Доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчкатастраница1/5
Дата11.01.2018
Размер0.98 Mb.
  1   2   3   4   5


Приложение № 1

Утвърдил: ___________________

доц. Хр.Грива

/директор на НЦОЗА/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА

I. Възложител: Национален център по обществено здраве и анализи, гр. София,
бул. „Акад. Иван Гешов’ No 15

II. Предмет на поръчката: „Актуализация и допълване функциите на модули от “Специализиран софтуер за болници” и доставка на лицензирана система за управление на база данни /СУБД/”.

III. Техническа спецификация на поръчката:

1. Обща информация:

С договор No ЗУП 24.Д-01-97/30/06/2005г. и анекс от 06/08/2007г. Министерство на здравеопазването възлага разработката и доставката на Специализиран софтуер за болници (ССБ).

Съгласно договора и анекса, системата е предоставена за ползване на 246 лечебни заведения за болнична помощ, а в последствие на над 60 частни лечебни заведения, договорни партньори на НЗОК за болнична помощ.

В периода 2006 до 2012 г. с помощта на системата е създадена база данни с медико-статистическа информация и информация за извършени разходи за лечение на ниво случай за над 8 милиона стационарни случая.

Специализираният софтуер за болници (ССБ), който е собственост на МЗ и е предоставен за безвъзмездно ползване на НЦОЗА поддържа отчетността, изисквана както от МЗ, така и от НЗОК. С настъпилите изменения в НРД от 2009 до 2012 се поражда необходимост от преработване и актуализация на ССБ, с които да се отчетат настъпилите промени. Със заповед РД 28-327/16.12.2011 г. Министерството на здравеопазването предостави ССБ на НЦОЗА, като в т. V. е упоменато следното: "НЦОЗА да осигури следгаранционна поддръжка на ИС "Специализиран Софтуер за Болници".

Към момента на обявяване на поръчката, системата е предоставена за ползване на 363 лечебни заведения, договорни партньори за болнична помощ на НЗОК и са предоставени регистрационни ключове за ползване на модул СС „Кодиране и отчет” на 1786 работни места и на СС „Калкулация” на 492 работни места. Поименен списък на лечебните заведения на които е предоставен софтуера е даден в Списък № 1.

Системата е разработена със средство за програмиране Borland/Embarcadero Delphi 7 и използва система за управление на базата данни (СУБД) MS SQL 2005. Болничната подсистемата е реализирана като клиент сървър приложение, което ежемесечно обменя данни с централната подсистема.

Съгласно договор No ЗУП 24Д-01-97/30/06/2005г. и анекс от 06/08/2007 г., МЗ като възложител притежава пълни права върху разработената система и изходния код на системата във версията му към момента на изтичане на гаранционния срок по договора и анекса му - 16.03.2009 г.2. Обхват на услугата:

Обхвата на услугата включва следните компоненти:

(1) Осъвременяване (актуализиране) и допълване функциите на системата, описани в подробната техническа спецификация по–долу (описание на дейностите), които да позволят ефективното използване на системата от ЛЗ, МЗ и НЦОЗА;

(2) Изготвяне на документация за експлоатация на системата – ръководства, инструкции, техническа документация.

(3) Доставка и инсталация на осъвременена (актуализирана) версия на системата – доставка и инсталация в НЦОЗА и предоставяне на осъвременената (актуализирана версия) на лечебните заведения;

(4) Актуализиране на бази от данни - трансформиране и актуализиране на всички бази от данни с медицинска и финансова информация така, че данните обработени и съхранени в системата в периода от 2006 г. до момента да могат да бъдат използвани от лечебните заведения и НЦОЗА;

(5) Лицензиране на СУБД - лицензиране на MS SQL Server 2012 Standard за нуждите на централната подсистема, функционираща в НЦОЗА;3. Описание на дейностите:

3.1. Осъвременяване (актуализация) и допълване функциите на модули от „Специализиран софтуер за болници”:

3.1.1 Предмет на осъвременяване (актуализация) и допълване функциите са модулите на „Специализиран софтуер за болници”:

(1) НЦОЗА подсистема, модул - СС “УЕБ интерфейс” /HIF, Subsystem –“ Web and e-mail interfaces”;

(2) НЦОЗА подсистема, модул - СС “Анализ” /HIF, Subsystem –“Analytic software”;

(3) Болнична подсистема, модул - СС “Кодиране и отчет” /HIS Subsystem - “In-patient registration and clinical pathways”;

(4) Болнична подсистема, модул - СС “Калкулация” – HIS Subsystem - “Costing and Financial analyses”.

3.1.2.   Обхвата на осъвременяването (актуализацията) се определя както следва:

Осъвременяването (актуализация) и допълване функциите на софтуера включва изготвяне, тестване, документиране на промените, публикуването на WEB страницата на НЦОЗА на нови (актуализирани) версии на модулите - Болнична подсистема, модул - СС “Кодиране и отчет”, Болнична подсистема, модул - СС “Калкулация”, както и предоставянето и инсталирането на нови версии на модули на НЦОЗА подсистема, модул - СС “УЕБ интерфейс”, модул - СС “Анализ”.

Нови (актуализирани) версии ще бъдат създавани по заявка на възложителя или по инициатива на изпълнителя във връзка със следното:

(1) Констатирани неточности (грешки) в работата на програмите;

(2) Осъвременяване на модулите на системата:

- с промените в НРД (2009 до 2013 включително) в частта му за болнична помощ и изискванията за месечна и годишна здравно-статистическа отчетност на лечебните заведения за болнична помощ, изисквана от Министерство на здравеопазването;

- допълване и актуализиране на функциите за работа с AR DRG 6.0;

- актуализация на формалните контроли за качество и пълнота на обработваната икономическа информация, остойностяването и др.- преглед, актуализация и допълване на справочната информация на системата;

- промени във връзка с интеграцията на централната част на системата с регистри ЕСГРАОН, НАП, лекари и стоматолози, лечебни заведения;

- промени и допълнения на функционалностите по искане на възложителя

- внесени подобрения по инициатива на изпълнителя.3.1.3. Минимален изискван обем на осъвременяването (актуализациите) по подсистеми и модули предмет на договора:

3.1.3.1. НЦОЗА подсистема, модул - СС “Анализ” • Актуализация на съществуващите номенклатури и създаване на нови - клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация и лекарствени продукти от Март 2009г. до въведените с НРД 2013 включително.

 • Допълване на интерфейси за обмен на данни между НЦОЗА и лечебни заведения за болнична помощ с пакети от данни за:

(1) клинични процедури и лекарствени продукти по тях съгласно НРД 2012 и НРД 2013;

(2) данни от хирургичен журнал;

(3) данни от журнал за извършени хемодиализи и др.


 • Допълване структурата на централна база данни и актуализация на процедура за импорт на пакети с данни за:

(1) клинични процедури и лекарствени продукти по тях съгласно НРД 2012 и НРД 2013;

(2) данни от хирургичен журнал;(3) данни от журнал за извършени хемодиализи и др.

 • Актуализация на ГДК и ДСГ в база данни на модула с AR DRG 6.0 класификационна система.

 • Актуализация на таблици за съответствие (мапери) на диагнози и процедури в употреба в страната към версии на кодови системи за диагнози и процедури използвани в AR DRG 6 класификационна система (ICD-10-AM/ACHI 7-th edition) с предоставената от експерти по кодиране в НЦОЗА версия.

 • Актуализация на интерфейс за автоматизирано групиране на данни и автоматизиран импорт на резултати от групиране в база данни с AR DRG 6.0 групер.

 • Допълване функционалностите на продукта с възможности за изчисляване на натовареност, леглодни, преминали болни и набор справочна информация върху тях.

 • Изграждане на интерфейс с регистър ЕСГРАОН за целите на формална проверка за валидност на подаваната информация.

 • Изграждане на интерфейс с регистър на лекари и регистър на стоматолози за целите на формална проверка за валидност на подаваната информация.

 • Изграждане на интерфейс с регистър на лечебни заведения за целите на формална проверка за валидност на подаваната информация.

 • Изграждане на интерфейс с регистър на здравно осигурените лица в НАП за целите на формална проверка за валидност на подаваната информация.

 • Актуализиране и допълване на набор автоматизирани формални контроли (проверки) на отчитаните от лечебните заведения за болнична помощ медицински данни с промените в НРД въведени от НЗОК от Март 2009г. до НРД 2013 включително.

 • Допълване структурата на файл отговор с резултати от проверки за клинични процедури и медикаменти по тях съгласно НРД 2012 и НРД 2013.

 • Допълване функцията на генератор на файлове отговори към лечебни заведения с резултати от проверки за клинични процедури и медикаменти и групиране по ДСГ при тестов и финален отчет.

 • Актуализация с функция за автоматизирано маркиране на пакети от медико-статистически данни като невалидни при формална проверка за съдържание, валидност на електронно подписване, валидност на XML схеми и други.

 • Допълване набор автоматизирани контроли с формални проверки за качество на предоставяната финансова информация и формиране на файл отговор с констатирани проблеми или маркиране на пакета като невалиден (който трябва да се изпрати отново).

 • Актуализация с функция за автоматизирано маркиране на пакети с финансови данни като невалидни при формална проверка за съдържание, валидност на електронно подписване, валидност на XML схеми и други.

 • Допълване функционалностите на модула с възможност за изчисляване на сумата за реимбурсиране за отчетена болнична дейност по ДСГ, базирано на различни модели на заплащане на случаите представляващи изключения, различни базисни стойности (национална, по категории болници, за болница) и възможности за анализ на разликите с текущо реимбурсираните суми.

 • Преглед, проверка работоспособността и подобряване производителността на справочна система и допълването и с:

(1) клинични процедури и медикаменти за тях по НРД 2012 и НРД 2013г.;

(2) болнични ВСМД;

(3) прегледи по спешност;

(4) поставени клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация;

(5) други дейности в приемно-консултативния блок на лечебните заведения;

(6) Справки по ДСГ, съгласно уточнена с възложителя методика на изчисляване, включващо минимум следните:

- справка за негрупирани случаи – общо и по лечебни заведения;

- списък ДСГ, за които липсва представителна извадка от случаи;

- списък ДСГ формиращи основна дейност, като брой случаи и по тежест на случаите – за лечебно заведение, за категория болници и общо;

- разпределение /честота на срещане/ на ДСГ по болници и по категории болници;

- изчисляване кейс-микс индекс на лечебни заведения;

- изчисляване на среден престой, долни и горни гранични точки по ДСГ по уточнена с възложителя формула(и);

- изчисляване на относителни тегла общо и по категории болници, с включване на всички или избрани видове разходи;

- изчисляване на национална базисна стойност и базисни стойности по категории болници и за всяка болница, с включване на всички или избрани видове разходи;

- дейност по ДСГ и сума за реимбусиране на база различни модели на заплащане на случаите представляващи изключения, различни базисни стойности, по периоди, по болници и по категории болници и др.;

- възможност за анализ на разликите в изчислените по т. (9) суми с текущ модел на финансиране;

- възможност за сравнителен анализ на съответствието и разпределението на случаи между клинични пътеки и ДСГ.

(7) други промени, установени в процеса на експлоатация на системата.3.1.3.2. НЦОЗА подсистема, модул - СС “УЕБ интерфейс”

 • Адаптация или разработка на нова версия на УЕБ интерфейс за работа в НЦОЗА, реализиращ минимум следните функционалности за обмен на данни на централната част на система с ЛЗБП:

(1) Идентифициране на потребителите от лечебни заведения с Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП), издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(2) Обмена на данни при качване (upload) на пакети от данни и получаване на файлове отговор да се осъществява по сигурен протокол (HTTPS);

(3) УЕБ страница позволяваща качване (upload) на пакети от данни медико-статистически и финансови като файл. Страницата да извършва проверка на подписа и съдържанието на пакета;

(4) УЕБ страница или услуга позволяваща качване (upload) на пакети с медико-статистическа и икономическа информация директно от интерфейса на болнични модули по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(5) възможност за (upload) на тестови и окончателни пакети от данни, а така също и управление на периоди за приемане на тестови и окончателни пакети от данни;

(6) УЕБ страница (и) за сваляне (download) на файлове отговор след идентифициране на потребителите с УКЕП, потребителско име и парола;

(7) УЕБ страница или услуга позволяваща сваляне (download) на файлове отговор на пакети с медико-статистическа и икономическа информация директно от интерфейса на болнични модули по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(8) да позволява изтриване на пакети маркирани такива с невалидно съдържание от УЕБ страница или от потребителския интерфейс на болничните модули, след идентифициране на потребителя с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(9) актуализиране на възможностите за съобщаване на грешки при формиране, изпращане на пакети от данни и съответната им автоматична проверка от останалите модули на системата.


 • Адаптация или разработка на минимум следните функции за управление на потребители – създаване на потребител, деактивиране на потребител, смяна на парола.

 • Адаптация или разработка на публична УЕБ страница за публикуване на съобщения (форум) за потребителите на специализиран софтуер.

 • Адаптация или разработка страница за публикуване на нови версии на болнични модули, документация описваща промените, описания на интерфейси и други:

(1) Административна част на сайта достъпна след идентификация на потребителя с потребителско име и парола и с възможности за публикуване на нови версии на болнични модули, чрез качване (upload) на файлове отнасящи се до тях;

(2) Публична част на уеб сайт за downlaod на нови версии;

(3) Режим на редакция на новата, при който се извършва качването на файлове за новата версия но те не са достъпни за потребителите до приключване на редакцията;

(4) Възможност за публикуване на версията след като е завършила редакцията и качването на всички необходими за нея файлове;

(5) Възможност за лесно управление на публикуваната версия и бързо връщане към стара версия и връщане на последната публикувана в режим на редакция при констатиран проблем.

3.1.3.3. Болнична подсистема, модул - СС “Кодиране и отчет”


 • Актуализация на съществуващите номенклатури и създаване на нови - клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация и лекарствени продукти от Март 2009г. до въведените с НРД 2013 включително.

 • Допълване и актуализация на функциите на програмния продукт с възможности за въвеждане, контрол, запис, извеждане и отпечатване на медицинска и справочна информация съгласно промени от Март 2009г. до въведените с НРД 2013 включително за:

- клинични процедури (хемодиализи, онкоболни, новородени) - данни съдържащи се Бл. МЗ-НЗОК No. 8 "Медицинско направление за клинична процедура / процедура за интензивно лечение";

- диспансеризация на онкоболни пациенти - данни съдържащи се в Бл. МЗ-НЗОК No. 9 "Лист за диспансерно наблюдение";

- възможност за въвеждане и отпечатване на "Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията" за клинични процедури и клинични пътеки по които документа се съставя и подлежи на отчитане;

- изготвяне на „Спецификация за клинични процедури” по приложение за „Финансови документи за изпълнители на медицинска помощ” на НРД;

- възможност за изготвяне на „Спецификация за приложени лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, извън цената на КП №№251, 252, 254, 298 и клинична процедура № 5” по приложение „Финансови документи за изпълнители на медицинска помощ” на НРД;

- възможност за изготвяне на електронен (excel и/или XML) отчет за клинични пътеки, процедури и медикаменти в изисквания от НЗОК формат;- допълване справочната система на модула с част предоставяща списък с клинични процедури, медикаменти и грешки в данните за кличните процедури с цел предоставяне на възможност за контрол коректността на данните и засичане.

 • Допълване и актуализация на модула с нови и променени първични медицински и финансови документи отнасящи се до клинични пътеки, болнични ВСМД, клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация и лекарствени продукти от Март 2009г. до въведените с НРД 2013.

 • Допълване функциите на програмния продукт с функция за контрол на диспансерните посещения и включените в диспансеризацията дейности по клинична процедура No 6.

 • Актуалкизиране функциите на програмния продукт за въвеждане на данни от хирургичен журнал.

 • Допълване функциите на програмния продукт с възможност за въвеждане на данни от журнал за извършени хемодиализи.

 • Актуализация на ГДК и ДСГ в база данни на модула с AR DRG 6.0 класификационна система.

 • Допълване функциите на модула с интерфейс позволяващ импорт на данни за предоставени от болнична аптека медикаменти по клинични процедури и отразяването им "Отчет за лечение с лекарствени продукти по клинични процедури/процедура за интензивно лечение или по клинични пътеки в областта на онкологията, онкохематологията и неонатологията" съгласно датите на отпускане.

 • Допълване и актуализация на интерфейс за експорт на данни към централна подсистема с пакет от данни отнасящи се до клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация и лекарствени продукти съгкасно промените в НРД от Март 2009г. до въведените с НРД 2013.

 • Допълване и актуализация на интерфейс за импорт на данни в модула от други системи обслужващи работата в лечебното заведение с с пакет от данни отнасящи се до клинични пътеки, клинични процедури, болнични ВСМД, клапи, протези, стентове, кохлеарни имплантанти, постоянни кардиостимулатори, сет за временна кардиостимулация и лекарствени продукти съгласно промените в НРД от Март 2009г. до въведените с НРД 2013.

 • Допълване и актуализация на база данни, визуален интерфейс и процедура за импорт на файлове отговор с пакет данни от централна подсистема съсържащ резултати от автоматизирани формални контроли (проверки) на отчитаните от лечебните заведения медицински данни съгласно промените в НРД от Март 2009г. до въведените с НРД 2013, резултати от групиране по ДСГ при тестов и финален отчет.

 • Допълване функциите на модула с интерфейс за експорт на данни от групиране към други системи.

 • Адаптация за обмен на данни с УЕБ интерфейс в НЦОЗА, обхващаща минимум следните функционалности:

(1) автентикиране на потребители от лечебно заведение с Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП), издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(2) криптиране на пакети от медико-статистически данни с УКЕП издаден на представител на лечебното заведение;

(3) достъп до страница или услуга позволяваща качване (upload) на пакети с медико-статистическа (тестови и окончателни пакети) директно от интерфейса на модула по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП,издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(4) достъп до страница или услуга позволяваща сваляне (download) на файлове отговор на пакети с медико-статистическа информация директно от интерфейса на болнични модули по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(5) да позволява изтриване на пакети маркирани такива с невалидно съдържание от централна система чрез потребителския интерфейс на модула, след идентифициране на потребителя с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола.


 • Преглед, проверка работоспособността и подобряване производителността на справочна система и допълването и с:

(1) набор справки по ДСГ, включващи минимум следните:

- справка за негрупирани случаи – общо и по кодировчици;

- справка за случаи извън границите на престоя по ДСГ - общо, по отделения, по лекари;

- списък ДСГ формиращи основната дейност като брой случаи и по тежест на случаите – за лечебното заведение, за отделение и др.

(2) промени в изискванията за месечни, тримесечни и годишни медико-статистически отчети на МЗ/НЦОЗА.

3.1.3.4. Болнична подсистема, модул - СС “Калкулация”


 • Допълване формални контроли за качество и пълнота на обработваната в ЛЗБП финансова информация.

 • Подобряване остойностяването на стационарни случаи с по-добро използване на налични масиви от директни разходи.

 • Остойностяването на хирургична дейност и стационарни случаи, въз основа на данни от оперативен журнал и методика съгласувана с НЦОЗА.

 • Актуализация на видовете разходи съгласно номенклатура, предоставена от НЦОЗА.

 • Актуализация на номенклатура "Продукти" с номенклатура, предоставена от НЦОЗА.

 • Актуализация на номенклатура "Специалности на звената", съгласно номенклатура, предоставена от НЦОЗА.

 • Адаптация за обмен на данни с УЕБ интерфейс в НЦОЗА, обхващаща минимум следните функционалности за обмен на данни с централната част на система от ЛЗБП:

(1) автентикиране на потребители от лечебно заведение с Удостоверение за квалифициран електронен подпис (УКЕП), издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(2) криптиране на пакет от финансови данни с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение;

(3) достъп до страница или услуга позволяваща качване (upload) на пакети с финансови данни директно от интерфейса на модула по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(4) достъп до страница или услуга позволяваща сваляне (download) на файлове отговор на пакети с финансови данни директно от интерфейса на болнични модули по сигурен протокол (HTTPS), след идентифициране на потребителя с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола;

(5) функция за изтриване на пакети маркирани като такива с невалидно съдържание от централна система, чрез потребителския интерфейс на модула, след идентифициране на потребителя с УКЕП, издаден на представител на лечебното заведение, потребителско име и парола.


 • Реализиране на функционалност за импорт на файл отговор с резултати от формални контроли за качество на предоставената от ЛЗБП финансова информация.

 • Преглед, проверка работоспособността и подобряване производителността на справочна система.

 • Допълване и актуализация на справочна информация с набор справки за себестойност на/по ДСГ.

3.2. Изготвяне на документация за експлоатация на системата:

3.2.1. Изготвяне на техническа документация:

(1) Описание на БД;

(2) Програмна документация – описание на данните обработвани от системата и процеса им на обработка –напр.блок-схеми, и др.

3.2.2. Изготвяне на ръководства:

(1) За ЛЗ – модул „Кодиране и отчет“, Модул „Калкулация“;

(2) За потребителите от НЦОЗА;

(3) За администриране и поддържане на системата от НЦОЗА.3.3. Доставка и инсталация на осъвременена (актуализирана) версия

 • Инсталация на СУБД и УЕБ сървър необходими за работа на системата.

 • Инсталация на УЕБ сайт за предоставяне на нови версии на Болнична подсистема - СС “Кодиране и отчет” и СС “Калкулация”.

 • Предоставяне и инсталация на актуализираните версии на модулите Централна подсистема - СС “УЕБ интерфейс”, СС „Анализ”.

 • Предоставяне на ЛЗ на допълнените и актуализирани версии на модулите на Болнична подсистема - СС “Кодиране и отчет” и СС “Калкулация”, чрез публикуването им за download на УЕБ сайта на НЦОЗА.

 • Предоставяне на технически носител (CD/DVD) съдържащ инсталация на допълнената и актуализирана Болнична подсистема - СС “Кодиране и отчет” и СС “Калкулация” (инсталационен диск).

 • Настройка на автоматизирано архивиране на централна база данни и обменяната с ЛЗБП информация с разполагаемите в НЦОЗА технически средства.

 • Актуализация на excel шаблони за инициализация на първоначални бази данни в Болнична подсистема.

3.4. Актуализиране на бази от данни

Актуализиране и трансформиране на всички бази от данни с медицинска и финансова информация в лечебни заведения от Списък № 1 (неразделна част от техническата спецификация) и НЦОЗА, така че данните обработени и съхранени в системата до момента да могат да бъдат използвани от лечебните заведения и НЦОЗА с новите версии на софтуера.3.5. Лицензиране на Система за управление на база данни /СУБД/.

Изпълнителят следва да достави необходимите за функциониране на централната част на системата в НЦОЗА лицензии за MS SQL Server 2012 Standard, като лицензирането е за производителност (per core) за да позволява работа със системата на неограничен брой потребители и неограничено по време право на ползване.

За функциониране на СУБД на системата в НЦОЗА е предвиден клъстер от два физически двупроцесорни (шест ядрени процесори) сървъра, функциониращи в режим активен/пасивен.

Изпълнителят трябва да адаптира системата за работа с MS SQL 2012 Standard, като извърши тестове, провери работоспособността на системата и извърши необходимите промени в централната част на системата.Каталог: files -> targove
files -> Рецептура на лекарствените форми рецептурни бланки и тяхната валидност
files -> Прогностични възможности на тестовете, използвани за подбор на млади футболисти
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
targove -> IV. образци на документи за участие
targove -> Образец №5 До нцоза
targove -> Утвърдил: доц. Хр. Грива /директор на нцоза/ техническа спецификация на поръчката
targove -> Решение за откриване на процедурата Обявление за обществена поръчка


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница