Отчет на основните параметри на бюджета


Програма № 18 „подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”страница25/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Програма № 18 „подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Въз основа на изготвения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от Министерския съвет и от Народното събрание в края на 2010 г. е извършено заложеното в закона преструктуриране и е създаден единния орган по управлението на подземните богатства, като от 01.03.2011 г. дирекция „ПРК” в МИЕТ окончателно е поела изпълнението на тази функция. Документите по предоставяне на концесии и разрешения и по управление на подземните богатства на Министерство на околната среда и водите и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството са приети от МИЕТ.През 2011 г. постъпилите средства от концесионна дейност са в размер на 63 247 846 лв. (от които за МИЕТ 38 551 114 лв. без ДДС от концесионни възнаграждения и 789 354 лв. от лихви и неустойки, както и 23 907 378 лв. за общините). Разходите по концесионната дейност през 2011 г. са в размер на 1 196 537 лв. Освен това през годината са реализирани приходи от такси в размер на 649 602 лв.

 • Изготвен е финален проект на Стратегия за развитие на минната индустрия в България.

 • Предприети са съответни действия за отстраняване на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на природни ресурси. За 2011 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и рекултивация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда са усвоени средства в размер на 7 964 612 лв. с ДДС, при предвидени в бюджета средства в размер 10 000 хил. лв. с ДДС. Извършени са 40 бр. проверки по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация, финансирани със средства от държавния бюджет. Изготвени са 48 бр. доклади за приемане на месечни, тримесечни и годишни доклади,свързани с изпълнение на проекти по техническа ликвидация, рекултивация и др. През 2011г. са приети 6 проекта за изпълнение на техническа ликвидация и рекултивация, финансирани със средства от държавния бюджет

 • През 2011 г. не са издавани разрешителни за управление на минни отпадъци.

 • Издавани през 2011 г. са общо 21 удостоверения за геоложки и търговски открития.

 • Предприети са действия по оптимизиране на финансираните от бюджета геоложки изследвания.

 • Осигурена е поддръжка и функциониране на Националния геофонд и Националното скалнофондово хранилище и е предоставяна информация при постъпили искания.

 • Осигурена е поддръжка и функциониране на Единен регистър и карта на разрешенията за търсене и проучване, Регистър на откритията, специализирана карта на находищата на подземни богатства в страната и Национален баланс на запасите и е предоставяна информация при постъпили искания.

 • Предприети са действия по изготвяне на специализирана информационна система за данните от геологопроучвателните дейности за търсене и/или проучване.

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за предоставяните продукти/услуги

1. Организиране на дейности по предоставяне на разрешения за търсене и проучване и на концесии за добив на подземни богатства от Министерски съвет.

 • През 2011 г. са издадени 85 нови разрешения за търсене и/или проучване и са сключени 37 нови концесионни договора, при заложени съответно 10 бр. разрешения и 6 бр. концесии. Високата степен на изпълнение за периода се дължи на обстоятелството, че не е извършена предложената от дирекция „ПРК” актуализация на програма 18 с оглед структурните промени и създаването на единен орган по управление на подземните богатства.

 • Осъществяван през 2011г. е текущ контрол по изпълнението на концесионните договори и договорите за търсене и/или проучване, като голяма част от концесионните обекти са проверени на място, по график, утвърден от министъра. На междуведомствени комисии за контрол по изпълнението на сключените концесионни договори са докладвани резултатите от извършен текущ контрол по изпълнението на общо 388 концесионни обекта. Подготвени са и годишни доклади на комисиите за контрол.

  1. Управление на проекти за отстраняване на щетите, нанесени на ОС от добива и преработката на природни ресурси.

Отстраняването на щетите, нанесени на околната среда от добива и преработката на подземните богатства е свързано с управление и реализиране на проекти за техническа ликвидация, рекултивация, мониторинг и др. в областта на въгледобива, рудодобива и уранодобива, съответно по реда и условията на ПМС № 195/2000г., ПМС № 140/1992г. и ПМС № 74/1998г. Изпълнените дейности до 30.12.2011 г. покриват заложените в програмата цели и продукти/услуги. Представители на Дирекция «Природни ресурси и концесии» участваха в изготвянето на експертни становища и информации относно проекти за техническа ликвидация, възстановяване на околната среда и др. Средствата, предвидени в централния бюджет за 2011 г. за изпълнение на програми за техническа ликвидация и консервация на обекти от миннодобивния отрасъл и за саниране на околната среда, са в размер 10 000 хил. лв., а са усвоени 7 964 612 лв.

Същите са разпределени в три програми, както следва: 1. за подотрасъл „Въгледобив” – в размер на 3 159 124 лв. /с ДДС/;

 2. за подотрасъл „Рудодобив” – в размер на 2 948 663 лв. /с ДДС/;

 3. за подотрасъл „Уранодобив” – в размер на 3 892 214 лв. /с ДДС/.

В изпълнение на ПМС № 334 от 29.12.2010 г. трите програми са утвърдени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, съгласувано с министъра на финансите. През 2011 г. е извършена актуализация на трите програми. Актуализацията е направена на основание чл.11, ал.2 от ПМС № 334 от 29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет.

След актуализацията на програмите в трите отрасъла изпълнението до 30.12.2011 г. е както следва: • в подотрасъл „Въгледобив” от предвидените 4 133 259 лв. са актувани и отчетени 3 865 535 лв. Изпълнявани са проекти за надземна техническа ликвидация и техническа и биологична рекултивация;

 • в подотрасъл „Рудодобив” от предвидените 2 818 512 лв. са актувани и усвоени 1 865 646 лв. Изпълнявани са проекти за техническа и биологична рекултивация и мониторинг на хвостохранилищата;

 • в подотрасъл „Уранодобив” от предвидените 3 048 229 лв. са усвоени 2 233 431 лв. Изпълнявани са проекти по непрекъсваемите процеси, проекти за техническа и биологична рекултивация и мониторинг на обектите от закрития уранодобив.

Предвидените средства по бюджета за 2011 г. са съобразени с етапа на изпълнението на проектите, включени в утвърдените програми. Предоставянето и изразходването на средствата е въз основа на конкретно разработени и приети от междуведомствени експертни съвети проекти и програми, с възможност за оценка на постигнатите количествени и най-вече качествени показатели. Изпълнението на проекти за техническа и биологична рекултивация довежда до намаляване и отстраняване на щетите и последиците, нанесени върху околната среда от миннодобивния отрасъл.

Дейностите, свързани с целевото изразходване на средствата по проекти и програмите за техническа ликвидация, рекултивация, мониторинг и др. в областта на въгледобива, рудодобива и уранонодобива се извършват от служители на дирекция „Природни ресурси и концесии” и служители на министерство на финансите. • Други дейности, свързани с отстраняването на щетите, нанесени върху околната среда от миннодобивния отрасъл.

 • Проведени са 17 бр. заседания на Междуведомствен експертен съвет по ПМС № 140/1992 г., на Междуведомствен експертен съвет по ПМС № 195/2000 г. и Консултативен съвет по ПМС № 74/1998 г.

 • С цел подобряване на работата на трите съвета - Междуведомствените експертни съвети (въгледобив и рудодобив) и Консултативния съвет (уранодобив) са назначени нови състави на съветите;

 • Поддържана е база данни за изразходване на средствата по програмите на дружествата за изпълнение на дейността им по трите постановления;

 • От постъпилите в МОСВ и МИЕТ 364 бр. планове за управление на минни отпадъци (ПУМО), 50 бр. са разгледани и върнати за отстраняване на нередовности, а 9 са съгласувани:

 • Изпратени са до МОСВ 14 броя становища за ПУМО, свързани с ОВОС на инвестиционни предложения;

 • В процес на проверка са документации, свързани с предстоящо приемане на завършени обекти по техническа ликвидация и рекултивация.

 • Изплатена е дяловата вноска на Р. България за 2011 г. в СО „Интерокеанметал” в размер на 175 000 евро.

 • В периода 11–15.07.2011 г. в страната беше извършена проверка от Европейската мисия, съгласно чл. 35 на Договора за Евратом. Бяха посетени бивши обекти от добива на уран в страната, рудник „Сливен”, гр. Сливен, обект “Орлов дол” в землището на с. Орлов дол, гр. Тополовград, обект „Троян“ в землището на с. Троян, община Симеоновград, обект “Момино” в землището на Момино село, община Раковски, обект „Смолян”, Шахти 7 и 8, Обект „Доспат” – рудник „Изгрев”, също така хвостохранилищата на фабрика "Росен" и заливът „Вромос“ край гр. Черноморец. Предстои подготовката на доклад от Европейската комисия.

3. Осигуряване на информация за геологията и суровинния потенциал на страната.

Изготвен е „Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства на Република България към 01.01.2011 г.”. Внесен в МС доклад за състоянието на суровинния баланс на Република България към 01.01.2011 г. и приет от МС за сведение с Протокол No 21 от 01.06.2011 г.

Издадени са геоложки и търговски открития – 21 бр., разгледани и приети на СЕК геоложки доклади със запаси – 45 бр.

Заведени са в регистъра на откритията – 21 бр. открития и в Регистъра и Специализираната карта – 45 бр. находища.

Изготвени са справки с регистъра и специализираната карта на находищата – 202 бр.

Изготвени са справки с регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване – 194 бр.

Предоставена е геоложка информация от Националния геоложки фонд и Националното скално-фондово хранилище - 1334 бр. /посетен от 393 души/. Заведени са геоложки доклади в Националния геоложки фонд - 49 бр.

Транспонирана е Директива 2009/31/ЕО чрез нов Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра. Приет е на 17.11.2011 г. на първо четене в Народното събрание.

Изготвена е и предоставена обобщена информация от специализираната карта на находищата и база данни за пространственото разпределение на действащите находища по групи подземни богатства. Същата е предоставена на Минната камара да послужи при изготвяне на Минната стратегия на Р България.

Въведена е атрибутивна информация в специализирана база данни, отразяваща основните елементи за 427 бр. доклада, отчети и др.

Извършена е проверка на данните в различни източници на информация във връзка със създаването на Специализирана карта и Регистър на концесиите за добив – 63 бр.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Предоставени концесии за добив на природни ресурси

Бр.

6

37

Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на природни ресурси

Бр.

10

85

Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии

Бр.

136

388

Контролирани концесии

Бр.

136

460

Контрол по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация

Бр.

извършени проверки45

40

Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади във връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационните дейности

Бр. доклади

22

48

Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и рекултивация

Бр.

10

6

Контрол по изпълнение на проекти за техническа ликвидация и рекултивация

Брой извършени проверки

50

40

Изготвяне на месечни, тримесечни и годишни доклади във връзка с изпълнението на ликвидационните и рекултивационните дейности

Брой изготвени доклади

40

48

Приети обекти по проекти за техническа ликвидация и рекултивация

Брой приети обекти

15

6

Издадени разрешителни за управление на минни отпадъци

Брой издадени разрешителни

10

0

Предоставени концесии за добив на подземни богатства

Брой сключени нови договори

10

37

Предоставени разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства

Брой издадени нови разрешения

15

85

Издадени удостоверения за геоложки/търговски открития

Брой издадени удостоверения

20

21

Изготвени доклади за осъществен контрол по предоставени концесии

Брой изготвени доклади

200

388

Контролирани концесии (действащи концесионни договори в края на годината)

Брой действащи концесионни договори

390

460

Брой потребители на геоложка информация

Брой

300

381

Въведени нови записи в регистъра и специализираната карта на разрешенията за търсене и проучване

Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%)

100%

100%

Извършени справки с регистъра и специализираната карта

Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)

95 %

100 %

Нови записи в регистъра и специализираната карта на находищата на подземни богатства

Брой на въведените нови записи/постъпили за въвеждане*100(%)

100%

100%

Предоставени извлечения от регистъра на откритията и специализираната карта на находищата

Брой предоставени извлечения /брой заявени извлечения *100(%)

95 %

100 %

Предоставени справки от Националния баланс на запасите

Брой извършени справки/брой заявени справки*100(%)

95 %

100 %

Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция „Природни ресурси и концесии”Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Подобряване на процесите на концесиониране и управление на природните ресурси”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

678

2 815

2 400

 

Персонал

316

1 768

1 716

 

Издръжка

362

827

518

 

Капиталови разходи

0

220

166

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

678

2 815

2 400

 

Персонал

316

1 768

1 716

 

Издръжка

362

827

518

 

Капиталови разходи

 

220

166

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

678

2 815

2 400

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

678

2 815

2 400

 

Численост на щатния персонал

21

58

42

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница