3 август 2010 г. Тема: здравеопазване въоръжена с цветя и калкулаторДата17.06.2017
Размер314.92 Kb.
3 август 2010 г.

ТЕМА: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ


Въоръжена с цветя и калкулатор

Министър Борисова прегледа болниците в 28 области
Голямо броене на легла по болниците вървя през юли, докато проф. Анна Мария

Борисова обикаляше дър­жавата. Където и да стъпе­ше министърката, се случ­ваха три неща: посрещаха я с цветя, забраняваха до­стъп на журналисти до раз­говорите й с доктори и кме­тове, а тя записвала старателно с молив на листове и ги вкарвала в лаптоп

Уредът, който използва­ла най-често Борисова, бил електронният калкулатор, с който доказвала нуждата да се реже.

Колко и какво точно, ще кажат областни комисии, които решават за нацио­налната здравна карта, след като законът за ле­чебните заведения бе пус­нат в петък в „Държавен вестник", обясни Десисла­ва Атанасова, шеф на здравната комисия.

На повечето места става­ше дума за закриване на диспансери или прехвър­лянето на част от леглата към местните болници.

В Благоевград министър Борисова обяви, че 3 дис­пансера - онкологичният, кожно-венерологичният и белодробният, се местят в болниците. Нареди на пси-ходиспансера да махне 26 легла, въпреки че в залата се шегували, че там ще трябва Да се откриват нови, защото народът масово полудявал

В Благоевград първи обиден напусна срещата кметът Костадин Паска­лев. "Борисова не знае, че това са общински друже­ства и министерството не може да ги закрива, гневе­ше се той.

Колегите му в Габрово обаче бяха доволни от Бо­рисова. „Тя дойде детайл­но подготвена за състоя­нието на болниците. Идеи­те за бъдещето им почива­ха единствено на фактологически аргументи.

Диалогична е и умее да убеждава", похвали я кме­тът на Габрово Николай Сираков от ГЕРБ. Черве­ният му колега от Севлие­во Йордан Стойков също я хареса, когато разбра, че няма да закрива отделения в местната болница.

"Поздравявам минис­терството за куража да ра­боти по тази реформа", ка­за Стойков, у когото ми­нистърката оставила "по­зитивно впечатление".

В Кърджали позитивиз­мът изчезна, когато се раз­бра, че белодробният дис­пансер ще даде 20 легла на болницата. Анонимни ле­кари предупредиха, че ако това се случи, стотици бол­ни от туберкулоза ще сеят зараза, защото ще са в кон­такт с други болни.

В Стара Загора сблъсъ­кът бе около обединяване­то на двете болници, които обитават една сграда.

След срещата проф. Бо­рисова бе повече от ясна -"ако лечебните заведения се слеят, ще ги възнагради с няколко милиона лева, ако не - няма да даде и стотинка".

В Стара Загора полицаи и безработната художнич­ка Анета Димитрова чака­ха министърката. Първите най-вероятно притеснени, че някой може да й хвърли яйце, както се случи при визитата на Николай Мла­денов през януари. Жената искаше да обясни защо не може да стигне до София, след като се нуждае от ле­чение там.

Инвалид пък я причака в Кюстендил и се оплака, че всяка година го освидетел­ства ТЕЛК за отрязания му крак, който няма да порас­не.

„Изслушайте ме", сепна го Борисова, когато мъ­жът се опита да опише про­блема. По същия начин ми­нистърката сепна и журналистите, когато им се скара, че всички питат едно­временно.

„Аз също много се пи­там, но не бих могла да об­съдя неяснотите с вас, за­щото са строго професио­нални и не бихте могли да вникнете в тях."

Тия дни трябва да е готов списъкът на болниците за преструктуриране. Сигур­но е закриването обаче в Оряхово на хирургическо­то отделение. Без хирур­гични и АГ отделения оста­ват в Плевенско Левски, Гулянци, Червен бряг, Бе­лене.В Монтана шефът на берковската болница д-р Иван Флоресков я брани мъжки от закриване. Бо­рисова му обеща да я прео­брази с европроект.

Но повечето места Бори­сова само реже легла.В Пазарджик от 556 от­падат 100. И тук белодроб­ният диспансер трябва да стане отделение. В Пазарджик, както и на доста места срещата била монолог на министъра

В университетската болница в Плевен, където отчитат все повече пациен­ти, махат 80 легла, което преподавателите не прие­мат, естествено.

В Ловеч Борисова приятно изненадала коле­гите, сред които има лека­ри на над 60 г. Трябвало да се мисли за подновяване на състава. „За първи път лично аз срещам такъв на­чин и подход, при който се гледа не само структурата - има ли я, няма ли я, а и като персонал в перспек­тива", каза д-р Бенев, шеф на болницата в Ловеч.

„В Силистра големият проблем са най-възраст­ните лекари в цялата стра­на. 55% от тях са над 52-53 г., което има отношение към структурирането на болничните звена в регио­на.
Десислава Атанасова, шеф на здравната комисия в НС

Пациентите ще определят какво става
ИЛИЯНА АНГЕЛОВА
- Дали сме дефиниция за отдалечени и труднодостъпни райони. Това са населе­ни места, отдалечени над 60 км от най-близката болница. Или пък достъпът от­нема над 1 час със специализиран меди­цински транспорт. Там ще има медицин­ски центрове с до 10 легла.

Компромис с качеството обаче няма да се прави

- Приехте закона за лечебните заве­дения - какво ще промени той?

- Забавихме се известно време с прие­мането на закона, който е основопола­гащ за здравната реформа. Но в петък -31 юли, бе обнародван в "Държавен вест­ник". Важните промени в него са някол­ко. На първо място е националната здравна карта, която е задължителна. Тя ще бъде предшествана от изработването на областните здравни кар­ти, подготвени от областни

здравни комисии. Те ще на­правят преглед кои лечебни заведения отговарят на кри­териите, записани в закона. Дейността им следва да съ­ответства на медицинските стандарти, да разполагате необходимата апаратура, достатъчен брой специали­сти и да извършват 24-часов прием на пациенти. Които отговарят на тези условия, ще намерят място в област­ните здравни карти.

- Комисиите, които съби­раха данни досега, даваха ли мнение коя болница да остане? Каква беше целта им?

- Тези комисии, или по-скоро работни групи,Обсъждаха моментното състояние, за да внесат яснота. Те ко­ментираха информация за актуалната картина на бол­ниците в момента - кадри, апаратура, натовареност. Тя трябваше да послужи като основа за анализ на ситуа­цията. Комисиите не са изго­твяли план за преструктури­ране на лечебните заведе­ния. Проф. Борисова се срещна с ръководителите на болници, с областните упра­вители на всички 28 области, за да се обсъдят състоянието и перс­пективите на здравната система по ме­ста.

- Кога влиза в сила националната здравна карта?

- До 1 ноември областните комисии трябва да са предали изготвените областни здравни карти в Министерство­то на здравеопазването. МЗ и НЗОК ще извършат проверки относно заявените обстоятелства. През декември трябва ве­че да се работи по изготвянето на новата национална здравна карта, а въз основа на нея от 1 януари 2011 г. ще се сключ­ват договори между изпълнителите на медицинска помощ и здравната каса. При изготвянето на националната здрав­на карта министърът на здравеопазване­то е длъжен да съобрази достъпа «а на­селението до медицинска помощ, гаран­тиран от конституцията.

- Как ще става този достъп? Има бедни райони, където няма желаещи лекари да работят, а хората не разпо­лагат със собствен транспорт?

Всички лечебни заведения трябва да отговарят на изискванията.

- Какво представляват малките "болнички", както министър Борисова нарече заведенията с до 10 легла?

- Това са медицински центрове, които могат да разкриват легла за наблюдение до 48 часа. Имаше ги и по стария закон. В закона няма понятие „малки болнички".

- Кой ще е в областните комисии?

- Областният управител, представи­тели на районната каса, на лекарския съюз, на стоматолозите, на специали­стите по здравни грижи, на РЦЗ и РИОКОЗ. За първи път при изработва­нето на областните здравни карти ще участват представители на пациентските организации. Смятаме, че именно пациентът трябва да посочи къде полу­чава достъпна и качествена помощ. В състава на комисията ще участва и по един представител на общината, на чиято територия има болнично заведе­ние.


Аптекарски бос подкара най-бързата кола в света
Цанко Цанев
Варненският милионер Веселин Марешки е сигурно единственият в България, който не се притеснява от покупките си. На фона на едно бентли, ауди и два мерцедеса той с наслада показва последната си придобивка за половин милион долара - SSC Ultimate Aero. Това е специална американска спортна кола, която е с 1300 коня - двойно повече от ферари и ламборджини.
Звярът в оранжево и черно вдига 100 километра в час само за 2,8 секунди и може да достигне скорост от 430 километра в час. Запален на място пък, шуми като бомбардировачите Б-52. "Вътре не се чува нищо, но е нормално вън да ръмжи един толкова мощен автомобил", казва гордият собственик.

Само по 3-4 подобни коли се правят на година. "Всичките ми автомобили, даже и тази, са служебни. Новият ми автомобил ще се дава под наем на някой мераклия с пари, който иска да го изпробва на писта. Такива обаче има в Турция и Унгария", казва изненадващо Марешки.

Той смята, че ще изкарва спортния звяр 2-3 пъти в годината, и вече специално го подкара с дъщеря си Алекс заради "24 часа" към Златни пясъци.

"Искам да вдигна над 400 километра в час. Не знам как ще стане, трябва за тази цел да се отцепи някоя магистрала. Доволен съм обаче, че си изпълних детската мечта, тъй като на 10 години бях окръжен шампион на Варна по картинг", добавя Марешки.

Това е причината да не ползва никога шофьор. В България обаче не гледат с добро око на богатите, които пръскат пари за лукс. "Аз съм щастлив, че имам вече над 2,5 милиона клиенти в аптеките си, и знам, че те са доволни.
Четох във форумите в нета - един човек бе написал, че е съгласен да си купя и совалка, само да продавам по-евтини лекарства. Радвам се, че съм направил такава концепция да помагам на всеки българин и да мога да си позволя такава кола и самолета, "Лиър джет", който имам, аргументира се фармацевтичният бос.


МЗ въвежда таван за заплати на болнични шефове
ИДЕИ

Да има таван на заплатите във всички държавни учреждения разпореди още през пролетта премиерът Бойко Борисов. Тогава от МЗ казаха, че ограничението ще касае всички доходи на лекарите - заплата, бонуси и т.н., но в проектонаредбата няма поставени ограничения на лекарските заплати. По данни на здравното министерство най-високи са те в болници с кардиохирургия и инвазивна кардиология като "Св. Екатерина" и "Св. Георги" в Пловдив.
Здравното министерство намери нов начин да ограничи заплатите в болниците, този път само на директорите. На сайта на ведомството са публикувани изменения на наредбата за управление на лечебни заведения, според които шефовете на болници ще получават максимално възнаграждение от 12 минимални заплати. В момента това означава 2880 лв. таван. Ограничения ще се въведат и за членовете на управителните съвети на здравните заведения. Те ще получават максимално възнаграждение от 7 минимални заплати, или 1680 лв. И в момента за шефовете на държавните болници има ограничения за заплатите - те могат да са максимум 4 пъти над средната за съответното лечебно заведение.

"Няма да бъдем ощетени кой знае колко, защото и сега в големите университетски болници средната заплата е около 700-800 лв. и получаваме толкова, колкото и ако бъде въведен таван", коментира пред "Сега" директорът на ИСУЛ доц. Бойко Коруков. Той определи мярката като разумна в кризата, но според него не само на директорите в болниците, а и на всички работници възнагражденията трябва да бъдат обвързани с количеството и качеството на работата. "Заплатите трябва да са обвързани с крайните резултати. При нас отдавна е така - имаме разработена система, по която освен основната заплата се дава и допълнително възнаграждение, за да се стимулират хората да работят повече", каза Коруков.

Директорът на "Св. Екатерина" Генчо Начев също заяви, че одобрява предвиждания таван за директорските заплати, но не и на тези за лекарите. "Няма нищо лошо в това, но не трябва да се пипат заплатите на лекарите, защото съвсем ще загубим всички професионалисти", коментира Начев. Както "Сега" писа, в последните месеци в някои държавни болници има тенденция към намаляване на заплати. В столичната Александровска болница например от 1167 лв. преди година лекарските възнаграждения са паднали на 974 лв. към края на март.


Дянков не може да изпълни дори план "Б" за бюджета

Ако събираемостта върви със сегашните темпове, в края на годината изоставането ще е към 500 млн. лв.

Цветелина Йорданова
Тази година хазната вероятно няма да събере дори снижените с 2 млрд. лв. приходи след актуализацията на бюджета. Към края на юни не се забелязва подобрение на събираемостта, става ясно от месечния бюлетин за изпълнение на бюджета. Сметките показват, че ако се върви с тези темпове, изоставането към края на годината вероятно ще е между 300 млн. лв. и 500 млн. лв.

План "Б" за приходите, който стана факт с актуализацията, е изпълнен едва на 45.6% към края на първото полугодие. По това време на годината изпълнението обикновено е над 50%, ако не броим кризисната 2009 г.

Заложеното отсега изоставане на приходите в края на годината ще стигне 300-400 млн. лв. при реалистичния сценарий или 500 млн. лв. при по-лошо развитие на икономиката, твърдят финансови експерти. За същото още преди актуализацията предупреди и опозицията. Финансовият министър Симеон Дянков обаче се кълне, че ще си събере заложените приходи и няма да се стигне до втора актуализация до края на 2010 г.
Най-сериозно неизпълнение ще има при акцизите. Още преди 3 месеца шефът на Агенция "Митници" Ваньо Танов предупреди, че заложените в новия вариант на бюджета 3.9 млрд. лв. приходи от акцизи няма как да се съберат. Тогава той каза, че по обективни причини в най-добрия случай ведомството му ще събере 3.5 млрд. лв. Депутатите обаче не отчетоха позицията му при гласуването на актуализацията и му заложиха изкуствено завишен план.

От януари до юни в хазната са влезли близо 1.5 млрд. лв. от акциз, а за да се изпълни нереалистичният план, за второто полугодие митниците трябва да намерят отнякъде още 2.4 млрд. лв. Проблемът е, че Танов получи лошо наследство от предишната власт, защото се наложи да връща на бизнеса огромни суми надвзет акциз - 327 млн. лв. Другият проблем е спадът на потреблението. Търсенето на легални цигари е паднало с рекордните 36%, отчитат от МФ. Каквито и строги мерки да се взимат срещу укриването на акциз при търговията с горива, алкохол и цигари, огромният недостиг на пари няма как да се навакса.

От справката на МФ става ясно, че всички други приходи на ведомството на Танов вървят добре, а през май и юни ДДС от внос бележи сериозно преизпълнение - главно заради покачване на цените на енергоресурсите, рудите и цветните метали.

Данъчните също се оплакаха, че планът им е надписан с около 100 млн. лв., но обещаха да го изпълнят. Това не е невъзможно, защото НАП винаги може да задържи 100-200 млн. лв. ДДС на бизнеса през ноември-декември. Затова, въпреки че засега приходите от ДДС са събрани на 43%, т.е. с 529 млн. лв. по-малко, провал с данъка няма да има или ще лъсне чак догодина. Постъпленията от ДДС падат, защото вътрешното потребление е свито и расте износът.

На фона на останалите приходи постъпленията от данък печалба и от налога върху личните доходи вървят добре. От преки данъци към края на юни са събрани 1.9 млрд. лв., което е 55% от годишния план. Но също така е с 353 млн. лв. по-малко от м. г.

Бюджетният дефицит продължава да расте и към края на юни е 1.5 млрд. лв. Очаква се нивото му да стигне рекордните 3.2 млрд. лв. към края на годината, което прави 4.8% от БВП на касова основа и 3.8% на начислена. За един месец фискалният резерв е паднал от 6.6 млрд. лв. на 6 млрд. лв., а към края на декември не трябва да е под 4.5 млрд. лв. От МФ обясняват, че намалението на резерва е временно, защото ведомството е превело 199 млн. евро на ЕК за инициативата за малките и средните предприятия "Джеръми". Европейската комисия ще възстанови парите на София след време.
Отказват лечение на 2-годишен,защото не е на 4
Диана ТЕНЧЕВА

Майката на 2-годишния Тома - Анна Николова, е на края на силите си след борби с наши доктори. Синът й е с рядкото заболяване синд­ром на Отахара (вид епилеп­сия). Той е преживял две вли­вания на стволови клетки в Санкт Петербург и след из­писано лекарство от руските лекари се чувства много по-добре. Преди не е могъл да държи главичката си изпра­вена. А сега дори се опитва да седи сам. Получавал е се­рия от пристъпи на всеки час. Сега това е в миналото.

Нашите доктори обаче от­казват да отпуснат безплат­но спасителния медикамент, защото... Тома е на 2 годинки. а трябвало да бъде на 4. Няма значение какъв е ефек­тът от терапията. Няма зна­чение какво били казали ру­ските доктори! Те не били прави!

А майката не може да си позволи да купува нонстоп и това лекарство (което покри­ва здравната ни каса!) от ше­пата хапове,които всеки ден поглъща детето й и за които тя също вади от джоба си. С последна надежда тя потър­сила помощ от Национална­та пациентска организация. Председателят й д-р Стани­мир Хасърджиев обеща да потърси съдействие от инсти­туциите.

Ето как започнали мъките на малкия Тома, разказа майка му Анна: „Синът ми в момента е на 2 години и 1 месец. Още когато беше на 3 месеца, забелязах, че нещо не е наред с него. Краката му леко по­трепваха. Цялото му тяло бе­ше много стегнато. Заради този еластичност отидохме при д-р Липвиненко от Уни­верситетската болница по детски болести в София. Той обаче заяви, че му няма ни­що." Две седмици по-късно обаче Тома бил приет по спешност с епилептични пристъпи в същата болница. „Не можете да си представите как ти се къса къса сърце­то, като го гледаш да се мъчи. Докторите в педиатрията по­твърдиха, че става дума за епилепсия - т. нар. синдром на Уест. за тежка умствена изостаналост и детска цере­брална парализа (ДЦП)", спомня си майката.

Първото изследване с ядрено-магнитен резонанс показало, че част от дясното полукълбо на мозъка не е развито. А останалата част от този дял била атрофирала. След повторен ЯМР се ока­за, че и лявото полукълбо е започнало да атрофира. „Ня­колко пъти доктори от раз­лични болници в София ми казваха да го оставя в дом, защото няма шанс да живее повече от 5 години. И ня­ма за какво да си хабя нито парите, нито нервите. А за­що направо да не го пратя в Могилино. Добавяха - имате 2 здрави деца, млада сте, ще си родите още", разказа Анна Николова.

Тя обаче не се отказала да се бори за сина си. Била категорична, че подобни съ­вети към една майка са не­нормални. „Реших да потър­ся помощ в чужбина. Първо отидохме в Москва, но там лекарите ни препратиха към клиника, подходяща за моя проблем. Това беше Институт мозга человека в Санкт Петербург", обясни майката.

След петдневни пълни из­следвания на детето (90 % от тях въобще не били пра­вени у нас) става ясно, че Тома има синдром на Ота­хара. Това е по-специфичен тип епилепсия, за която за съжаление няма оконча­телно лечение. „Но пък ком­плекс от лекарства може да тушира пристъпите, спира „възбуждането на три епи­лептични гнезда в мозъка". И в зависимост от това как се гледа детето, то може да доживее до 25-30 г", обясни емоционално майката на момченцето.

Тя виждала, че детето й се бори за живот. Имало и добра новина - докторите в

Петербург заявили,че то няма ДЦП

„Пак там лекарите ми пре­поръчаха на Тома да се вле­ят негови лични стволови клетки. Тогава той беше на 1 г. След процедурата док­торът ахна! 2 месеца след лечението детето беше по-будно, не спеше по цял ден. Следеше докторите с по­глед, показваше, че е гла­ден и искаше да яде. А ина­че беше нонстоп в сънно съ­стояние. Започна да реагира на шум, преди просто бе­ше като дух. Нищо не праве­ше", казва Анна. След вто­рото вливане на стволови клетки Тома се подобрява още повече. Руските док­тори му изписват комбина­ция от 4 антиконвулсантни препарата. Те повлияват малкия изключително до­бре. Но само един от тях се плаща от нашата здравна каса. И то тя започва да го покрива от 23 май т. г.

„Вторият медикамент го купуваме от Германия със собствени средства. За тре­тия касата също ни отказа да го плаща, защото като съм подавала документите. Тома бил на 1 г. и 11 месеца.

А трябвало да е на 2 г. Нищо, че отговорът дойде, когато той беше навършил тази възраст. За четвъртия също получих отказ от касата, за­щото се препоръчва на деца над 4 г. Но Тома е по-малък", изрежда с безсилие Анна. И добавя: „Не само руски ле­кари обаче го предписват на по-малки от 4 г. деца! Аз и сега го намирам, но сама си го купувам!"

Всеки месец родителите на Тома плащат по над 320 лв. за медикаменти и над 100 лв. седмично за кинезитерапия. Анна вече не знае към кого да се обърне за помощ. Знае, че това със сигурност не е държавата...
Д-р Станимир Хасърджиев:

В Европа специални комисии решават такива случаи

Д-р Станимир Хасър­джиев е председател на Националната пациентс­ка организация (НПО).

- Как можете да помогнете на малкия Тома, на когото е отказано лече­ние заради възраст, д-р Хасърджиев?

- Знаем цялата история

на Тома. Родителите му се обърнаха към нас и сме на­пълно запознати с пробле­ма. Истината е, че това не е единственият случай,в кой­то българският закон няма решение за такива деца. Особено в педиатрията из­ключително често се случ­ва лекарите по собствено усмотрение да преценят да­ли да лекуват малките па­циенти с препарати, които не са регистрирани с прило­жение за деца. А това се налага, когато всички други терапевтични възможности са изчерпани. За съжале­ние и при Тома ръцете на институциите са вързани. Защото по закон лекар­ствата могат да се прилагат единствено и само според тяхната регистрация. - Да, но малкият се повлиява добре от препара­та?

- Но по закон докторите нямат право да му го дават. НПО направи проучване как тези проблеми са уре­дени в Европа. Свикват се специални експертни коми­сии, които имат право да вземат решение, независи­мо дали дадено лекарство не се прилага при съответ­ните болни. И издават нуж­ното разрешение. В Бълга­рия няма такава процедура. И докторите на собствена глава и в нарушения на за­кона, но само и само да спасят пациента изписват спасителните медикамен­ти.

- Ако майката не държи на плащане от касата, тя сама може да го купува за детето си обаче!

- Това е както позитивно така и негативно. Защото, от една страна, лекарите нарушават закона, изпис­вайки медикамента. От дру­га - отговорността изцяло изпада върху него, ако не­що се случи. При Тома отго­ворността поема майката. А комисиите в Европа, за кои­то говорих, са от доста спе­циалисти и те имат обектив­ната възможност да преце­няват какво да се направи за съответния болен. Това защитава и лекаря, и па­циента. И на родителите не се налага сами да купуват лекарството си. НПО е из­пратила предложение към българските институции да се регулира българското законодателство и да се предвиди решение на по­добни проблеми.


42 000 продължават да работят въпреки годините
800 000 000 дължи бизнесът за вноски

Лихвената ваканция за невнесени осигуровки се отлага
800 милиона лева са дълговете на работодателите за осигуровки и лихвите върху тях. Това съобщи управителят на НОИ Христина Митрева за "Стандарт". Колосалната сума представлява борчовете на некоректните шефове върху декларираните заплати на подчинените им за последните пет години. Толкова е давността на плащанията, след това те стават несъбираеми. Реалните задължения на бизнеса са много повече, защото масово се посочват по-ниски възнаграждения от реалните доходи на работниците. Наличието на тази сива икономика не позволява да се изчисли колко са липсващите приходи от осигуровки. Губещи от това обаче са и настоящите, и бъдещите пенсионери, тъй като доходите им зависят от постъпленията в хазната.

За да се пребори със сивата икономика и да повиши събираемостта на приходите, в сряда правителството ще разгледа пакет от мерки, подготвен от НАП и социалното министерство. Сред тях са криминализирането на укриването на осигуровки, достъпа на финансовите инспектори до кредитните досиета, плащането на заплатите само по банков път. Отлага се обаче опрощаването на лихвите върху невнесените осигуровки за работодателите до края на годината, съобщи още Христина Митрева. Причината е, че този акт може да се приеме като оказване на държавна помощ за съответните фирми. Най-вероятно няма да се намали и размерът на налога. Работодателите искаха той да падне от 20 на 10 пункта върху основния лихвен процент за страната. За сметка на това ще се внесат промени за условията за пенсиониране. Осигурителният стаж за най-масовата категория труд - трета, ще се вдига плавно с по една година от 1 януари 2011 до края на 2013 г. По същата схема ще се увеличава и възрастта за пенсиониране на работещите първа и втора категория труд. Така през 2013 г. жените първа категория ще излизат в заслужен отдих на 50 години, а втора - 55. Тези цифри за мъжете съответно са 55 и 60 години. Освен това с 3 години се вдига и стажът за пенсия на полицаите и военните. В момента той е 25 г., а през 2013 г. ще е 28 години. Правителството засега се отказа и от промяна в индексирането на пенсиите. И занапред това ще се прави по швейцарското правило. При него парите скачат в зависимост от инфлацията и ръста на средния осигурителен доход за предходната година. Идеята беше към това да се прибави и растежът на БВП, но това няма да се случи. Няма да има промяна и за начина, по който се отпускат обезщетения за майчинство и болнични за самоосигуряващите се. И занапред това ще става върху дохода, който декларират, а не върху минималния за съответната година. Всички тези мерки се очаква да доведат до 81 млн. лв. икономии през следващата година. Въпреки недоволството от реформите истински бум на нови пенсионери все още няма. За първите шест месеца на тази година новите пенсии са 57 523, или с 10 хил. повече от същия период зa миналата година, отчетоха от НОИ. В момента 42 хил. души са отложили пенсионирането си, ще видим как ще постъпят, каза още Христина Митрева. Данните сочат, че всяка година у нас се пенсионират около 90 хиляди българи. От НОИ дори са планували по-голям наплив и са предвидили повече средства за изплащане. Общо за пенсии към юни са изплатени 3,4 млрд. лв.Мария Чипилева


Спестиха 200 млн. от чиновници

Дупката в хазната надмина 1,5 млрд. лв.
Държавата спести 200 млн. лв. от издръжката на чиновниците, сочат данните за изпълнението на бюджета за първата половина на 2010 г. За заплати в държавната администрация са похарчени 1,27 млрд. лв., което е с 50 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година. Още 140 млн. лв. са спестени от текущата издръжка на администрацията, за която са похарчени близо 900 млн. лв. Това са основно разходи за горива, ток, външни услуги, текущ ремонт, медикаменти, други възнаграждения и плащания на персонала.

За да се свият разходите на държавата по време на криза, най-много са орязани инвестициите. За полугодието капиталовите разходи са 1,267 млрд. лв., което е с 526 млн. лв. по-малко от същия период на миналата година. Въпреки тези ограничения обаче дупката в хазната продължава да расте. През юни бюджетният дефицит е нараснал със 155 млн. лв. до 1,51 млрд. лв. Дефицитът през юни обаче е с 59% по-малък от дупката от 377,5 млн. лв. за юни 2009 г., последния месец от управлението на предишния кабинет. Заради ръста на дупката в хазната и плащане на 199 млн. евро към Европейския инвестиционен фонд във връзка със стартиране на инициативата JEREMIE фискалният резерв пада до 6 млрд. лв.

Общият размер на държавните разходи за първите шест месеца на годината са 12,7 млрд. лв., което е само с 67 млн. лв. по-малко от миналата година. Това обаче се дължи на повишаването на социалните и здравноосигурителните разходи с около 15% или 635 млн. лв., което до голяма степен се дължи на кризата. Структурата на разходите е променена като вместо за чиновници парите се харчат за здраве и социално подпомагане.

Приходите в хазната изостават с 1,76 млрд. лв. спрямо миналата година и до края на юни са 11,19 млрд. лв. Постъпленията са 45,6% от разчетите за цялата година в актуализирания бюджет. Съществено изоставане има в приходите от ДДС и акцизи. До края на юни от ДДС са събрани 2,52 млрд. лв., което е 43,1% от разчета за цялата година и с 528,6 млн. лв. по-малко от същия период на 2009 г. Това, от една страна, се дължи на върнатия данъчен кредит в размер на 431 млн. лв., а от друга - от увеличаване на износа и свиване на вътрешното потребление. В резултат постъпленията от ДДС от сделки в страната и внос от ЕС са паднали с 9,9%. От вноса от страни извън ЕС събраното ДДС е нараснало със 185 млн. лв. до 1,32 млрд. лв. От акцизи върху горивата са събрани 773 млн. лв., което е с 67 млн. лв. по-малко от миналата година. Това се дължи както на свитите продажби на горива, така и на възстановения от митниците акциз. От акцизи върху цигарите са събрани 592 млн. лв., или с 221,6 млн. лв. по-малко спрямо първото полугодие на 2009 г. Това се дължи на възстановения акциз за цигари със стар бандерол в размер на 107 млн. лв., както и на спада с 36% в потреблението на цигари, пише в отчета на Министерството на финансите. Легалните цигари, за които е платен акциз, са паднали с 36%. Част от това намаление се дължи на реално отказване на пушачи от цигарите, но другата част е заради ръст на контрабандата.

Заради кризата приходите от корпоративни данъци са паднали с 27,8% до 815,8 млн. лв. Падат и приходите от данъка върху доходите на хората - с 12 млн. до малко над 1 млрд. лв.


Аптека с 5 бона оборот? Или е на загуба, или крие данъци
Търгове изяждат парите за здраве

15 млн. годишно може да спестят болниците при по-ясни процедури, казва Веселин Марешки
Горещи дискусии предизвикаха предложенията за промени в наредбата за аптеките. Един от спорните моменти - дали да се работи на изкуствена светлина, засега е решен в полза на лампите. Предстои обаче дебат по останалите промени. Попитахме какво е мнението по някои от тях варненския бизнесмен, общински съветник и собственик на над 110 аптеки в страната Веселин Марешки.

- Г-н Марешки, много спорове предизвикаха промените в наредбата за аптеките. Здравният министър проф. Анна-Мария Борисова отстъпи и разреши да работят и на лампи. Но има още много правила, които остава да се дискутират. Смятате ли, че ще се срещнат интересите в бранша - на по-едрите и по-дребни собственици и на здравното министерство?

- Аптеките се правят за хората, а не за дребните, по-едрите собственици или здравното министерство. Законите трябва да бъдат направени така, че да защитават интересите на гражданите. Надявам се тези, които вземат решенията, да са мъдри. Има няколко спорни въпроса, които се поставят в момента. Единият от тях - изискването за дневна светлина в аптеките, да приемем, че отпада. Защото министерството е взело решение, че аптеките ще могат да работят и на изкуствена светлина, а тези, които не отговарят на сега действащи стандарти за осветление, им е даден година гратисен период. Вторият въпрос е относно необходимостта да отпадне ограничението всеки собственик да притежава до 4 аптеки. Българите и законодателят отдавна ясно са изразили желанието си да има вериги от аптеки. Приватизацията на аптечните дружества беше извършена така, че не само правеше една фирма собственик на примерно 30 или 50 аптеки, а и ги задължаваше след това дълги години да продължават да работят като верига. Има тежки лобистки интереси в полза на шепа фармацевти, които са в разрез с интереса на потребителите. Същите фармацевти постоянно се опитват да прокарат този текст в закона, като забранят веригите от аптеки. Вече повече от 30 г. в България те са реално разрешени и аз се надявам, че законодателят и този път ще бъде мъдър и няма да се поддаде на частните интереси на шепа хора.

- Друг спорен момент е за това кой и къде може да работи в аптеките.

- По този въпрос лобитата се лутат от двете крайности - от това всеки и навсякъде да може да върши всичко в аптеката, до това всичко, дори и счетоводство, ремонт и чистене, да бъде вършено само от фармацевтите. Естествено е, че нито единият, нито другият вариант е приемлив за аптеките и обществото. Има дейности, за които не само не трябва да имаш завършено фармацевтично образование, а може да имаш такова и да не можеш да ги вършиш. За това напълно нормално е в складовите помещения, за поддържащите ремонти, товаро-разтоварителни дейности да има назначени други кадри. Но абсолютно задължително е там, където се извършва контактът с клиентите, в приемното помещение да работят единствено и само специалисти. Продавачите на медицинска козметика също трябва да са с необходимото образование. А който иска да продава само козметика, да си отвори такъв магазин. Клиентът трябва да знае в аптека ли влиза или в обикновен магазин. За това решението е точно по средата и то е, че в приемното помещение трябва да работят само специалисти - фармацевти, а за обслужване на складовите помещения и други дейности да се назначават и други хора.

- По данни на IMS Health над 1000 аптеки са с оборот под 5000 лева и едва кретат. Вие бяхте им предрекли още по-рано фалит. Какво предстои да се случи? След като купихте "Хигия", не ви ли бойкотират някои аптеки от конкуренцията, като се прехвърлят при друг дистрибутор на едро?

- Когато съм вземал "Хигия", не съм разчитал на пазара на други аптеки. С моя пазарен дял, със зареждане на болници и здравното министерство след спечелени обществени поръчки пак оставаме в топ 4 на България. Сега имаме голяма независимост и няма кой да ни притиска да вдигаме цените. През всички тези години бяхме подложени на огромен натиск и правихме неимоверни усилия да продаваме на ниски цени. А иначе по отношение на фалитите - тези 1000 аптеки са незаконни и ще затворят. Заедно с други собственици на аптеки предлагаме да има праг - лиценз да се дава при оборот на 10 000 лева и да се взима, ако падне под този праг. При малките аптеки, които правят оборот под 5000 лв. печалбата, която им остава, е 1000 лв. Как дават заплати на двама фармацевти, счетоводител, за наем, ток, вода и др.? Това означава, че те наистина работят в сивия сектор и не издават касови бележки. В момента аптеки "Марешки" обслужват месечно над 2 млн. клиенти и правят над 22-23 млн. лева месечен оборот.

- Ще има ли воля здравният министър да намери точния баланс при вземането на решенията?

- Специално поздравявам проф. Анна-Мария Борисова за твърдостта, с която действа. Има някои абсурди, заложени в Закона за лекарствата, които очакваме да бъдат най-после променени. Има схеми, които са наследени от нея във ведомството, за които тя вероятно не знае, но продължават да работят в ущърб на министерството, бюджета и пациентите. Наскоро беше проведена обществена поръчка за определен медикамент, при която се стигна до абсурда, че фирмата, която предлагаше със 7% по-ниска цена, беше дисквалифицирана. Съответно спечели друга, предлагаща точно тези 7% отгоре. Куриозното в случая е, че тази с по-ниската цена е единственият вносител за България. Всъщност фирмата, която спечели конкурса, ще го купува от вносителя и ще си слага надценка. Точно това е една от схемите, при която в държавните поръчки се достигат винаги максималните цени и по този начин, купувайки по-скъпо, няма възможност да се набавят достатъчно лекарства. Те не достигат за нуждаещите се онкоболни, хемодиализирани, диабетно болни и др. Този пример показва, че наистина в държавните поръчки могат да се спестят минимум 7%. Твърдя, че при проведени по-добре процедури за въпросните поръчки може да се стигне до още по-големи отстъпки за министерството и да бъдат спестени около 10-15 млн. само от това перо.

- Защо има такъв дефицит на нощни аптеки? В голям град като Варна те са едва 4.

- Те са незаконни, защото в нито една нощна аптека в България не работи магистър фармацевт. И тук още веднъж възниква въпросът за възможността на помощник-фармацевтите да са равноправни при обслужването на пациентите. Само решаването на този конфликтен въпрос ще може да разреши узаконяването на голяма част от аптеките. Защото в момента 90% от дейността в аптеките се извършва от помощник-фармацевти. И след като на тях са им дадени права да откриват аптеки и да работят в малки населени места, не виждам как да обясним на хората защо същите тези права ги нямат и в големите градове.

- Поискахте днес (вчера, б.а.) оставката на Неделчо Михайлов като зам.-председател на Общинския съвет във Варна. Какви са мотивите ви?

- Причината е оказването на безпрецедентен натиск за гласуване на сделка - за изграждане на нова детска градина на принципа на публично-частно партньорство. Смятам, че тази сделка е предварително уговорена и се пренебрегва конкурсното начало. Неделчо Михайлов поиска подкрепата ми, като обеща в замяна "Нашият град" да гласува за всяко предложение, направено от нашата група. Не участваме в такива схеми - сега ще разбереш защо те ритаме по кокалчетата, беше отговорът на Михайлов. Проверете решението за сделката за продажба на 7 общински имота накуп. Странни са условията, залегнали в конкурса. В кулоарите на местния парламент се говори, че имотите ще ги купи определена вече фирма, с която е спазарено тя да ги продаде на определени групи за същата цена. Ако прокуратурата не се самосезира, аз ще подам сигнал.

- Веднага имаше реакция от страна на общинската комисия "Собственост и стопанство" решението да се преразгледа за тези 7 имота на следващата сесия. Но защо забъркаха името ви с предложение на кмета на Варна за промяна на статута на общински парцел в Морската градина, което той оттегли?

- Не съм искал никакъв парцел. Имам предложение в общината да помогна за устройването на градската библиотека "П. Славейков" в сградата на Централна поща в частта, която е моя собственост. Според всички излезли публикации в медиите напоследък тя се определя като ценна архитектурна забележителност, емблематична за Варна, дори я сравняват с храм. За каква тогава равнопоставена заменка може да говорим - парцели се продават край морето колкото искате. Но в Морската градина не трябва да има строителство - нито на детска градина, нито болница и каквото и да е било. Морската градина трябва да остане за разходки и спорт. За това предложих мащабна и авторитетна комисия да обсъди въпроса и да вземе решение, най-добро за варненци.

Кръстина Маринова


НЗОК въведе делегираните бюджети в болниците
От вчера до края на годината болниците ще работят с делегирани бюджети. С въвеждането им се очаква намаление на парите за здраве и това ще се отрази най-много на големите болници - университетски и между области, като в тях ще се появят и листи на чакащи пациенти. Това прогнозират запознати. Повечето от директорите на многопрофилните болници не пожелаха да коментират новия начин на финансиране с аргумента, че все още нищо не е ясно. факт е обаче, че касата вече ще плаща определена сума по дадена пътека и болниците не трябва да я надвишават.


Плевенски доктори „лекуват” покойници
Лекари в Плевен и Плевенска област лъжат районната здравноосигурителна каса, надписват си дейности и дори отчитат като лекувани пациенти хора, които вече са починали. Това показват резултатите от проверките на нейни инспектори. Често срещано нарушение е повторната хоспитализация в болниците, заяви директорът на касата Мартин Митев. Например изписват болния от лечебното заведение по една клинична пътека и тутакси, още в същия ден го приемат пак за лечение в същата болница, но по друга клинична пътека. Това се прави умишлено, за да се получават повече пари от касата. Липсват лекари, които по график би трябвало да са на работа, каза още Митев. Някои джипита не успяват да раздадат направленията за безплатни прегледи и изследвания, в същото време пациенти се оплакват, че не могат да отидат при лекар специалист. Според проверяващите инспектори, единственият начин да не бъдат лишавани хората от медицинска помощ заради дефицита на талончетата, е да бъде дадено право на здравната каса да преразпределя останалите направления от едни доктори и да ги дава на други, които вече са ги свършили.

Служител от РЗОК Плевен не е излизал в почивка от самото създаване на касата, заради което е натрупал 339 дни отпуск, съобщи още нейният директор Мартин Митев. Той води първенството в Районната здравна каса в Плевен, в която има и много служители с по над 100 дни стари отпуски. Данните показват, че служителят първенец не е почивал цели 11 години, няколко пъти е бил в болнични. В момента той е в отпуск, който ще продължи до месец юли 2011 година. .
Има ги в телешко и свинско
ПЪРЖОЛА С ХОРМОНИ СМЕНЯ ПОЛА

Докарва окосмяване на жените и гърди на мъжете
ДЕЯНА ПАВЛОВА

Месото ни може да е пълно с женски и мъжки полови хормони, които водят до сериозни проб­леми, алармираха от Българския ветеринарен съюз.

Специалистите предуп­редиха, че у нас няма конт­рол върху медикаментите, които се дават на животни­те. В резултат на това в ме­сото, яйцата и млякото се натрупват антибиотици, хормони, токсини, гъбички и др.

Вреда


Въпреки че е незаконно, у нас доста фермери вна­сят фураж с хормони от Ру­мъния и Гърция, съобщи д-р Ангел Ангелов, зам.-шеф на ветеринарния съюз. То­зи с тестостерон (мъжки полов хормон) се използва за увеличаване на масата на животните за угояване за кратко време. Най-често се прилага при свине и те­лета. Месото на такива жи­вотни води до хормонален дисбаланс и редица проб­леми при женете. Сред тях са късно съзряване, липса на менструация, промяна във физиката, по-голямо окосмяване.

Женският полов хормон естроген пък се прибавя към фуража за крави. Той отива директно в млякото и месото им. Вреден е за мъжете, които могат да се сдобият с гърди. Термична обработка за 30 мин при над 100 градуса унищожа­ва хормоните. Въпреки това има опасност от тях при консумация на луканки, са­лами, пастърма, сирене и кашкавал.

Усложнения

Често нарушение е и без­контролното даване на ле­карства на селскостопанс­ки животни. Според зако­на лекарства могат да се купуват от ветеринар или срещу рецепта. Масово фермерите обаче ги взе­мат на своя глава. Те не знаят в какви дози да ги прилагат. Така медикамен­тите се натрупват у живот­ните и съответно в месото, яйцата и млякото, обясни­ха ветеринари. След това попадат на трапезите и в организма ни. При чест прием на антибиотици оба­че микробите свикват с ле­карствата и те вече не им

влияят. Данните показват, че сме на второ място по резистентност към най-но­вите антибиотици. Така най-обикновена настинка, грип или инфекция може да се окаже пагубна.

В същото време у нас липсват лаборатории, кои­то да отчетат дали има ос­татъчни вещества в живо­тинските продукти.

75% от инфекциозните заболявания при хората са причинени от заразени жи­вотински продукти, сочат данни на Световната здравна организация, ка­заха още ветеринарите. 60% от инфекциозните и паразитните болести пък са общи за четириногите и населението. Най-често срещаните са туберкуло­за, антракс, бруцелоза, бяс, грип, настинки, кожни инфекции.


Женска или мъжка е пържолата?
В телешкото и свинското месо може да има хормони, ко­ито да водят до дисбаланс и болести като забавена менструация при жените или изникване на гърди при мъжете

Какво ли истинско остана на трапезата ни, след ка­то всеки ден разбираме какви ужасии има в продукти­те по магазините? Най-лошото е, че разкритията ви­наги са за уж най-полезните храни като млякото, си­ренето и месото. Тоест, оказва се, че дори и да иска­ме няма как да се храним здравословно. Хлябът е с оцветители, месото - с хормони. В сиренето има тебе­шир, а доматите са с нитрати. В същото време ни ос­тават полуфабрикатите и бързото хранене. Оказва се, че можем да избираме между съвсем вредна хра­на и такава, която ще има някаква полза от нея, но няма гаранции дали в същото време няма да ни сме­ни пола. И без това всеки втори тийнейджър се бори с хормонален дисбаланс. Ще е доста кофти, че имен­но във времето, в което расте може би не трябва да пие мляко заради липсата на контрол у нас.

Сиренето, млечните продукти и месото са жизне­новажни за организма. Глупаво е да се лишаваме от тях.

Време е да се измисли метод, с който да се спре вноса на лош фураж и да се ограничи продаването на лекарства на Фермерите.
Хематологичен център остана без кръв
Остър недостиг на кръв има в трансфузионна хематология във Варна. По думите на специалисти от центъра ситуацията е сходна в летния се­зон, а основната при­чина за тежкото по­ложение са отпуски­те. По данни от цен­търа кръводарители­те са намалели с една трета от обичайното, като се очаква през настоящия месец ав­густ ситуацията да се задълбочи. Оттам по­сочиха, че към момен­та хематологията се нуждае от всички кръвни групи, но най-дефицитна е група А, тъй като е най-често срещана.


МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТ АНТОН ВЪЛЕВ,ШЕФ НА НАЦИОНАЛНАТА АПТЕЧНА КАМАРА

НИКОЙ НЕ ИСКА ДА ЗАТВАРЯ АПТЕКИ
В аптеките да има само естествена светлина или специално изкуствено осветление, чиито характе­ристики максимално се приближават до естестве­ното. Това е едно от новите изисквания към фарма­циите, разписано в наредба на здравното минис­терство. Първоначалният вариант предвиждаше дори в помещенията да има само естествена свет­лина, което обаче постави под съмнение съществу­ването на денонощни аптеки и такива в сгради като моловете например. За коментар по всички изисква­ния, състоянието и квалификацията на работещите в аптеките потърсихме Антон Вълев, шеф на Наци­оналната аптечна камара.
ДЕЯНА ПАВЛОВА

- Г-н Вълев, има ли все още опасност заради ня­кои от изискванията на здравното министерст­во да бъдат закрити ап­теки?

- Не, никой не иска да се затварят аптеки. Защо да се закриват такива, които са отворени и работят и могат с една инвестиция да заменят дневното ос­ветление с изкуствено,ко­ето отговаря на новите изисквания. Вярно, че то­ва ще е скъпо, но след ка­то все пак са избрали та­кова място.

- Колко ще им излезе това осветление?

- Скъпо е. Една лампа, която трябва да дава дневна цветна светлина, може да стигне и до сто лева.

- А колко лампи обик­новено са нужни?

- Например в една апте­ка от 100 квадрата са нуж­ни около 50 лампи. Много скъпо е като цена и няма нищо общо със стойност­та на луминесцентното ос­ветление. Отделно съг­ласно наредбата за безо­пасни условия на труда периодично идват от РИОКОЗ на проверки за сте­пента на осветлението в тях. Те могат да дойдат внезапно или да се пови­кат от аптеката, ако й из­тича срокът на трудовата медицина. И в двата слу­чая се плаща за измерва­нето.

- Каква е цената?

- Проверка на осветеност по цените на РИО-КОЗ в София е 40 лв. Те издават документ дали изискванията са спазени.

- Къде най-често се на­мират аптеките без дос­тъп до дневна светли­на?

- В гаражи, подлези или са настанени в централна­та част на моловете.

- Какво друго се обсъ­ди на срещата с минис­тър Борисова при прего­ворите за промяна на на­редбата?

- Една от важните теми бе участието на помощник-фармацевтите в при­емното помещение на ап­теките. Обсъди се кой има право да присъства там, тъй като някои собствени­ци на аптеки настояват да се позволи и на нефармацевти да работят в тях. В нашето законодателство никога досега не се е до­пускало това. След навли­зането на демокрацията в един момент в аптеките започнаха да работят вся­какви хора, въпреки че е забранено. Дори на Из­пълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) й бяха намалени възможностите да прави проверки.

- В момента как е поло­жението?

- Сега агенцията доста по-сериозно държи неща­та. Постепенно се затяга режимът.

- Има ли все още хора, които не са фармацевти, но продават лекарства?

- От ИАЛ тази година са извършили 396 проверки, от които са установени оп­ределени нарушения. 40% от тях са един тип - отпус­кане на лекарствени про­дукти от хора, които не са фармацевти.

- Тоест всеки може да ти продаде медика­мент?

- Да, слагат само бяла престилка и вие не може да разпознаете какви са и

дали имат нужното обра­зование. Ще ви дадат лекарство по тяхна преценка. Може да ви предложат всичко. Ако ре­цептата е греш­на, те въобще няма как да я контролират. А

почти всеки ден в практи­ката ми спирам по една ре­цепта, въпреки че е изпи­сана от лекар.

- В наредбата е разпи­сано, че всяка аптека трябва да осигури дос­тъп за инвалиди. Също, че лекарствата с рецеп­та трябва да бъдат скри­ти от пациентите.

- Да, трябва да се огра­ничи визуалният контакт между медикаментите по лекарско предписание и пациентите. Знаете, че у нас много често хората сами решават да си избе­рат кое лекарство да си купят. Идеята е да има достатъчно прегра­ди. В момента, ко­гато при мен дойде някой, аз го питам -за кого е, за какъв тип състо­яние. Та­ка перио­дично на седмица откривам по трима хипертоници, които иначе идват заради бол­ка в главата. Те не знаят, че са с високо кръвно. Ще ви дам пример,който ще покаже и кол­ко е важно доброто осветление в аптеката. При мен скоро дойде мъж, който направо си поиска точно определено лекар­ство. Аз обаче го попитах за какъв тип болка е. В момента, в който си вдиг­на главата, видях, че са му червени очите. Той обясни, че го боли глава и аз го попитах откога е та­ка. Оказа се, че от сутрин­та. Разпитах и къде точно е болката и дали не е хипертоник, защото вече имах съмнение. Мъжът не знаеше да има такъв проблем. Предложих да му измеря кръвното. Ока­за се 200 на 150, което е прединфарктно състояние. Ако аз му бях дал лекар­ство срещу главоболие с кодеин, без да се интересувам, щеше да му се вдигне още повече кръвното. Той може и от медикамента, който съм му дал, да по­лучи инфаркт. Затова е и много важно човек с ква­лификация да продава лекарства.

- Изграждането на преграда между пациен­та и лекарствата е нещо лесно - дава се опция да се сложи перде или да се поставят медикамен­тите в шкафове. Рампи­те за инвалиди ще зат­руднят ли аптеките?

- Те ще отнемат повече време. Ние поискахме и министър Борисова се съгласи да се даде гратисен период от още една година за отговаряне на изискванията. Най-веро­ятно ще се изработи на­редба, с която правенето на рампи да не може да се откаже от общината. Ако рампата е в граници­те «а частния имот, няма да има проблем. В случай че излиза от него и е на тротоара обаче, рискува­ме дадена община, осо­бено ако кметът е приятел на конкурентна верига, да не разреши изгражда­нето на рампа. При въ­веждане на норма­тивна уредба общината няма да има такава опция. Ще може например да поиска наем. Някои аптеки са сложили по-модерни съоръжения. Те са се разбрали с общи­ната тя да даде разреше­ние, а те плащат рампата по техните изисквания.

- Виждала съм аптеки, до които се стига след изкачване на поне 10 стъпала. При тях обик­новени рампи не вър­шат работа.

- По закон не може да има аптеки на втория етаж. Такава аптека не е законна. Ето това искаме -до аптеките да се стига максимално лесно.

- А трудно ли е да се вземе лекарство без ре­цепта?- Да. Все още определе­но има практика да се да­ват лекарства без рецеп­та. Има колеги, които не изпълняват много строго изискванията. Това обаче иска време. Като цяло хо­рата у нас както пресичат на червено,така и искат да им се дават медика­менти без предписание. На нас първоначално ни трябваше известно време да образоваме хората за­дължително да си носят рецепти. Имахме 4-месечен гратисен период, в който давахме лекарства свободно, но им повта­ряхме всеки път да носят рецепти. След това конт­ролните органи започна­ха проверки.
Завършил фарма­ция през 2001 е. в Медицински университет - София

През 2002 г. специа­лизира клинична фармация в Хано­вер

След завръщането си от Германия поема отдела по осигуряване на качест­вото на завода „Българска роза - Севастополис", гр.Казанлък

От 2003 г. е ръково­дител на аптека в София, а през 2006 г. основава педиат­рична аптека

Член в на Българското медицинско хомеопатично дру­жество, Българска­та асоциация по пе­диатрия


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница