Отчет за работата на Бойко Борисов като кмет на Столична община Какво направи екипът на Кмета Бойко Борисов за две години: Финанси и бюджетстраница2/16
Дата01.08.2018
Размер2 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Въведение


Настоящата стратегия е изготвена в изпълнение на договор 56-177/16 ІІ 2007 между София Консултинг Груп – Изпълнител и Столична община - Възложител.

Целта на проекта е да се подпомогне Столична община при формулирането на необходимите стъпки за дългосрочно решаване на проблема с битовите отпадъци, генерирани на нейна територия и подготовката на бъдещ инвестиционен проект „Управление на отпадъците на гр. София”, който да се представи за финансиране от структурните фондове на ЕС.

Съгласно изискванията на договора консултантския екип на Изпълнителя следва да изготви два самостоятелни документа, а именно:


 1. Стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община и план за действие, отчитаща препоръките на инструмента JASPERS1 и основаваща се на предложените от Столична община площадки и методи за третиране на отпадъците.

 2. Задание и документация за провеждане на конкурс за възлагане на обществена поръчка за „Подготовка на пред-проектно проучване и съпътстващи документи за проект “Управление на отпадъците на гр. София” за финансиране от фондовете на ЕС”.

Изпълнението на проекта е в два етапа, като в края на първият етап Възложителят следва да одобри предложената стратегия и план за действие към нея, като основа за изготвянето на задание и документация за възлагане на обществена поръчка за горе-посочения инвестиционен проект (втори етап на настоящия проект).

Одобрената от Възложителя стратегия за дългосрочно управление на битовите отпадъци на Столична община и план за действие към нея, се предвижда да станат основа на бъдещата политика, провеждана от Столична община за дългосрочно решаване на проблемите, свързани с управление на отпадъците.


Методология

При изготвянето на стратегията и плана за действие бе използван подхода на стратегическото планиране, като бяха извървяни следните стъпки: 1. Анализ на средата.

На този етап бе събрана информация от Възложителя по отношение на 3 основни групи въпроси: (1) разработени и приети програмни документи, във връзка с управлението на отпадъците и документи, свързани с количествата и качествата на генерираните на територията на общината отпадъци; (2) резултати от проучвания и анализи на различни потенциални площадки за разполагане на съоръженията за бъдещо дългосрочно третиране на отпадъците и (3) решения на общината/столичен общински съвет относно методите/технологиите за бъдещо дългосрочно третиране на отпадъците, стъпките за тяхното осъществяване и възможните начини и източници на финансиране. Изготвеният анализ на настоящата ситуация се основава единствено на информацията и документите, получени от Възложителя. Бяха анализирани различни аспекти на управление на отпадъците в София, включително съществуващата статистическа и друга информация, като бе търсен отговор на въпроси, свързани единствено с дългосрочното решаване на проблемите с управление на отпадъците (предвид обхвата на настоящата стратегия). Изследването се абстрахира от създалата се тежка ситуация в столицата, която предполага предприемането на кризисни мерки.

 1. Изготвяне на SWOT анализ.

На база на направените изводи в предишния етап бе изготвен SWOT анализ, като в стандартна таблица, бяха формулирани силните и слаби страни, възможностите и заплахите, стоящи пред Столична община в областта на дългосрочното управление на отпадъците. Открояването на вътрешните и външни фактори, позволи да се формулират стратегическите нужди на общината, както и възможните пътища за тяхното решаване.

 1. Формулиране на целите за управление на отпадъците на Столична община.

Целеполагане в този изключително важен етап бяха формулирани основните цели стоящи пред Столична община, чието постигане да гарантира трайно и законосъобразно решаване на проблемите с отпадъците в средносрочна и дългосрочна перспектива.

 1. Формулиране на мерките за изпълнение на целите

За реализацията на отделните цели бяха разработени пакети от мерки - програми, които да гарантират тяхното постигане.

 1. Мониторинг и оценка.

Последния етап от стратегическото планиране бе свързан с изработването на система за мониторинг и оценка.

Структурата и съдържанието на проекта за стратегия и план за действие следват така описаните технологични стъпки на изготвянето им.Анализ на настоящата ситуация (средата)


Броят на населението на Столична община през 2003 г. възлиза на 1 208 930 жители. По брой на населението областта е най-населена в страната – заема първо място сред останалите области. Тук живее 15,5% от населението на България. От общия брой на населението 1 208 930 жители по постоянен адрес в гр. София живеят 1 127 556, а в останалите населени места от областта – 81 374.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението (за 2002 г.) за Столична община е 7938 лв., при среден за страната 4109 лв. Това е с 92,4% повече от реализирания БВП на лице от населението средно за страната. По същия показател Столична община изпреварва в значителна степен останалите общини в страната. БВП на един трудово зает в областта за същата година е 17 248 лв. (8 820 евро).В тази част от стратегията е направен опит за систематизирано представяне на основните фактори и причини, характеризиращи управлението на отпадъците в Столична община и имащи отношение към дългосрочното решаване на проблемите.

Информационно обезпечаване на процеса на управление на отпадъците


Наличната документация, характеризираща процеса на управление на отпадъците, която бе предоставена на изследователския екип включва:

 1. Задание за обхват и съдържание на ПУП на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична община – м. Хан Богров, гр. София (актуализация) – „КАЛИ” ООД, София.

 2. Общ устройствен план на гр. София и Столична община, фаза: Окончателен проект (София, април 2003 г.)

 3. Писмо No. 0409130 06/11.01.2007 г. на Столична община до Министерство на финансите (копие до МОСВ) относно становище по писмо изх. No. 04-00-3607/22.12.2006 г. ма МОСВ за получаване на техническа помощ по инструмента JASPERS и решаване на въпроса за третирането на битовите отпадъци на гр. София.

 4. Писмо No. 0409-130/12.12.2006 г. на Столична община до Министерство на финансите (копие до МОСВ) относно предоставяне на информация, необходима за получаване на техническа помощ по инструмента JASPERS и решаване на въпроса за третирането на битовите отпадъци на гр. София.

 5. Писмо No. 91-00-812/01.12.2006 г. на Министерство на финансите до Столична община (копие до МОСВ) относно предоставяне на информация, необходима за получаване на техническа помощ по инструмента JASPERS и решаване на въпроса за третирането на битовите отпадъци на гр. София.

 6. Решение No. 1 на Столичен общински съвет от 13.01.2005 г. за декларация от жителите на кв.”Суходол”, гр. София, Столична община.

 7. Решение No. 74 на Столичен общински съвет от 09.02.2006 г. за етапно решение на Столичния общински съвет относно трайното третиране на битовите и някои други отпадъци в гр. София.

 8. Меморандум от среща проведена на 25.05.2006 г. в СО между СО, Областния управител на област София, председателя на СОС и представители на политически партии.

 9. Решение No. 456 на Столичен общински съвет от 15.06.2006 г. за предложение за площадка за временни съхранение на ТБО ввъ връзка с изчерпване на капацитета на съществуващите площадки “Гара Искър – промишлена зона” и ЗСК „Кремиковци”.

 10. Решение No. 461 на Столичен общински съвет от 15.06.2006 г. за предложение за продължаване на експлоатацията на депото в кв. „Суходол”.

 11. Решение No. 536 на Столичен общински съвет от 13.07.2006 г. за приемане на предложения за площадка за временно съхранение на балираните битови отпадъци във връзка с изчерпване капацитета на съществуващите площадки “Гара Искър – промишлена зона” и ЗСК „Кремиковци”.

 12. Решение No. 690 на Столичен общински съвет от 14.09.2006 г. за провеждане на преговори с JASPERS.

 13. Решение No. 787 на Столичен общински съвет от 23.10.2006 г. за обсъждане на кризата с разполагането на балираните битови отпадъци, генерирани на територията на СО и необходимите мерки за преодоляване на ситуацията, както и на становище на Постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори на СОС от 20.10.2006 г.

 14. Доклад от СО до Министър – председателя на РБ (изх. No. На СО – 0300-118/31.10.2006 г.) относно уреждане на проблемите с ТБО на Столична община.

 15. Решение No. 65 на Столичен общински съвет от 08.02.2007 г. за решаване на проблемите с управлението на отпадъците на територията на СО в дългосрочен план.

 16. Програма от мероприятия за подобряване на социалната и техническата инфраструктура и качеството на живот в близкостоящите населени места Горни Богров, Долни Богров, Яна и Желява.

 17. Доклад за “Определяне на почвени характеристики на площадка за изграждане на депо за БО в землището на с. Яна, област София”, София, м. Август 2006 г. „Геотехника АБС” ООД

 18. Задание за обхват и съдържание на ПУП за завод за преработка на отпадъци на СО, „Кали” ООД, София.

 19. „Определяне на устойчивостта на геоложката основа на площадка с. Горни Богров – местност Мало ливаде, София, м. Януари 2006, „Приор” ООД;

 20. „Определяне на групите почви – площадка ЗСК „Кремиковци”, София, м.януари 2006 г. – „Биолметал и Миненаббау гезелшафт” АД, Клон София

 21. Инженерно – геоложки доклад за определяне на почвените характеристики на площадка за изграждане на депо за БО в землището на с. Владо Тричков, община Своге, София, м.февруари 2007, „Геотехника АБС” ООД.

 22. Ситуационна скица на обект „Площадка за третиране а ТБО – Хан Богров”, землище с. Горни Богров, р-н Кремиковци, Столична община, София 2006 г., изпълнител – „ГИС – София” ЕООД, М 1:5000;

 23. Ситуационна скица на обект „Площадка за временно съхранение на битови отпадъци”, м. „Садината”, землище с. Яна, р-н Кремиковци, Столична община, София 2006 г., изпълнител – „ГИС – София” ЕООД, М 1:10000;

 24. Хигиенно защитна зона по чл. 131 от ЗУТ за площадка за временно съхранение на Ситуационна скица на обект „Площадка за временно съхранение на битови отпадъци”, м. „Садината”, землище с. Яна, р-н Кремиковци, Столична община, София 2006 г., изпълнител – „ГИС – София” ЕООД, М 1:5000;

 25. Карта без заглавие за Кубратово.

 26. Задание за обхват и съдържание на ПУП на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична община – м. Хан Богров, гр. София (актуализация) – „КАЛИ” ООД, София (на английски език);

 27. Доклад за резултатите от предварителния избор на площадки, подходящи за депониране на ТБО за нуждите на СО – Консорциум „Геотехмин” ООД, София Юли- Август 2005 г. (на английски език);

 28. Доклад „Определяне на почвените параметри на площадка определена за построяване на депо за ТБО в района на с. Яна, област София” – „геотехника АВС” ООД (на английски език);

 29. Програма за управление на отпадъците на СО за периода 2006 – 2010 г. – актуализирана версия, София, Юни 2006 г. (на английски език);

 30. Задание за обхват и съдържание на ПУП на площадка за завод за преработка на отпадъци на Столична община – ПСОВ „Кубратово”, гр. София – „КАЛИ” ООД, София (на английски език);

 31. Задание за обхват и съдържане на доклад за ОВОС – използване на секция 1 от депото за неопасни отпадъци в района на Суходол за депониране на битови отпадъци поради криза – София, май 2006 г. (на английски език);

 32. Окончателен доклад по проект „Проучване на количеството и състава на битови отпадъци, в т.ч. на биоразградимата фракция и разработване на методология за определяне и прогнозиране на количеството и състава на битовите отпадъци”, изготвен от обединението ТБУ – СЖС, България (TBU Environmental Engineering Consultants & SCG), ноември, 2006 ( на български и английски език);

Задълбочения прочит показва, че съществуват основно два типа информация.

 1. Информация свързана с възлагани проучвания и анализи на конкретни площадки, която може да се характеризира като професионално и коректно изготвена и поднесена;

 2. Информацията, характеризираща състоянието на процесите свързани с управлението на дейностите по управление на отпадъците, която е изключително оскъдна и с малка степен на достоверност;

По същество през последните години не е осъществявана систематична работа по набиране на информация, както и не са извършвани целенасочени детайлни проучвания, които да дават отговор на важни за управлението на отпадъците въпроси. Възлаганите проучвания на площадки не са обвързани с ясна визия за развитието на системата в бъдеще, поради което имат повече проучвателен характер и позволяват правенето на първоначални сравнения между различни алтернативи.

Липсата на систематични проучвания е довело до невъзможност от създаването на достоверни информационни редове за последните години по много важни параметри като: • точния брой на живеещите и пребиваващите жители на столицата;

 • количествата на генерирания отпадък;

 • морфологичния състав на отпадъка;

 • и много други.

Изготвените стратегически документи – концепция и програма за управление на отпадъците, се позовават на изследвания, в които изрично се декларира, че проучванията, които са правени са частични и се работи с допускания и осреднени данни от проучвания доста отдалечени в миналото.

Много от изследванията са поръчвани стихийно, с цел решаването на задачи, които са възприемани като изключително спешни, без това да почива на реална преценка на ситуацията. Следователно може да се твърди, че не съществува цялостно и детайлно проучване, което да даде ясна от информационна гледна точка картина на състоянието в областта на управление на отпадъците, генерирани на територията на Столична община.

В общината не е изградена информационна система, която да обслужва мониторинга и контрола на дейностите свързани с изпълнение на концесионния договор, а от там и да подпомага вземането на управленски решения свързани с въпросите на управление на отпадъците.

Липсата на базова информация не позволява и осъществяването на базови финансови анализи и изчисления. Такива анализи липсват и при възлаганите конкретни поръчки свързани с оценка на отделни площадки, предлагани технологии и други компоненти на системата за управление на отпадъците, което не дава възможност да се вземат целесъобразни управленски решения.Изводи:

 1. Липсва изградена информационна система, която да позволява информирано вземане на управленски решения.

 2. Съществуват няколко професионални проучвания свързани с възможните площадки на територията на столицата, подходящи за включване в системата за управление на отпадъците под различна форма, които имат основно технически характер.

 3. Наличната количествена и качествена информация предполага широки граници на неопределеност дължащи се на два основни фактора:

 • остаряла и не актулизирана през годините информация;

 • липса на адекватни методологически подходи при набирането на базова информация свързана с управление на отпадъците.

 1. Контролът и мониторинга на концесионните договори не позволява информационно обезпечаване на процесите по управление на отпадъците.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница