Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият докладстраница1/23
Дата05.08.2018
Размер7.81 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

Република България
Консултантски услуги по Национална стратегия и План за действие за адаптация към изменението на климата

Секторна оценка за отрасъл „Селско стопанство“

ОКОНЧАТЕЛНА ЧЕРНОВА – 4 декември 2017 г.

(Номер на проекта: P160511)

Постоянен представител:

Секторен ръководител:

(Съ-)Ръководители на екипа:

Координатор на проекта:Антъни Томпсън

Руксандра Мариа Флорою

Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова

Робърт БаксНастоящият доклад е плод на работата на основен екип с ръководител Ханс Кордик (старши агроикономист и членове Светлана Александрова (консултант) и Александру Козмин Бутейка (консултант). Работата на екипа бе осъществена под общото методическо ръководство на Филип Амброси (старши еколог-икономист, ръководител на екипа по задачата), Еолина Петрова Милова (старши оперативен служител, съ-ръководител на екипа по задачата), Робърт Бакс (експерт по въпросите на адаптацията към климатичните промени и постоянно пребиваващ в страната координатор по проекта), с подкрепата на Йени Кацарска (институционален експерт). Партньорската проверка на доклада, извършена от Светлана Едмеадас и Стивън Линг, бе ръководена от Русандра Мария Флорою (всички от Световната банка.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Настоящият доклад е резултат от работата на екипа на Световната банка, предоставящ консултантска подкрепа на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в България. Констатациите, тълкуванията и заключенията в настоящия доклад не отразяват непременно вижданията на изпълнителните директори на Световната банка, нито на правителството на България или на МОСВ.БЛАГОДАРНОСТИ

Екипът би желал да изкаже благодарност на правителството на България, в частност на г-жа Атанаска Николова (заместник-министър на околната среда и водите), г-жа Боряна Каменова (директор на дирекция „Политика по изменение на климата“ в МОСВ), г-жа Вероника Дачева (експерт в дирекция „Политика по изменение на климата“ на МОСВ) и на други експерти в различни държавни институции, както и на участниците във Встъпителния семинар, Консултативното събрание на заинтересованите лица и Секторната консултативна сесия за отличното сътрудничество и подкрепа, изразени вербално и в писмена форма. Изразяваме благодарност и за коментарите и предложенията, както и за открития обмен на идеи. Бихме искали да отдадем заслуженото и на приноса на Антъни Томпсън (постоянен представител на Световна банка в България) към подготовката и провеждането на преговорите по Консултантската програма.Съкращения и акроними

AKIS Системи за знания и иновации в селското стопанство

NAS Национална стратегия за адаптация на Нидерландия

RCP Представителни пътеки на концентрациите

АЗПБ Асоциация на земеделските производители в България

АКП Адаптация към климатичните промени

АПРП БГ Фиш Асоциация на производителите на рибни продукти БГ Фиш

АРЕ Анализ разходи-ефективност

АРП Анализ разходи-ползи

БАБХ Българска агенция по безопасност на храните

БАН Българска академия на науките

БВП Брутен вътрешен продукт

БДС Брутна добавена стойност

ГД ГВА Генерална дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

ГСБ Групата на Световна банка

ДАНС Държавна агенция „Национална сигурност“

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие“

ЕАОС Европейска агенция за околна среда

ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕФМДР Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЖЕ Животинска единица

ЗОИК Закон за ограничаване на изменението на климата

ИААА Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

ИАГ Изпълнителна агенция по горите

ИАЖА Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

ИАМА Изпълнителна агенция „Морска администрация“

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда

ИАППРД Изпълнителна агенция за проучване и поддържане на река Дунав

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, България

ИЗП Използвана земеделска площ

ИКР Глобален индекс на климатичния риск

КИК Комисия по въпросите на изменението на климата, ОК

КОП 21 Конференция на страните

МВнР Министерство на външните работи

МВР Министерство на вътрешните работи, България

МДП Мониторинг, докладване и проверка

МЕ Министерство на енергетиката

МЕГИК Междуправителствена експертна група по изменението на климата

МЗ Министерство на здравеопазването

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите

МИ Министерство на икономиката

МиО Мониторинг и оценка

МК Министерство на културата

МКА Многокритериален анализ

МОН Министерство на образованието и науката

МОСВ Министерство на околната среда и водите, България

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството, България

МТИТС Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

МТСП Министерство на труда и социалната политика

МФ Министерство на финансите

НАЗ Национална асоциация на зърнопроизводителите, България

НАР Национална асоциация на рибопроизводителите

НДЕФ Национален доверителен Еко Фонд, България

НЕСИК Национален експертен съвет по изменението на климата, България

НИМХ Национален институт по метеорология и хидрология, България

НПДИК Национален план за действие по изменението на климата

НПО Неправителствени организации

НПРСР Национална програма за развитие на селските райони

НРЛ Национална референтна лаборатория „Болести по риби, морски мекотели и ракообразни“

НСИ Национален статистически институт, България

НСМ Национална селска мрежа, България

НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България

НССЗ Национална служба за съвети в земеделието, България

НУЗ Нитратно уязвими зони

ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие

ОПОР Обща политика в областта на рибарството, ЕС

ОСП Обща селскостопанска политика

ПГ Парникови газове

ПНОП Планирани национално определени приноси

ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РКООНИК Рамкова конвенция на ООН за изменението на климата

СПО Стандартен производствен обем

СТЕ ЕС Система за търговия с емисии на ЕССъдържание

Резюме 1

Въведение 7

Терминологичен речник 11

Глава 1. Оценка и анализ на риска и уязвимостта 12

1.1. Секторни характеристики и тенденции 12

1.1.1. Общ преглед на развитието на селските райони 12

1.1.2. Значение на селското стопанство за икономиката на селските райони 13

1.2. Минали и настоящи метеорологични явления и техните последствия, както и предприети действия в селскостопанския сектор в България 19

1.2.1. Промени в основния климат 19

1.2.2. Температура на въздуха 20

1.2.3. Валежи 22

1.2.4. Повишена честота на екстремни метеорологични събития 23

1.3. Свързани със сектора климатични рискове и уязвимост 25

1.3.1. Сценарии за климата 25

1.3.2. Социално-икономически фактори 27

1.3.3. Влияние на изменението на климата върху селскостопанската производителност 30

1.3.4. Въздействие на изменението на климата върху животновъдството 33

1.3.5. Повишен риск от вредители, болести и плевели 33

1.3.6. Въздействие върху природните ресурси 34

Глава 2. Базово състояние – контекст на прилаганите политики 39

2.1. Ниво на осведоменост, разбиране за бъдещи последствия от изменението на климата, пропуски в знанията в сектора 39

2.2. Опит с адаптация към изменението на климата в селскостопанския сектор в други държави от ЕС 40

2.3. Правна рамка и политики на ЕС в секторите селско стопанство и рибарство 44

2.4. Правна рамка и политики на България за адаптация към климатичните промени в селскостопанския сектор 48

2.5. Институционална рамка и общност на заинтересованите страни в България 54

2.6. Финансови и човешки ресурси в България 57

2.6.1. Финансови ресурси на ЕС 57

2.6.2. Бюджетни финансови ресурси 59

2.6.3. Човешки ресурси 60

2.7. Участие на сектора в конкретно международно сътрудничество или обмен на информация по отношение на адаптацията към изменението на климата 60

2.8. Специфични за сектора в България действащи или предвидени мерки за (свързани с) адаптация към климатичните промени 61

2.9. Пропуски и бариери, които пречат на адекватния отговор на необходимостта от дейности за адаптация към климатичните промени; Взаимовръзка със смекчаването на последиците от изменението на климата 62

Глава 3. Възможности за адаптация 65

3.1. Въведение 65

3.2. Идентифицирани възможности за адаптация 65

3.3. Опит по отношение на подбора на възможности за адаптация в селскостопанския сектор в други държави от ЕС 70

3.4. Оценка на възможностите за адаптация 74

3.4.1. Времеви хоризонт 74

3.4.2. Бюджет 74

3.4.3. Институционална уредба 74

3.4.4. Ползи 75

3.4.5. Усилия 76

3.4.6. Последствия от липсата на действия 76

3.4.7. Показатели за измерване 76

3.5. Междусекторни въпроси, компромисни решения и единодействие на варианти за адаптация 77

3.6. Подход на определяне на приоритети 79

Приложение 1. Промяна на климата, която има потенциално въздействие върху селскостопанския сектор в България 84

Приложение 2. Прогнозирани промени в добивите на пшеница, царевица и слънчоглед 85

Приложение 3. Други относими най-добри практики в ЕС 87

Приложение 4. Други относими нормативни актове и политики на ЕС за адаптация към климатичните промени в секторите селско стопанство и рибарство 96

Приложение 5. Други относими нормативни актове и национални политики за адаптация към климатичните промени в секторите селско стопанство и рибарство 99

Приложение 6. Други относими национални органи и научноизследователски институти 107

Приложение 7. Избор на мерки в ПРСР по приоритети и области с поставен акцент 109

Приложение 8. Индикативни общи показатели 110Фигури

Фигура 1. Опростено илюстриране на въздействията от изменението на климата и примери за идентифицирани опции за адаптиране 5

Фигура 2. Обща концепция за AR5 на WGII (IPCC, 2014) 9

Фигура 3. Компоненти на селскостопанската продукция (средно за периода 2013-2015 г.) 15

Фигура 4. Промяна в размера на земеделските стопанства и използваната земеделска площ (ИЗП) след присъединяването на България към ЕС 16

Фигура 5. Брой стопанства и използвана земеделска площ (ИЗП) 16

Фигура 6. Ориентиране на земеделието по категории земеделски стопанства (2013 г.) 17

Фигура 7. Графично представяне на характеристиките на основните видове стопанства 18

Фигура 8. Аномалии на годишната температура в България 1901-2010 спрямо 1961-1990г. 20

Фигура 9. Колебания в средната годишна температура за периода 1988-2014 г. 20

Фигура 10. Deviation of the Average Annual Temperature (in C) in 2014 (Against the 1961-90 Climate Norms) 21

Фигура 11. Колебания в средната годишна сума на валежите (мм) през периода 1988-2014 г. 22

Фигура 12. Отклонение на годишните валежи (в % през 2014 г. спрямо климатичните норми за периода 1961-1990 г.) 22

Фигура 13. Аномалии в историческите средногодишни данни за валежите в България 24

Фигура 14. Прогнозно увеличение на експозицията на няколко рискове 26

Figure 15. Добив на зърнени култури (средногодишно, тона на ха) 30

Figure 16. Добив на зеленчуци (средногодишно, тона на ха) 31

Figure 17. Добив на плодове (средногодишно в тонове за хектар) 31

Фигура 18. Пространствено разпределение на почвените образувания в България 35

Фигура 19. Преки плащания – общ преглед на схемите за разпределение (2015 г.) 46

Фигура 20. Приоритети на новата рамка на Политиката на ЕС за развитие на селските райони 47

Фигура 21. Структура на основните участници в изпълнението на политиките на България по изменението на климата 54

Фигура 22. Приоритет 4 на ПРСР - области с поставен акцент: планови разходи, мерки и цели за 2023 г. 58

Фигура 23. Планирани разходи за отделни мерки в ПРСР 2014-2020 г. (в млн. евро) 58

Фигура 24. Текущо и очаквано изпълнение на адаптационни мерки и тяхната ефективност за селското стопанство на Обединеното кралство 72

Фигура 25. Концептуална схема на МЕГИК, която показва итеративния характер на управлението на риска 73

Фигура 26. Промени в добива на зимна пшеница за 2011-2020 и 2041-2050 85

Фигура 27. Отклонения в добивите на царевица за периодите 2011-2020 и 2041-2050 86

Фигура 28. Отклонения в добивите на слънчоглед за 2011-2020 и 2041-2050 86Таблици

Таблица 1. Възрастова структурата на населението в селските и градските райони през 2013 г. 13

Таблица 2. Разпределение на земеделските стопанства по стандартен производствен обем (в евро). 17

Таблица 3. Промяна в структурата на земеделските стопанства в България между 2007 г. и 2013 г. 28

Таблица 4. Мерки в ПРСР с най-голям потенциал за смекчаване на последиците и адаптация към изменението на климата 50Таблица 5. Идентифицирани възможности за адаптация 66Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница