Съдържаниестраница14/23
Дата22.07.2016
Размер1.7 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23

Изводи

  • Общината притежава значителен културен и природен потенциал, което е предпоставка за развитие на различни форми на туризъм.

  • Значим потенциал за развитие на специализирана туристическа дейност имат еко-туризъм, културно-исторически, археоложки и други специализирани видове туризъм.

  • Община Белоградчик има възможност да създаде разнообразни туристически продукти/пакети, които да стимулират местното социално и икономическо развитие


5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
5.1. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5.1.1. Транспорт


Транспортната мрежа в община Белоградчик е представена предимно от третокласни и общински пътища, като дължината на републиканските пътища е 86,36 км, а на общинските 55,24 км. В близост до града преминава трансевропейският път Е-79, който е част от транспортен коридор IV, свързващ Дрезден/Нюрнберг — Прага — Виена — Братислава — Дьор — Будапеща — Арад — Букурещ — Кюстенджа/Крайова — София — Солун / Пловдив — Хасково — Истанбул. Първокласният път представлява главната пътна връзка с останалите части на страната.

Третокласната пътна мрежа в общината включва:

- път ІІІ-102- /Димово-Ружинци/-Бела–Белоградчик-Средогрив-Долни Лом- граница Монтана, дължина 43,4 км. Преди две години завърши поетапната рехабилитация на пътя, особено с оглед на това, че той ще води до бъдещо ГКПП при с. Салаш с Р. Сърбия. С изпълнението на проекта пътят ще придобие национално и европейско значение, като това ще повлияе и върху икономическите и туристически връзки със съседните страни. В момента е в процес на изпълнение строителството на довеждащия път към ГКПП - Салаш.

- път ІІІ-1401- /Кула-Връшка чука/-Киряево-Раковица-Подгоре-Раяновци-Ошане-Вещица-Белоградчик, дължина 44,5км. Пътят е транспортна връзка на прилежащите населени места с общински центрове Макреш и Белоградчик и второкласен път ІІ-14 до границата с Република Сърбия. Републиканският път е важен за развитието на туризма, осъществява връзка до пещера „Магурата” и Белоградчишките скали.

Достъпът до общината и гр. Белоградчик с ж.п. транспорт е ограничен чрез гара Орешец (свързана с гр. Белоградчик чрез 11 км общински път).

Състоянието на пътната мрежа се характеризира с малка ширина на настилката, липса на банкети, тежки ситуационни геометрични елементи, стари съоръжения с недостатъчна ширина, но сравнително добре поддържана настилка, като в отделни участъци тя е в много лошо състояние. През изминалия програмен период са взети мерки за обновяване и отремонтиране на общинската пътна мрежа, като по-конкретно са основно асфалтирани 2 км до с. Дъбравка, по 3 км до селата Пролазница и Крачимир, напълно са обновени 0,4 км при с. Струиндол, отремонтирани са 6,5 км (изкърпване на пътища до и в м. Куцаровци, и до и в селата Върба, Сливовник, Чифлик, Стакевци и Граничак) и са изкърпени 10 км пътища до село Салаш. Приложените мерки имат положителен ефект, но е необходимо подобряване на състоянието на ключови участъци от пътната мрежа, осигуряващи връзката между населените места, както и достъпът до туристическите забележителности в района.

Гранично полицейско управление 02 ст. Белоградчик, обхваща част от северозападния дял на Стара планина. В зоната за отговорност преминава международният път Е-79, а също така и пътят от ГКПП Връшка Чука с активен пътникопоток от Сърбия за вътрешността на страната. От началото на 2003 г. ГПУ Белоградчик преминава на пряко подчинение към РГС Драгоман. Зоната за отговорност на ГПУ Белоградчик е с дължина 54 618 м. Районът на участъка обхваща част от северозападния дял на Стара планина - от 500 м. южно от връх “Бабин нос” до “Ломски дял”.

5.1.2. Водоснабдителна и канализационни системи


В Община Белоградчик има водоснабдителна система, която включва планински речни водохващания и почти изцяло гравитачни мрежи. Водоизточниците са река Чупренска, река Реплянска /за водохващане Репляна – Чупрене/ и река Стакевска за водохващане от Стакевския Балкан. В общината не е водоснабдено едно населено място - с. Сливовник, в което към преброяването от 2011 г. живеят 18 души.

Водопроводните мрежи (външни и вътрешни) са крайно остарели и амортизирани. Изпълнени са от азбестоциментови тръби преди повече от 45 години. Само 18 км. от довеждащия водопровод от Стакевския балкан до гр. Белоградчик е от стоманени тръби, изпълнен през 1989 година. От водоснабдителна група Репляна – Чупрене са водоснабдени освен община Белоградчик и общините Чупрене и част от Ружинци и Димово, общо 18 населени места. Дължината на водопроводната мрежа в община Белоградчик е 182 км., от които 85 км. външни водопроводи и 97 км. вътрешна мрежа. Само за град Белоградчик тя е съответно 68 км., от които 45 км. външни /довеждащи/ водопроводи и 23 км. вътрешна мрежа. Дължината на довеждащия водопровода от Стакевския балкан е 21 км.

Пречиствателни станции за питейна вода няма. Има изградени само утаители и хлораторни на водопроводите след водохващанията на р. Чупренска и р. Стакевска.

Повърхностните водоизточници и липсата на пречиствателни станции води до влошени качества на водата. Водата от водохващане Репляна – Чупрене често пъти по показател “мътност” не отговаря на БДС “Вода за пиене”. В момента общината с целеви средства от държавния бюджет провежда процедура по изграждане на пречиствателни напорни самопречистващи се филтри, които ще бъдат монтирани преди резервоара на гр. Белоградчик в района на „Белоградчишка крепост”, преди включването в резервоара на довеждащия водопровод.

Непрекъснато стават аварии и по довеждащите водопроводи и по водопроводните мрежи в населените места. Загубите на питейна вода са значителни като за 2012 година се равняват 60,62%.7 Най-големи са загубите в с. Боровица (79,92%), а най-ниски в с. Върба (27,07%). В село Боровица се обслужват 170 души, докато в с. Върба – 18. При отстраняването на авариите в града и селата се руши уличната настилка. Външните /довеждащи/ водопроводи и вътрешната водопроводна мрежа в града и селата се нуждаят от реконструкция, състояща се в подмяна на етернитовите тръби с нови полиетиленови тръби. Етернитови са близо 80% от водопроводната мрежа в общината. По-голямата част от населените места са изцяло с етернитови тръби, като такива са селата Гръничак, Дъбравка, Крачимир, Ошане, Чифлик, Върба, Сливовник, Салаш, Пролазница, Праужда. Около 20 % от вътрешната водопроводна мрежа на град Белоградчик е рехабилитирана и е заменена с полипропилен висока плътност тръби, 40% от водопроводната мрежа продължава да е от етернитови тръби. Останалата част са стоманени и чугунени.

На територията на област Видин към края на 2012 година има 69 км канализационна мрежа, която е предимно в градовете Видин и Белоградчик. В град Белоградчик изградени смесени канализационни системи, в която са включени предимно битови води и са заустени във водоприемниците без пречистване. В община Белоградчик над 90% от населените места са без обществена канализационна мрежа, което е характерно за всички общини в област Видин.


Дял на населените места с обществена канализация

Община

2010

2011

Белоградчик

6,3

7,28

Табл. 16. Дял на населените места с обществена канализация
Налице е Програма за опазване на околната среда за периода 2009-2013 година, в която е предвидено изграждането на пречиствателна станция да питейна вода в гр.Белоградчик и изграждане на допълнителен колектор и пречиствателна станция за отпадни води в гр.Белоградчик.

5.1.3. Електроснабдителна инфраструктура


Разпределението на електроенергията в община Видин се извършва от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Община Белоградчик е захранена от републиканската електро енергийна система с две районни подстанции 110/20 кV. В района липсват електропроизводствени мощности. Неелектрифицирани населени места няма. Електрозахранването е изпълнено въздушно с електропроводи 20 кV и трафопостове 20/0,4 кV. Мрежата ниско напрежение е почти изцяло въздушна. В населените места е изградено улично осветление. 90% от уличните осветителни тела в града и част от селата са подменени с енергоспестяващи. Състоянието на съоръженията обаче не отговаря на изискванията за сигурно и качествено електрозахранване. Мрежата ниско напрежение е амортизирана със сечения на проводниците, които не отговарят на съществуващото натоварване и големи загуби на напрежение и енергия, което води до некачествено електрозахранване и висока аварийност. Изграденото външно осветление е недостатъчно и в доста лошо състояние. Същото се поддържа от Община Белоградчик, чрез фирма подизпълнител – „Еко Хит Консорциум” ООД.

Мерки за енергийна ефективност са приложени в сграда на СОУ „Христо Ботев“, сгради на детска ясла, детска градина и общинска администрация в гр. Белоградчик и ОУ „Васил Априлов” в с. Рабиша.

Разработена е Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на община Белоградчик за периода 2013-2023, в която са определени потенциални възможности за използване на ВЕИ в общината.

5.1.4. Комуникационни мрежи, далекосъобщение и пощи


Телефонните, телексни и телефаксни услуги се осъществяват от три цифрови мултиплекси намиращи се в гр. Белоградчик, с. Стакевци и с. Рабиша. Същите обслужват и селата намиращи се около тях. Общият брой телефонни постове в общината е около 3700.

С изключение на няколко гранични села, територията на цялата община има покритие на действащите национални мобилни оператори.

Общината е покрита с качествен радио сигнал. Без добро покритие с цифров телевизионен сигнал са Стакевци, Салаш, Боровица, Крачимир, Праужда, Ошане и Раяновци. До гр. Белоградчик е изградена една от най-големите в страната радио релейна и телевизионна кула с височина 138 м, като е монтирана нова антенна система, която приема и предава цифровия сигнал на телевизионното излъчване. До селата Стакевци, Салаш и Ошане има изградени ретранслатори, които след въвеждането на цифровизацията на ефирния телевизионен сигнал се използват единствено за покритие на сигнала на мобилните оператори. Цялостното състояние на общината по отношение обслужването й с радио-телевизионен сигнал може да се окачестви като средно добро.

Достъп до кабелна телевизия има само в общинският център – гр. Белоградчик.

Налице е местна кабелна телевизия.

Главен интернет доставчик на територията на общината е БТК. Услуги се предлагат също от „BG NET“.Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   23


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница