2. Код на курсаДата24.10.2018
Размер91.07 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 16/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


БЕИ, БЕРЕ – задочна форма на обучение

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Историческа лингвистика (Старобългарски език)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


І

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


1 и 2-ри

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


8

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл. ас. д-р Ани Кемалова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Завършилите този курс ще имат : 1 Основни исторически сведения за възникването на българския език като самостоятелна езикова фомация и появата на негова писмена форма; 2. Необходимия минимум от лингвистични познания за анализ на първата писмено засвидетелствана историческа българска (и изобщо славянска) езикова форма; 3. Умения за анализ на конкретни фонетични и граматически явления.

ще могат ...


Ще придобият умения за сравнение и обяснение на диахронните явления в

съпоставка със съвременните им резултати в историята на българския език и отчасти на близкородствените му езици. Тези умения ще бъдат от полза в значителна степен за преподаващите съвременен български или друг славянски език.


10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Курсът лекции по Старобългарски език е първият от трите, обединени под титула „Историческа лингвистика” (Историческа граматика на българския език с Българска диалектология), който приключва в ІІІ курс.

Необходими са предварителни общи познания в областта на лингвистиката – познаване на категории и понятията за тях от всички равнища на езика, придобити в предходната степен на образование (средно) и в университетския курс по Общо езикознание.


12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Курсът по Старобългарски език си кореспондира с Българска обща и средновековна история, с Теология, с Археология, със Славянско (историческо и сравнително) и Общо езикознание.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът Старобългарски език има за цел да формира фундаментални познания върху най-ранния писмено засвидетелстван славянски език в историята, за запознае студентите с първите старобългарски азбуки – глаголица и кирилица, да изгради трайни граматически умения за анализ на средновековни текстове. В този курс се поставя основата на умения за диахронно изучаване на езиковите явления в тяхната свързаност, както и за сравнителен подход в изучаването на славянското езикознание въобще.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Кирил Мирчев. Старобългарски език. С., 1985 и др. издания.

И. Добрев, Ж. Икономова, А. Тотоманова.Старобългарски език X и XI клас на НГДЕК. С., 1983, 1985.

И. Гълъбов. Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Част първа. Увод и фонетика. С., 1980.

Граматика на старобългарския език. Фонетика. Морфология. Синтаксис. С., БАН, 1991.

Т. Лалева. Кратка старобългарска граматика във фишове. С., 2003.

Изследвания по Кирило­Методиевистика. С., 1985.

К. Куев. Съдбата на старобългарските ръкописи през вековете.С., 1979.

Янакиев, Стоянов. Старобългарски език. Текстове и речник. С., 1976.

А. Кемалова. Помагало по старобългарски език. Част първа. Пловдив, 2012.

Иванова-Мирчева, А. Давидов. Малък речник на старобългарския език. Велико Търново, 2001.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семинарни занятия, тестове, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български в съпоставка със славянските езици

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл. ас. д-р Ани Кемалова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


УВОДНИ ВЪПРОСИ

1. Старобългарски език – възникване, развой и хронологизиране. Етническа основа и наименования. Старобългарският писмен и говорим език.

2. Значение на старобългарския език и връзки с други научни дисциплини.

3. Източници за изучаване на старобългарския език. Класификация на старобългарските паметници.

4. Старобългарска графика. Състав, последователност и названия на азбуките. Научни теории по въпроса.

СТАРОБЪЛГАРСКА ФОНЕТИКА

5. Произход, състав и класификация на старобългарската фонетична система.

6. Тенденция към възходяща звучност (Закон за отваряне на сричката). Резултати.

7. Монофтонгизация на низходящите праславянски дифтонги.

8. Ятова гласна. Произход и звукова стойност.

9. Ерови гласни. Произход и развойни процеси. Промяна на еровете пред j и пред гласна и.

10. Назални гласни. Формиране и звукова стойност.

11. Поява на сонантични р и л.

12. Метатеза на ликвидните съгласни.

13. Тенденция към палаталност. Праславянските палатализации.

14. Йотация на съгласни звукове.

СТАРОБЪЛГАРСКА МОРФОЛОГИЯ


  1. Именната система на старобългарския език и нейният синтетичен характер.

  2. Съществителни имена. Основни граматични характеристики.

  3. Вокални основи при съществителните имена.

  4. Консонантни основи при съществителните имена.

  5. Прилагателни имена. Образуване и значение на простите и сложни форми. Степенуване.

20. Видове местоимения. Склонитбени типове.

21. Числителни имена. Генезис и склонение.

22. Старобългарската глаголна система. Състав и граматични категории. Видове глаголни основи по структура и функция.

23. Неизменяеми глаголни форми. Произход и функция на инфинитив и супин.

24. Категорията време при старобългарските глаголи. Резултативни и нерезултативни глаголни времена. Прости и сложни (аналитични) глаголни времена.

25. Групиране на глаголите в спрежения. Тематични и атематични глаголи. Сегашно време.

26. Старобългарският аорист. Видове аорист и тяхното формообразуване.

27. Старобългарският имперфект. Формообразуване и функция.

28. Бъдеще време на старобългарските глаголи. Видове и формообразуване.

29. Футурум претеритум. Формообразуване и функция.

30. Видове причастия. Формообразуване и функция.

31. Резултативни глаголни времена в старобългарския език - формообразуване и функция. Перфект, плусквамперфект и футурум екзактум.

32. Категорията залог в старобългарския език.

33. Категорията наклонение в старобългарския език.
б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 24 октомври 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница