Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджет


Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахитестраница8/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите

Важна и неотменна част от всеки стратегически документ е избрания инструментариум14, чрез които се оценява наличната информация и се структурират предстоящите цели. За целите на настоящата стратегия за най-подходящ бе оценен апарата на SWOT анализа. При него на база на анализа на средата и основно на направените в отделните раздели изводи бяха оценени факторите които оказват основно въздействие върху процеса на управление на дейностите по управление на отпадъците. Факторите бяха групирани на вътрешни и външни, като вътрешни фактори бяха определени онези от тях които реално съществуват и в момента играят съществена роля върху процеса на управление на отпадъците и обратно тези фактори които биха имали силно въздействие в бъдеще бяха включени във сектора на външните фактори на въздействие. Вътре във всяка от групите фактори – вътрешни и външни бе оценено отношение на всеки фактор към интересите на общината в цялостния процес. Факторите, които бяха оценени като положителни бяха включени в стандартната таблица като силни страни и съответно възможности, а тези с отрицателен характер като слаби страни и заплахи.Резултатите от тази дейност са представени в табличен формат.
SWOT
Управление на отпадъците в Столична община


Вътрешни фактори

Външни факториСилни страниВъзможности

 • Доходи на населението и бизнеса в столицата гарантиращи високи постъпления от такса битови отпадъци.

 • Обезпеченост на столицата със съдове и техника за сметосъбиране.

 • Стартиране на процеса на организирано разделно събиране на отпадъците в столицата..

 • Висока събираемост на средствата от такса „битови отпадъци”.

 • Проведено предварително набиране на оферти за изграждането на съоръжения показало сериозен инвеститорски интерес и предварителни ценови рамки.

 • Напреднали процедури по определянето на площадки за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците.

 • Заинтересованост на правителството да изпълни националните цели с най-ниски разходи, чрез подпомагане на Столична община.

 • Задълбочаващ се процес на децентрализация.

 • Използване на средства от ОП „Околна среда".

 • Изразена готовност за ПЧП от частни инвеститори.

 • Съществуващ опит в ЕС за създаването на интегрирани системи за управление на отпадъците.

 • Голям интерес на организациите за оползотворяване на отпадъците от опаковки за работа в Софийска община.

Слаби страниЗаплахи

 • Липсва изградена информационна система и адекватна база данни за количества, състав на отпадъците и други параметри.

 • Силен отпор на живеещите в близост до площадки за строителството на обекти свързани с управление на отпадъците.

 • Населението на столична община няма изградени навици за разделно събиране на отпадъците.

 • Балирането на отпадъците

 • Липса на цялостна визия за развитие на интегрираната система за управление на отпадъците в дългосрочен план.

 • Недостатъчен специализиран общински капацитет за управление дейностите по отпадъците.

 • Липса на достатъчно терени, позволяващи изграждането на съоражения за управление на отпадъците.

 • Предложените технологични решения за изграждане на съоръжения за третиране на отпадъците не са плод на проведени детайлни предпроектни проучвания.
 • Задълбочаване на неразбирателство между общинското ръководство и компаниите осъществяващи дейности по сметосъбиране и сметоизвозване.

 • Липса на адекватно сътрудничество между Столична община и държавните институции, имащи отношение към отпадъците.

 • Засилване на проблема „не в моя заден двор” относно разположението на съоръженията за третиране на отпадъците.

 • Изградената административна структура не отговаря на проектния подход за реализация на големи инвестиционни проекти в областта на управление на отпадъците.

 • Решаването на проблемите от създадената кризисна ситуация могат да повлияят на решенията за дълготрайно решаване на въпросите свързани с управление на отпадъците.


Определяне на целите

Цели


Факторите идентифицирани при SWOT анализа дават възможност да се формулират определен брой цели, които да позволят на столична община, използвайки силните страни и бъдещите възможности да редуцират броя и тежестта на слабите страни и да елиминират до колкото това е възможно на съществуващите заплахи в процеса на управление на дейностите по управление на отпадъците.

Чрез SWOT анализа се установи, че съществуват два основни проблема, чието решаване ще даде трайно отражение върху подобряване на дейностите по управление на отпадъците.Първото и към момента основно направление е избора и изграждането на съоражения за трайно третиране на твърдите битови отпадъци.

На второ място стой въпроса с изграждането на адекватно поведение на институциите, бизнеса и жителите на столична община и макар, че това направление сега не е с такава степен на спешност то може да има дори по съществен принос в дългосрочен план.

За разлика от много други сфери и институции въпроса за средствата и тяхното осигуряване не е сред основните въпроси, чието решение ще доведе до дългосрочно решаване на проблемите с твърдите битови отпадъци.

Стъпвайки върху тази логика на разсъждения бе изградено дърво на целите преследвани в този стратегически документ включващо една генерална цел с две под-цели, а именно:На жителите на столицата да се осигурят европейски стандарти при предоставяне на услугите, свързани с обезвреждане и оползотворяване на твърдите битови отпадъци, при възможно по-ниски разходи за населението.

Цялото население, институциите и бизнеса на територията на Столична община да имат отговорно поведение по отношение управлението на отпадъците.
Въвеждане в експлоатация до края на 2011 г. на система от съоръжения за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община.

За всяка от така формулираните цели бе изработен програма, която включва определени мерки (мероприятия и дейности), чието осъществяване в времето ще доведе до постигане на набелязаните цели. За всяка от програмите бе разработен детайлен план за действие включващ – срокове, отговорни институции, необходими средства и възможни източници на финансиране. Посочени са и очакваните резултати от всяка дейност, което да даде по ясна представа за преследвания ефект от дейността както и да подпомогне процеса на мониторинг и оценка.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница