Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница17/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41

Хидромелиорации


Неглижирането на сектор “Хидромелиорации” през последните двадесет години доведе до незадоволителното състояние на хидромелиоративната система, което налага предприемането на адекватни мерки за нейното възстановяване, разширяване и модернизиране. Под ръководството на Министерството на околната среда и водите и с участието на Министерството на земеделието и храните (МЗХ) бе разработена Национална стратегия за развитие на водния сектор, която дава общата стратегическа рамка за управлението на водните ресурси на национално ниво. След нейното приемане тя ще стане основа за изготвяне на Закон за хидромелиорациите, който да регламентира въпросите на собствеността, експлоатацията и поддържането на хидромелиоративните системи и съоръжения, както и взаимоотношенията между различните субекти и ползватели на хидромелиоративни услуги.

К
Създаден бе единен орган за контрол по качество и безопасност на храните.
ачество и безопасност на храните. Здравеопазване на животните


През втората година на управление на правителството бе изградена Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Със създаването й се изпълни основната цел на Програмата на Правителството за европейско развитие на България за създаване на единен орган за контрол по цялата хранителна верига, спазвайки подхода на контрол “от полето и фермата до масата”, гарантиращ високо ниво на доверие у потребителите, прилагане на най-добрите европейски практики и високи стандарти при контрола в областта на безопасността и качеството на храните, хранителните добавки и напитките, ветеринарната медицина и здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и торовете, фитосанитарния контрол, фуражите, граничния контрол и др. Намалена беше административната тежест върху операторите с храни чрез избягване на двойна регистрация на обектите за производство и търговия с храни.

 • През последната година бяха разработени и се прилагат стандарти за месни продукти – “Стара планина”, кисело мляко, сирене, кашкавал, брашно и хляб, което дава възможност на потребителя да избере гарантирано качествени продукти.

Регламентирани бяха нормативно националните мерки и правила (Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход), които дават възможност на производителите да извършват директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход до крайния потребител или до местни обекти за търговия на дребно.

 • Л
  До месец юни за кампания` 2010 бяха усвоени над 96% от предвидения финансов ресурс за директни плащания с европейски и национални средства.
  иквидирани бяха появилите се през януари 2011 г. огнища на шап по животните в Югоизточна България и успешно бе спряно разпространението на болестта. Европейската комисия изрази пълно удовлетворение от мерките по отношение на борбата с разпространението на болестта и се ангажира да направи необходимото за финансово компенсиране на засегнатите фермери съгласно максимално разрешените по европейското законодателство 60%.

 • В ход е процедура по изграждане на защитна мрежа (с дължина 181 км, както и да бъде ремонтирана съществуващата мрежа с дължина 28.5 км) между Република България и Република Турция с оглед ограничаване разпространението на заболяването шап и други заразни болести по животните и предотвратяване преминаването на диви и селскостопански животни, която следва да приключи най-късно до октомври 2011 г.

 • Като основен контролен орган по Закона за защита на животните се прилага политиката в сферата на хуманното отношение към животните и популяризиране на тяхната защита. В началото на месец април 2011 г. бяха приети промени в Наказателния кодекс, чрез които се инкриминира актът на жестокост към животните. По този начин чрез инкриминиране на жестокостта към животните се изпълняват целите на генералната превенция и се постига възпитателно и предупредително въздействие върху всички членове на обществото.

Финансово подпомагане


Към началото на юли 2011 г. за кампания 2010 бяха усвоени над 96% от предвидения финансов ресурс за директни плащания с европейски и национални средства. Оторизирани бяха над 982 млн. лв., в т. ч. и средства за подкрепа на животновъдния сектор. Само по Схемата за единно плащане на площ бяха подпомогнати над 91 хил. земеделски производители, броят на които през последните години непрекъснато нараства.

 • Компенсирано беше изоставането в обновяването на цифровата ортофотокарта (ЦОФК) на България (за периода 2007-2009 г. актуализация на ЦОФК не е извършвана) и съответно бяха осигурени актуални данни в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП). През 2010 г. бяха заснети 59 940 кв. км от територията на страната, или 90.54% от планираната за заснемане за годината площ. Въз основа на новата ЦОФК се извърши обновяване на базите данни на СИЗП, което позволи предоставянето на директните плащания за кампания` 2010 и кандидатстване за кампания` 2011.

 • З
  Тютюнопроизводи-телите получиха пълния допустим размер на премиите за изкупуване на тютюн от реколта` 2009 г.
  емеделските стопани продължиха да се възползват от възможността да измерват площите си посредством GPS устройства с цел спестяване на време и улесняване идентифицирането на площи върху ортофотокартата. В началото на 2011 г. бяха закупени и доставени допълнително 110 броя геоинформационни GPS устройства на областните дирекции “Земеделие” с цел извършване на адекватни теренни проверки за оценка на допустимостта на заявените земеделски площи. Постигнатият напредък бе оценен положително по време на одитна мисия на ЕК през март
  2011 г.


 • Инициирано беше създаването и актуализирането на система за индивидуални справки по директните плащания, която отразява реално изплатеното финансово подпомагане на кандидата, както и размера на площите, които не попадат в слой “Площи, подходящи за подпомагане по СЕПП”.

 • С
  За първи път бе създадена възможност за подпомагане на тютюнопроизводите-лите чрез национални доплащания, за които бяха осигурени
  70 млн. лв.
  ъс старта на директните плащания по кампания 2011 земеделските стопани получиха възможността да кандидатстват по мярка 213 “Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО – за земеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони.

 • През август 2010 г. тютюнопроизводителите получиха пълния допустим размер на премиите за изкупуване на тютюн от реколта` 2009 г. (116 млн. лв.).

За кампания` 2010 за първи път бе създадена възможност за подпомагане на тютюнопроизводителите чрез национални доплащания, за които бяха осигурени 70 млн. лв. До края месец май 2011 г. бе преведен първият транш от бюджета по схемата. При подадени 31 951 заявления плащания бяха оторизирани за 29 530 броя или на крайните бенефициенти бяха изплатени 34 073 138 лв. Останалата част от средствата ще бъде предоставена на производителите до края на август 2011 г.

О


Успешно се прилагат и инструментите за пазарна подкрепа в земеделието.
т края на 2010 г. политиката на държавата бе насочена към постепенна либерализация на сектор “Тютюн” и прилагане на ефективен мониторинг, регулиране и контрол върху съдържанието и емисиите на тютюна и тютюневите изделия в контекста на политиката на ЕС в областта на здравеопазването. Значителен напредък в това отношение беше постигнат с приетите изменения в Закона за тютюна и тютюневите изделия, с които преминаха режимите, изкривяващи конкуренцията на пазара – елиминира се посредничеството по веригата. Същевременно бяха предприети стъпки за преструктуриране на сектора и за прилагане на мерки за осигуряване на алтернативна заетост на тютюнопроизводителите. Възможности се търсят в две направления: стимулиране развитието на сектори от растениевъдството, например овощарство и зеленчукопроизводство, и от животновъдството – млечно и месно, доказали се във времето като подходящи за отделните тютюнопроизводителни райони.

 • В максимална степен бяха използвани възможностите на Националния млечен резерв изключително за насърчаване преструктурирането на сектора на кравето мляко, за подобряване конкурентноспособността на млекопроизводителите и производството на суровина, отговаряща на всички изисквания на ЕС за качество. В резултат на това се наблюдаваше нарастване дела на фермите и на производството на качествено краве мляко.

 • В
  Одобрена бе нова програма по пчеларство за следващия тригодишен период с почти три пъти по-висок бюджет и предвидени нови възможности за подпомагане.
  сравнение с предходните години, през 2010 г. на производителите на животновъдна продукция бяха предоставени повече възможности за подкрепа на дейността чрез въвеждане на нови пет схеми: национални доплащания за крави с бозаещи телета и за клане (две схеми) и специфично подпомагане за поддържане производството на краве мляко (три схеми). Общо по всички схеми, в т. ч. схемите за държавни помощи и пазарни мерки в сектора, бяха изплатени над 109 млн. лв. за кампания` 2010.

 • За 2011 г. бяха нотифицирани две нови схеми за животновъдството – специфична подкрепа за овце-майки и кози-майки в икономически уязвими общини в Южна България и необлагодетелстваните райони на България за периода 2011-2013 г. (европейско финансиране в размер на 14 794 101 лв.) и промяна в обхвата на схемата за необвързано подпомагане с национални доплащания за едър рогат добитък, включваща подпомагане и на биволи.

 • Успешно се прилагаха и инструментите за пазарна подкрепа в земеделието. През 2010 г. за първи път в България стартира схемата “Училищен плод” (за учебната 2010/2011 г.). Изплатени бяха средства в размер на 628 729.57 лв.

 • Увеличен бе отпуснатият за България бюджет за програма “Благотворителни операции – помощ за най-нуждаещите се лица в Общността” от 8 565 832 евро за План` 2010 на 11 042 840 евро за План` 2011.

 • Запази се интересът към Националната програма в лозаро-винарския сектор за периода 2008/09 – 2013/14 г. За периода юли 2010 – юни 2011 г. бяха сключени 29 договора за финансова помощ на стойност 14 031 709.60 лв. Извършени бяха плащания за 22 108 068.41 лв. За прием 2009/2010 г. усвояемостта по програмата, особено по мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, надхвърля 80%.

 • През 2010 г. приключи действието на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2008-2010 г., по която българските пчелари получават финансова помощ в размер на 5 021 296 лв. (усвоени около 68% от средствата). В резултат на успешното прилагане на програмата в края на 2010 г. EК одобри нова програма по пчеларство за следващия тригодишен период с почти три пъти по-висок бюджет и предвидени нови възможности за подпомагане. За следващия програмен период 2011-2013 г. бюджетът бе в размер на 19 588 639.56 лв. (50% от ЕФГЗ и 50% НБ). Сключени бяха 1379 договора за финансова помощ в размер на 5 661 700.40 лв., или само за първата година от прилагането на новата програма бяха договорени близо 29% от общия бюджет.

 • Н
  Нотифицирани бяха нови схеми за държавни помощи в земеделието.
  арасна и интересът на бизнеса по отношение на представянето на международните пазари на традиционни специфични земеделски и хранителни продукти чрез възможностите на финансираните от ЕС промоционални програми. Към месец юни 2011 г. България има две одобрени от ЕК промоционални програми – “Европейско сирене, моля” и “Информационен проект за промотиране на млечни продукти на вътрешния пазар” – на обща стойност над 8 млн. евро. Изплатените средства по тях бяха в размер на 2 543 771.75 лв. През 2011 г. ЕК одобри и трета промоционална програма за преработени плодове и зеленчуци, насочена към вътрешния пазар, за която предстои да излезе решение. Още две нови промоционални програми – за вино и за млечни продукти, получиха одобрение на национално ниво.

 • В рамките на възможностите на държавния бюджет бешe осигурена подкрепа за отрасъла чрез системата за държавни помощи. За периода юли 2010 – юни 2011 г. по схемите за подпомагане с национални средства бяха предоставени общо 33 млн. лв. субсидии. Бяха нотифицирани пред ЕК нови схеми за държавни помощи в земеделието.

 • В съответствие с целите на политиката на правителството в областта на земеделието бяха реализирани значими идеи за подобряване на условията за модернизиране и развитие на сектора чрез нови инвестиции. Въведени бяха схеми за държавни помощи за реализация на проекти за:

  • Инвестиции, свързани с постигане на минималните изисквания за защита и хуманно отношение към кокошки-носачки и за качество при производство и съхранение на сурово мляко;

  • Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход;

  • Инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък.

За всички кредити по инвестиционни схеми от май 2011 г. годишният лихвен процент по рефинансираните със средства на фонда кредити през търговски банки бе намален от 9% на 7%. Намален беше и размерът на събираната еднократна такса за обслужване на отпусканите пряко от Държавен фонд “Земеделие” инвестиционни кредити.

 • Пред ЕК бяха нотифицирани и схеми за държавни помощи за участие в изложения и панаири и за намаляване на акцизната ставка върху газьола, използван за обработка на земеделска земя, чрез използване на система от ваучери за гориво. Стартира изплащането на субсидии по т. нар. помощ “de minimis” за изхранване на животните във връзка с последиците от болестта “шап”.

 • С цел осигуряване на финансов ресурс за реализация на проектите по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), през май 2011 г. бе утвърдена Схема за рефинансиране на търговските банки за кредити по проекти по мерки 121, 122, 123, 223, 226, 311 и 312 от ПРСР. В условията на затруднен достъп до банково кредитиране, схемата дава възможност на по-широк кръг кандидати да се възползват и да реализират одобрените проекти, вследствие на което ще се повиши усвояемостта на средствата по ПРСР.

П
Само за последната година темпът на обработка на проектите по ПРСР бе ускорен значително, като договорираните към юни
2011 г. средства представляват 35%, а реално изплатените – 21%, от бюджета на програмата.
рез изминалите две години успяхме да наваксаме със закъснението, натрупано от късното стартиране и прилагане на мерките на ПРСР. Само за последната година темпът на обработка на проектите по програмата бе ускорен значително, като договорираните към юни 2011 г. средства представляват 35%, а реално изплатените – 21%, от бюджета на програмата.

За периода юли 2010 – юли 2011 г. бе обявен прием по всички мерки от ПРСР с изключение на мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” и мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Постъпиха 3 441 заявления по 4-те оси на ПРСР и 105 заявления по мярка 511 “Техническа помощ” на обща стойност 2 148 927 735 лв. Извършиха се плащания на крайни бенефициенти на стойност 328 444 575.84 лв., като бяха сключени договори за 710 568 121.22 лв.

През 2010 г. започна детайлната разработка на две нови мерки по ПРСР – мярка 125 “Подобряване и развитие на инфраструктура, свързана с развитието и адаптирането на земеделието”, по която ще се подпомагат инвестиции за възстановяване и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, с бюджет от около 90 млн. евро и мярка 215 “Плащания за хуманно отношение към животните”. Мерките ще стартират през следващата година.

С цел постигане на оптимални резултати по отношение на изпълнението на заложените цели по ПРСР беше предприето своевременно актуализиране на текстовете от ПРСР, свързани с преразпределение и прехвърлянето на средства към мерки, където нуждите от инвестиции са големи. На базата на резултатите от Доклада за междинната оценка на Програмата за периода 2008-


2010 г. се предвижда преразпределение на 305 млн. евро към трите най-атрактивни за бенефициентите мерки – към мярка 112 “Създаване на стопанства на млади фермери” – 40 млн. евро, към мярка 121 “Модернизиране на земеделските стопанства” – 142 млн. евро, и към мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” – 123 млн. евро.

Предприети бяха и действия за гарантиране на качеството и ефикасността на прилагането на програмата. В рамките на прилагащия орган (Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция) бяха извършени структурни промени, които да улеснят управлението на дейността и да подобрят ефективността на работата. Като директен резултат бе приемането на строг и индивидуален график за обработка на заявленията за подпомагане, което ще съкрати сроковете за работа по отделните проекти. Акцент бе даден на последващия контрол на обществените поръчки, където като цел е поставено ускорено приключване на всички постъпили към момента заявления. Въведен беше и децентрализиран подход при вземане на решения, което направи системата за обработка на проекти по-гъвкава.

П


Получихме положителна оценка от ЕК за съответствие на изградените системи за финансово управление и контрол по ОПРСР.
одновена беше сертификацията по ISO 9001 2008 “Системи за управление на качеството” на Разплащателната агенция, като след постигане на съответствие с критериите тя ще получи и сертификат по ISO 9001 27001 “Системи за управление на сигурността на информацията”.

Децентрализирано бе прилагането на мерки 141 (на ниво договориране и на ниво оторизация) и 112 (на ниво договориране), като Централното управление на Разплащателната агенция бе изключено от процедурата, което ще съкрати значително времето за обработка на заявленията за подпомагане и заявките за плащане. • Предприети бяха решителни действия за компенсиране на изоставането и за ускоряване прилагането на Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство” (ОПРСР). Основният резултат за периода бе получената от ЕК през декември 2010 г. положителна оценка за съответствие на изградените системи за финансово управление и контрол по ОПРСР. Още през същия месец Сертифициращият орган по ОПРСР изпрати първото заявление за междинно плащане, на стойност 6 669 679.94 лв. до ЕК, която през февруари 2011 г. преведе цялата стойност на искането.

С цел улесняване достъпа на български фирми до банково финансиране и ускоряване изпълнението на инвестиции по проекти в сектор “Рибарство” през декември 2010 г. беше сключено финансово споразумение с Националния гаранционен фонд към Българската банка за развитие, чрез което се осигуряват допълнителни гаранции и контрагаранции по банкови кредити за осъществяване на проекти по ОПРСР.

З
За периода юли 2010 – юни 2011 г. отчитаме чувствителен напредък по Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”.
а периода юли 2010 – юни 2011 г. беше регистриран чувствителен напредък по ОПРСР.
Подадените проекти се увеличиха два пъти, а броят на сключените договори само през тези дванадесет месеца се равняваше на общия брой договори, сключени за три години (2007-2009 г.). Данните за 2009 г. показаха 3.34% договорирани средства, докато към юни 2011 г. този процент нарасна до 21.75%. Разплащанията бяха съответно 0.19% за 2009 г. и 5.29% към юни 2011 г., като и при двата показателя се наблюдава трикратен ръст.

В рамките на второто полугодие на 2010 г. бяха завършени първите три инвестиционни проекта по ОПРСР. Признати бяха и първите три местни инициативни рибарски групи (МИРГ) – “Шабла – Каварна – Балчик”; “Главиница – Тутракан – Сливо поле” и “Батак – Девин – Доспат”, на които през май 2011 г. бе изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 110 698.60 лв. за покриване на текущи разходи.

През 2010 и в началото на 2011 г. беше изготвена/актуализирана подзаконовата нормативна уредба, регламентираща условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 16 мерки от Програмата в три основни направления:  • Съкращаване на сроковете за оценка на проектни предложения и сроковете за разплащания по проекти с един месец;

  • Увеличаване на авансовото плащане с 10%;

  • Намаляване на изискванията, по-специално на изискуемите за кандидатстване документи и опростяване на процедурата за разглеждане.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница