Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница5/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

2.6. Необходима площ за строителството и експлоатацията


По предварителни данни на Предпроектните проучвания общо за изместването на път ІІІ-868 ще бъдат унищожени около 280 дка земи (кафяви горски и канелени горски излужени почви).

Земите са основно горски фонд, стопанисвани от държавни лесничейства Михалково и Девин. По новото трасе Девин-тунела - с.Лясково, се засяга малка част селскостопански фонд на община Девин.


2.7. Въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите и факторите на околната среда по данни
на предварителните проучвания


В представените от проектанта “ЕНЕРГОПРОЕКТ – Хидроенергетика” ООД Предпроектни проучвания не се разглеждат проблемите по опазване на околната среда. Оценката на приетия вариант е по технико-икономически показатели. Съгласно Закона за опазване на околната среда всички пътища са в Приложение 1 и подлежат на задължителна оценка за въздействието върху околната среда.

2.8. Здравен фактор


По време на строителството засегнати от строителните дейности са работещите на обекта строителни работници и механизатори. Незначително е влиянието върху населението на част от с.Лясково (жилищата в близост до изход тунел) при извършване на изкопни, взривни, насипни и пътно-строителни дейности.

За работещите на обекта се изпълняват изискванията по охрана на труда.

Отдалечеността на изместения участък на път ІІІ-868 от гр.Девин, с.Михалково и преминаването с тунел под с.Лясково не създава опасност за здравето на населението в посочените три населени места по време на експлоатация.

Свързването на гр.Девин през с.Лясково и с.Михалково с гр.Пазарджик и гр.Пловдив създава добра транспортна връзка на населението с вътрешността на страната, възможност за търговия и обслужваща дейност, развитие на приоритетни стопански отрасли в района, а с това се подобряват условията на живот на населението в тази част на страната.


2.9. Риск от аварии


Изместването на път ІІІ-868 е мащабно строителство. То засяга площ от около 300 дка на дължина около 22 км. Работи се на няколко участъка в пресечен и стръмен терен (по новото трасе). Изпълнява се подземно строителство и реконструкция на действащ път. Използва се разнообразна строителна и пътно-строителна техника, извършват се изкопни, взривни и насипни работи. Това предопределя строго спазване на изискванията за техника на безопасността на труда. Задължително е спазване на всички правила съгласно инструкцията на работното място, което по принцип е потенциално опасно. Всеки работник трябва да е инструктиран за работното си място и за съответния вид строителна дейност, която изпълнява. Особено внимание заслужава обучението на работещите и изискванията за квалификация.

При природни бедствия, свързани с наводнения (високи води в р.Лясковска), земетръс и др. да се изпълняват аварийните планове, разработени за периода на строителство.

За запазване здравето и живота на работещите за всяка строителна площадка се предписват за различните видове строителни работници и механизатори необходимите средства за лична защита.

По време на експлоатация рискът от аварии е свързан с пътно-транспортни произшествия по трасето. Тяхното ограничаване изисква редовна поддръжка на пътя и мерките за сигнализация и безопасност, както и контрол върху дисциплината на водачите на МПС.


ІІІ. Алтернативи за местоположение


Съгласно заданието на възложителя, прединвестиционното проучване трябва да разгледа възможни направления за изместване на пътя, които да притежават следните предимства: максимално използване на съществуваща пътна връзка от пътната мрежа в района, възможност за техническа реализация и икономическа целесъобразност.

При посочените условия проектантът е разглеждал варианти с общо начало км 41+400 на около 200 м преди моста за гр.Девин и общ край при кръстовището за с.Селча на около 500 м преди разклона за с.Михалково.

Проучените алтернативи по местоположение (схема № 1 – варианти) са:

По десния бряг на р.Въча
 • Червен вариант от км 41+400 до км 63+898,87 с обща дължина 22,5 км

Вариантът използва съществуващ път до с.Лясково с дължина 8,7 км.

От км 41+400 до км 52+186 вариантът се развива по ново трасе с дължина 11,85 км. Пресича билото над с.Лясково с тунел и след него използва съществуващия път от с.Лясково до връзката с път ІІІ-868 при км 61+950. От там с дължина около 2 км ползва съществуващия път ІІІ-868. Максималната кота, до която достига вариантът, е 1080,00. • Лилав вариант от км 41+400 до км 60+012 (53+251,16) - км 63+898,87 с дължина 29,36 км

Вариантът е разглеждан като възможност да не се включва тунелен участък. Достига кота 1400,00, преминава билото на около 1 км югоизточно от с.Лясково и се включва в червения вариант при км 60+012 (км 53+251 на червения вариант), след което съвпада с вариант червен.

 • Зелен вариант от км 41+400 до км 67+702 (53+25 от червен вариант) - км 63+898,87 с дължина 36,95 км

Този вариант използва път ІІІ-868 в участъка от кръстовището за гр.Девин до отклонението за с.Брезе и път ІV-86828 през селото. След това трасето се качва на кота около 1575,00 и се насочва към с.Лясково, минава през него и при км 67+702 се свързва с вариант червен.

 • Оранжев вариант от км 41+400 до км 58+952 (59+040 от зелен вариант) - км 60+012 (53+251 – 63+898,87) с дължина 37,07 км

Вариантът е разглеждан като подвариант на зеления вариант и се търси възможност за преминаване и ползване на пътя през с.Беден. Възможно се оказва развитие на варианта по нов терен от път ІІІ-868 след кръстовището за с.Беден по трасе, почти успоредно на зелен вариант до км 58+952, след което се включва в зелен вариант. Вариантът достига максимална кота 1550,00.

Всички варианти се съпоставят с работния проект от 1998 год., наречен кафяв вариант. • Кафяв вариант

Развива се от км 41+400 до км 59+408 в непосредствена близост до яз.”Цанков камък” на ниво, не по-ниско от кота 687,30. Достига максимална кота 750,00 (представен е и вариант кафяв пунктир по левия бряг, който през 1998 год. е отхвърлен от ЕТИС при ГУП).

По левия бряг на р.Въча
 • Син вариант от км 41+400 – 69+856 (61+400) до км 66+346,36 с дължина 24,95 км

Вариантът търси по-къса връзка към гр.Девин, обслужване на с.Стоманово и използване на път ІV-86835 за с.Селча след реконструкция. Ползват се съществуващи пътища ІV-37719 за гр.Девин, ІV-86835 за с.Селча и се развива по нов терен до максимална кота 950-1000.

 • Син пунктир от км 41+400 – 69+856 (61+400) до км 66+346 с дължина 33,4 км

Вариантът търси максимална възможност за използване на съществуващ път през гр.Девин, пътя до летовище Лесичево и слизане от него на север, съществуващ път за с.Селча до края след реконструкция. Вариантът се оказва на терен, невъзможен за изпълнение поради затруднения в гр.Девин и лоша ситуация с много криви, недопустими наклони от Девин до летовището. Една възможност е да използва син вариант до км 43+400 и с обратна крива трасето да се насочи към пътя за с.Лесичево. Трасето напуска пътя в много участъци и при км 67+800 се включва в път ІV-86835 за с.Селча, като го ползва след реконструкция до края.
При поставените изисквания към възможните трасета за изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково вариантите лилав, зелен, оранжев и син пунктир отпадат за подробни проучвания поради:

 • Големи дължини спрямо варианта от 1998 год. (кафяв). При дължина около 19 км на вариант кафяв посочените варианти са с дължини съответно 29,36 км; 36,95 км; 37,07 км и 33,40 км. Всички варианти са с дълги участъци на трасетата, развити в нови терени. Тези условия ги определят като икономически нецелесъобразни.

 • Достигат високи коти - 1400÷1575, което създава сериозни затруднения при експлоатацията им. • Вариант син пунктир е невъзможен за изпълнение поради недопустими наклони, затруднения в гр.Девин, много криви.

 • Като изпълняват условието за отдалеченост от старото трасе на пътя, и четирите варианта се отдалечават от разглежданото направление.

Целесъобразни за по-подробно проучване и сравнение по технически и икономически показатели остават вариантите червен и син.

Резултатите от проведените проучвания сочат следните характеристики за двата варианта – червен и син: • Дължина

Вариант червен е с дължина 22,5 км, а вариант син – с дължина 24,95 км.

Вариант червен използва път ІV-86834 за с.Лясково с дължина 8,7 км.

Вариант син търси къса връзка за гр.Девин и обслужване на с.Стоманево, използва път ІV-86835 за с.Селча, с дължина общо 4,95 км, при това с малък габарит и лошо състояние на пътната настилка. По тези причини през 1998 год. това направление отпада като алтернатива на вариант кафяв. • Обеми на изкопните маси

Изкопните маси от новите трасета се депонират в ложето на яз.”Цанков камък” и отнемат обеми от водохранилището

Вариант червен има следните обеми на изкопните маси:

Земни маси 250 000 м3

Скални маси 1 365 000 м3

Общо 1 615 000 м3

Вариант син има следните обеми на изкопните маси:

Земни маси 390 000 м3

Скални маси 2 160 000 м3

Общо 2 550 000 м3


 • Технически затруднения

Вариант червен има участък с дължина 490 м с наклон 7,5%, но с възможност за избягването му с незначително удължаване на трасето, което е и изискване на ИА “Пътища”.

Вариант син има участък с дължина 1927 м с наклон 7,5% и преодоляването му е невъзможно без значително удължаване на пътя. • Съоръжения

При вариант червен се разрушават четири моста на р.Лясковска, които са с малки размери. Новите мостове (на тяхно място) се изграждат само с по-големи отвори за провеждане на високите води на реката.

При вариант син се изграждат също четири, но големи мостови конструкции, особено тези на р.Гашня, р.Въча и р.Девинска. • По максимални коти на трасето

И при двата варианта се достигат приблизително еднакви максимални височини – около 1000 м.

И двата варианта червен и син са достатъчно отдалечени от стария път и няма да създават при строителството затруднения на товаропотока по него.

 • По въздействие върху околната среда

По-голямата дължина на вариант син и използването на съществуващ път само в участък с дължина 4,95 км определя значително по-големи щети по компоненти: почви, растителен свят и ландшафт, както и голям размер на излишните изкопни маси. Това са определящите компоненти и фактори, по които вариантът се оценява и по въздействие върху околната среда.

След анализ на двата варианта се достига да следните изводи: • Вариант син е с по-лоши показатели в сравнение с вариант червен, (следователно спрямо основното трасе на вариант кафяв) по: дължина, използване на съществуващи пътища, въздействие върху почви, горска растителност и ландшафт, обем на изкопни маси, технически затруднения и икономическа целесъобразност. В участъка в близост до площадката на ВЕЦ трябва да се съчетае със строителството на ХВ “Цанков камък”. Това определя вариант червен като единствена алтернатива на вариант кафяв от 1998 год.

Не се поставя за разглеждане “нулева алтернатива”, при която не се измества съществуващия път в разглеждания участък. При “нулева алтернатива” разглежданият участък от пътя се залива от яз.”Цанков камък” и единствена възможност за връзка на гр.Девин с вътрешността на страната остава тази през гр.Смолян или през гр.Доспат. Такава възможност обрича града и общината на икономическа и социална изолация.

Посочените характеристики на представените алтернативи, заложени в заданието на инвестиционното предложение, които определят вариант червен като единствена алтернатива на вариант кафяв от 1998 год., определят и подхода при разработване на ДОВОС за изместването на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково.Кафявият вариант от 1998 год., за който има разработен технико-работен проект и ОВОС, има определени предимства, които се споделят от населението – трасиран е почти успоредно на стария път и по кота е на 50 м над него. Той следва брега на езерото на яз.”Цанков камък” и открива възможности за директно използване на водната площ и крайбрежната зона. Неговото изпълнение бе възможно при едно условие, много ясно посочено в ОВОС от 1998 год.

 • Нормалната организация за изграждане на хидротехническите съоръжения на яз.”Цанков камък”, както и осигуряването на необходимата безопасност на движението по пътя Девин-Михалково в този период налагат своевременно (преди началото на строителството на язовира) изместване на пътя в разглеждания участък.

Неизпълнението на това условие прави вариант кафяв невъзможен за строителство (по технически и икономически причини и от гледна точка на безопасност) към 2004 год., когато започва строителството на яз.”Цанков камък”. Едновременното строителство на пътя и хидровъзела ще се отрази на срока на завършване на хидровъзела, ще завиши капиталовложенията и ще създаде технически затруднения при осигуряване на безопасно движение по стария път.

При тези обстоятелства екипът, разработил настоящия ДОВОС, приема че оценката трябва да се извърши за вариант червен. Чрез ОВОС да се оцени приемливостта на варианта не само по технически и икономически показатели, но и по въздействието му върху околната среда. ОВОС трябва да даде отговор съществуват ли негативни въздействия, които да определят вариант червен като неприемлив по отношение на влияние върху околната среда и възможен ли е избор на мерки за предотвратяване, ограничаване, намаляване и при възможност прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда както по трасето, така и върху прилежащите територии (р.Лясковска, р.Въча).

Докладът за ОВОС е разработен при спазване на този подход. В Доклада е направено и сравнение на въздействията върху околната среда на вариант кафяв и вариант червен.

Инвестиционното предложение за изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково е в проектна фаза, която не позволява представяне на чертежи за отделните съоръжения по трасето, както нанасянето им на картен материал (тунели, мостове, кръстовища, заустване на дъждовни води). Геодезичните заснемания по трасето и обработката на данните приключват до края на м.ноември 2003 год.

Основните показатели за вариант червен са:


 • Червен вариант от км 41+400 до км 63+898,87:

- от км 41+400 до км 52+585 по нов терен

- от км 52+585 до км 53+045 с тунел

- от км 53+045 до км 61+950 по път ІV-86834 с реконструкция
за привеждането му към ІІІ клас

- от км 61+950 до края - км 63+898,87


(кръстовището за с.Селча) по съществуващ път ІІІ-868
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница