Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овосстраница8/21
Дата22.07.2016
Размер1.94 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21

6. Консултации в процеса на СЕО


В хода на процедурата по СЕО се изискват различни консултации, в които като заинтересовани страни участват както обществеността така и държавни органи.

Процесът на консултации включва:

 • Идентифициране на заинтересуваните страни с оглед на изпълнението на п/п;

 • Уведомяване на заинтересуваните страни относно текущата процедура по СЕО за п/п;

 • Осигуряване на информацията, свързана с п/п: проекта на п/п, който трябва да бъде наличен чрез отпечатани материали, съобщения по радиото, телевизията, интернет и т.н.

 • Осигуряване на възможност за изразяване на становище чрез коментари на информацията, свързана с п/п чрез организирането на дискусионни групи в интернет, на обществени обсъждания, срещи и други.

Консултациите трябва да осигурят рамка за получаване на обратна връзка относно обхвата и съдържанието на проекта на п/п и относно интегрирането на екологичните съображения в него. Освен това, консултациите обикновено намаляват възможните конфликти чрез идентифицирането на критичните аспекти на ранен етап от подготовката на п/п.

6.1. Участие на обществеността


Участието на обществеността в процедурата по СЕО е едно от основните задължения по смисъла на законодателство на ЕС (в областта на околната среда), като заедно със съответните разпоредби на Директивата за ОВОС, осигурява изпълнението на задълженията на Съюза, произтичащи от Орхуската конвенция8. Като държава-членка на ЕС и Страна по Конвенцията, това задължение е приложимо и за България.

Определението за екологична оценка по чл. 2(б) от Директивата за СЕО урежда участието на обществеността като неразделна част от процедурата по СЕО. То се изисква на различни етапи от процедурата (от етапа на преценката на необходимостта до одобряването на п/п). При всички случаи това изискване следва да се изпълни, когато вече е налице проект на п/п, но преди той да бъде одобрен.

Целта на информирането и консултациите с обществеността, която е вероятно да бъде засегната или която има интерес от вземането на решението, с определените държавни органи е да подпомогне КО преди одобряването на п/п.

Директивата за СЕО не урежда специфични процедури за информиране и консултиране на обществеността и останалите заинтересовани страни, като оставя на държавите-членки да намерят най-подходящите за тях средства. Съгласно българското национално законодателство, консултациите включват изпращане на съобщения до централните и териториални органи на изпълнителната власт и до общинските съвети, изготвянето и разпространяването на листовки и брошури с кратка информация относно п/п, организирането на експертни и обществени групи за определяне на обхвата на оценката, изпращането на становища, предложения, мнения и препоръки до екипа по разработване на ДЕО и до възложителя по пощата и по електронен път, организиране на обществени обсъждания (чл. 20, ал. 3 от Наредбата за ЕО.

Обществеността и държавните органи следва да имат достатъчно време за да формират и изразят своето становище по ЕД за п/п. Директивата за СЕО не определя какво означава „в рамките на подходящи срокове“. СЕС в Решение по Дело C-474/10 само потвърди, че такива периоди могат бъде уреждани със закон или за всеки отделен случай и направи връзката между необходимото време и задължението на държавите-членки за осигурят ефективни възможности на обществеността и държавните органи да изразят навреме своите становища.

Каре 7. СЕС, Решение по Дело C-474/10 (Department of the Environment for Northern Ireland v Seaport (NI) Ltd. and Others)

“… член 6, параграф 2 от Директива 2001/42 трябва да се тълкува в смисъл, че не изисква сроковете, в които определените органи и обществеността, която е засегната или може да бъде засегната по смисъла на параграфи 3 и 4 от този член, трябва да могат да изразят становището си по даден проект за план или за програма, както и по придружаващия го екологичен доклад, да бъдат определени точно в националното законодателство, с което се транспонира тази директива, и следователно тази разпоредба не е пречка такива срокове да бъдат определяни за всеки конкретен случай от органа, който изработва плана или програмата. При последното описано положение обаче същият параграф 2 изисква, с оглед на консултирането на тези органи и на тази общественост относно даден проект за план или за програма, реално определеният срок да бъде достатъчен и по този начин да дава ефективна възможност на тези органи и общественост да изразят в подходящ срок становищата си по проекта за план или програма, както и по придружаващия го екологичен доклад.“ (точка 50)

Следователно, държавите-членки могат да определят времеви рамки, съответстващи на тяхната ситуация, но като вземат предвид целите и духа на Директивата и съдебната практика на СЕС, а и факта, че когато тези консултации са приложени правилно и прозрачно, това води до по-лесно възприемане на п/п и до ранното идентифициране и разрешаване на конфликтите. Българското законодателство възприема този подход, като поставя изискването консултациите да започнат още на етапа на преценката на необходимостта от ЕО. Регламентирани са както начините за провеждане на консултациите така и нормативно установени срокове за изразяване на становищата и мненията на всички участници.

Съгласно дефиницията по Директивата за СЕО, „"общественост" означава едно или повече физически или юридически лица и, в съответствие с националното законодателство или практика, техни асоциации, организации или групи.“ Тази дефиниция е транспонирана в т. 24 от ДР на ЗООС.

Тук се включва обществеността, която може да бъде засегната, заинтересуваната общественост или тази, която е вероятно да бъде засегната от предлагания п/п, съответните НПО, професионалните асоциации и други заинтересувани организации.

Общата рамка на обществените обсъждания в хода на ЕО е определена в чл. 87 от ЗООС, а детайлите – в Наредбата за ЕО.


6.2. Органите, които, по силата на своите специфични екологични отговорности, е вероятно да бъдат засегнати от екологичните последици на изпълнението на плановете и програмите


Съгласно чл. 6(3) от Директивата за СЕО, държавите-членки са задължени да определят държавни органи, които, по силата на своите специфични екологични отговорности, е вероятно да бъдат засегнати от екологичните последици на изпълнението на п/п.

Държавни органи, които е вероятно да бъдат засегнати от екологичните последици на изпълнението на п/п:

 • орган, изготвящ п/п;

 • органи, които са консултирани поради специфични екологични отговорности, напр. органи, компетентни в областта на опазването на околната среда, селското стопанство, планирането (във връзка със земеползването), на архитектурата и археологическото наследство, на управлението на водите, на здравеопазването и т.н.

Освен това, съгласно чл. 7 от Директивата за ЕО, органите на другите държави-членки също следва да бъдат консултирани в случай на трансгранични въздействия върху околната среда от изпълнението на п/п. В този случай определянето на органите, които следва да бъдат консултирани се извършва на основание чл. 9 от Протокола за СЕО.

6.3. Етапи от процедурата по СЕО, когато държавните органи и обществеността следва да бъдат консултирани и/или информирани


Държавните органи и обществеността следва да бъдат консултирани на няколко етапа от процедурата по СЕО:

Етапи от процедурата по СЕО, когато държавните органи и обществеността следва да бъдат консултирани:

 • етап на преценката на необходимостта от СЕО* - определяне на това дали за п/п е необходимо извършването на СЕО:

   • консултации с държавните органи – чл. 3(6) от Директивата

 • етап на определяне на обхвата на СЕО – определяне на обхвата и степента на детайлност на информацията, която трябва да бъде включена в ЕД:

   • консултации с държавните органи – чл. 5(4) от Директивата

 • изготвяне на п/п и на ЕД:

   • консултации с държавните органи и обществеността – чл. 6(1) и(2) от Директивата;

   • консултации с държавните органи и обществеността на други държави-членки в случай на трансгранично въздействие на п/п – чл. 7(1) и (2) от Директивата.

* Следва да се обърне внимание на факта, че консултациите с държавните органи на етапа на преценката на необходимостта от СЕО са задължителни, за разлика от Директивата за ОВОС, която не предвижда такова задължение.

Съгласно българското национално законодателство, консултациите с държавните органи се изискват на всеки от горепосочените етапи от процедурата по ЕО. Що се отнася до консултациите с обществеността, те не се изискват на етапа на преценката на необходимостта от ЕО, но се изискват при определянето на обхвата и при изготвянето на п/п. Наредбата за ЕО урежда подробно процедурата за извършване на консултациите на всеки етап от процедурата. Съгласно чл. 19, ал. 3, консултациите се провеждат по схема, разработена от възложителя, която включва и информация за начина на съвместяване на процеса на планиране и основните етапи на ЕО. Схемата се консултира с КО по чл. 4 и включва предвидените начини за провеждане на консултации и общественото обсъждане.

Съгласно чл. 20, ал. 2 от Наредбата за ЕО, консултациите с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица могат да се извършват и по един или няколко от следните начини: • изпращане на съобщения до централните и териториалните органи на изпълнителната власт и до общинските съвети;

 • изготвяне и разпространение на дипляни или брошури с кратка информация за плана/програмата;

 • организиране на експертни или обществени групи по обхвата на оценката;

 • изпращане по пощата или чрез интернет на мнения, предложения, становища и препоръки до колектива по доклада за ЕО и до възложителя;

 • обществени обсъждания.

Следва да се обърне внимание на изискването, че консултациите по ДЕО могат да започнат само след произнасяне на КО с положителна оценка по неговото качество (чл. 20, ал. 6 от Наредбата за ЕО).

Обществени обсъждания се организират задължително в следните случаи: • се изисква за проекта на плана или програмата съгласно специален закон;

 • са постъпили повече от две мотивирани негативни становища или предложения за алтернативи, отразени в доклада за ЕО или при провеждане на консултациите.

Значимите коментари, получени в хода на СЕО на п/п, могат да променят нормалния ход на процедурата, напр. до повторно определяне на обхвата на оценката поради неразглеждането на определени аспекти на околната среда при разработването на ЕД.

Освен това, държавните органи и обществеността следва да бъдат информирани на няколко етапа от процедурата по СЕО, а в случай на неяснота относно данните или на непълни данни/информация, те могат да поискат и пояснения.Етапи от процедурата по СЕО, когато държавните органи и обществеността следва да бъдат информирани:

 • на етапа на преценката на необходимостта от СЕО:

   • информация относно решението по преценката – чл. 3 (2) и (7) от Директивата

 • изготвяне на п/п и на ЕД:

   • проекта на п/п – чл. 6(1) от Директивата

 • одобряване на п/п:

   • информация относно одобрения п/п, изявление за това как коментарите са взети предвид, мотивите за решението (включително и тези за избора на алтернативата) и на мерките за мониторинг – чл. 9 от Директивата.

В съответствие със ЗООС и Наредбата за ОВОС, информация се предоставя на всеки етап от процедурата по ЕО.

По отношение на проекта на п/п и ЕД консултациите ще се отнасят до:  • вероятните значителни въздействия на п/п върху околната среда, включително и трансграничните такива, ако е приложимо;

  • мерките, предвидени за предотвратяване/ограничаване/смекчаване на въздействията върху околната среда.

За да бъдат адекватни консултациите държавните органи и обществеността трябва да имат предвид следното:

 • изготвяне на подходящата информация относно п/п;

 • осигуряване на достъп на консултираните страни до цялата релевантна информация относно проекта на п/п и на ЕД на ранен етап от СЕО;

 • определяне на подходящи времеви граници за консултиране на страните за да изразят своите становища/коментари.

Мненията и коментарите, получени от държавните органи и обществеността, следва да бъдат интегрирани в ЕД. Препоръчително е в окончателния вариант на ЕД да се опише как получените становища и коментари са били отчетени.

В съответствие с чл. 87, ал. 2 от ЗООС, „резултатите от консултациите се отразяват в доклада за екологична оценка и се вземат предвид в становището на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната РИОСВ“. Освен това, когато в резултат на консултациите е необходимо да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, мнения или предложения към п/п, възложителят възлага допълване на ДЕО или преценява необходимостта от продължаване на консултациите, включително организиране на ново обществено обсъждане. Мотивите за възлагането на допълването или преценяването за продължаване на консултациите се включват в документацията, която се внася от възложителя за получаване на становището на КО по ЕО.

Пример за консултации, извършени в хода на СЕО на Плана за управление на отпадъците на Виена е представен в Каре 8.

Каре 8. Консултации по СЕО – План за управление на отпадъците на Виена

Прилагане на СЕО за Плана за управление на отпадъците на Виена

Виена, Австрия, срещна значително увеличаване на количествата на отпадъците в града в резултат на проблеми със съоръженията за третиране. За да се реши растящият проблем с отпадъците в града и за да се ускори изпълнението на съответните планове, бе извършена СЕО. Поставената цел бе този проблем да бъде решение до 2010 година. В хода на СЕО Градският съвет на Виена покани широк кръг заинтересовани страни за участие в кръгли маси, включително съответните власти, представителите на „квалифицираната“ общественост и външни експерти. Тази стратегическа група взе предвид не само въпросите, свързани с околната среда, но и тези, свързани със социалните и икономическите аспекти. В хода на СЕО групата достигна до извода за разработване на план за предотвратяване на образуването на отпадъците и за изграждане на съоръжения за третиране, включително и на инсталация за ферментация за производство на биогаз.Този пример показва как ангажирането на различните заинтересовани страни и експерти може да доведе до един по-ефективен процес по СЕО и постигане на най-малко вредни резултати за околната среда. „Този кооперативен подход, при който участие вземат всички заинтересовани страни, ще гарантира, че в условията на широк консенсус ще бъде намерено най-доброто решение за управление на отпадъците на Виена.“ Освен това, след разглеждането на аспектите по околната среда на етапа на планирането, процедурите по ОВОС за изграждането на новите съоръжения за третиране на отпадъците бяха много ефикасни и ефективни, тъй като на много от въпросите вече бе даден отговор на етапа на СЕО. Като се следваше ръководството по СЕО, процесът на вземане на решението бе подобрен чрез постоянно оценяване. В резултат на това Градският съвет на Виена се съобрази с препоръките, получени в хода на СЕО.“

Източник: Arbter, Kerstin (2001 г.): Wissenschaftliche Begleitstudie zur. Strategischen Umweltprüfung (SUP).


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   21


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница