Отчет на основните параметри на бюджета


Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на ЕЕ и околната средастраница23/26
Дата06.05.2017
Размер4.94 Mb.
ТипЗакон
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

11.Популяризиране на дейностите и мерките за повишаване на ЕЕ и околната среда.


Дейността, обезпечаваща продукта/услугата, се изразява в организиране и провеждане на целенасочени ежегодни информационни кампании за повишаване на обществената култура в областта на ЕЕ и културата на потребление на енергията и въздействието върху околната среда, в т. ч.:

 • Ежедневно поддържане и актуализиране на интернет страницата на АЕЕ;

Извършва се от администраторите на системата и чрез Интернет приложение на НИС.

В рубриките на интернет страницата на АЕЕ „Новини” и „АЕЕ в медиите” са публикувани 36 новини, свързани с дейността на АЕЕ и 35 медийни мониторинга, които съдържат над 90 публикации, с източник АЕЕ в централни и местни печатни издания - информационни и специализирани, информационни агенции и сайтове, радиостанции и телевизии.

Актуализирани са всички рубрики на сайта на агенцията във връзка с изпълнение на новите задължения.

Изготвяне на писмени и устни експертни становища и предоставяне на консултации по изпълнение на действащата нормативна уредба в областта на енергийната ефективност в сградния фонд.

Извършва се текущо. През изминалата година са изготвяни и изпращани отговори на заинтересованите лица. • Подготовка и участие в радио- и телевизионни предавания за насърчаване на енергоспестяването и екологосъобразността;

За отчетния период са организирани и проведени интервюта в девет централни медии.

По време на информационната кампания „Управление на ЕЕ” е организирана медийна кампания. Проведени са пресконференции градовете Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна. Организирани са интервюта в местни електронни медии - радиа и кабелни телевизии. • Участие в организирането на интервюта и изготвяне на писмени материали за медиите;

Изготвени са писмени материали и организирани шест интервюта в печатни издания.

Създадени и изпратени са материали, които са отразени в медиите.

По време на информационната кампания „Управление на ЕЕ” пет прес-материала на АЕЕ са разпространени в печатни и електронни местни медии в градовете Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна

Ежедневно журналисти от електронните и печатни медии получават устни и писмени отговори на актуални въпроси, свързани най-често с възможностите за финансиране на дейностите по ЕЕ в бита и дейностите на новата АУЕР. • Подготовка за изнасяне на публични лекции и лекции, предназначени за студенти от ВУЗ;

АЕЕ не участва в академичната 2010-2011 учебна година.

 • Организиране на пресконференции и ден на отворените врати;

За отчетния период АЕЕ организира три пресконференции в София по повод сключени доброволни споразумения с търговци с енергия – ЧЕЗ, ЕВН и Е.ОН.

В периода февруари – юни, в рамките на информационната кампания „Управление на ЕЕ”, АЕЕ организира пресконференции в градовете Пловдив, Русе, Плевен, Бургас и Варна.

През отчетния период не е организиран Ден на отворените врати или др. форми за пряка комуникация с обществеността.


 • Организиране и провеждане на ежегодни национални конференции с международно участие;

За отчетния период не е организирана годишна национална конференция с международно участие.

АЕЕ организира медийна кампания в централните медии за активизиране на подаването в срок на отчетите за изпълнението на плановете, програмите и управлението на ЕЕ в сгради и промишлени системи.

В рамките на информационната кампания „Управление на ЕЕ” бяха организирани 5 регионални медийни кампании, съвместно със звената „Връзки с обществеността” на областните управители. • Участие в организацията и провеждането на семинари, работни срещи, кръгли маси и др. по въпроси, свързани с ЕЕ;

През отчетния период, МИЕТ и АЕЕ са се включвали като партньор в съвместни мероприятия.

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Показатели за изпълнение

Мерна единица

План 2011 г.

Отчет 2011 г.

Изготвяне на Проект на Национална стратегия по енергийна ефективност на Р България (вкл. Разработване на екологична оценка)

Бр.

1

1

Изготвяне на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, включително и подзаконовата нормативна уредба.

Бр.

1

1

Изготвяне на годишни анализи за състоянието на ЕЕ в страната

Бр.

1

1

Изготвяне на отчет за изпълнението на Националните планове за действие по ЕЕ

Бр.

1

1

Актуализация на Първи национален план за действие по ЕЕ – ПНПДЕЕ

Бр.

1

1

Изготвяне на Втори национален план за действие по ЕЕ – ВНПДЕЕ

Бр.

-

1

Участие в междуведомствената работна група по изготвяне на национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008-2012г.

Бр.

3

3

Участие в разработването на Национален план за изменение на климата 2013-2020 г.

Бр.

2

2

Изготвяне на анализи на резултатите от изпълнението на индивидуалните индикативни цели, заложени в националните планове за действие по ЕЕ

Бр.

1

1

Участие в Комитетите и работни групи към ЕК и ЕИП, Енергийната Харта, Европейската енергийна мрежа, Икономическата Комисия за Европа към ООН,Световната енергийна Агенция и др.

Бр.

5

5

Изготвени доклади, анализи и становища за ЕК по изпълнение и хармонизация на Европейските директиви в областта на ЕЕ и околната среда

Бр.

7

8

Изпълнени международни проекти по програмите на ЕК и ЕИП

Бр.

3

4

Проведени съвместни международни, национални и регионални информационни и образователни кампании и събития за приложение на добрата европейска практика в областта на ЕЕ

Бр.

3

27

Вписани в публичния регистър лица за обследване и сертифициране на сгради

Бр.

10


117

Вписани в публичния регистър лица за обследване на промишлени системи

Бр.

5

8

Извършени контролни проверки на сгради в т.ч:

Бр.- контролни проверки на лицата по чл. 19, ал.2 от ЗЕЕ
27

30

-контролни обследвания

Бр.

7

7

-контролни проверки на лицата по чл. 23, ал. 1 от ЗЕЕ
4

4

Извършени контролни проверки на промишлени системи в т.ч:

Бр.

16

17

-контролни обследвания по чл. 34, ал. 4 от ЗЕЕ

-контролни проверки на лица по чл. 34, ал. 1 от ЗЕЕБр.

Бр.


4

4


4

4


-извършени контролни проверки на МСП

Бр.

5

5

Сключени доброволни споразумения

Бр.

2

3

Издадени удостоверения за енергийни спестявания

Бр.

15

0

Обобщени и анализирани отчети по чл. 12 от ЗЕЕ

Бр.

307

208 *

Проверени отчети за управление на ЕЕ

Бр.

150

275 - собственици на сгради

202 - собственици на ПС

477 - общо


Регистриран брой на водогрейни котли и климатични инсталации, подлежащи на задължителна инспекция, в т. ч.

-климатични инсталацииБр.

1000

20


14111

372


Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

 • Липса на достатъчни финансови ресурси и стимули за насърчаване на ЕЕ;

 • Липса на достатъчен административен капацитет;

 • Недостатъчна ангажираност от страна на асоциациите на собствениците на жилищни сгради;

 • Липса на ефективни проекти, позволяващи осигуряване на финансиране от ФЕЕВИ и др. източници;

 • Липса на адекватни условия за кредитиране от страна на банките.

 • Изменение на нормативната рамка, водеща до промяна на приоритети;

 • Форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението/подготовката на проектите.

Информация за наличността и качеството на данните

Изпълнението се базира на информация, намираща се в дирекциите, предоставяна от фирмите, както и от други ведомства, имащи отношение към въпросите на устойчивото развитие.Отговорност за изпълнението на програмата

Дирекция “Енергийна ефективност и опазване на околната среда” и Агенция за устойчиво енергийно развитие.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програмиПрограма “Повишаване на енергийната ефективност и опазване на околната среда”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 283

1 229

727

 

Персонал

997

909

897

 

Издръжка

286

320

-92

 

Капиталови разходи

0

0

-78

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 283

1 229

727

 

Персонал

997

909

897

 

Издръжка

286

320

-92

 

Капиталови разходи

 

 

-78

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 283

1 229

727

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

1 283

1 229

727

 

Численост на щатния персонал

76

76

63

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница