Отчет на програмата на правителството на европейското развитие на България втора година съдържаниестраница15/41
Дата06.05.2017
Размер2.54 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.


По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-
2013 г. (ОПРЧР) бяха програмирани над 98.3% от наличните по програмата средства. По отделните приоритетни оси нивото на програмиране бе между 92% и 100%. В средата на програмния период Управляващият орган (УО) в лицето на МТСП и междинните звена в лицето на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН), Агенцията по заетостта (АЗ) и Агенцията за социално подпомагане (АСП) разполагат с ясна финансова и времева рамка за изпълнението на оперативната програма.

За сравнение към началото на май 2010 г. по ОПРЧР бяха програмирани средства в размер на 1.482 млрд. лв., което представлява малко над 62% от наличния ресурс, като към средата на 2009 г. бяха програмирани средства в размер на 977 млн. лв., или малко над 41% от бюджета на програмата.Към 13 юни 2011 г. по ОПРЧР се изпълняват общо 99 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 1.783 млрд. лв. Сключени бяха 1 771 договора на обща стойност 1.195 млрд. лв. Към началото на юни бяха извършени плащания в размер на 248.9 млн. лв. Размерът на верифицираните средства бе 178.5 млн. лв., а на сертифицираните средства – 109.5 млн. лв.

От началото на юли 2010 г. по ОПРЧР стартираха 32 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 450.7 млн. лв. Сключени бяха 333 договора на обща стойност над 191 млн. лв. За периода бяха извършени плащания в размер на 111.9 млн. лв., верифицирани бяха средства в размер на 82.2 млн. лв. и бяха сертифицирани средства за 60.9 млн. лв.Анализът показа, че за последната година бе постигнат съществен напредък по отношение на усвояването на средствата по програмата. Така например само за периода от началото на юли 2010 г. бяха изплатени средства в размер на близо 45%.

Положителни резултати от изпълнението на ОПРЧР се наблюдават във всички приоритетни области на програмата1пазар на труда, образование и социално включване.

Особено отчетлив бе напредъкът в сферата на пазара на труда, където бяха усвоени над 4 пъти повече средства спрямо целия период от началото на оперативната програма. По операция “Аз мога”, която дава възможност на наети и самостоятелно наети лица да повишат своите знания и умения към средата на месец юни бяха включени близо 47 хиляди души, от които обучение са завършили приблизително 32 хиляди души. По операция “Развитие”, даваща възможност на безработни лица да бъдат обучени и впоследствие включени в заетост – бяха включени близо 20 хиляди безработни, а заетост бе осигурена на над 12 500 лица. По операция “Отново на работа”, по която безработни лица се наемат като детегледачи на деца от 1 до 3-годишна възраст – бяха създадени над 1 100 работни места. С голям интерес се ползва и операция “Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, която улеснява прехода от образование към заетост за безработни младежи без натрупан стаж по специалността. Операцията стартира през ноември 2010 г., бяха подадени заявки от 424 работодатели за над 1 100 свободни работни места. Над 1 200 младежи подадоха заявки за включване в проекта, а за 481 от тях бе осигурено работно място.
Информация за физическия напредък по приоритетна ос 1 и 2 на ОПРЧР към 23.06.2011 г.


Приет бе План за действие за изпълнение на Националната стратегия “Визия за деинституциона-лизация на децата в Република България”.


Източник: МТСП

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) оказва значителна подкрепа за насърчаване на социалното включване на уязвимите групи и развитието на социалните услуги в общността. От старта на оперативната програма бяха разкрити близо 250 нови форми на социални услуги в общността и бяха подкрепени 153 съществуващи. Броят на доставчиците на социални услуги бе увеличен със 145, а броят на лицата, ползващи социални услуги в общността – с над 1 900 души. С над 36 000 бе увеличен и броят на лицата, ползващи социални услуги в семейна среда.2Един от успехите в управлението на ОПРЧР беше постигнатото в сферата на деинституционализацията на грижите за деца. Осигурен бе необходимият финансов ресурс за закриване на всички специализирани институции за деца през следващите 15 години.

Оперативната програма допринася и за продължаващата модернизация на образователната система в България. От старта на програмата до края на 2010 г. 578 преподаватели преминаха обучения за повишаване на своята квалификация, а други 1 453 специалисти бяха включени в обучителни програми за провеждане на външно и вътрешно оценяване. Общо около 10 хиляди ученици и студенти бяха включени в училищни и студентски практики, а около 2 хиляди млади учени бяха включени в програми за развитие.

В Индикативната годишна работна програма на ОПРЧР за
2011 г. бяха включени 47 процедури
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общ бюджет над 1 млрд. лв. Процедурите са насочени не само към развитието на българския пазар на труда, но и към модернизиране на образователната система и подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи.

От началото на 2011 г. по оперативната програма стартираха 27 процедури на стойност близо 400 млн. лв.


ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ТРЕТАТА ГОДИНА НА УПРАВЛЕНИЕ СА:

  • Ограничаване на безработицата чрез обезпечаване търсенето на труд с качествена работна сила и включване в заетост на неравнопоставените групи на пазара на труда.

  • Продължаване на реформата в пенсионната система и поддържане на социалноосигурителната система в състояние, което да може да гарантира финансовата й устойчивост и защита на социалните права на осигурените лица и пенсионерите.

  • Повишаване качеството на контролната дейност по спазване на законодателството по осъществяване на трудовите правоотношения, законодателството в областта на безопасността и здравето при работа и на законодателството за насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.

  • Ускоряване процеса на деинституционализация в специализираните институции за възрастни хора с увреждания.

  • Постигане максимално усвояване на средствата и ускоряване на плащанията по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   41


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница