Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница14/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41

Социална сигурност и социално включване


През втората година на управление на правителството бяха приети промени в Кодекса за социално осигуряване и Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г., в резултат от което:

 • Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70% от среднодневното брутно възнаграждение, но не по-малко от 70% от среднодневното уговорено възнаграждение.

 • Паричното обезщетение за временна неработоспособност, настъпила след прекратяване на трудовия договор или осигуряването, се изплаща, когато временната неработоспособност настъпила до един месец от прекратяването на трудовия договор или осигуряването за срок не повече от 30 календарни дни.

 • Паричното обезщетение за временна неработоспособност, настъпила преди прекратяване на срочни трудови или служебни правоотношения, се изплаща за не повече от 30 календарни дни след прекратяване на правоотношенията или договорите, с изключение на паричното обезщетение за трудова злополука и професионална болест, което се изплаща до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност.

 • У
  Основен приоритет на правителството продължава да бъде осигуряването на адекватна социална защита на най-уязвимите рискови групи.
  величаването на добавката от пенсията или сбора от пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга, се отлага за 2012 г. Отменя се разпоредбата, с която се предвижда отпускане на добавки към пенсиите на лица, навършили 75-годишна възраст.

 • Продължи действието на антикризисната мярка при безработица: обезщетението е 60% от осигурителния доход на лицата, без да се определя максимален размер (таван). Максималният размер на обезщетението при несъстоятелност на работодателя е в размер на 1 000 лв. от средата на 2010 г. (Закона за гарантираните взимания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя и Закона за бюджета на ДОО за съответната година).

Основен приоритет продължава да бъде осигуряването на адекватна социална защита на най-уязвимите рискови групи, което налага следните промени в законодателството:

 • Отпадна ограничението в срока за непрекъснато получаване на месечни социални помощи от безработни лица в трудоспособна възраст от 1 януари 2011 г.

 • С цел обезпечаване финансирането на целевите помощи за отопление за сезон 2010/2011 кампанията за приемане на молби-декларации стартира от 01.08.2010 г., като изплащането в текущата година се раздели на два пъти: до 30 ноември (за отпуснатите помощи през август и септември) и до 31 декември (за отпуснатите помощи за ноември и декември).

 • Осигурeна бе социална закрила на семействата с деца, като през 2010 г. средномесечно над 570 000 семейства получават подкрепа от държавата.

 • С целеви помощи за отопление през зимния сезон 2010-2011 г. бе осигурена социална закрила на над 206 000 най-нуждаещи се лица и семейства с ниски доходи.

 • През април 2010 г. отпадна заплащането на автобусния транспорт на лицата с увреждания. Реализираните икономии бяха насочени за осигуряване на основните жизнени потребности на най-нуждаещите се лица и семейства, възрастни самотни хора и лица с увреждания.

 • Бяха въведени следните законодателни промени:

  • В Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г. бе разписано задължение на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити да предвиждат средства за реализиране на мерки за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.

  • Месечната добавка в размер на 70% от минималната работна заплата за децата с трайни увреждания премина в Закона за семейни помощи за деца и в него се съдържа регламент за изплащането й на родителите (осиновителите) и семействата на роднини, близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни увреждания.

  • С
   Предстои да бъде създадена ефективна и работеща информационна база данни за хората с увреждания.
   последните промени в Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания бе променен редът за отпускане на целевите помощи за изработване, покупка и/или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, като се прецизира режимът за изплащането й. Предоставена е възможност за получаване на отпуснатите целеви помощи по касов или безкасов път.

  • От 1 януари 2011 г. беше променен размерът на възстановяваните осигурителни вноски от работодатели от национално представителните организации на хора с увреждания от 30 на 50%. За периода юли 2010 – юни 2011 г. бяха възстановени средства по Наредба № 4 от 2005 г. на 75 предприятия в размер на 485 857.08 лв.

  • Изготвен бе План за реформиране на специализирани институции за възрастни хора с увреждания 2010-2011 г.

 • През април 2011 г. Агенцията за хора с увреждания (АХУ) стартира проект “Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 • От юни 2010 г. на територията на цялата страна се реализира проект “Детство за всички”. Този проект залегна в Плана за действие към Визията за деинституционализация и е с продължителност 54 месеца. Основната цел е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани институции. В края на 2010 г. бе изработена карта на социалните услуги от резидентен тип, както и съпътстващи услуги по проекта. Извършен бе преглед на функциониращите и регионално планираните услуги. Идентифицирани бяха общините, които ще откриват социални услуги за деца по компонент 2 на проекта.

 • Процесът на развитие на нови социални услуги бе подпомогнат от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. За периода юли 2010 – юли 2011 г. бяха обявени 3 процедури, насочени към подкрепа на уязвими групи, от които 2 процедури за подбор на проекти (“Нови възможности” и “Шанс за всички”) и 1 процедура за директно предоставяне “Алтернативи”.

 • През 2010 г. стартира изпълнението на нов подход за превенция на социалното изключване на децата и семействата в риск чрез реализацията на Проекта за социално включване, който се финансира със заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) в размер на 40 млн. евро. Проектът дава възможност на общините да развиват услуги за ранно детско развитие, за превенция на рисковете в ранна детска възраст, за по-добро обхващане и подобряване готовността на децата за включване в образователната система, за подобряване на семейната среда и т.н.

Одобрени бяха за финансиране проектите на 63 общини. С 33 от тях, които имат пълна проектна готовност, бяха сключени споразумения за финансиране през май 2011 г. на обща стойност над 35 млн. лв.

 • В
  Продължава изпълнението на политиката за интеграция на ромите.
  периода юли 2010 – април 2011 г. МТСП организира следните мероприятия за интеграция на ромите
  :

  • Обучение за повишаване капацитета на представители на институции, които работят по въпросите на интеграцията на ромите (ноември – декември 2010 г.) – представени бяха европейските политики за равнопоставеност и равни възможности в контекста на социалната интеграция на лица, принадлежащи към различни етнически групи, както и национални политики, програми и мерки за равнопоставеност и равни възможности, подкрепящи процеса на социално включване.

  • Обучение за журналисти за преодоляване на предразсъдъците към ромите (декември 2010 г.) – съвместно със Съвета на Европа и кампанията “ДОСТА!” и с финансовата подкрепа на правителството на Словения.

 • През октомври 2010 г. стартира проект на ЕК по програма Progress, Р 883/2004 – за въвеждане на пълен електронен обмен на данни с ЕК и всички държави-членки на ЕС, относно социалната сигурност и задълженията към социалните системи. Дейността по проекта ще продължи и през 2012 г.

 • По отношение на правата на българите, работещи извън ЕС, се работи за максимално разширяване на мрежата от международни договори в областта на социалната сигурност.

 • През 2010 и 2011 г. продължиха действията на правителството за превръщане на България в надежден партньор на Европейската общност:

  • Сключено бе тристранно споразумение в областта на условията на труд и защитата на трудовите права между правителствата на България, Гърция и Румъния.

  • Подписан бе Меморандум за сътрудничество с Министерството на труда и социалната солидарност на Португалия.

  • Подписан бе Меморандум за сътрудничество в областта на социалната политика между МТСП и Министерството на здравето, социалната политика и равенството на Кралство Испания.

  • Подписан бе Меморандум за разбирателство за сътрудничество между МТСП и Министерството на заетостта и труда на Република Корея.

  • Съвместна декларация между МТСП и Министерството на социалните въпроси и социалните услуги на Държавата Израел.

  • Програма за сътрудничество с Министерството на здравеопазването и социалното развитие на Русия в изпълнение на подписания през 2009 г. Меморандум за сътрудничество между двете министерства.

  • В процес на съгласуване са: проект на ново Споразумение за сътрудничество с Министерството на труда и социалните въпроси на Федерална република Германия; проект на Меморандум за сътрудничество с Министерството на труда и имиграцията на Кралство Испания; проект на Меморандум за сътрудничество с Департамента за бизнеса, иновациите и уменията на Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия.

 • П
  Отчитаме напредък в усвояването на средства по ОПРЧР.
  рез 2010 г. продължи работата по изпълнението на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015 г.).
  Изготвен бе годишен отчетен Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2010 г. към стратегията.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница