Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250страница1/5
Дата02.02.2018
Размер0.69 Mb.
  1   2   3   4   5
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ -АСЕНОВГРАД

АКТОВЕ ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТФилтър: Актове , от акт N:2001 до акт N:2250

Към дата 28.05.2009 14:51:42


Приложение N:4

Към Чл.2, т.4 и Чл.23
N: по ред

Номер на акта

Дата на съставяне

Местонахождение


Вид и описание на имота

Предоставени права за управление

Разпоредителни действия с имота

Заповеди за отписване на акта за общинска собственост

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2001


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Ливадите", поземлен имот

№ 44834.21.66 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.21.66 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 3.768 дка. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


2

2002


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.24.29 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.24.29 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 2.292 дка. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


3

2003


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.24.39 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.24.39 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 1000 кв.м. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


4

2004


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.24.43 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.24.43 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 1.001дка с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


5

2005


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.24.49 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.24.49 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 850 кв.м. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


6

2006


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.24.50 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.24.50 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 2.642дка с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


7

2007


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.25.36 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.25.36 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 2.303дка с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


8

2008


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Дърманица", поземлен имот

№ 44834.25.49 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.25.49 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 1000кв.м. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


9

2009


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.25.37 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.25.37 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 4 661кв.м. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


10

2010


05.03.2007 г.

С.Лясково, Община Асеновград, Област Пловдив, м. "Планината", поземлен имот

№ 44834.25.92 по кадастралната картаПоземлен имот №44834.25.92 по кадастралната карта на с.Лясково, целият имот с площ от 5.990дка. с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползванеза: друг вид недървопроизв. горска площ , Х категория


11

2011


08.02.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив, ул."А.Кънчев"

поз.им.№99088.503.391 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.391по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 452кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота отреден УПИ ХХVIII-СНС, кв.45 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


С решение №71/12.12.19784г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден е отстъпено право на строеж на Стефан ПеевДелиев за построяване на жил. сграда.
12

2012


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Хр Анастасов"

поз.им.№99088.503.393 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.393 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 387 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ III-СНС, кв.45 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


С решение №42/20.08.1974г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 05.09.1975г. е отстъпено право на строеж на Юри Мартинов Огнянов за построяване на жил. сграда.
13

2013


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."А.Кънчев"

поз.им.№99088.503.394 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.394 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 499 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ ХХIХ-СНС, кв.45 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със заповед №8/04.05.1975г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 26.05.1975г. е отстъпено право на строеж от Юля Ясенова Чакърова за построяване на жилищна сграда.
14

2014


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."А.Кънчев"

поз.им.№99088.503.404 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.404 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 388 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота отреден УПИ III-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със заповед №8/04.05.1975г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 22.05.1975г. е отстъпено право на строеж Юри Йосифов Хаджиев за построяване на жилищна сграда.
15

2015


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."А.Кънчев"

поз.им.№99088.503.407 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.407 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 423 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота отреден УПИ IV-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със заповед №8/04.05.1975г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден е отстъпено право на строеж на Димитър Карамфилов Карагаренов за построяване на жилищна сграда.
16

2016


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., жк "Изток", ул."Гонда вода"

поз.им.№00702.520.10 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.520.10 по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, с площ от 20.597 дка с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:комплексно застрояване

Имота попада в УПИ II-жилищен комплекс, кв.246 по ПУП на гр.Асеновград, жк "Изток", одобрен със Зап.№А-698/1993г. на Кмета на Общината
17

2017


07.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., жк "Изток", ул."Гонда вода"

поз.им.№00702.520.3 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.520.3 по кадастралната карта на гр.Асеновград, застроен, с площ от 18.446 дка с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:комплексно застрояване

Имота попада в УПИ II-жилищен комплекс с магазини и гаражи, кв.232 по ПУП на гр.Асеновград, жк "Изток", одобрен със Зап.№А-698/1993г. на Кмета на Общината
18

2018


12.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., , ул."Речна"

поз.им.№00702.518.172 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.518.172 по кадастралната карта на гр. Асеновград, застроен, с площ от 914кв.м. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:За друг обществен обект, комплекс, ведно с построената в имота сграда:01-1МС-672кв.м.

Имота попада в УПИ III-518.172, обществени дейности, кв.206 по ПУП на гр.Асеновград, , одобрен със Зап.№А-200/16.02.2007г. на Кмета на Общината
19

2019


12.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., ул."Св. Димитър"

поз.им.№00702.519.527 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.519.527 по кадастралната карта на гр. Асеновград,незастроен, с площ от 252кв.м. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване/до 10м./

Имота попада в УПИ ХII-519.527, кв.191 по ПУП на гр.Асеновград, , одобрен със Зап.№А-30/09.01.2007г. на Кмета на Общината
20

2020


12.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., ул."Цар Иван Асен II"

поз.им.№00702.519.528 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.519.528 по кадастралната карта на гр. Асеновград,незастроен, с площ от 900кв.м. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:за друг обществен обект, комплекс.

Имота попада в УПИ I-519.528, кв.191 по ПУП на гр.Асеновград, , одобрен със Зап.№А-30/09.01.2007г. на Кмета на Общината
21

2021


12.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., ул."Стръмна"

поз.им.№00702.519.526 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.519.526 по кадастралната карта на гр. Асеновград,незастроен, с площ от 250кв.м. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

Имота попада в УПИ ХI -519.526, кв.191 по ПУП на гр.Асеновград, , одобрен със Зап.№А-30/09.01.2007г. на Кмета на Общината
22

2022


12.03.2007 г.

гр.Асеновград, Област Пловдив,ул., , ул."СтръмнаI"

поз.им.№00702.519.525 по кадастралната картаПоземлен имот №00702.519.525 по кадастралната карта на гр. Асеновград, незастроен, с площ от 302кв.м. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м./

Имота попада в УПИ Х-519.526, кв.191 по ПУП на гр.Асеновград, одобрен със Зап.№А-30/09.01.2007г. на Кмета на Общината
23

2023


14.03.2007 г.

С. Три могили, Община Асеновград, Оласт Пловдив,

м."Ялчъкая" поз.имот № 73147.11.4 по кадастралната картаПоземлен имот №73147.11.4 по кадастралната карта на с. Три могили, целият с площ от 13.135 дка с трайно предназначение; земеделска територия, начин на трайно ползване: нива IХ категория


24

2024


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Хр.Анастасов"

поз.им.№99088.503.374 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.374по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 428 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ ХII-СНС, кв.45 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


С Решение №42/20.08.1974г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 07.09.1974г. е отстъпено право на строеж на Асен Асенов Хаджиев за построяване на жил. сграда.
25

2025


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."А. Кънчев"

поз.им.№99088.503.375 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.375 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 398 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота отреден УПИ ХХ-СНС, кв.45 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


С Решение №8/04.05.1975г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 26.05.1975г. е отстъпено право на строеж на Минчо Савов Янев за построяване на жил. сграда.
26

2026


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Вельо войвода"

поз.им.№99088.503.402 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.402 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 507 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота отреден УПИ ХХV-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със Заповед №607/24.09.1979г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 23.10.1979г. е отстъпено право на строеж на Иван Ников Ников За построяване на жил. сграда.
27

2027


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Ангел Кънчев"

поз.им.№99088.503.412 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.412 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 449 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ VII-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със Заповед №6/10.02.1977г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 29.04.1977г. е отстъпено право на строеж на Анани Наумов Чаушеа за построяване на жил. сграда.
28

2028


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Вельо войвода"

поз.им.№99088.503.410 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.410 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 499 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ ХХI-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със Заповед №71/12.07.1978г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 07.02.1979г. е отстъпено право на строеж на Илия Асенов Моллов За построяване на жил. сграда.
29

2029


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Ангел Кънчев"

поз.им.№99088.503.408 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.408 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 383кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ V-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със Заповед №8/04.05.1975г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 26.05.1975г. е отстъпено право на строеж на Минчо Крумов Тосков за построяване на жил. сграда.
30

2030


14.03.2007 г.

гр.Асеновград, кв. Д.Воден,Област Пловдив,ул."Вельо войвода"

поз.им.№99088.503.406 по кадастралната картаПоземлен имот №99088.503.406 по кадастралната карта на кв.Д.Воден, застроен, целият с площ от 446 кв.м.. с трайно предназначение;урбанизирана територия, начин на трайно ползване:ниско застрояване /до 10м/.

За имота е отреден УПИ ХХIII-СНС, кв.46 по ПУП на кв. Д.Воден, одобрен със Зап.№433/21.06.1974г.


Със Заповед №335/08.06.1981г. на ИК на СНС-кв. Д.Воден и Договор от 29.06.1981г. е отстъпено право на строеж на Милен Фиданов Чавдаров за построяване на жил. сграда.
Каталог: userfiles -> file -> Publ Reg
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 251 до акт N: 500
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1 до акт N: 250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 3001 до акт N: 3250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 501 до акт N: 750
Publ Reg -> Общинска администрация -асеновград
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2501 до акт N: 2750
Publ Reg -> Актове за публична общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 2001 до акт N: 2250
Publ Reg -> Актове за частна общинска собственост филтър: Актове, от акт N: 1751 до акт N: 2000


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница