Програма за управление на отпадъците на община твърдица 2010 2020 г. Община Твърдицастраница10/26
Дата19.07.2018
Размер3.08 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26

СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

1.16.Анализ на генерираните отпадъци. Оценка по видове

1.16.1.Дружества извършващи събиране, третиране и транспортиране на отпадъците


В таблицата са дадени дружествата извършващи събиране, третиране и транспортиране на отпадъците в Община Твърдица.

Твърдица

Сметосъбиране и сметоизвозване

Битови от домакинствата

Общинска

Отдел чистота

Неприложимо

Материали за рециклиране

Не е организирано

Неприложимо

Неприложимо

Опасни отпадъци

Не е организирано

Неприложимо

Неприложимо

Улици и паркове

Общински

Отдел чистота

Неприложимо

Утайки от пречиствателни станции

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

Третиране на отпадъците

Няма

Неприложимо

Неприложимо

Депо

”Лагун”

Общинско

Отдел чистота

Неприложимо

В настоящият момент сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Твърдица се осъществява от самата община..

Сметта се събира в кофи и контейнери и после се извозва със специализирана кола до общинското сметище. Няма програма за рециклиране на отпадъци.

Отпадъците от общината се транспортират на общинското депо, разположено в местността “Лагун”, землището на гр. Твърдица.

1.16.2.Битови отпадъци и приравнени към тях


Основните източници на отпадъци на територията на общината са гражданите, домакинствата, промишлените предприятия, частните фирми, училищата, строителството, животинските ферми, ресторантите, увеселителните заведения, болничните заведения и др.

Най-голямо количество са битовите отпадъци, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете, държавните и общинските сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.

Количеството на събраните отпадъци се оценява косвено, по различен път, на базата на транспортните документи. Лисата на кантар на съществуващото депо затруднява точното определяне на количествата отпадъци, постъпващи за депониране.

Отпадъците от домакинствата се депонират смесено с промишлени отпадъци. Отпадъците се разстилат на пластове, уплътняват се и от време на време се запръстяват с почва или се покриват с инертни материали.


1.16.2.1.Норми за генериране на битовите отпадъци на национално ниво


В таблицата е дадена нормата на генерирани битови отпадъци, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).

Среден растеж

Населени места по групи

Норма на генерирани битови отпадъци на жител

кg / жител / год.

2008

2012

> 50,000 жители

360

384

25,000-50,000 жители

320

341

3,000-25,000 жители

296

315

< 3,000 жители

190

202

Степента на генериране на отпадъци зависи от нивото на наличния доход на населението. Степента на растеж на генериране на отпадъците се оценява да достигне 42% спрямо икономическия растеж.

Общото генериране на отпадъци при среден растеж за регион Стара Загора е дадено в следващата таблица.Среден растеж

2012 г.

Домакински отпадъци

120,638

Индустриални отпадъци

14,943

Улици и паркове

9,296

ЕГО

3,536

СО и отпадъци от разрушителни дейности

69,473

Утайки от канализация (20% TS)

22,400

Общо за региона тон/г.

240,286

kg/жител

639

Промишлеността генерира различни видове промишлени отпадъци, според категорията производство и индустриалния сектор. Въпреки това, индустриалната заетост също води до генерирането на неопасни битови отпадъци от столове и други битови помещения. Колкото по-големи са производствата, толкова по-изразено става генерирането на такъв вид отпадъци. Този тип отпадъци се депонират заедно с битовите отпадъци.

Приема се, че увеличението на отпадъците от промишлеността се отнася само до броя на служителите, което за региона е оценено да остане постоянно при настоящото ниво. Очакваните количества са дадени в по-горната таблица.


1.16.2.2.Морфологичен състав на битовите отпадъци


Данните за морфологичния състав на битовите отпадъци за типовете населени места са по данни от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 -2013 г.

Население, брой жители

Съдържание

< 3,000 жители

3-25,000 жители

25-50,000 жители

> 50,000 жители

%

kg/ч./г.

%

kg/ч./г.

%

kg/ч./г.

%

kg/ч./г.

Хранителни отпадъци

4.86%

9.23

12.56%

37.18

20.85%

66.72

28.80%

103.68

Хартия

3.87%

7.35

6.55%

19.39

10.45%

33.44

11.10%

39.96

Картон

1.30%

2.47

0.70%

2.07

1.63%

5.22

9.70%

34.92

Пластмаса

5.21%

9.90

8.98%

26.58

9.43%

30.18

12.00%

43.20

Текстил

3.48%

6.61

4.70%

13.91

3.40%

10.88

3.20%

11.52

Гума

1.15%

2.19

0.45%

1.33

1.10%

3.52

0.60%

2.16

Кожа

1.36%

2.58

1.35%

4.00

2.10%

6.72

0.70%

2.52

Градински отпадъци

14.12%

26.83

14.00%

41.44

5.53%

17.70

6.80%

24.48

Дървесни отпадъци

2.14%

4.07

2.28%

6.75

1.58%

5.06

1.30%

4.68

Стъкло

8.85%

16.82

3.40%

10.06

8.75%

28.00

9.90%

35.64

Метали

2.88%

5.47

1.30%

3.85

2.83%

9.06

1.70%

6.12

Сгурия, пепел, инертни материали, пръст, пясък и други

50.78%

96.48

43.73%

129.44

32.35%

103.52

14.20%

51.12

Общо

100%

190

100%

296

100%

320

100%

360

Морфологичния състав на битовите отпадъци на Община Твърдица е изчислен на база на осреднени стойности за населението, живеещо в съответната категория населено място.

При среден растеж, се отчита увеличение на количествата на твърдите битови отпадъци с 42% от годишен реален темп на изменение на БВП (разходи на домакинствата за храна, напитки, дрехи и обувки и др. подобни, съгласно данни от НСИ за 2008 г.).В следващата таблица е даден годишен растеж от 3.8% за периода 2009 - 2012 г.

Среден растеж

Средно за Община Твърдица

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Съдържание

%

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

t/год.

Хранителни отпадъци

7.36%

298

314

334

360

420

486

Хартия

4.74%

192

202

215

232

270

313

Картон

1.11%

45

47

50

54

63

73

Пластмаса

6.44%

261

274

292

314

367

425

Текстил

3.88%

157

165

176

189

221

256

Гума

0.92%

37

39

42

45

53

61

Кожа

1.36%

55

58

62

66

77

90

Градински отпадъци

14.08%

571

600

638

688

803

930

Дървесни отпадъци

2.19%

89

93

99

107

125

144

Стъкло

7.08%

287

302

321

346

404

468

Метали

2.37%

96

101

107

116

135

156

Сгурия, пепел, инертни материали, пръст, пясък и други

48.49%

1965

2066

2198

2369

2766

3203

Общо

100.00%

4052

4260

4534

4885

5704

6606


1.16.2.3.Материали за рециклиране


Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 52%-55% от генерираните отпадъци от опаковки трябва да се рециклират през 2012 - 2013 г.; 53%-56% генерираните отпадъци от опаковки за същия период трябва да се оползотворяват.

Към настоящия момент количеството на депонираните отпадъци от опаковки, на база на дадения по-горе морфологичен състав е по-ниско от количествата отпадъци, които биха могли да се депонират на депата. Почти 100% от картонените отпадъци се третират като отпадъци от опаковки.

Количествата на отпадъците от опаковки за стъкло, хартия и пластмаса се приемат около 33% от съответните количества отпадъци. До 8% от общото количество на металните отпадъци се приемат като отпадъци от опаковки.

В таблицата са дадени количествата на отпадъците при среден икономически растеж за периода 2008 – 2012 г.Година

2008

2012

тона/год.

Битови отпадъци - общо

4052

4260

Отпадъци от опаковки - рециклирани

0

154

Органични отпадъци - третирани

0

450

Битови отпадъци за депониране

4052

3657

1.16.3.Утайки от пречиствателни станции


Съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците процентът на утайките, които следва да се третират е: 60% от 2012 г.

Националната програма не предвижда депониране на утайките на регионалните депо за ТБО. Количествата на утайките за населени места с население по-голямо от 2000 е.ж. се генерират от пречиствателните станции за отпадъчни води, а за тези с по-малък брой на населението идват от септичните ями.Община

Население 2008

Генерирана утайка тона/год.

Прогнозирани утайки

Агломерации

2012

10,000 еж

2-10000 еж

<2,000 еж

тона/год.

Твърдица

15468

-

187

14

-

1.16.4.Индустриални неопасни отпадъци


Индустриалните отпадъци събрани от общината, които се депонират на общинското депо не се разделят и са включени в битовите отпадъци.

Общото количество на индустриалните неопасни отпадъци за страната, по данни на НСИ е дадено в таблицата по-долу:Година

2002

2003

2004

2005

2006

Хиляди тона

Индустриални неопасни отпадъци

8010

9113

10462

10895

12198

Взети са в предвид само този тип Индустриални неопасни отпадъци, които се депонират на общинските депа за ТБО.

Количествата на депонираните индустриални неопасни отпадъци са количествата събирани от общините или извозвани директно от компаниите за депониране на общински депа за ТБО. Този тип отпадък е приравнен към битовите отпадъци и се генерира основно от или заради служителите на компаниите.

Нормата на генериране на тези отпадъци е определена като процент от битовите отпадъци: 33% от хранителните отпадъци, 50 % хартия и картон и 33% пластмаса и други неопасни отпадъци.

Генериран битов отпадък от работник годишно

кg/чов/год

2008

2012

Константно състояние

110

110

Броят на служителите, работещи в производството и бизнес сектора в община Твърдица са определени като процент от общия брой за плановия регион и броя на населението в общината. Общият брой на служителите е 3340 души.

Битови отпадъци генерирани от индустрията

тона/год.

2008

2017

Константно състояние

369

369

1.16.5.Опасни отпадъци


В общината се генерират единствено неопасни отпадъци и се депонират, които не притежават опасни свойства, не съдържат компоненти, които ги превръщат в опасни, в резултат на което не са класифицирани като опасни отпадъци, съгласно Наредба № 3 за класификация на отпадъците. Община Твърдица не е предавала отпадъци за третиране в други райони. Няма конкретни данни за количеството и какви опасни отпадъци се генерират на територията на общината.

По данни от Изпълнителна агенция за околна среда (ИАОС) на територията на община Твърдица за 2007 г. са генерирани 0.85 тона опасни отпадъци и няма налични отпадъци от предишни години. Няма оползотворени и обезвредени отпадъци, като предадени на други фирми са 0.85 тона. В края на 2007 г. са налични общо 0.002 тона опасни отпадъци.Наименование на организацията, генерираща отпадъци

Насе-лено място

Община

Наименова-ние на отпадъка

Налични от минали години, тона

Образу-вани, тона

Оползот-ворени, тона

Обез-вреде-ни, тона

Преда-ден на други фирми, тона

Налич-ни в края на година-та, тона

АД "ПЕТРОЛ - КЛОН СТАРА ЗАГОРА" - петролна база

Твърдица

Твърдица

отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

0.00

0.85

0.00

0.00

0.85

0.00

АД "ПЕТРОЛ - КЛОН СТАРА ЗАГОРА" - петролна база

Твърдица

Твърдица

флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Общо


0.00

0.85

0.00

0.00

0.85

0.00

1.16.6.Едрогабаритни и други отпадъци


В общината няма специално депо за третиране на едрогабаритните отпадъци. Съответно едрогабаритните отпадъци се депонират на общинското депо за БО. Депонираните количества не се измерват. Още повече част от този отпадък е предмет на неформално рециклиране и повторно използване от хора с ниски доходи.

Количествата на едрогабаритните и други отпадъци са определени на глава от населението на по статистически данни за плановия регион и броя на населението в общината.Едрогабаритни отпадъци

Норма на генериране на едрогабаритнии отпадъци на жител

тона/год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Градове

10 kg/ чов./г.

105

103

101

100

100

100

Села

8 kg/ чов./г.

40

40

39

39

39

39

Общо

 

145

143

140

139

139

139

1.16.7.Строителни отпадъци


Наличните данни за количествата на строителните отпадъци в общината са за периода 2002-2003 г, тъй като от 2003 г. генериращите строителни отпадъци не се отчитат на общините.

Количествата на генерираните строителни отпадъци за цялата страна, съгласно последните налични данни от НСИ за периода 2004 – 2006 г. са както следва:Година

Строителни отпадъци

2004

2005

2006

Тона

5 425 624

3 502 737

1 602 662

Kg/жител/год

716

465

214

На база на горните тенденции за генериране на строителни са определени 90 kg/жител/год за селските райони и 214 kg/жител/год за градовете.

Година

Строителни отпадъци

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Строителни отпадъци на жител в Община Твърдица, в кg/жител/год.

174

174

174

174

174

174

Общо количество на генерираните строителните отпадъци в Община Твърдица, в тона

2688

2644

2588

2585

2585

2585

Целите за рециклиране на строителни отпадъци съгласно Националната програма за управление на дейностите по отпадъците са както следва:

Година

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рециклиране на строителните отпадъци

20%

20%

20%

25%

30%

35%

1.16.8.Отпадъци от паркове и градини


Отпадъците от паркове и градинки понастоящем се събират от общината и се извозват до общинското депо за ТБО. Има единични случаи на домашно компостиране.

Генерираните количества отпадъци от паркове и градинки и почистване на улици са определени на глава от населението по данни от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците 2009 -2013 г.Паркови и улични отпадъци

Норма на генериране на паркови и улични отпадъци на жител

тона/год.

2008

2012

2017

2022

2032

2042

Градове

25 kg/чов./г.

262

258

253

251

251

251

Села

15 kg/чов./г.

75

74

73

73

73

73

Общо

 

337

332

325

324

324

324
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница