4. Равнище на курса (окс)Дата30.11.2018
Размер84.79 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 15/1/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Български език и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен турски език (Морфология)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен.

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Бакалавър.

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора и трета година.

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Четвърти и пети семестър.

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


5

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


проф. д-р Иван Добрев

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина ще знаят ...


Успешно завършилите курса на обучение студенти ще знаят частите на речта в турския език и техните граматични категории със значението и употребата им в изречение...

ще могат ...


...и ще могат правилно да ги употребяват при съставянето на турско изречение.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно, лекция и упражнение.

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да са завършили успешно курсовете по Практически турски език, Странознание на Турция и Фонетика на Съвременния турски език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Файл с план-конспект на дисциплината.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Набор и състав на частите на речта в съвременния турски език; същност, видове, способи и средства за образуване на съществителни имена, същност, структура, функция и употреба на граматичните категории число, принадлежност и падеж на съществителното име; същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на местоименията; същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на прилагателните имена; същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на числителните имена; същност, структурно-семантична типология, способи и средства за образуване на глаголи в съвременния турски език, залог, форма (аспект), лице и число, възможност и начин на действието на глагола, наклонение и време; набор и състав на глаголоподобните (инфинитните глаголи) в съвременния турски език; същност, образуване, структурно-функционални видове, значение, основни опозиции, граматични категории, синтактична функция и употреба на инфинитивите (мастарите), причастията и деепричастията в съвременния турски език; същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на наречията; същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на съюзите и следлозите в съвременния турски език; същност и разновидности на междуметието.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Banguoğlu T., Türkçenin Grameri. Ankara, 1986.

Demir T., Türkçe Dilbilgisi. Ankara, 2004.

Ergin M., Türk Dilbilgisi. İstanbul, 1993.

Gencan T. N., Dilbilgisi. Ankara, 1979.

Korkmaz Z., Türkiye Türkçesi Grameri. Ankara, 2003.

Кононов А. Н., Грамматика современного турецкого языка. Москва-Ленинград, 1956.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, упражнения.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Учебната дисциплина завършва с изпит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Турски език.

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


проф. д-р Иван Добрев

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Морфологията като граматична научна дисциплина – същност, предмет, методи, цели и задачи на изследване; основни черти и особености на семантико-функционалния подход и метод на анализ и описание на морфологичната структура на турския език; същност, структура и типология на основните морфологични единици дума, словоформа/форма, корен, основа, афикс/суфикс, лексико-граматично, словообразувателно и морфологично значение, морфологичен семантичен признак, опозиция, граматична категория.

2. Частите на речта в съвременния турски език, принципи на обособяване и класификация; лексико-граматична същност и семантико-функционална класификация, набор и състав на частите на речта в съвременния турски език.

3. Съществителното име в съвременния турски език – лексико-граматична същност, семантико-структурни класове, способи и средства за образуване на съществителните имена.

4. Същност и състав, фонетична и граматикосемантична структура, синтактична функция и употреба на граматичните категории число, принадлежност и падеж на съществителното име.

5. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на местоименията в съвременния турски език.

6. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на прилагателните имена в съвременния турски език.

7. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на числителните имена в съвременния турски език.

8. Глаголът в съвременния турски език – лексико-граматична същност, структурно-семантична типология, способи и средства за образуване на глаголи в съвременния турски език.

9. Същност и състав, фонетична и граматикосемантична структура, значение и употреба на граматичните категории залог, форма (аспект), лице и число, възможност и начин на действието на глагола в съвременния турски език.

10. Наклонение и време в съвременния турски език - същност и класификация на наклоненията и времената на семантико- функционален принцип, набор и състав на граматичните категории наклонение и време на глагола.

11. Изявително и преизказно наклонение като реални наклонения; система, набор и състав, същност, образуване, значение, основни опозиции и употреба на времената от пряко- и косвено-изявителните наклонения.

12. Условното наклонение като иреално-условно наклонение; система, набор и състав, същност, образуване, значение, основни опозиции и употреба на времената от условното наклонение.

13. Желателно-условно и желателно наклонение като иреално-подбудително-пожелателни наклонения и наложително и повелително наклонение като иреално-подбудително-наложителни наклонения; система, набор и състав,същност, образуване, значение, основни опозиции и употреба на времената от подбудителните наклонения.

14. Глаголоподобните (инфинитните глаголи) в съвременния турски език - лексико-граматична същност, образуване, набор и състав на глаголоподобните (инфинитните глаголи) в съвременния турски език; същност, образуване, структурно-функционални видове, значение, основни опозиции, граматични категории, синтактична функция и употреба на инфинитивите (мастарите) в съвременния турски език.

15. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-функционални видове, значение, основни опозиции, граматични категории, синтактична функция и употреба на причастията и деепричастията в съвременниятурски език.

16. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на наречията в съвременния турски език.

17. Лексико-граматична същност, образуване, структурно-семантични класове, граматични категории, синтактична функция и употреба на съюзите и следлозите в съвременния турски език.

18. Междуметие.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


Видеопроектор.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 30 ноември 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница