Програма за благополучиестраница5/15
Дата21.07.2016
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ГЛАВА ДЕВЕТА

РУСКО БАЕНЕ (ЗАГОВОР)
Думите действат на хората като стимуланти и затова са способни да предизвикват реакции в тялото.

Иван Петрович Павлов


Всъщност Павлов има предвид, че думите и мис­лите могат да имат огромно въздействие върху физическото тяло. Ако не ми вярвате, представете си, че отхапвате лимон. Какво става? Готова съм да се обзало­жа, че при самата мисъл сте усетили увеличено слюноот-деляне в устата си.

Древнославянските лечители били известни като баячи, а в превод от древноруски бая означава „говоря". Кол­кото и да е странно, всички лечебни техники са се разви­ли около силата на словото. От древни времена приготвя­нето на билките и другите форми на лечение са се съпро­вождали с нашепване или напяване на определени закли­нания.

Заклинанието всъщност е психотерапевтачна сугестия, могъщо словесно заявяване на намерението. В Русия това се нарича заговор (баене). Баенето винаги се е про­изнасяло в близост до пациента с ритмичен шепот, който оптимизира терапевтичното му действие.

Баенето винаги се е извършвало насаме, тихо, далеч от други хора. Руският заговор се е развил като съвремен­ните научно разработени психологически формули - при­еманите подсъзнателно сугестии и утвърждения, използ­вани при хипнотерапията. Баенето е ефикасно, защото въз­действа върху двете половини на мозъка - както върху лявата, която отговаря за логическата интерпретация на информацията, така и върху дясната, отговаряща за въоб­ражението и фантазиите. Затова в баенето има два еле­мента. Първо, то създава образи, които ангажират дясна­та половина на мозъка. Второ, бомбардира лявата поло­вина на мозъка с много мощни утвърждения. Съчетание­то на двете е изключително ефикасно.

При баенето звукът на гласа и интонацията са изклю­чително важни. Гласът е нисък и ритмичен, монотонен като при монашеска молитва. Той оказва върху ума съ­щия ефект като махалото на хипнотизатора - позволява на съзнателния ум да изключи и човекът преминава в хип­нотично състояние.

Славянските лечители използвали баенето едновре­менно с ритуал. Например лечителят измервал тялото на болния с конец. После бавно навивал конеца, докато ба­ел. След това поставял конеца заедно с част от косата или нокътя на болния в средата на парченце хляб (хлябът е символ на живота и плодородието). Рано сутринта хвър­ляли хляба в поток или река - символ на пречистването.

Друг пример - при трудно раждане викали лечителка в дома на родилката. Докато влизала в стаята, лечителката отваряла вратата много, много бавно, напявайки рит­мично: „Отваряме, отваряме, ето започваме..." Скоро след това се чувал плачът на новороденото.

Мозъкът и мислите са толкова хаотични, че може да ви е трудно да възприемете правилната умствена нагласа за оптимизиране ползите от баенето. Може също да ви е трудно да успокоите ума си, за да медитирате, В такъв случай би могло да ви е от голяма полза да дадете тласък на ума си за излизане от нормалното съзнание, за да се подготви за навлизането в различно състояние на съзна­нието. Най-лесният начин да го направите е да поставите на мозъка две различни задачи едновременно. Аз напри­мер карам мойте пациента да си представят, че ръцете им са студени, много студени, а стъпалата им - горещи, много горещи. Пробвайте - наистина действа.

Баенето дава резултат, защото въздейства както вър­ху физическото, така и върху психологическото ни благо­получие, тъй като не можем да излекуваме едното без дру­гото. То почива върху принципа, че всеки от нас може да повлияе върху болестите и нещастията си, като коригира нагласата си към тях. Освен това ни кара да проумеем силата на думите.

Вероятно сте чували за прочутия руски психолог Иван Петрович Павлов (опита с кучето). Но вероятно не сте запознати с неговите изследвания, доказващи, че сигна­лите (както писаното, така и устното слово) играят голя­ма роля в човешкия организъм. Те зареждат мисловната енергия толкова силно, че това оказва отчетливо въздейст­вие върху тялото и емоциите.

Но най-големият съвременен майстор на тази техни­ка е човек, за когото вероятно не сте чували - изумител­ният и талантлив руски психолог Г. Н. Ситин. Той е съз­дал поредица от заговори, способни да променят възприя­тията на човека за болестите и проблемите му. История­та на тези заговори е интересна.

Още от детството си Ситин се интересувал от психо­логия, но като младеж участвал във Втората световна вой­на. Близо до него се взривила граната и той получил мно­жество наранявания. Ръката му пострадала сериозно, за­губил паметта и координацията си и не можел да се дви­жи. Претърпял силен шок на мозъчната кора и го смята­ли за сериозно инвалидизиран. Докато лежал в болница­та прикован към леглото, той осъзнал, че може да се пре­даде или някак си да намери сили да оцелее. Избрал вто­рото и психологията се превърнала в негов спасител. В детството си бил чувал за баенето и решил да го използва за излекуването си. Затова си напявал различни неща, със­редоточавайки се върху възстановяването си. Повтарял ги отново и отново и резултатите били изумителни. Па­метта му започнала да се връща, а мускулите му - да се възстановяват. После, с още по-голям ентусиазъм, Ситин преминал от интуитивния подбор на думите за баенето към избора на по-преднамерени компоненти за вербал­ните си формули. Установил, че в резултат здравето му бързо се подобрява. Очарован от успеха си, Ситин се вдъхновил да създа­де още напеви за други патологични състояния. Това ста­нало тема на докторската му дисертация по психология. Ситин събрал и проучил огромни количества тради­ционни руски заговори. Те му помогнали да проумее си­лата на баенето, както и основополагащата структура на ефикасните напеви.

След това той създал свои собствени езикови форму­ли, които при напяване провокират положителни емоции и идеи. Най-интересното е, че тези положителни чувства не съществуват единствено по време на баенето, но оста­ват и дълго след приключването на сеанса. Ситин извър­шил също и редица лабораторни изследвания, за да ре­гистрира и изучи въздействията на своите напеви върху човешката аура. Той измервал въздействието на всяка ду­ма върху енергийната ни система и избирал най-мощната дума или комбинация от думи. Неговите напеви са по­могнали на много хора и ефикасността им е потвърдена от редица изследвания. Бившето съветско Министерство на здравеопазването одобряваше и защитаваше използ­ването на напевите на Ситин в болниците. В Приложени­ето давам две от тези настройки, тъй като са най-полезни за моята програма.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ТАЙНИТЕ НА ДЕТОКСИКИРАНЕТО

ДЪЛБОКО ПРЕЧИСТВАЩИ ПРОГРАМИ ЗА СЪВЪРШЕНО ЗДРАВЕ
ГЛАВА ДЕСЕТА

ПОДГОТОВКА ЗА ПРОГРАМАТА
И така, нека започнем нашето физическо, емо­ционално и умствено детоксикиране. Вече поз­навате някои от средствата, които ще използваме. Ще обясня ясно всичко останало в процеса на работата ни. Първата седмица от програмата е подготвителна. Много е важна, така че не се изкушавайте да я пропуснете, тъй като е от жизнено значение за програмата и е могъщ про­цес сам по себе си. Преди да започнем, искам да прегле­даме някои мерки за безопасност и общи указания за детоксикирането.
Кога да се детоксикираме

Най-добре е да започнете тази програма през пролет­та. Това е идеалното време, тъй като тогава телата и умо­вете ни са предразположени да се изчистват - както на физическо, така и на емоционално равнище. Така ще ра­ботите заедно с природата, а не срещу нея. Има време за изчистване и време за задържане. Разумно е да се детоксикираш в най-подходящото време на годината. Но не бих искала да бъда твърде догматична в това отношение. За­това, ако не можете през пролетта, бихте могли да се детоксикирате през лятото или в краен случай - през есента. Все пак есента не е най-подходящото време за пречис­тване на черния дроб, тъй като тогава той е най-слаб. Мо­ля ви, дори не си и помисляйте да се детоксикирате през зимата. Просто не е подходящо и ще натовари тялото ви. Не мога да повярвам, че толкова много вестници и списа­ния предписват детоксикирането като новогодишна мяр­ка - напълно неправилно. Единственото изключение е пре­чистването на бъбреците: възможно е да пречиствате бъб­реците през зимата, тъй като тази детоксикация е далеч по-лесна.

В идеалния случай бих искала да детоксикирате це­лия си организъм подред: тоест - подготвителна седмица, следвана от пречистване на колона, пречистване на чер­ния дроб и пречистване на бъбреците. Но, ако предпочи­тате, можете да извършите пречистването на бъбреците отделно (без обаче да пропускате подготвителната сед­мица).
Кога да не се детоксикирате

Има някои важни противопоказания на детоксикира­нето. Не бива да се детоксикирате, ако:

1 страдате от диабет;

2 сте бременна или кърмите;

3 страдате от силно изтощение;

4 имате настинка или грип;

5 страдате от остро заболяване;

6 имате пристъп на някакво хронично заболяване.

! Винаги се съветвайте с лекаря си, преди да се детоксикирате. Ако взимате някакви лекарства или имате здравословни проблеми, може да е възможно да се детоксикирате под медицинско наблюдение, но трябва да се консултирате с лекаря си.

Когато изпълнявате моята програма, не ви препоръч­вам да използвате повече от една от напредналите техни­ки. Ако например изберете напредналия вариант за пре­чистване на колона, не изпълнявайте и напредналия ва­риант за пречистване на черния дроб.


Странични действия на детоксикирането

Няма да бъда честна, ако не ви предупредя, че всяка детоксикираща програма, включително моята, обикнове­но предизвиква някакви странични действия. Казвам го не за да ви уплаша, а тъкмо обратното - за да сте сигурни, че не се е случило нещо лошо, а просто тялото ви реагира на програмата. Най-обичайните странични действия, ко­ито можете да очаквате, са:

1 главоболия: те обикновено се дължат на спиране­то на кофеина, чая, газираните напитки и шоко­лада;

2 пъпки и обриви;

3 промяна в перисталтиката ви;

4 умора и изтощение;

5 промени в емоциите.

Може да се учудите, че включвам промените в емоци­ите, ала не забравяйте, че при детоксикирането работим не само на физическо, но също и на умствено и емоцио­нално равнище. Освобождаването от физическите токси­ни често пробужда стари емоции и токсични спомени. Ос­вен това ще работим директно върху емоциите, затова не се учудвайте, ако забележите промени. Много е полезно по време на детоксикирането да си водите дневник - за­писването на усещанията ви е мощно средство да следите ставащото.

Здравият човек има добри инстинкти и може добре да се адаптира към външната среда. За да проверите здра­вословното си състояние, просто помислете колко ви е лесно (или трудно) да се адаптирате към външния свят. Ако сте добре балансирани, много по-малко вероятно е да сте потиснати или да губите ентусиазма си заради не­ща като лошото време, лошия поглед или грубия прода­вач (например). Ще обръщате много по-малко внимание на всекидневните дразнители - когато енергията около вас се трансформира, вие се трансформирате заедно с нея. Не се тревожете, ако знаете, че не се адаптирате добре. Когато приключите с детоксикирането, ще забележите ог­ромна промяна.
Ако никога досега не сте успявали да се детоксикирате - или се боите, че ще се провалите

Някои хора просто не могат да си представят да издържат на лечебна програма, защото са така вприм­чени в миналото, че просто не виждат път напред. Дру­ги живеят с вяра в бъдещето и смятат, че някой ден като по чудо нещата ще се променят. Междувременно просто живеят ден за ден. Аз смятам, че изцелението може да се осъществи само когато съзнанието е в нас­тоящето.

Ако знаете, че това ви е трудно, а при мнозина е така, има една техника, която си струва да поупражнявате, пре­ди да се заемете с програмата. Това е древно йогистко дихателно упражнение, редуващо двете ноздри. То миг­новено ви свързва със Сушумна - централния енергиен ка­нал на настоящето.

1 Облечете свободни дрехи и седнете с изправен гръб, без да кръстосвате крака.

2 Запушете дясната си ноздра с десния палец и изди­шайте през лявата ноздра.

3 Вдишайте през лявата ноздра, броейки до четири.

4 Запушете лявата си ноздра с безименния пръст и кутрето и поставете показалеца и средния си пръст върху гърбицата на носа, така че да притискат об­ластта между веждите. Задръжте, броейки до шест­надесет.

5 Освободете дясната си ноздра и издишайте. Опи­тайте се да изпразните дробовете си напълно, бро­ейки до четири.

6 Вдишайте през дясната ноздра, броейки до четири, и после я запушете; после дръжте и двете ноздри запушени, броейки до шестнадесет.

7 Освободете лявата ноздра и издишайте, броейки до осем.

8 Започнете отново и повторете цялата поредица по­не десет пъти - дишане до четири, задържане на дъха до шестнадесет и издишане до осем.

9 Спрете в който и да било момент, ако ви се завие свят.Седмица 1: подготовка за програмата

Подготвителният период включва седем важни еле­мента. Всеки ден в продължение на седем дни ще трябва да практикувате следното:


Диета.

Топла хидротерапия и изчеткване на кожата.

Глинена вода.

Енергийно упражнение: пречистване на енергията от страха за бъдещето.

Облекло.

Упражнение „Вътрешна усмивка".

Медитация: настройка „Здравословен начин на жи­вот" (виж Приложението).

Нека ги разгледаме по-подробно.


Диета

През подготвителната седмица целта на диетата е да освободи слузта в тялото. Освен това тази диета не включ­ва храни, които подлагат основните органи и системи в тялото на допълнителен токсичен стрес. Лесна е за спаз­ване и предлага много възможности за избор. Ето основ­ните принципи:

1 Яжте екологично чисти храни. Ако ви е трудно да намерите доставчик на такива храни, вижте насо­ките в Част 8, посветена на подмладяването, за да научите как да изчиствате замърсяването от хра­ната си.

2 Постарайте се да си набавяте белтъчините главно от зърнени култури (особено кълнове, тъй като те пораждат много по-малко слуз), ядки, семена и ва­рива.

3 Яжте дълбоководна риба като допълнителен из­точник на белтъчини. По всяка вероятност тя ще бъде по-малко замърсена с токсични индустриал­ни отпадъци и тежки метали. Но отбягвайте хе­рингата, скумрията и рибата-тон, които са особе­но податливи на замърсяване с тежки метали. Из­куствено отглежданите сьомги често получават оц­ветена храна, за да стане месото им розово, така че трябва да отбягвате и тях - дивата сьомга е год­на за консумация.

4 Яжте много плодове и зеленчуци.

5 Яжте много растителни влакна. Най-полезни са те­зи в покълналите варива, зелето, морковите и про­сото.

6 Пийте много вода. Ако използвате бутилирана во­да, нека бъде в стъклени, а не в пластмасови ши­шета, тъй като в пластмасовите бактериите се раз­множават по-бързо. Съхранявайте я в хладилник и я пийте бързо, за предпочитане още в деня на отва­рянето й. Отбягвайте газираната вода, тъй като пре­дизвиква появата на газове.

7 Придържайте се към студено пресованите расти­телни масла за овкусяването на салатите и зърне­ните храни. За готвене използвайте само студено пресован зехтин.

8 Отбягвайте всички продукти, на чиито етикети има Е плюс номер, особено Е249, Е250, Е251 и Е252 - това са консерванти. Опитайте се да из­ключите напълно всички обработени храни и про­дукти с оцветители, овкусители и изкуствени под­сладители.

9 Отбягвайте стимулиращите производството на слуз храни.

– Млечните продукти от краве мляко водят до об­разуването на най-много слуз - затова тук включ­ваме не само млякото, но и маслото, сиренето, киселото мляко и така нататък. Продуктите от козе и овче мляко стимулират в много по-малка степен производството на слуз, но ги сведете до минимум.

– Червеното месо, домашните птици и яйцата.

– Измежду растителните храни соята образува най-много слуз. Много хора използват соево мляко като заместител на кравето мляко, за да нама­лят слузта. Това е голяма грешка, така че изпол­звайте овесено или оризово мляко.

10 Избягвайте да консумирате големи количества захар, особено рафинирана. Вместо това използвайте кле­нов сироп, концентриран ябълков сок, сироп от фур­ми и мед. Ако много ви се яде захар, пробвайте да почистите езика си сутрин с чаена лъжичка, като вни­мателно изстържете повърхността - това ще намали желанието ви за сладки и кисели храни.

11 Намалете приема на сол. В далечния изток на Русия има водорасло, известно като морско зеле. Дори и в сушен вид то е полезно за тялото, тъй като замества солта и осигурява йод, за който се знае, че стимулира метаболизма. Можете да използвате и някой от мно­жеството японски видове морски водорасли, които се продават в магазините за здравословни храни.

12 Не консумирайте алкохол, чай и кафе. Никакви сти­муланти! Можете да пиете билков чай на воля или да опитате предложенията в карето на следващата страница.

13 Не яжте нощем - хапнете поне два до три часа преди лягане. Ако се чудите дали да ядете или не - недейте!


Пречистване на тялото от излишната слуз с по­мощта на сок от хрян

Както забелязахте, съветвам ви да отбягвате форми­ращите слуз храни. Това е много важно. Сместа от млян хрян и лимонов сок може много да ви помогне в освобож­даването на слузта и елиминирането й от местата в тяло­то, където тя обикновено се застоява (например, хранос­милателния тракт, синусите, гърлото, дихателната систе­ма). Тази смес има и много добър диуретичен ефект. Взи­майте я преди сутрешното и вечерното хранене.


АЛТЕРНАТИВИ НА ЧАЯ И КАФЕТО
Пикантна напитка: четири зрънца кардамон, четири зърна пипер, три зрънца карамфил, пресен джинджифил (на вкус), канела (на вкус)
Смелете всички съставки. Сложете в тенджера, покрийте с 300 мл вода и оставете да ври на бавен огън в продължение на двадесет минути. Преди да изключите котлона, можете да добавите щип­ка зелен чай. Когато пиете, ако желаете, добавете малко мед.

* Можете да пробвате също да накиснете сушени плодове в топла вода. Добавете мед на вкус и ще получите успокояваща, сладка топла напитка.'

* Възползвайте се от огромното разнообразие бил­кови чайове - приготвени от листа, плодове и гор­ски плодове. Помнете - не добавяйте захар. .

* Можете също да пиете на воля чудесната руска напитка сбитин -виж стр. 317.

* Пригответе 150 г млян хрян и сока от три ли­мона.

1 Смесете съставките до консистенцията на гъсто ки­село мляко (като гръцкото кисело мляко).

2 Взимайте по половин чаена лъжичка два пъти днев­но преди сутрешното и вечерното хранене. Остатъ­кът от сместа трябва да се съхранява в хладилник в затворен стъклен буркан.
Топла хидротерания н изчеткване на кожата

Както си спомняте от Глава 7, топлата хидротерапия помага за освобождаването на слузта. Затова тя е същес­твена част от нашата подготовка. В идеалния случай бих искала всеки ден да използвате някаква форма на топла хидротерапия. Ако живеете в близост до сауна или парна баня, чудесно. Ако не, използвайте домашните алтерна­тиви, посочени в Глава 7. При възможност се постарайте да посещавате парна баня поне веднъж по време на под­готвителната седмица, тъй като наистина е много ефи­касна за освобождаването на слузта.

Не забравяйте, че преди топлата хидротерапия тряб­ва да четкате кожата в продължение на пет минути. Мо­жете да използвате всяка от техниките, посочени в Глава 7. Не се изкушавайте да пропуснете изчеткването: помне­те, то е много ефикасна техника за стимулиране изхвър­лянето на слузта и освобождаването на другите токсични вещества, които задръстват лимфната система и лимфни­те възли, и е жизненоважна част от програмата.
Глинена вода

Глината е важна за пречистващата програма. Както си спомняте, тя абсорбира токсините, стабилизира елект­ромагнитната система и възстановява рН баланса на тя­лото. Ще я пиете рано сутрин преди закуска. Можете да приготвите глинената вода предварително или непосред­ствено преди употреба - зависи изцяло от вас.


Енергийна упражнение: пречистване на енергията от страха за бъдещето

В практиката си виждам огромната полза от съче­таването на физическата работа с емоционалното лече­ние. Затова през всяка седмица от детоксикиращата програма ще използваме различно енергийно упражне­ние, както и медитации, които помагат за освобожда­ването на токсичните емоции. Започваме с тази енер­гийна медитация за пречистване на енергията от стра­ха за бъдещето.

Докато подготвяте тялото си за освобождаване от слуз­та и физическите токсини, подгответе себе си - емоцио­нално и умствено - за по-голяма възприемчивост. Трябва да бъдете отворени за бъдещето и за онова, което то ще ви донесе. Важно е да можете да разширите хоризонтите си и да приемате нови рецепти и нови насоки. Ако се бои­те от бъдещето, ще сте склонни да се вкопчвате в старите модели и ще се парализирате от безпокойството. Няма да сте способни да се наслаждавате на живота в настоящето, защото цялата ви енергия ще напира напред в тревога за предстоящото, което всъщност може и никога да не се случи.

Тази медитация ще ви освободи от това безпокойс­тво и ще ви помогне да създадете пространство за но­вото. Тя ще ви позволи да създадете нов модел на жи­вот. От предишните ни дискусии си спомняте, че цвето­вете въздействат върху нашите чакри - недостигът или излишъкът от даден цвят може да наруши баланса ни. Енергията на страха за бъдещето се проявява като из­лишък от син цвят, поради което използваме този цвят в техниката.

Визуализацията се съпровожда от физическо дейс­твие (изцеждането на хавлия), защото това ангажира както лявата, така и дясната половина на мозъка и та­ка упражнението е по-резултатно. Освен това изцеж­дането е осезателно действие и аз смятам, че това е от голяма полза за съвременните хора - любители на действието.

През тази седмица трябва да правите това уп­ражнение всеки ден. Няма значение кога, но се погрижете да си осигурите достатъчно тишина н спокойствие, за да му отдадете пълното си внима­ние. Много хора предпочитат да го изпълняват ве­чер. Стаята, където ще правите упражнението, тряб­ва да бъде добре проветрена. Оставете прозореца отворен поне за половин час, преди да се заемете с упражнението.


Дишайте свободно и естествено през цялото упраж­нение - не се напрягайте. Ще са ви необходими леген и памучна кърпа.

1 Намокрете кърпата добре и я сложете в легена. Седнете на стол с права облегалка и раздалечете краката и стъпалата си на ширината на раменете. Поставете легена между краката си на пода. Гър­бът ви трябва да бъде леко извит, а стомахът – глътнат (сякаш искате да долепите пъпа до гръб­нака си).

2 Дръжте ръцете си изпънати пред себе си с обърнати наго­ре длани. Между ръ­цете ви трябва да има поне 10 см. Пос­тавете кърпата вър­ху пръстите на обър­натите си нагоре длани. Представете си, че кърпа­та е тъмносиня.

3 Съсредоточете се върху пространството между китките си. Поемете дълбоко въздух през носа и го задръжте няколко секунди. После починете, из­дишайте и изцедете кърпата. Докато физически изцеждате водата от кърпата, използвайте въоб­ражението си - представете си, че изцеждате от кърпата всяка капчица от синия цвят.

4 Отново си поемете дълбоко въздух, задръжте, из­дишайте и изцедете още синьо от кърпата.

5 Сега изпразнете легена и повторете, но този път си представете, че изцеждате ярко оранжево от кър­пата. Докато изстисквате кърпата, напявайте „Лллл" - плавен, непрекъснат звук. Ако сте запоз­нати с музикалните ноти, този звук трябва да е на височината на нотата „Сол" (G).

6 В този момент трябва да се опитате да почувствате освобождаването си от целия страх за бъдещи съ­бития. Запомнете това усещане и се постарайте да го запечатате в паметта си.
Диетата ви през тази подготвителна седмица също ще ви помогне да се освободите от безпокойството. Оп­ределени храни са добре известни с това, че засилват безпокойството - особено кафето, чаят и други съдър­жащи кофеин продукти като шоколада и много от га­зираните напитки. Захарта също засилва тревожност­та, затова е важно да я отбягвате. Не забравяйте, че захарта често е скрита съставка в много (наистина мно­го) храни, всички те ще доведат до постоянно усещане за умора и дълбоко чувство на неудовлетворение от себе си.
Облекло

За да подкрепите работата си през тази седмица, ви препоръчвам да добавите малко оранжево в гардероба си – шал, вратовръзка, колан, кърпа. Оранжевият цвят предиз­виква цяла гама положителни чувства - радост, щастие и вдъхновение.Упражнение „Вътрешна усмивка"

Това е мое любимо упражнение. Наличието на тази „вътрешна усмивка" и свързването с нея възможно най-често наистина ще помогне за изсветляването на астрал­ното ви тяло - тялото на емоциите ви. Логиката му е прос­та. Когато се смеете или се усмихвате (все едно дали вън­шно или вътрешно), вие сте далеч по-малко податливи на въздействието на негативните емоции и енергии. Когато се усмихвате лесно и безпроблемно, астралните ви вибра­ции не само стават по-светли, но и аурата ви е по-защитена. Ето една проста медитация, която ще ви помогне да го постигнете. Тя е чудесно начало на деня. Изпълнявай­те упражнението легнали в леглото веднага след събуж­дането си

1 Когато се събудите, обърнете се по гръб с изпъна­ти и отпуснати ръце и крака.

2 Поемете си дълбоко въздух и постепенно издишай­те, изхвърляйки всичкия застоял нощен въздух от тялото си. Повторете три пъти.

3 Сега раздвижете няколко пъти пръстите на десния си крак - палецът ви се вдига леко, а останалите пръсти леко се свиват. Повторете с левия крак.

4 Сега преминете към пръстите на ръцете си. Хване­те палеца на лявата си ръка и леко го разтърсете. Повторете с десния палец.

5 Усмихнете се вътрешно - така ще превърнете ця­лата си сутрин и целия си ден в празненство, дока­то сте още в леглото!

6 Поемете дълбоко въздух, изпълвайки целите си дробове, и после позволете на въздуха да стигне по-надълбоко до корема ви. Задръжте въздуха ня­колко секунди и после бавно издишайте в обрат­ната последователност - от корема към белите дробове.

7 Направете кратка почивка и после повторете дъл­бокото дишане. Досега трябва да сте отделили две минути на това упражнение.

8 Продължете дълбокото дишане, но вместо да сдър­жате дъха си, се усмихнете. Тоест вдишвате, прави­те пауза и се усмихвате, после издишвате. Трябва да се усмихвате по такъв начин, че около очите ви да се появяват малки бръчици в резултат на неж­ното движение.

9 Сега разширете искрената си усмивка. Очите ви трябва да са отпуснати (представете си, че гледате звездно небе).

10 Продължете да се усмихвате и визуализирайте ро­зов цвят

11 Вдишайте много дълбоко, така че цветът да изпъл­ни дробовете ви и цялото ви тяло.

12 Розовото е енергията на любовта и тя завладява ця­лото ви същество. Всяка клетка от тялото ви из­лъчва розов цвят.

13 Не забравяйте да поддържате усмивката! Докато се усмихвате, ясно си кажете; „Не съжалявам за онова, което съм изгубил. Пътят към бъдещето е чист. Аз съм нов, свободен човек." Трябва да го повторите пет до десет пъти, убедително и енер­гично.
Това е прекрасна медитация и колкото по-често я пра­вите, толкова по-голяма полза ще забелязвате. Въпреки че тя е съществена част от подготвителната седмица, за още по-добри резултати можете да я използвате по време на цялата програма.
Медитация: настройка „Здравословен начин на живот"

Трябва да използвате настройката „Здравословен на­чин на живот" всеки ден. Ще я откриете в Приложение­то. Няма значение кога ще изпълнявате тази медитация – много хора предпочитат да го правят вечер, след работа. Но ако я запишете, можете да си я пускате по всяко време от деня - на път за работа, през обедната почивка, в лег­лото.

* Закуска: вземете противослузната смес от хрян, после закусете.

* На път за работа: медитация (настройка „Здра­вословен начин на живот").

* Обяд.

* Вечерно хранене: вземете противосл узната смес от хрян преди хранене.* Енергийно упражнение.

* Топла хидротерапия (ако не сте я направили сут­ринта).ДНЕВНАТА ВИ ПРОГРАМА ПРЕЗ ПОДГОТВИТЕЛНАТА СЕДМИЦА
Може да ви се струва, че работата е много! Но всъщност не е толкова тежка. Нормалният ден през подготвителната седмица ще протича по след­ния начин:

* Събуждане: практикувайте „Вътрешна усмив­ка" в леглото, пийте глинена вода.

* Изчеткайте тялото преди душа или топлата хид­ротерапия


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница