Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 14 „ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”страница20/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Програма № 14 „ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Заложените в програмата цели успешно се изпълняват.Предоставяни по програмата продукти/услуги – описание на постигнатите резултати и изпълнениете дейности за тяхното предоставяне
1. Управление и мониторинг на енергийни фондове, програми и проекти.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Координация и мониторинг на подготовката и изпълнението на приоритетните големи инвестиционни проекти в сектор Енергетика.

Оказана институционална подкрепа и съдействие по конкретни ангажименти при изпълнението на големи енергийни инфраструктурни проекти, чрез която е:
 • Избран е консултант, който да преструктурира проекта за изграждане на нова ядрена мощност на площадка “Белене”, както и да осигури привличането на стратегически инвеститор;

 • Финализирана е правната рамка за „Набуко" с подписването на Споразумения за подкрепа на проекта (PSA – Project Support Agreements) между „Набуко газ-пайплайн интернешънъл", националните Набуко компании и ресорните министерства на държавите, през чиито територии преминава трасето на газопровода (Австрия, България, Унгария, Румъния и Турция). В ход е процедура по осигуряване на финансиране за реализацията на проекта, чрез предоставянето на държавна гаранция;

 • Приключило е предпроектното проучване за българската територия по проект „Южен поток”, като е необходимо да бъдат извършени допълнителни дейности за прецизиране на резултатите. Отсечката от газопровода, която ще бъде изградена на българска територия, е обявена от българското правителство за обект с национално значение. Получено е разрешение от турската страна за строителството на морската част на газопровода в турската икономическа зона;

 • Регистрирано е съвместно инвестиционно дружество „ICGB” AD, в което като акционери с равни дялове участват БЕХ ЕАД и IGI Poseidon с оглед разработването и реализирането на проект за междусистемна газова връзка Гърция – България. Подписан е договор за цялостен технически проект и ОВОС - Front End Engineering Design (FEED) и Environmental Impact Assessment (EIA)между ICGB AD и Консорциумът Penspen Ltd - C&M Engineering SA;

 • По проекта за изграждане на газова междусистемна връзка България-Румъния - по отношение на проектирането и изграждането на участъка под р.Дунав е сключено Споразумение, съгласно което процедурата и етапите на нейното провеждане, включително избора на изпълнител на поръчката, ще бъде проведена от Трансгаз СА. По отношение на наземната част на българска територия – сключен договор с “Тракия газ проект” ЕАД с предмет проектиране за наземната част от проекта на българска територия, както и на ГИС Русе-изток;

 • Избран е вариант КС „Странджа” – ГИС „Малкочлар” за реализация на проекта за изграждане на междусистемна газова връзка с Турция. Разработен е проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерство на енергетиката и природните ресурси на Република Турция;

 • С приключването на рехабилитацията на блок 8 през м. януари 2011 г. успешно завърши реализацията на проект “Рехабилитация на блокове 1–4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 - 4 и увеличаване на мощността на блокове 6 и 8 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД”, с което бе реално увеличена общата мощност на централата с 151 MW. Също така като преки ползи се отчитат - подобряване ефективността на турбините; увеличена е производителността им; удължен е експлоатационния период на блоковете; намален е обема на емисии на парникови газове.

 • Управление, координация и мониторинг на усвояването на средствата по „Международен фонд „Козлодуй

Оказана институционална подкрепа, чрез която:

В сектор „не-ядрена” енергетика са подписани 24 споразумения за предоставяне на безвъзмездно финансиране от „Международен фонд „Козлодуй”. В допълнение, в ход е процедура за набиране на нови предложения за използване на грантовото финансиране от МФК за периода 2010 – 2013. • Управление, координация и мониторинг на усвояването на средства от ЕС за енергийни проекти в България, вкл. по: финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в сектор Енергетика и енергийните програми на ЕО.

Оказана институционална подкрепа, чрез която:

 • По финансов инструмент ИСПА/Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) - проект “Изграждане на сероочистващи инсталации на бл.5 и 6 на ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД на 19.12.2011 г. е издадено от ДНСК разрешение за ползване за етап 1 (блок 6).

 • Осигурено е финансиране по линия на ОП “Регионално развитие 2007-2013 г. за изграждане на междусистемна газова връзка България – Сърбия. Подписан е Договор между МИЕТ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на 4 953 190 лв. за изпълнение на проект „Подготовка, проучване и проектиране за изграждане на междусистемна газова връзка България-Сърбия”. Сключен е договор между МИЕТ и "Газтек БГ" АД за предпроектно проучване, което трябва да включва поне 3 варианта на трасе на свързващия газопровод на територията на страната, технологична схема за пренос на природен газ в двете посоки и местоположение на технологичните площадки. С договора фирмата-изпълнител се задължава още да извърши анализ „разходи-ползи“ на проекта и ОВОС.

 • Осигурени са 13.26 млн. евро безвъзмездна помощ за съфинансиране на проекти по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014, като МИЕТ ще изпълнява ролята на Програмен оператор.

2. Преструктуриране и мониторинг на енергийния сектор.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Планиране преструктурирането на енергийния сектор, насочено към създаване на модерни и ефективно функциониращи корпоративни структури, в съответствие с Европейските изисквания, българското законодателство и добрите практики;

 • Анализи и прогнози за състоянието и структурните промени в енергетиката и предлагане на коригиращи действия, ако такива са необходими.

3. Устойчиво развитие на енергийните пазари.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: • Участие в разработването и осъществяването на правителствената политика за развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС:

Осъществен мониторинг на пазара и инициирани законодателни промени.

 • Осъществява дейности в изпълнение на Концепцията за участието на Република България в регионалните енергийни пазари и в Общия енергиен пазар на ЕС:

В ход е изпълнението на подписания на 30.11.2010 г. Меморандум за обединяване на пазарите на България и Румъния, предвиждащ сътрудничество с Транселектрика и OPCOM (Румъния) по обединяване на пазарите на двете държави. Създадена е работна група с участието на представители на МИЕТ, ДКЕВР и ЕСО ЕАД. Обединяването с румънския пазар е първа стъпка към създаването на регионален енергиен пазар и последващото обединение на регионалните пазари в единен европейски енергиен пазар.

 • Изготвяне предложения за промени в нормативната уредба, регламентиращи развитието на енергийния пазар:

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, в който са отразени изискванията на Третия енергиен либерализационен пакет (Директива 2009/72/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на електрическа енергия и Директива 2009/73/ЕС относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ).

 • Участие в заседанията на консултативната работна група по въпросите на либерализацията на електроенергийния пазар към ДКЕВР и в обществените обсъждания по проекти за важни за развитието на енергийните пазари решения на енергийния регулатор.

Изпълнява се.

 • Участие чрез свои представители в Координационната група по газовите въпроси (съгласно Регламент за сигурността на газовите доставки), Комитета за общите правила за вътрешния пазар на природен газ (съгласно Директива 2009/73/ЕС) и Комитета за общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (съгласно Директива 2009/72/ЕС) към Европейската комисия.

Изпълнява се.

 • Участие в институциите и форумите на Енергийната общност (Постоянна група на високо равнище, Атински електроенергиен форум, Газов форум и др.).

Изпълнява се.

4. Разработване на политика и изпълнение на заложените цели в Енергийната стратегия на Р България 2020 :

Дейности за предоставяне на продукта/услугатаМониторинг на изпълнението на заложените в Енергийната стратегия на Р България 2020 цели и подготовка на коригиращи мерки при необходимост – поради закъснелите срокове по приемане на Енергийната стратегия, мониторинг и предприемане на коригиращи действия се предвиждат през 2013 г.

 • Извършена е подготовка за разработването на програмните документи, необходимостта за което произтича от Енергийната стратегия. Подготвени са техническите задания за две от програмите и е проведена процедура за избор на консултант, а именно – Национална програма за ускорена газификация на Република България до 2020 г. и Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г.

 • Проект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката и подзаконовите нормативни актове за въвеждане изискванията на Третия либерализационен пакет

Подготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, който е приет от МС.

 • Разработване и приемане на Програма за ускорено пазарно развитие на електроенергетиката

Независимо от извършената подготовка, самото стартиране на разработването й ще е последващо, след приемане на ЗИДЗЕ.

 • Подготовка на условия за създаване на електроенергийна борса

Използвайки резултатите от проект „Създаване на Европейски модел за електроенергиен пазар и приложението му в България” по Норвежката програма за сътрудничество с България, е изготвен график на дейностите, свързани с подготовката на борсова търговия. Доставена е търговската платформа. В ход е тестов период на работа на борсата.

 • Подготовка на проекти на позиции, информации и др. във връзка с участието на Р България в процеса на взимане на решения в ЕС по отношение на електроенергийните и газови пазари

Информацията е дадена в точка 6.

 • Анализи на политиките на страните от региона, ЕС и регионите – източници на енергийни ресурси за България

На Министерската среща в рамките на Международния енергиен форум, България чрез министъра на икономиката, енергетиката и туризма, подписа в Риад на 22 февруари 2011 г. Хартата на МЕФ и стана член на тази организация, чиято цел е да съдейства за задълбочаване на диалога между страните-производителки, страните-потребителки и транзитните страни на петрол и природен газ, както и за сближаване на вижданията за развитие на енергийния сектор.

На срещи на Работната група по енергетика към Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в Истанбул през май и декември 2011 г. са обсъдени предложения за конкретни дейности по изпълнение на Министерската декларация от 28 януари 2010 г., София, за изграждане на регионален Черноморски енергиен пазар. • Институционална подкрепа на проекти със стратегическо значение за енергийната сигурност.

Посочена в точка 1.

5. Разработване на констативни и прогнозни гориво - енергийни баланси:

Дейности за предоставяне на продукта/услугата

 • Разработване на тримесечен, шестмесечен, деветмесечен и годишен констативни гориво - енергийни баланси

Изготвени са констативни гориво-енергийни баланси за 2010 г., за І-во тримесечие, шестмесечие и деветмесечие на 2011 г.

 • Разработване на прогнозен баланс за период есен – зима и прогнозен гориво – енергиен баланс за предстоящата година

Разработен е прогнозен гориво-енергиен баланс за есен-зима 2011-2012 г., както и прогнозен гориво-енергиен баланс за предстоящата 2012 г.

 • Изготвяне и публикуване на бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката

Изготвен е и публикуван бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката на Р България.

6. Координация и участие в провеждането на съгласувана политика по въпросите на Европейския съюз в областта на енергетиката.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата: • Осигуряване на българското участие в работата на институциите на ЕС с подготовка на позиции, информации и документи по теми от областта на енергетиката:

 • Подготвени и съгласувани са позиции и документи за осигуряване на българското участие в:

 • Редовните заседания на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”: 28.02.2011 г., 10.06.2011 г. и 24.11.2011 г. по теми: Нова енергийна стратегия на ЕС до 2020г.; интегритет и прозрачност на енергийния пазар на ЕС; нов План за енергийна ефективност 2011 г.; Пътна карта за енергетика до 2050 г.; Инвестиции в енергийна инфраструктура и насоки за трансевропейски енергийни мрежи; Всеобхватна оценка на риска и безопасността на ядрените централи /„стрес-тестове”/; безопасност на дейностите за проучване, изследване и добив на нефт и газ в открито море. Международни отношения в областта на енергетиката и др.

 • Извънредно заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”: 21 март 2011 г. във връзка с международните събития в Либия и земетресението в Япония, и тяхното отражение върху световните енергийни пазари и енергийния сектор на ЕС;

 • Неформално заседание на енергийните министри, 02-03.05.11 г. и 19-20.09.11 г. по теми: развитие на енергийната политика с хоризонт до 2050 г. и предизвикателствата и възможностите в прехода към нисковъглеродна икономика; разширяване и задълбочаване на сътрудничеството в рамките на външното измерение на европейската енергийна политика.

 • Подготвeн е принос за Европейския съвет посветен на енергетиката, 04.02.2011 г., насочен към очертаване и формиране на стратегически насоки за развитие на общата енергийна политика на ЕС и последващ преглед на изпълнението на 09.12.2011г.;

 • Предложение за Регламент относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар на ЕС;

  • Предложение за Решение на Съвета относно удължаване на статута на съвместно предприятие на Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG) и предложение за Решение на Съвета относно удължаване на срока на действие на облекченията, предоставени на съвместното предприятие Hochtemperatur-Kernkraftwerk GmbH (HKG);

  • Предложение за Директива относно управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво;

  • Предложение за Решение на Съвета за установяване на позицията на Европейския съюз пред Съвета на министрите на Енергийната общност (Кишинев, 6 октомври 2011 г.);

  • Предложение за Директива относно енергийната ефективност;

  • Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура;

  • Предложение за Регламент на ЕП и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и природен газ в морски райони;

  • Предложението за Регламент на Съвета относно помощта от Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия;

  • Предложение за Решение на ЕП и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите-членки и трети държави в областта на енергетиката.

 • Обобщени са първоначални коментари по предложението за Регламент на Съвета относно помощта от Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Литва и Словакия;

 • Изготвени са указания по точки от дневния ред на заседанията на Корепер, свързани с разглежданите на ниво ЕС въпроси;

 • Подготовка на информация за срещи на високо равнище;

  • Осигурено е редовното участие в ежеседмичните заседания на Работната група по енергетика към Съвета на ЕС и ежемесечните заседания на Групата по атомните въпроси към Съвета на ЕС. Подготвени са позиции и указания по темите от дневния ред на заседанията.

 • Координация и участие в дейностите за изпълнението на задълженията, произтичащи от членството в ЕС:

 • Подготвени са информации по приоритетни теми в областта на енергетиката за Шестмесечните програми на Съвета по европейските въпроси за 2011 г. с приоритетни за страната теми и досиета, разглеждани в рамките на Унгарско и Полско председателство на ЕС, и отчитане на изпълнението;

 • Подготвена е Годишна програма за 2012 г. относно участие на Република България в процеса на вземане на решения на ЕС (част Енергетика) и Шестмесечна програма на Съвета по европейските въпроси за 2012 г. с приоритетни за страната теми и досиета, разглеждани в рамките на Датско председателство;

 • Ежемесечно са представяни отчети по Плана за действие за 2011 г., с мерките произтичащи от членството на България в ЕС и подготвен План за действие за 2012 г.;

 • Редовно е участвано в работата и ежеседмичните заседания на Съвета по европейските въпроси, като са представени и позиции по текущи разглеждани теми в т.ч координация подготовката на отговори по постъпили от ЕК запитвания, предхождащи процедури по нарушения.

 • Участие в разработването и нотифициране на актовете от българското законодателство, с които се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове на ЕС в областта на енергетиката

Извършени са нотификации на национални мерки, за изпълнение и прилагане на европейски законодателни актове в областта на енергетиката към Директиви със CELEX No:32009L0071; 32009L0028.

 • Организация на дейността и участие в работата на Работна група 14 „Енергетика”, с водещо ведомство МИЕТ, съгласно ПМС № 85/2007 г. и в националния механизъм за координация по въпросите на ЕС

Осъществява се координация на дейностите и участие в работата на Работна група 14 и подгрупи “Енергийна стратегия и вътрешен електроенергиен и газов пазар”, „Енергийна ефективност, ВЕИ, биогорива, когенерация, опазване на околната среда и промени в климата”, „Енергийни ресурси, въгледобив и мерки в случай на криза”, „Ядрена енергетика”. Подготвят се и се съгласуват проекти на позиции, информации, становища и указания по въпроси от областта на енергетиката, разглеждани от институциите на ЕС, и в изпълнение на задължения, произтичащи от членството в ЕС.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Привеждане на нормативните актове в съответствие с Европейските директиви

%

100%

50%

Енергийни инфраструктурни проекти в процес на подготовка

Бр.

6

6

Енергийни инфраструктурни проекти в процес на изпълнение

Бр.

5

5

Проекти в процес на подготовка - (МФК, Кохезионен и Структурни фондове на ЕС)

Бр.

20

6

Проекти в процес на изпълнение (ФАР, ИСПА, МФК, Кохезионен и Стр. фондове на ЕС)

Бр.


39

18

Доклади за мониторинг и оценка за степента на усвояване на средствата по безвъзмездни помощи

Бр.


30

12

Доклади за мониторинг и оценка на напредъка по изпълнение на проектите и финансови доклади и справки за степента на усвояване на средствата по кредитите

Бр.


20

12

Степен на фактическо отваряне на пазара на ел. енергия

%

33

34

Констативни гориво - енергийни баланси

Бр.

4

4

Прогнозни гориво - енергийни баланси

Бр.

2

2

Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката съгласно чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката

Бр.

1

1

Изпълнение на ангажиментите в областта на енергетиката, произтичащи от членството в ЕС

%

100%

80%

Подготвени документи по проекти на европейски актове за участие в работата на институциите на ЕС

Бр.

80

над 80

Мониторингов доклад за изпълнение на Енергийната стратегия на Р България 2020

Бр.

1

*

*Поради закъснелите срокове по приемане на Енергийната стратегия, мониторинг се предвижда през 2013 г.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

В известна степен забавяне на процедурите по приемането на Енергийната стратегия от МС и НС.Информация за наличността и качеството на данните

Официални международни енергийни издания; Статистически издания на ЕС; Доклади на енергийните регулатори в Европа; Информация от проведени Енергийни форуми/семинари; Кореспонденция с представители на европейски енергийни институции.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийни политики, стратегии и проекти”Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Ефективно функциониране на енергийните предприятия, инфраструктура и пазари”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

809

899

718

 

Персонал

461

599

490

 

Издръжка

348

300

228

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

809

899

718

 

Персонал

461

599

490

 

Издръжка

348

300

228

 

Капиталови разходи

 

 

 

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

4 263

4 263

 

1.Лихви по ДИЗ

 

4 263

4 263

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

4 263

4 263

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

809

5 162

4 981

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

809

5 162

4 981

 

Численост на щатния персонал

30

27

23

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница