1. Наименование на курсаДата02.06.2018
Размер77.27 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 23/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по руска филология

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Руска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада с названието на дисциплината по учебния план>


Българският и руският национален характер, отразени в идиоматиката

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър'; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


ІV -та

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


VІІ-ми

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. ><н. зв. ><име фамилия>


Проф. д-р Стефка Георгиева

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите тази дисциплина ще са запознати с идиомите в руски и български език, които характеризират българския и руския национален характер. Студентите усвояват част от възможностите на езика да отразява културата на народа. Курсът им дава възможност да погледнат на културата на страната през призмата на фразеологията.

ще могат ...


Ще могат правилно да употребяват устойчиви словосъчетания, да характеризират поведението на българите и руснаците с идиоматични изрази, да подбират съответни синонимични и антонимични замени, да различават омонимите в речевата си практика, ще могат да работят ползотворно с всички видове текстове.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно – лекции.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите се запознават предварително със спецификата на устойчивите единици – сравнения, идиоми, съчетания, крилати изрази, с фразеологичните фондове на руски и български език. Запознати са и със стилистичните различия на фразеологичните фондове.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Език и култура. Специфичен характер на фразеологичните фондове на езиците. Етнокултура.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)

Курсът „Българският и руският национален характер, отразени в идиоматиката“ запознава студентите с връзката на езика и културата. Всеки език има в своя състав фонд от езикови единици, които са се родили в определена национална среда, свързани са с редица извънезикови фактори и са характерни само за този народ. Във фразеологията особено ярко се проявяват особеностите на националното мислене, възприемането на света, неговата категоризация и концептуализация.

Руският и българският език са близкородствени славянски езици, имат общо генетично начало, но във фразеологията са закодирани елементи, които показват различната менталност на носителите на тези езици, различното мислене, което се проявява в образната основа на устойчивите единици. Различията са продиктувани и от различните условия на живот – географски, исторически, социални, битови и др. Силно впечатление при сравняването прави конкретната образна основа на българските фразеологизми, свързани най-често с бита и по-абстрактния, обобщаващ характер на руските устойчиви единици.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>

Георгиева С. Русская фразеология в зеркале болгарского языка. София, 2011.

Алефиранко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. Москва, 2008.

Гачев Г.Д. Национальные образы мира. Болгария в сравнении с Россией (опыт экзистенционального литературоведения). Москва, 2007.

Даль В.И. О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. Санкт-Петербург, 1994.

Дяков Т. Народният календар (празници и вярвания на българита). София, 1993.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М., 2010.

Кириллова Н.Н. Истоки идиоэтнической теории фразеологии // Проблемы идиоэтнической фразеологии. Санкт-Петербург, 1996.

Красных В.В. „Свой“ среди „чужих“: миф или реальность? Москва, 2003.

Леонидова М.А. Проблемы структурно-семантической типологии болгарских и русских фразеологизмов. София, 1986.

Лосский Н.О. Характер русского народа. Книга первая. Москва, 1957.

Мокиенко В.М. Образы русской речи. Ленинград, 1986.

Ничева К. Българска фразеология. София, 1987.

Подюков И.А. Народная фразеология в зеркале народной культуры. Пермь, 1991.

Телия В.Н. Русская фразеология (Семантический, прагматический и лингвокультуроведческий аспекты). Москва, 1996.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. СПб,ГУ 1996.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Планирани са лекции, самостоятелна работа, разработване на курсов проект. Методи и форми на обучение: лекции, беседи, анализи на теоретични изследвания, практически задачи, в които има съпоставка на чуждия (руски) с родния език (български) език и др.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът „Българският и руският национален характер, отразени в идиоматиката” завършва с писмен изпит. Задължителен компонент е разработката на курсов проект, свързан с темата на курса.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


руски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Професор, д-р Стефка Георгиева

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)

Сравнительно-сопоставительное исследование фразеологических фондов русского и болгарского языков. Особенности.

Компонентный анализ фразеологических единиц. Фразеологический компонент – носитель культурной информации.

Внутренняя форма идиом – носитель культурной информации. О семиотической связке фразеологических единиц. Формирование семантической структуры фразеологизмов-наименований человека.

Фразеологическая интерпретация внешнего мира в речи русских и болгар. Специфика членения внешнего мира. Национальный космос преобразует лик христианства.

Отражение неорганического мира во фразеологии. Земля. Небо.

Стихии во фразеологии: Вода. Огонь. Воздух. Ветер.

Солнце и Луна. Звезды.

Отражение живой природы во фразеологии. Растительный мир. Специфика членения живой действительности в речи носителей разных языков.

Животный мир. Домашние животные. Дикие животные.

Человек в зеркале фразеологии. Эмоции. Специфика эмоционального выражения в идиоматике разных народов.

Специфика поведения русских и болгар, закодированная во фразеологии. Представления болгар о руссских. Представления русских о болгарах.

Гендерные представления во фразеологии. Представления о мужчинах. Представления о женщинах. Специфика устойчивых выражений русского и болгарского языков.

Время и его измерение. Народный календарь.Природа и времена года. Иерархия стихий и времен года.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 02 юни 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница