Част първа Резюместраница6/9
Дата04.01.2018
Размер1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Раздел шестнадесети

Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Сандански)

Местната коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Сандански) е образувана от две политически партии – политическа партия „Съюз на демократичните сили” и политическа партия „Демократи за силна България”. Коалицията се представлява от Антон Бориславов Цанев.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Сандански за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Сандански и кметове на кметства: Дамяница, Плоски, Поленица, Склаве и Струма.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, е избран един общински съветник.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.90

Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК. Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на коалицията, представен в Сметната палата, са отразени разходи за гориво в размер на 588 лв. Не са представени данни за безвъзмездно предоставяне на превозни средства на МК, за които е използвано горивото.91Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 2 010 лв. Средствата са предоставени от ПП „ДСБ“, участник в коалицията.

Средствата са постъпили по банков път.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, са установени непарични средства на стойност 2 000 лв., предоставени от ПП „СДС“, които не са отчетени от МК.

Общата стойност на установените приходи е 4 010 лв.92

Отчетените приходи не съответстват на установените при одита.

Отчетените от МК данни относно предоставени средства от спечелилия изборите кандидат, съответстват на декларираните от кандидата данни пред общинския съвет (в декларацията му по чл. 160, ал. 1 от ИК).93Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Сандански).

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 1909 лв., от които: разходи за плакати и флаери – 1 111 лв. (58 на сто от общите разходи), реклама в печатна медиа – 200 лв. (10 на сто), разходи за гориво – 588 лв. (31 на сто), банкови такси – 10 лв.

При изпълнението на одита са проверени всички отчетени разходи от МК.

Отчетените разходи са документално обосновани.

Разходът за плакати и флаери в размер на 1 111 лв. е изплатен в брой.

Нарушено е изискването на чл. 154, ал. 4 от ИК разходи в размер над 1 000 лв. да се извършват по банков път.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

Не са отчетени от МК и не са установени при одита поети задължения за получени стоки и/или услуги за предизборната кампания.

Отчетените от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Сандански) разходи съответстват на установените от извършените проверки.

В разходната част на отчета не е отчетена стойността (2 000 лв.) на непаричните средства, предоставени от ПП „СДС“ на МК.

Установената обща стойност на разходите за предизборната кампания на МК е 3 909 лв. 94,95

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига двадесет и четири кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община, три кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и два кандидата за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 202 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 3 909 лв.96Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК – предоставени непарични средства от партия, участник в МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи.

Отчетената общата стойност на разходите за предизборната кампания не включва непаричните средства, предоставени от партия, участник в МК.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Раздел седемнадесети

Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА”

Местната коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА” е образувана от две политически партии – политическа партия „Съюз на демократичните сили” и политическа партия „Национално движение за стабилност и възход”. Коалицията се представлява от Ивайло Асенов Моллов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Сатовча за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства Ваклиново и Кочан.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани четирима общински съветници.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата не са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.97Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.98Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на коалицията, представен в Сметната палата, са отразени разходи за гориво в размер на 900 лв. Не са представени данни за безвъзмездно предоставяне на превозни средства на МК, за които е използвано горивото.99Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общият размер на отчетените от МК приходи е 1 200 лв. Средствата са предоставени от двама кандидати на МК. Предоставените от отделните кандидати средства са под 1 000 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.100

Общинският съвет Сатовча не е изпратил в Сметната палата декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК на избраните кандидати.Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 1 200 лв., от които: разходи за гориво – 900 лв. и 300 лв. за канцеларски материали.

От извършената проверка на първичните документи, обосноваващи разходите, се установи, че отчетените разходи не са изплатени и следва да бъдат отчетени като поети задължения за получени стоки.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.101Поетите задължения от МК неправилно са отчетени като изплатени разходи. Отчетените от МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ОБЩИНА САТОВЧА” стойности на получени стоки за предизборната кампания съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига десет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на кметство с население до 3 000 жители и един кандидат за кмет на кметство с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 58 000 лв. Установените при одита поети задължения на МК са в общ размер на 1 200 лв.102Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи и/или поети задължения. Допусната е неточност при отчитането на поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания като извършени разходи.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Раздел осемнадесети

Местна коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”

Местната коалиция „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” е образувана от пет политически партии – политическа партия „Българска социалистическа партия”, политическа партия „ВМРО – Българско национално движение”, политическа партия „Български социалдемократи”, политическа партия „Партия на зелените” и политическа партия „Партия за хората от народа”. Коалицията се представлява от Апостол Стефанов Апостолов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Симитли за участие в изборите за общински съветници, за кмет на община Симитли и за кметове на кметства: Долно Осеново, Крупник, Полена, Полето, Черниче и Брежани.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати, са избрани девет общински съветници, кмет на община Симитли и кметове на кметства Долно Осеново, Полена, Полето, Черниче и Брежани.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания след законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.103Не са спазени изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата в законово определения срок. Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК.104Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, срока и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

Към отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на коалицията, представен в Сметната палата, е приложена декларация на физическо лице за собственост на предоставени на МК вещи (помещение за офис, телевизор и компютър) за безвъзмездно ползване във връзка с предизборната кампания.105Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 3 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта, размера или стойността на направените дарения, както и декларации от дарителите за произхода на дарените средства.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата не е постъпила от МК информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания са декларирани седем дарения, получени в периода от 14 до 21.10.2011 г.106 Към отчета са приложени декларации от дарителите за произход на средствата.Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 3 и 5 от ИК относно получените дарения от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”, за които в хода на предизборната кампания не са изпратени на Сметната палата имената на дарителите, вида, целта и размера на направените дарения и декларации за произход на дарените средства за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общата стойност на отчетените от МК приходи е 15 830 лв. От тях средства в размер на 2 400 лв. са предоставени от ПП „БСП“ участник в коалицията107. Отчетени са дарения с обща стойност от 13 430 лв., като от тях непарични – 2 730 лв.

Едно от даренията е над 1 000 лв. и е получено по банков път.

Спазени са изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК за получаване на приходи над 1 000 лв. по банков път.

От извършените проверки се установи, че в отчета на МК неправилно е отчетено непарично дарение от 50 лв. като „дарен наем“ за безвъзмездно предоставено помещение за офис. Установената стойност на непаричните дарения, получени от коалицията е 2 680 лв., общата стойност на даренията – 13 380 лв. и общата стойност на получените от МК приходи – 15 780 лв.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.

Изпратените от Общинския съвет Симитли в Сметната палата декларации по чл. 160, ал. 1 от ИК на избраните кандидати не съответстват на формата на декларация, утвърдена от Централната избирателна комисия. Декларациите не съдържат данни за собствените средства на съответния избран кандидат, предоставени за финансиране на кампанията му, а само за общата стойност на кампанията.108Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 13 036 лв., от тях: разходи за медийни услуги – 7 756 лв.(печатни медии – 960 лв., Българско национално радио – 3 996 лв., частни радиа – 1 000 лв., частни телевизии – 1 000 лв., електронни издания – 800 лв.); разходи за плакати – 5280 лв.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.

Извършеният разход за излъчени предизборни материали от Българското национално радио в размер на 3 996 лв. e изплатен в брой.Нарушени са изискванията на чл. 154, ал. 4 от ИК за извършване на разходи над 1 000 лв. по банков път.

Общата стойност на разходите за предизборната кампания на МК е 15 716 лв. (със стойността на установените непарични дарения, получени от коалицията - 2 680 лв.).109Отчетените от МК „БЪДЕЩЕ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига седемнадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община, трима кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители и трима кандидати за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 134 000 лв. Установените при одита разходвани средства за предизборната кампания на МК са в общ размер на 15 716 лв.110Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК с изключение на неправилно отчетени като непарично дарение средства за безвъзмездно.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи и/или поети задължения.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Раздел деветнадесети

Местна коалиция „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”, регистрирана от Общинска избирателна комисия Симитли

Местната коалиция „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” е образувана от три политически партии – политическа партия „Българска социалдемократическа партия”, политическа партия „Вяра Морал Родолюбие Отговорност – Национален идеал за единство” и политическа партия „Демократи за силна България”. Коалицията се представлява от Георги Кирилов Узунов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Симитли за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства Полето и Брежани.

След проведените избори няма избрани кандидати, издигнати от коалицията.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за две банкови сметки на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите. Сметките са представени от две от партиите, участващи в МК. Едната сметка е открита на името на ПП „ДСБ“, а другата - на ПП „ВМРО – НИЕ“.111Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК относно представянето пред Сметната палата на данните за банковата сметка на МК.

Пред Сметната палата са представени два отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”. Отчетите са представени след законово определения срок от ПП „ДСБ“ и от ПП „ВМРО – НИЕ“, подписан от представляващия МК.112Не е спазено законовото изискване на чл. 159, ал. 1 относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетите са изготвени по образеца, утвърден от Сметната палата, и са представени на хартиен и електронен носител. Към отчетите са приложени извлечения от банковите сметки, представени от партиите, че ще се ползват по обслужване на предизборната кампания на коалицията. 113Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, и начина на представяне на отчета пред Сметната палата.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата от ПП „ДСБ“, са отчетени разходи за гориво на стойност 294 лв.114Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общата стойност на отчетените от МК приходи е 435 лв. От тях средства в размер на 310 лв. са предоставени от ПП „ДСБ“ и 125 лв. – от ПП „ВМРО – НИЕ“, които са участници в коалицията.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.115

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 434 лв., от тях: разходи за гориво – 294 лв., разходи за банкови такси – 105 лв. и разход за издаване на удостоверение 35 лв.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.116

Отчетените от МК „ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБОР ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига петнадесет кандидати за общински съветници и двама кандидата за кметове на кметства с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 9 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 434 лв.117Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи и/или поети задължения.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Раздел двадесети

Местна коалиция „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”

Местната коалиция „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” е образувана от две политически партии – политическа партия „Обединена социалдемокрация” и политическа партия „Движение за социален хуманизъм”. Коалицията се представлява от Никола Борисов Николов.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Симитли за участие в изборите за общински съветници и кметове на кметства: Долно Осеново и Черниче.

След проведените избори няма избрани кандидати, издигнати от коалицията.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.118Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок. 119, 120Не е спазено изискването на чл. 159, ал. 1 от ИК относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета не е приложено извлечение от банковата сметка на МК. 121Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата, и начина на представяне на отчета пред Сметната палата, с изключение на изискването за прилагане на извлечение от банковата сметка на МК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 400 лв.122Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общата стойност на отчетените от МК приходи е 400 лв., предоставени от ПП „Движение за социален хуманизъм“.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.123

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 400 лв. - разходи за гориво.

Разходите са документално обосновани.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.124Отчетените от МК „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ ЗА ОБЩИНА СИМИТЛИ” разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига девет кандидати за общински съветници и двама кандидати за кметове на кметства с население до 3 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 57 000 лв. Отчетените и установени при одита разходи на МК са в общ размер на 400 лв.125Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи и/или поети задължения.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.


Раздел двадесет и първи

Местна коалиция „НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ”

Местната коалиция „НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ” е образувана от пет политически партии – политическа партия „Зелена партия”, политическа партия „ВМРО – Българско национално движение”, политическа партия „Лидер”, политическа партия „Съюз на демократичните сили” и политическа партия „Партия за хората от народа”. Коалицията се представлява от Емил Димитров Илиев.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Струмяни за участие в изборите за общински съветници, кмет на община Струмяни и кмет на кметство Илинденци.

След проведените избори, от издигнатите от коалицията кандидати са избрани петима общински съветници и кмет на община Струмяни.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.126Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок. 127, 128Не е спазено изискването на чл. 159, ал. 1 от ИК относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета е приложено извлечение от банковата сметка на МК. 129Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата от МК НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ”.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

Съгласно чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т.т. 4 и 5 от ИК в хода на предизборната кампания коалициите от партии следва да изпращат на Сметната палата за публикуване в ЕРИК имената на физическите лица, предоставили на МК вещи за безвъзмездно ползване за предизборната кампания, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените вещи, както и декларации на физическите лица за собственост на вещите, предоставени от тях за безвъзмездно ползване.

В хода на предизборната кампания в Сметната палата от МК не е постъпила информация за публикуване в ЕРИК.

В отчета на коалицията за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания, представен в Сметната палата, са отчетени разходи за гориво на стойност 150 лв.130 При одита е представена декларация за безвъзмездно предоставен лек автомобил на МК за предизборната кампания.Нарушени са изискванията на чл.158, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 4 и 5 от ИК за изпращане на Сметната палата в хода на предизборната кампания имената на физическите лица, предоставили вещи за безвъзмездно ползване, срокът на ползването, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, както и декларациите на физическите лица за собственост на предоставените вещи за публикуването им в ЕРИК.

3. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общата стойност на отчетените от МК приходи е 500 лв., предоставени от кандидат на коалицията.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.

Не са отчетени несъществени по размер средства – 29 лв., използвани за банкови такси.

В резултат на проверката на декларациите по чл. 160, ал. 1 от ИК на избраните общински съветници и кмет, издигнати от МК, (декларациите са представени в Сметната палата от Общински съвет Струмяни) се установи несъответствие между отчетените от МК данни и декларираните от петимата избрани кандидати за общински съветници пред общинския съвет. Кандидатите декларират, че са предоставили на МК средства в общ размер на 1050 лв., които не са отчетени от МК.131

Несъответствията между отчетените от МК приходи и декларираните средства от петима от избраните й кандидати крие риск от неточно представяне на размера и източниците на приходите в отчета на МК.

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ”.

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 500 лв., от тях: разходи за гориво – 150 лв.; разходи за канцеларски материали – 100 лв. и разходи за плакати – 250 лв.

Не са отчетени несъществени по стойност разходи за банкови такси - 29 лв.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.132Отчетените от МК „НОВ ПЪТ ЗА ОБЩИНА СТРУМЯНИ” разходи съответстват на установените от извършените проверки, с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига тринадесет кандидати за общински съветници, един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители и един кандидат за кмет на кметство с население до 1 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2, 3 и 4 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 92 000 лв. Установените при одита разходи на МК са в общ размер на 529 лв.133Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на община и на кметство.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки са установени несъответствия между отчетените от МК приходи и декларираните средства от избраните й кандидати.От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи с изключение на несъществени по стойност разходи за банкови такси.

При проверките не са установени поети задължения за плащане във връзка с предизборната кампания.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.

Раздел двадесет и втори

Местна коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (ОИК Якоруда)

Местната коалиция „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” (Якоруда) е образувана от две политически партии – политическа партия „Съюз на демократичните сили” и политическа партия „Демократи за силна България”. Коалицията се представлява от Димитър Крумов Хаджигеоргиев.

Коалицията е регистрирана от Общинска избирателна комисия Якоруда за участие в изборите за общински съветници и кмет на община Якоруда.

След проведените избори няма избрани кандидати, издигнати от коалицията.1. Спазване на нормативните изисквания за изготвянето и представянето пред Сметната палата на отчета на местната коалиция и данните за банковата сметка по обслужване на предизборната кампания на местната коалиция

В Сметната палата са представени данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания в законоустановения срок – пет дни от регистрацията на МК за участие в изборите.134Спазени са изискванията на чл. 157 във връзка с чл. 95, ал. 5, т. 6 от ИК за представяне пред Сметната палата на данни за банковата сметка на МК по обслужване на предизборната й кампания.

Отчетът на МК за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната й кампания е представен пред Сметната палата след законово определения срок. 135, 136Не е спазено изискването на чл. 159, ал. 1 от ИК относно срока за представяне пред Сметната палата на отчета за приходите, разходите и поетите задължения за плащане във връзка с предизборната кампания на МК.

Отчетът е изготвен по образеца, утвърден от Сметната палата, и е представен на хартиен и електронен носител. Към отчета не е приложено извлечение от банковата сметка на МК. 137Спазени са изискванията на чл. 159, ал.ал. 1 и 3 от ИК относно формата и начина на представяне на отчета пред Сметната палата, с изключение на изискването за прилагане на извлечение от банковата сметка на МК.

2. Съответствие на информацията, предоставена от местната коалиция в хода на предизборната кампания за публикуване в Единния регистър по Изборния кодекс, с изискуемата се информация по чл. 158, ал. 2 от ИК за включване в регистъра

При извършената проверка не са установени факти и обстоятелства, за които МК, в хода на предизборната кампания, следва да изпрати информация на Сметната палата за публикуване в ЕРИК.1383. Спазване на законовите изисквания за набиране на приходи за предизборната кампания

Общата стойност на отчетените от МК приходи е 300 лв., предоставени от ПП „ДСБ“, участник в коалицията.

При извършените насрещни проверки по информация, предоставена от партиите, образуващи коалицията, не са установени средства, които не са отчетени от МК.139

Спазени са законовите изисквания за набиране на приходи за финансиране на предизборната кампания от МК „Синята коалиция”(ОИК Якоруда).

4. Установяване на реално извършените разходи и оценка на съответствието на отчетените разходи с установените от извършените проверки

Общият размер на отчетените разходи на МК е 300 лв. От тях за наем на зала – 100 лв. и за канцеларски материали и други разходи – 200 лв.

От извършените насрещни проверки на доставчици на стоки и услуги не са установени разходи, които не са отчетени от МК.140

Отчетените от МК „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ”(ОИК Якоруда) разходи съответстват на установените от извършените проверки.

5. Спазване на определените с чл. 155 от ИК ограничения на размерите за финансиране на предизборната кампания на кандидатите на местната коалиция за кметове на общини, общински съветници и кметове на кметства

Коалицията издига трима кандидати за общински съветници и един кандидат за кмет на община с население до 30 000 жители. Съгласно изискванията на чл. 155, ал.ал. 2 и 3 от ИК общият размер за финансиране на предизборната кампания на издигнатите от МК кандидати не може да надхвърля 40 000 лв. Отчетените и установените при одита разходи на МК са в общ размер на 300 лв.141Средствата за финансиране на предизборната кампания на МК, отчетени и установени при одита, не надхвърлят регламентирания с ИК общ размер на финансиране.

Спазени са законовите ограничения за финансиране на предизборната кампания на МК за изборите за общински съветници и за кметове на кметства.

6. Оценка на съответствието на декларираните приходи и реално извършените разходи от местната коалиция

От извършените проверки не са установени приходи, различни от декларираните в отчета на МК.

От извършените проверки не са установени извършени и неотчетени от МК разходи и/или поети задължения.

Установените реално извършени разходи не надвишават регламентирания с ИК общ праг на финансиране на предизборната кампания на МК.Част Б

Спазване изискванията на Изборния кодекс от инициативните комитети за финансиране на предизборната кампания за общински съветници и кметове

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница