Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250Дата05.02.2018
Размер211.68 Kb.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:1 до акт N:250

Към дата 28.05.2009 11:52:02

Приложение N:3

Към Чл.2, т.3 и Чл.22
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Наличие на концесионен договор

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

7

9

11

1

21

27.03.1997 г.

с.Добростан,извън регулация, м."Марциганица"

Община Асеновград,Област ПловдивДворно място на сграда извън строителните граници на с.Добростан с площ от 10 110 кв.м.

Туристическа хижа "Марциганица", състояща се от: кухненски блок-227 кв.м на 1 етаж и призем,1973 г.,фоайе и конферентна зала-154 кв.м на 2 етажа и призем,спални помещения-354 кв.м на 3 етажа и висок призем;

Туристическа спалня-390 кв.м,гаражи,бунгало и помагалски влек.


Безвъзмездно,срочно до 31.12.1999 г. на ТД "Безово" на основание Решение №869/02.09.1998 г.,ишзменено с Решение №1194/15.09.1999 г.
отписан със Заповед №А-1217/08.08.2003 г.на Кмета на Общината на основание Решение № 248/18.04.2003 г. на АРС

2

26

14.04.1997 г.

гр.Асеновград,ул."Речна"

кв.206,парц.ІІІ-обществени дейностипарцел ІІІ-Обществени дейности,кв.206

Централна баня със застроена площ от 618 кв.м на 1 етаж-1936 г. застроено и незастроено място 698.6 кв.м
3

28

15.04.1997 г.

Асеновград, пл. Тракия

кв.195,парц.І-Общински съветI - Общински съвет Застр. парцел със сграда за административни нужди, застр. площ 788 кв.м., 6 ет., МК - 1985 г. Състои се от изба, Първи етаж - стол и приемна и пет етажа канцеларии и зали. Застроена и незастр. площ 846 кв.м.


4

37

26.05.1997 г.

Асеновград, ул."Копринарска"

IХ - общински комплекс за соц. грижи, им. 1132 Целият парцел - 2 965 кв.м.Целият имот е общинска собств. и новопостр. сгради: Корпус 1 на 3ет. 1436 кв.м. разг. площ; корпус 3 на 1 ет. 85 кв.м. застр. площ, съществуващи сгради: сграда 3ет. 142 кв.м.; сграда ПМС 1 ет. 252 кв.м.; кухня ПМС 1 ет. 63 кв.м


5

48

12.06.1997 г.

Асеновград,ул." 6-ти януари"

ХХVIII- Училище за изкуства, археология и зеленина Застроен парцел, целият от 6291 кв. м. Целия имот е общинска собственост. Сграда училище 442.5 кв. м.

С Решение № 586/25.05.2005 г. и Договор от 22.06.2005 г. имота е предоставен за безвъзмездно управление на Помощно училище "Св.Архангел Михаил",БУЛСТАТ 000454832,със седалище и адрес на управление-гр.Асеновград, ул."Крепостна стена" №20.6

49

13.06.1997 г.

Нареченски бани

VI- детски дом Застроен парцел, целия от 972 кв. м. Целия имот е общинска собственост и построена сграда: Детска градина


7

50

13.06.1997 г.

Бачково

I- Паркинг Парцел с площ 4360 кв.м., целия общинска собственост ведно с построения в него масивен павилион с размери 11.30/6.05 м.


8

76

19.08.1997 г.

Асеновград Цар Иван Асен II

I - Библиотека Застроен парцел, целият от 2 020 кв.м. Целият имот е общинска собственост и построена сграда на Библиотека. 1 168 кв.м. ППП 3 ет. 1981 г.

Договор от 23.09.1999г. за предоставяне на концесия за извършване на търговска дейност на партерен етаж (бивше книгохранилище) за срок от 15г. на "БРАМС" - ЕООД9

77

19.08.1997 г.

Асеновград,ул." Княгиня Евдокия" № 39

II - Детска градина, им. 238 Пар. II - дет. ясли, им. 238, кв. 11, състоящ се от 7 304 кв.м. Целият пар. е общинска собственост. Построена сграда на Дет. ясла - 761 кв.м. на 2 ет. Кухненски блок - 330 кв.м. - 1 ет.


10

92

10.03.1998 г.

Асеновград

II-читалище, имот 3002 Целият парцел I - Читалище със застр. и незастр. място 2 892 кв.м. Целият имот е общинска собственост и построена сграда със средства на самооблагането със застр. площ 1 657 кв.м. 3 ет., МС, 1960 г.


11

94

13.02.1998 г.

Асеновград Тракия 1

II - Музей, им. 2169 Застроен парцел, целият от 599 кв.м. и построена едноетажна масивна сграда, служеща за МУЗЕЙ на 1 ет. със застроена площ 362 кв.м.


12

101

18.02.1998 г.

Асеновград - извън регулация, м. Кору дере

Незастроен парцел извън строителните граници на Асеновград с обща незастроена площ 2 034 кв.м., кадастр. N 601, служещ за паркинг.нов АЧОС № 1531/09.10.2006 г.

13

106

10.03.1998 г.

Асеновград, парк "Баделема"

им.3097 Двуетажна сграда, състоящата се от изба, салон и канцеларии с квадратура на етаж от 397 кв. м.


14

108

10.03.1998 г.

гр.Асеновград,кв.124,пар.V-1494, ул."Станимъка"

V-1494 Пар.V-1494, кв.124 по плана на Асеновград, се състои от 349кв.м. застроено и незастроено място и построена сграда на 2ет., "Етнографска къща" 142кв.м.


15

110

10.03.1998 г.

Асеновград Ген. Дандевил

Целия пар.IV-спортен комплекс, кв.36, състоящ се 61 883кв.м. застр. и незастр. площ и изграден градски стадион - футболно игрище, съблекални, неподвижни пейки, волейболно и баскетболно игрище, тенис кортОтписана част от парцела в размер на 0.290 дка, със зап. № А-1046/23.12.1998г. на Кмета на Община Асеновград, на основание възтановена земя по реда на ЗСПЗЗ -Решение на поземлена комисия № 1490/21.12.1998г. Площта на пар. ІV-спортен комплекс, кв.36 след възтановяване е в размер на 38500 кв.м.

16

148

28.05.1998 г.

Асеновград Васил Левски

I- Център за търг. и услуги им.134 Кооп пазар и паркинг Застроен терен, целия от 14 000кв.м. и построени сгради: канцелария- 72кв. м., МС; ресторант-282кв.м.,МС; склад-70кв.м., МС; тоалетна- 26кв.м., МС; магазини-8бр.-200кв.м., ПС.Виж АОС №633 Имот пл.№515 с площ от 1760кв.м. отписан със Заповед №А-787/23.06.2000г. на Кмета на Общината на основание Решение на АРС от 16.07.1999г.

17

150

04.06.1998 г.

Асеновград пл.Цар Калоян

I- учлище, им. 1101 ОУ " Ангел Кънчев" гр. Асеновград. Целия парцел се състои от 6018 кв.м. и построени сгради: учебна сграда 777 кв.м., МС, 3ет.; учебна сграда 469 кв.м., МС, 2ет.


18

151

04.06.1998 г.

Асеновград Княгина Евдокия №41

I- училище, им. 237 СОУ " Св. Св. Кирил и Методий" -гр. Асеновград. Целия имот се състои от 19 228кв.м. и построени сгради: учебна сграда 1345кв.м. МС - 4ет.; физкултурен салон 231кв.м. МС -2ет.; ученически стол 587кв.м. МС -2ет.; павилион 27кв.м.; сграда 912кв.м. МС


19

152

04.06.1998 г.

Асеновград,ул." Ал. Стамболийски"

I- училище ОУ " Петко Каравелов" - гр. Асеновград. Целия имот се състои от 9 414кв.м. и построени сгради: учебна сграда 791кв.м. МЖ - 2ет.; учебна сграда 509кв.м. МсбЖ .- 2ет.; учебна сграда 454 кв.м. МсбЖ -3ет.; плувен басеин 139 кв.м. МС; тоалетна 46 кв.м. МС

С Решение №223/18.06.2008 г. на ОбС-Асеновград и Заповед №А-1450/31.07.2008 г. на Кмета на Общината е предоставено безвазмездно управление на имота на ОУ "Петко Каравелов", БУЛСТАТ 00045284920

153

04.06.1998 г.

Асеновград ,ул."Оборище"

I- училище ОУ "Никола Вапцаров" гр.Асеновград. Целия имот се състои от 13 644кв.м. и построени сгради: учебна сграда 687кв.м. МсбЖ - 3ет.; учебна сграда 619кв.м. МсбЖ .- 4ет.; сграда 544кв.м. МС -1ет.; сграда -237кв.м. МС - 1ет.

С Решение № 223/18.06.2008 г. на ОбС-Асеновград и Заповед №А-1447/31.07.2008 г. на Кмета на Общината е предоставено безвъзмездно управление на ОУ"Никола Вапцаров",БУЛСТАТ 000452831.21

154

04.06.1998 г.

Асеновград Захари Стоянов

I- училище, им. 2097 СОУ "Св Княз Борис" А-д. Цел. им. се състои от 15818кв.м и постр. сгради: уч. сгр. 1104кв.м. МсбЖ - 4ет.; сгр 90кв.м МС; сгр. 169кв.м МС ; сгр.(бивш ТНТМ) 162кв.м ПМС; сгр. 90кв.м ПМС; сгр. 33кв.м МС; сгр. 96кв.м МС; работилница 187кв.м МС; клозет 103кв.м


22

155

04.06.1998 г.

Асеновград,ул." Христо Ботев"

II- училище ОУ" Отец Паисий", гр. Асеновград. Целия имот се състои от 6592 кв.м.; учебна сграда 1 215 кв.м. МЖ- 2ет.

С Решение № 223/18.06.2008 г. на ОбС-Асеновград и Заповед №А-1387/22.07.2008 г. на Кмета на Общината е предоставено безвъзмездно ползване на ОУ "Отец Паисий", БУЛСТАТ 00045285623

156

04.06.1998 г.

Асеновград Цар Иван Асен II №2А

I- училище ОУ" Христо Ботев", гр. Асеновград. Целия имот се състои от 8 266кв.м. : учебна сграда 746кв.м. МЖ- 3ет.; учебна сграда 331кв.м. МЖ- 3ет.; тоалетни


24

189

09.07.1998 г.

Асеновград

I-спорт, им.101 Имот пл. 101(стадион), състоящ се от 42 345кв.м., пар.I-спорт, кв.2, по плана на ПЗ "Изток"


25

192

15.07.1998 г.

П. Евтимово

97 Язовир N 1, с обща площ 139.42 дка


26

193

15.07.1998 г.

П. Евтимово

65 Язовир N 3, с обща площ 57.22 дка


27

194

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Оборище" ,кв.311,парц.ІІІ-детска градина

III - детска градина Детска градина "Н. Вапцаров". Целият парцел има площ 3 195 кв.м.Сграда на 2 ет. - 416 кв.м. Сграда на 1 ет. - 135 кв.м.


28

195

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Захари Стоянов" №9

кв.285, парц.ІVЦелодневна детска градина "Пролет". Целият парцел се състои от 4 102 кв.м.Двуетажна сграда - 487 кв.м.


29

196

21.08.1998 г.

Асеновград Кирил и Методий №9

Клон на ЦДГ "Пролет". Представлява двуетажна сграда в кв. 126, пар. I - детска градина. Целият парцел има площ 580 кв.м.

Сграда на два етажа със застроена площ от 166кв.м и друга сграда от 52 кв.м на "Св.Преподобний Паисий Хилендарски" за срок от 3 години - Договор от 23.07.2001г.30

197

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Бойка Войвода"

I - детска градина ЦДГ - "Надежда". Целият парцел се състои от 3 223 кв.м. Двуетажна сграда - 523 кв.м. Сграда на 1ет. -319 кв.м.


31

198

21.08.1998 г.

Асеновград,ул."Съединение" №12

кв.98,парц.ІІ-детска градинаII - детска градина Детска градина "Дружба". Представлява двуетажна масивна постройка. Цел. парцел има площ 2 597 кв. м.Сграда на 2 ет.-535 кв.м. Сграда на1 ет.-178 кв.м.


32

199

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Атанас Свещаров"

кв.47,парц.ІІ-детска градинаII - детска градина ЦДГ "Асенова крепост". Целият парцел се състои от 3 696 кв.м. Двуетажна сграда - 660 кв.м. Едноетажна сграда - 327 кв.м.


33

200

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Хан Аспарух" №32; кв.314, пар.VІ

ЦДГ"Слънце". Целият парцел се състои от 4 304кв.м. Двуетажна сграда - 613 кв.м. Едноетажна сграда - 186 кв.м.


34

201

21.08.1998 г.

Асеновград ,ул."Гонда вода", кв.232,парц.І-детска градина

I - детска градина ЦДГ "Мир". Целият парцел има площ 5 129 кв.м. Сграда на 2 ет. - 686 кв.м. Сграда на 1 ет. - 477 кв.м.


35

202

21.08.1998 г.

Асеновград,ул." Асенова крепост"

I - детска градина ЦДГ "Бако Динчо". Целият парц. се състои от 2 662 кв.м. Двуетажна сграда - 344 кв.м. Едноетажна сграда - 148 кв.м.


36

205

14.09.1998 г.

Козаново

III - Детски дом Седмична детска градина в с. Козаново. Целият парцел има площ 4 220 кв.м. Масивна сграда на един етаж с площ 280 кв.м. и масивна сграда на един етаж 172 кв.м.


37

206

14.09.1998 г.

Боянци

I - детска градина ЦДГ "Снежанка". Целият парцел се състои от 2 520 кв.м. Двуетажна масивна сграда - 288 кв.м. Едноетажни постройки - 135 кв.м.


38

208

14.09.1998 г.

Мулдава

V - детско заведение ЦДГ "Здравец". Двуетажна монолитна сграда. Целият пар. се състои от 4180 кв.м.


39

209

14.09.1998 г.

Червен

I - 66 - детска градина ЦДГ "Радост". Целият парцел има площ - 680 кв.м. Едноетажна сграда.


40

210

14.09.1998 г.

Тополово

I - детска градина Обединено детско заведение - "Щастливо детство". Двуетажна сграда - 1 007 кв.м. и физ. салон. Целият имот се състои от 6 620 кв.м.


41

211

15.09.1998 г.

Стоево

II, пл. N 78 Целият пар.II-училище,кв.15, съст.се от 3 326 кв.м. и постр.сгр.-1.ЦДГ "Гергана"-ЗП-484кв.м. 2.Училище -ЗП- 280 кв.м. 3.ПРУ-ЗП-133кв.м.


42

212

15.09.1998 г.

Стоево

VII-кметство и поща, им.75 Им.75, включен в пар.VII-кметство и поща,кв.14, с неуред. регул.отн., съст. се от 1140кв.м. и постр. сграда на кметството -ЗП-92кв.м., на 2ет. и приземие


43

214

15.09.1998 г.

Конуш

III - училище ОУ "Христо Смирненски". Двуетажна сграда - 600 кв.м. и дворно място Цел. имот се състои от 9 245 кв.м.


44

215

15.09.1998 г.

Червен

I - училище ОУ "П. К. Яворов". Двуетажна сграда - 695 кв.м., едноетажна сграда ( бивш пансион) и дворно място Цел. имот се състои от 8875кв.м.


45

216

15.09.1998 г.

Златовръх

I- училище ОУ"Климент Охридски". Едноетажна сграда и дворно място . Целият имот се състои от 6 142 кв.м.


46

217

15.09.1998 г.

Стоево

Х-паметник и озеленяване им.49 Целия им.49, включен пар.Х-паметник и озеленяване, кв.7 по плана на с.Стоево, състоящ се от 1660кв.м.


47

218

15.09.1998 г.

Боянци

II- училище ОУ "Проф. д-р Асен Златаров". Двуетажна сграда със ЗП 285 кв.м. и незастроена площ 7 890 кв.м.


48

219

15.09.1998 г.

Нови Извор

I- училище Училище . Едноетажна масивна сграда и дворно място. Целия имот се състои от 5 837 кв.м.


49

221

15.09.1998 г.

Тополово

III- училище СОУ "Отец Паисий". Двуетажна сграда с площ 216 кв.м. и дворно място. Целия имот се състои от 10270 кв.м.


50

222

17.09.1998 г.

кв. Горни Воден , кв.21,парц.І-училище

I- училище ОУ "Райна Княгина". Едноетажна и двуетажна сграда и дворно място. Целия имот се състои от 2 975 кв.м.

С Решение № 223/18.06.2008 г. на ОбС-Асеновград и заповед № А-1510/13.08.2008г. на Кмета на Общината е предоставено безвъзмездно управление на ОУ "Райна Княгиня", БУЛСТАТ 00045341751

225

17.09.1998 г.

Избегли

Училище и детска градина, представляващи едноетажна сграда и дворно място. Целия имот се състои от 3 557 кв.м.


52

249

13.10.1998 г.

Асеновград,ул." Оборище"

IV- детски ясли Сграда - седмична детска ясла, на два етажа, застроена площ 346кв.м. Целият парцел се състои от 2 642 кв.м.

Общ. Бр. 52Справката е изготвена на :28.05.2009 11:52:02
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница