно и сигурно управление и минимизиране количествата радиоактивни отпадъци;

 • Подпомогнато е ефективното извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

 • Осигурена е енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и устойчивост на енергийния сектор;

 • Разработена, актуализирана и приета с Решение на Министерски Съвет от 05.01.2011г. „Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030г.”;

 • Изготвен проект за изменение на Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд "Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения " и Проект за изменение на Наредба за определяне размера на вноските и реда за набиране, разходване и контрол на средствата по фонд "Радиоактивни отпадъци", приети от Министерски съвет, обн. в ДВ. бр.26 от 29 Март 2011г.

 • Разработени са и приети, с решение по т.1 от Протокол №15/23.08.2011г. от заседание на УС на фонд “РАО”, Указания, съдържащи изискванията към подлежащите на финансиране проекти и дейности за устройство и развитие на територията на общините, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, както и за провеждането на процедурата за подбор на тези проекти и дейности.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Разработване на политика за изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020:

 • Разработено е заявление І НПИ за дерогация по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО;

 • Обработени са преписки, свързани с решаване на технически и законодателни въпроси на енергийните дружества;

 • Изготвени са становища и са съгласувани проекти за решения на Работна група 14, подгрупа „Енергийна ефективност, околна среда и ВЕИ”;

 • Експерти от дирекцията участват и през 2011г. в Звено за управление на проекта „Рехабилитация на ТЕЦ „Марица изток” 2;

 • Изготвен е доклад с анализ за състоянието на генериращите мощности във връзка със спазване на екологичните ангажименти, поети от държавата;

 • Експерти от дирекцията са взели участие в работна група по изработване националния план до 2020г. За ВЕИ и биогоривата;

 • Изготвено е становище по Проект на ЕП и Съвета относно енергийната ефективност за отмяна на Директива 2004/8/ЕО и директива 2006/32/ЕО;

 • Подготвена е обществена поръчка за изготвяне на Програма за стабилизиране на топлофикационния сектор;

 • Изготвен и е предаден на ЕК Доклад с резултати оценяването на напредъка в развитието на високоефективното производство на топлинна и електрическа енергия;

 • Експерти от дирекцията са взели участие в работна група за предложения за промени в Закона за енергетиката.;

2. Провеждане на политиката на МИЕТ за осигуряване на непрекъснато снабдяване с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ на индустрията и населението.

 • Изготвени са предложения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за утвърждаване на необходимите резерви от енергийни горива за периода 2012-31.03.2013 г., съгласно Наредба №11 от 10.06.2004г.;

 • Изготвени са анализи, свързани с производството и сигурността на доставките на електро и топлоенергия в сектор енергетика;

 • Определена е степен на надеждност и разполагаемост на инсталираните мощности за 2011г.;

 • Изготвени са предложения до министъра на икономиката, енергетиката и туризма за задължителните показатели за степента на надеждност на снабдяването с електрическа енергия;

 • Създаденият регистър за лицата и фирмите, извършващи услугата дялово разпределение е действащ и се упражнява контрол, съгласно условията на регистъра. С тази дейност държавата в лицето на министъра се явява гарант, че дружествата изпълняващи тази услуга са равнопоставени;

 • Изготвени са анализи, становища и указания относно техническите условия за дейностите свързани с присъединяването на нови обекти, прекратяване на топло- снабдяването и спазването на нормативните изисквания за разпределение на топлинната енергия;

 • Изготвени са предложения за годишна квота за задължително изкупуване на електрическа енергия от производители, ползващи местни първични енергийни източници, съгласно Закона за енергетиката.

 • Чрез контролната си дейност дирекцията е осигурила надеждно и безопасно електропроизводство на АЕЦ “Козлодуй”.

 • Изготвен доклад за есенно- зимната подготовка на енергийните дружества за сезон 2011г.-2012г.;

 • Обработени са 879 жалби на потребители на топлинна енергия и 576 жалби на отребители на електрическа енергия;

 • Извършиха се 8 проверки на топлофикационни дружества и централи във връзка с техническото им състояние;

 • Изготвени са 2 бр. доклади:

-за нарушенията в нормалната работа на съоръженията в електропроизводствените дружества и предприятия през 2011г. и

-за нарушенията в нормалната работа на електрическите съоръжения в електропреносната мрежа на страната и електроразпределителните дружества през 2011г.; • Подготвени са и утвърдени предложените от дружествата алгоритми за определяне на количествата електрическа енергия, произведена по комбиниран начин;

 • Изготвена е актуализация на анализа на потенциала за комбинирано производство;

 • Изготвена е Заповед с приложения относно утвърдените нормативи за резерви от горива за периода от 01.01.2012г. до 31.03.2013 г. на топлофикационните дружества и тези с комбинирано производство;

 • Извършени са две проверки на фирмите за дялово разпределение и топлофикационните дружества, относно спазване на Методиката за разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост;

 • Експерти от дирекцията са взели участие на в 5 бр. балансови комисии по приемане на отчетите на държавните дружества за 2010г.;

 • Подготвени са текстове за промяна в Наредба РД-16-267/19.03.2008г;

 • Подготовени са отговори по запитвания на народни представители;

 • Взето е участие в работни срещи срещи със синдикални организации;

3. Актуализиране на Стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци.

Управление на радиоактивни отпадъци и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Изпълнение на ангажиментите на държавата по финансиране и контрол върху дейностите по:

 • Управление на радиоактивни отпадъци (РАО) – манипулиране, предварителна обработка, преработка, кондициониране, съхраняване или погребването им, вкл. извеждане от експлоатация на съоръжения за управление на РАО;

 • Изграждане експлоатация, рехабилитация и реконструкция на съоръжения за управление на РАО;

 • Превоз на РАО извън площадката на ядреното съоръжение.

 • Финансиране и контрол върху изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения на АЕЦ „Козлодуй”, залегнали в годишната програма и разходите по съхраняването и погребването на РАО, получени в резултат от извеждането.

 • Координация и контрол за изпълнение на проектите по Международен фонд „Козлодуй” (ядрен прозорец).

Изпълнение на мерките и дейностите, включени в „Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030г. ” и Стратегията за извеждане от експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй" за периода до 2030г.

- Текущо бяха изпълнени и се изпълняват дейности и мерки по управлението на радиоактивните отпадъци, които обезпечават защитата на здравето на човека и защита на околната среда сега и в бъдеще, без да налага бреме върху бъдещите поколения, при приемлива социална и икономическа цена. Извършиха се и се извършват дейности по обезпечаване на условията, при които ядрените съоръжения няма да представляват опасност за околната среда и здравето на хората чрез минимизиране на риска от експлоатацията на обекта, намаляване до възможния минимум на количествата генерирани РАО и намаляване на разходите за извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения;

- Експерти от отдел «ЯЕиБ» участваха в заседания на Експертния технически съвет към изпълнителния директор на ДП»РАО» за разглеждане на предложения, свързани с избора на площадка, проектирането и изграждането на Националното хранилище за ниско и средно активни отпадъци, съгласно линейния график за изграждането на хранилището до 2015г.;

- Дейностите по подготовка за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 в АЕЦ”Козлодуй” и управлението им като съоръжения за управление на РАО бяха извършени и се извършват, като бяха изпълнени основните мерки съгласно договора за финансиране на дейностите и Графика за извеждане от експлоатация;

- Съгласно заповед № РД-16-1196/22.10.2010г., експерти от отдел „ЯЕиБ” участваха в изготвянето на комбинирания програмен документ относно планирането по годишните програми във връзка с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения, както и осъществяваха и осъществяват мониторинг и контрол на проекти в ядрения сектор по тези програми;- Актуализиране състава и промяна от Управляващ на Мониторингов Комитет за контрол на проектите по Международен фонд „Козлодуй”; Проведени 11 съвещания на комитета;

- Проведен Технически експертен съвет към министъра на ИЕТ относно избор на окончателен оператор за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. За оператор е определено ДП „РАО“.

- Подготовка на РМС за обявяване на Националното хранилище за ниско и средно-активни отпадъци за обект с национално значение и за национален обект и за допълнение на РМС № 683 на МС от 2005г. за изграждане на НХРАО. Прието е РМС № 898/08 декември 2011г.;

- Подготовка и участие в 21 и 22 Асамблея на донорите на Международен фонд „Козлодуй” в ЕБВР, Лондон, Великобритания. Подписано е изменение на Споразумение за субсидиране № 16С, с което помощта от фонда за изплащане заплатите на 715 работници от АЕЦ „Козлодуй“ и ДП „РАО“ се увеличава с 34 млн. евро, а срокът на действие се увеличава до края на 2013г. Представен е проектен идентификационен фиш за изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци с оценка на строителството на 1 етап 70 млн. евро, Споразумението за което се очаква да бъде подписано през 2012г.

- Разработване на Комбинирания програмен документ за 2011г. (част ядрен прозорец).

От планираните 5 мерки от тригодишната програма за дейността на У"ИЕ" АЕЦ Козлодуй са изпълнени 2 мерки:

1. “Такси и разрешения по Проект 1 - Хранилище за Сухо Съхранение на ОЯГ”.

2. “Съфинасиране на Проект 5б: Съоръжение с висок коефициент на намаляване на обема и имобилизиране на твърди РАО” е изпълнена, но не със средства на фонд “ИЕЯС”, защото средствата не са финансово осигурени със ЗДБРБ за 2011 г.

През 2011 г. 3 от мерките не бяха напълно реализирани поради следните причини:


 1. “Такси по Проект 5б: Съоръжение с висок коефициент на намаляване на обема и имобилизиране на твърди РАО” – не приемане на техническия проект и междинния отчет за анализ на безопасността, Ревизия 1 от страна на АЕЦ – Козлодуй и връщане на проекта за доработка.

 2. “Такси по Проект 12а: Цех за раздробяване на материали и дезактивация”- забавяне подписването на Договора, поради дългата процедура на съгласуване с БЕХ.

 3. “Такси по Проект 16 : ОВОС за Извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ “Козлодуй””- необходимост от съгласуване на Доклада по ОВОС с Република Румъния (по разпореждане на МОСВ) и удължаване на срока на Договора.

Контрол и координация на изпълнението на мерките, залегнали в Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци*.

*Забележка по данните и отчетите свързани с дейността на ДП”РАО”:

/Представените в годишния доклад данни са на основание отчетеното с писмо вх. №Е-92-00-10/27.01.2012г. от ДП «РАО» за годишно изпълнение на дейностите по инвестиционната програма на предприятието. В дирекция «СЕ» не са представяни текущи отчети за дейността по изпълнение на производствената програма, изисквани съгласно чл.16, ал.5, т.2 от Правилника за организацията и дейността на фонд „РАО“, с изключение на отчет към м. октомври 2011г./
Съгласно писмо №Е-92-00-10/27.01.2012г. от ДП“РАО“ са стартирани дейности по реализирането на 8-те мерки от инвестиционната програма на ДП”РАО”, в изпълнение на тригодишния план на ДП”РАО”, като за 2011г. има изпълнение на дейности по 5 от мерките:

1. Изграждане на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци.

На 25 септември 2011 год., Висшият експертен екологичен съвет към МОСВ, предложи за одобрение Доклада за оценка на въдействието върху околната среда на инвестиционното предложение на ДП „РАО" за изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и среднорадиоактивни отпадъци (НХРАО). което беше одобрено от Министъра на околната среда и водите .

На 25 октомври 2011 год., Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци" подписа договор за „Разработване на технически проект и междинна оценка за анализ на безопасността (МОАБ) на НХРАО.

Разработен е ПУП-ПРЗ и внесен за разглеждане в Община Козлодуй.2. Изграждане на специализирано поделение за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ-Козлодуй (СП „ИЕ-Козлодуй").

От заложените в инвестиционната програма задачи 2 са отложени:

 • Изграждане на складове за чисти материали - временно е отпаднала необходимостта от изграждане на закрито хале за текущата година .

 • Изграждане на депа за РАО - поради неголемия обем на демонтираното от Машинна зала оборудване (приблизително 180 т), през 2011 година складирането на демонтираните елементи се осъществяваше на площадка „Варово стопанство".

По задача „Доставка на машини и оборудване“ са изпълнени 7 договора:

3. Предварителни проучвания за Дълбоко геоложко хранилище за високоактивни и дългоживеещи РАО.

Сключен е Договор № 208041/08.08.2008 г. за „Проучване възможностите за изграждане на геоложко хранилище", с продължителност 22 месеца. Поради липса на финансиране, договорът е анексиран с Анекс №1 на 07.06.2010 г.

През месец ноември 2011 г., на заседание на СЕСРБ са приети без забележки корекциите и допълнително изискваната информация и Оконателния доклад по Задача 7 „Разработване на документи, планове и програми за извършване на дейността по изграждане на ГХ". Договорът е приключен.4. Модернизация на ЦПРАО, ССКРАО и площадка „Варово стопанство" в СП "РАО- Козлодуй".

Приключени и отчетени са договори за „Окончателен анализ на безопасността на Хранилище за замърсени земни маси на площадка „Варово стопанство" в СП „РАО-Козлодуй" и Оценка на ефективността на инженерните бариери на Траншейно хранилище, на площадка „Варово стопанство"

Приключени са Етап 1 и Етап 2 от договор за „Изготвяне на методики за охарактеризиране на „исторически" и текущо генерирани РАО на територията на АЕЦ-Козлодуй", (срок на договора - 24.04.2012 г).

От задача „Доставка на машини и оборудване“ са изпълнени 6 договора:

5. Модернизация на СП „ПХРАО-Нови хан", в т.ч. дооборудване на съществуващите съоръжения за съхраняване на РАО и ново съоръжение за временно съхранение на кондиционирани РАО на площадката на СП „ПХРАО-Нови хан". • Изпълнени са 5 дейности

 • Изпълнени са 3 договора за дооборудване и доокомплектоване.

6. Технически основи за извеждане от експлоатация на СП "РАО-Козлодуй" и СП "ПХРАО-Нови хан" - Мярката е заложена в Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци до 2030 г.със срок на изпълнение 2012 г.

7. Предварителни проучвания за съоръжение за погребване на много нискоактивни отпадъци.

„Окончателния анализ на безопасността на Хранилище за замърсени земни маси (ХЗЗМ) в СП „РАО-Козлодуй"" е внесен за разглеждане в АЯР. Очаква се през 2012 г., Агенцията за ядрено регулиране да издаде Разрешение за въвеждане в експлоатация на съоръжението.

8. Технически основи за извеждане от експлоатация и демонтаж на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй".

Дейностите по извеждането от експлоатация на блоковете на АЕЦ „Козлодуй" се очаква да бъдат финансирани от ЕБРВ през 2012 г.


Подпомагане на дейността на УС на фонд “ИЕЯС”.

В рамките на 2011г. са проведени 8 заседания на ПЕРГ към фонд «Извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация» и са подготвени и проведени 3 заседание на УС на фонд «ИЯСЕ».


Подпомагане на дейността на УС на фонд “РАО”

В рамките на 2011г. са проведени 5 заседания на Управителния съвет на фонд „РАО” и 8 на ПЕРГ към фонд „РАО”.

Извършени са 4 проверки за правилното начисляване на вноските във фонд “РАО” и фонд “ИЕЯС”.

Показателя “Управление на проекти по ядрена безопасност ФАР, МААЕ” е неправилно планиран и е в следствие на техническа грешка.

По програма ФАР по данни на ДП”РАО” са финализирани два проекта през 2012г.:

- Рехабилитация и оборудване на ППЛК.

- Изграждане на гореща камера за кондициониране, преработка и последващо съхранение на РАО в СП ПХРАО-Нови Хан“.

Други дейности: • Участия в изготвянето на позиции по проект на Директива по управлението на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци;

 • Изготвени са допълнителни отговори към отговори на Въпросник на Европейската комисия, относно Препоръка на Съвета и ЕК за управление на финансовите ресурси финансиращи управлението на ОЯг, РАО и извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения;

  • Изготвен е проект на Указания, съдържащи изискванията към подлежащите на финансиране проекти и дейности за устройство и развитие на територията на общините, в района на които се експлоатира или е одобрено или разрешено изграждане на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци, както и за провеждането на процедурата за подбор на тези проекти и дейности;

  • Участие в разработването на проект на Методология за определяне на разходите по финансиране на извеждането от експлоатация, съответно за определяне на дължимите вноски към фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” на годишна база.


Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви

%

подпомагаме

В процедура

Разработени стратегически документи

Бр.

1

1

Отговори на сигнали и жалби

Бр.

Цел-намаляване

879 от топлофикации

576 от ерпКонтрол – проверки на: (общо)

Бр.

19

14

Техническата осигуреност на обектите и съоръженията.
10


8

Дялово разпределение
5

2

Вноските във фонд „РАО” и фонд „ИЕЯС”
4

4

Доклад и Анализ на потeнциала за комбинирано производство – задължения по директива 2004/8/ЕО

Бр.

1

Прави се веднъж на 4 години

Издадени заповеди за определяне количеството електрическа енергия по комбиниран начин

Бр.

30

33

Утвърдени, за брой дружества, годишни количества резерви от горива, с цел сигурно енергоснабдяване

Бр.

20

16

Управление на проекти по ядрена безопасност ФАР, МААЕ

Бр.

5

2

Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на ДП”РАО”

Бр.

8

5

Брой изпълнени мерки по тригодишната програма за дейността на У"ИЕ" АЕЦ Козлодуй

Бр.

5

2


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

 • Сътрудничество и участие на всички институции, имащи отношение към енергийния сектор;

 • Процес на междуведомствено съгласуване и координация;

 • Правителствени приоритети и стратегии;

 • Нарушаване на степента на надеждност при възникване на дефицит в системата;

 • Промяна в общата енергийна политика на ЕС във връзка със сигурността на енергийните доставки и атомната енергетика;

 • Глобални процеси, икономическите ограничения и либерализацията на енергийния пазар;

 • Засилена роля на гражданското общество и местното самоуправление;

 • Договорености с други държави във връзка с реализация на стратегически енергийни проекти.


Информация за наличността и качеството на данните

Наличната база данни в МИЕТ, НСИ, ДП РАО, АЯР, МОСВ, Евростат, енергийните дружества и други български и чуждестранни източници на информация.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Сигурност при енергоснабдяването и при управление на РАО и ИЕЯС”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 266

1 135

977

 

Персонал

989

1 046

911

 

Издръжка

277

89

66

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 266

1 135

977

 

Персонал

989

1 046

911

 

Издръжка

277

89

66

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

19 757

29 757

29 203

 

1.Субсидии за дейности по фонд РАО и ИЕЯС

16 126

27 228

26 674

 

2.Капиталиви трансфери за дейности по фонд РАО и ИЕЯС

3 631

2 529

2 529

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

19 757

29 757

29 203

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

21 023

30 892

30 180

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

21 023

30 892

30 180

 

Численост на щатния персонал

23

23

20

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата

УС на фонд „РАО”, УС на фонд „ИЕЯС” и Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването”(само по описаните и предоставяни по програмата продукти/услуги), със съдействието на Агенцията за ядрено регулиране, НЕК ЕАД, Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”,“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, електроразпределителни дружества и крайни снабдители с електрическа енергия, електропроизводствени дружества, ЕЕСО, производители на топлинна и топлинна и електрическа енергия.1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница