Světský kult ke slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi v Bulharsku, Česku a na Slovenskuстраница1/18
Дата25.06.2017
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Masarykova univerzita v Brně

Filozofická fakulta

Ústav slavistiky

Bulharský jazyk a literaturaBc. Markéta ObdržálkováSvětský kult ke slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi v Bulharsku, Česku a na Slovensku

Magisterská diplomová práce

Vedoucí práce:

Mgr. Elena Krejčová, Ph. D.

2017


Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovávala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury.

… ... … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ….Na tomto místě bych chtěla poděkovat Mgr. Eleně Krejčové, Ph.D. za vedení mé práce, odborné rady a čas, který mi věnovala.

Ráda bych také poděkovala doc. Ivě Trifonovové, Ph.D. a Desislavě Najdenovové, Ph.D. za provedení po Cyrilometodějském vědeckém centru v Sofii a doporučení přínosných zdrojů pro moji práci.

OBSAH

1. Úvod 1

2. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi v Bulharsku 4

2.1. Cyrilometodějský kult v bulharském středověku 6

2.2. Vznik světského kultu k Cyrilovi a Metodějovi spojený s počátky oslav jejich svátku během bulharského národního obrození 8

2.2.1. Formování kultu k Cyrilovi a Metodějovi během bulharského národního obrození 8

2.2.2. Vznik světského svátku Cyrila a Metoděje během školních oslav organizovaných v Plovdivu 9

2.2.3. Další místa spojená s prvnímy pokusy o oslavy svtáku Cyrila a Metoděje 10

2.2.4. Význam svátku Cyrila a Metoděje během bulharského národního obrození 11

2.3. Vývoj světského kultu k Cyrilovi a Metodějovi po osvobození až do konce druhé světové války 12

2.3.1. Světký kult k Cyrilovi a Metodějovi v prvních desetiletích po osvobození 12

2.3.2. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi od první světové války do poloviny 40. let 20. století 13

2.4. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi po 2. světové válce do současnosti 15

3. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi v Česku 17

3.1. Cyrilometodějský kult v českém středověku a baroku 18

3.2. Postoj české inteligence k cyrilometodějskému kultu v 19. a na počátku 20. století v Čechách 20

3.3. Kultivace cyrilometodějského odkazu na Moravě v 19. století 21

3.3.1. Oslavy 1 000 výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 1863 22

3.3.2. Pokles zájmu o cyrilometodějský kult na Moravě v 70. letech 19. století 23

4. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi na Slovensku 24

4.1. Cyrilometodějský kult ve středověku na území dnešního Slovenska 25

4.2. Počátek zájmu o cyrilometodějský kult v novověku 26

4.3. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi během slovenského národního obrození v 19. století 28

4.4. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi na Slovensku po roce 1992 31

5. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi v Československu 32

5.1. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi za první Československé republiky 32

5.1.1. Cyrilometodějský kult v období prvního Slovenského štátu 33

5.2. Světský kult k Cyrilovi a Metodějovi v Československu po roce 1948 34

6. Shrnutí teoretické části práce 36

7. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v médiích po roce 2010 39

7.1. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v současných bulharských médiích 41

7.2. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v současných českých médiích 53

7.3. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v slovenských médiích po roce 2010 62

8. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v dobovém tisku z let 1957 a 1963 73

8.1. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v bulharském dobovém tisku z roku 1957 75

8.2. Jazkový obraz svátku Cyrila a Metoděje v bulharském dobovém tisku z roku 1963 91

8.3. Jazykový obraz svátku Cyrila a Metoděje v československém dobovém tisku z roku 1963 100

9. Výsledky praktické části práce 104

10. Závěr 110

11. Резюме 116

12. Bibliografie 118

13. Přílohy 126  1. Úvod


Tato magisterská diplomová práce si klade za cíl přinést srovnání světského kultu ke slovanským věrozvěstům sv. Cyrilu a Metodějovi v Bulharsku, Česku a na Slovensku z historického hlediska. Dalším úkolem práce bude lingvistická analýza, jejímž cílem bude sestavit jazykový obraz svátku slovanských věrozvěstů1. Práce je tedy rozdělena na dvě hlavní
části – teoretickou, která se věnuje vzniku světského kultu k Cyrilovi
a Metodějovi a jeho následnému vývoji v jednotlivých zemích během
19. a 20. století. Na tento historický diskurz bude navazovat část praktická, která bude zkoumat jazykový materiál ze současných bulharských, českých
a slovenských médií. Dále se praktická část pokusí o srovnání dobového bulharského a československého tisku z let 1957 a 1963.

Rok 2013 se nesl ve znamení cyrilometodějského jubilea, které slavilo


1 150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Zejména toto výročí, provázené zesíleným zájmem
o cyrilometodějskou problematiku, se stalo impulzem k napsání této diplomové práce. Zamysleli jsme se, proč jsou postavy věrozvěstů v Bulharsku oblíbené (např. spousta škol, ulic a kostelů zde nese jejich jméno). A naopak, proč se v českém prostředí tento kult netěší takové oblíbenosti. Pokud si troufneme poněkud zobecňovat, většině českého národa se ze školních lavic vybaví, že se dne 5. července slaví příchod věrozvěstů na Velkou Moravu, ale konkrétní dopad tohoto příchodu pro naše území si už vybaví menší část obyvatel.

Příčiny rozdílného vztahu k cyrilometodějskému kultu v Bulharsku, Česku a na Slovensku budeme zkoumat z historického hlediska. Zaměříme se na momenty, které byly v historii námi sledovaných zemí zásadní pro formování světského kultu k Cyrilovi a Metodějovi. Při vyhledávání zdrojů k teoretické části jsme objevili množství literatury, která kult k bratské dvojici Cyrila a Metoděje zkoumala na Slovensku, což nás vedlo k zařazení Slovenska do naší srovnávací platformy. Toto rozhodnutí se ukázalo přínosné, jelikož nám poskytlo objasnění, proč dva tak blízké národy jako Česko a Slovensko, které se ve 20. století nacházely v jednom soustátí, mají odlišný postoj k cyrilometodějskému kultu.

Pro úplnou konkretizaci názvu práce ještě zbývá doplnit, proč jsme se rozhodli zkoumat kult Cyrila a Metoděje ze světského aspektu. Není pochyb
o tom, že cyrilometodějská tradice je přítomna v mnoha oblastech, ať už hovoříme o religiózní, literární či umělecké. Vzhledem k výše napsanému však netřeba dlouhého vysvětlování. Zajímal nás především postoj námi vybraných národů k cyrilometodějské tématice, proto jsme se rozhodli zkoumat světskou tradici kultu Cyrila a Metoděje.

Literaturu pro teoretickou část práce jsme čerpali především ze sborníků, které byly věnovány cyrilometodějské problematice. Pro popsání vzniku světského svátku Cyrila a Metoděje v Bulharsku jsme vycházeli hlavně z publikace Gatji Simeonovové – Denjat na Kiril i Metodij (Sofija 1994). Dále jsme k popsání vzniku a vývoje světského kultu k Cyrilovi a Metodějovi vycházeli ze sborníku Praznikăt na Kiril i Metodij prostranstva na ducha v dva toma (Sofija 2015). K popsání problematiky vzniku a vývoje světského kultu v českém prostředí jsme čerpali se zborníku Cyrilometodějské tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení (Praha 2013). K zachycení tohoto procesu


na Slovensku jsme čerpali informace ze sborníku Bratia, ktorí menili
svet – Konštantín a Metod
(Bratislava 2013) a publikace Dušana Škvarny Začiatky moderných slovenských symbolov. K vytváraniu národnej identity
od konca 18. do polovice 19. storočia (
Banská Bystrica 2004).

Přínos teoretické části této práce bude spočívat v uceleném srovnání vývoje světského kultu k Cyrilovi a Metodějovi v Bulharsku,


Česku a na Slovensku v 19. a 20. století, jelikož v rámci komparativního pohledu mezi příslušnými zeměmi tato problematika nebyla zpracována. Existuje článek v bulharském sborníku Praznikăt na Kiril i Metodij prostranstva na ducha v dva toma (V istorijata na nacionalno-religioznite v Čechija i Slovakija) z roku 2015, kde je zkoumán světský a religiózní kult k Cyrilovi a Metodějovi během obrození v Česku a na Slovensku, ale chybí srovnání s Bulharskem. V praktické části bude novým přínosem analýza ze současných bulharských, českých
a slovenských médií. Dalším přínosem bude porovnání reflexe cyrilometodějského kultu v dobovém bulharském a československém tisku z let 1957 a 1963. Popis našeho postupu při sestavování jazykového obrazu svátku Cyrila a Metoděje bude popsán na začátku každé příslušné kapitoly zabývající se jazykovou analýzou.  1. Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница