Доклад по околна среда (гдос) Уводна част 5 Система за управление на околната среда 9 Използване на ресурси (Условие №8) 12 Използване на вода


Използване на вода (Условие 8.1.)страница3/16
Дата04.08.2018
Размер1.42 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

3.1. Използване на вода (Условие 8.1.)


Таблица 3.1.

Източник на водаГодишно количество, съгласно КР
m3

Количество за единица продукт, съгласно КР

m3Използвано годишно количество

m3Използвано количество за единица продукт,

m3


Съответствие2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпочвени води /подземни/ на площадката

390 550
289 213

289 274

295 521

254 307

260 771

-

Да

- ТЕЦ

21 900

0.028

-

2 242

10

1 221

2 415

-

Да

Произв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Охлаждаща

-

-

-

2 242

10

1 221

2 415

-

-

-Завод за захар

73 000

12.60

59 881

53 466

38 031

27 309

9 925

0.53

Да

Произв.

-

-

59 929

53 466

38 031

27 309

9 925

0.53

Да

Охлажд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- ЗЗИ

50 000

12.0

25 937

18 424

39 231

23 400

14 020

2.69

Да

-Произв.

-

-

-

-

-
-

-

-

Охлажд.

-

12.0

25 937

18 424

39 231

23 400

14 020

2.69

Да

-Завод за опаковки

36 500

6.97

3 339

4 702

3 863

3 661

2 464

2.75

Да

Произв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Охлажд.

-

6.97

3 339

4 702

3 863

3 661

2 464

2.75

Да

- Завод за спирт
90

198 999

209 604

213 766

198 086

227 283

14.98

Да

Произв.

-

90

113 000

83 000

108 299

105 798

102 435

6.75

Да

Охлажд.

-

-

85 999

126 604

105 467

92 288

124 848

8.23

Да

- РМЗ

12 500

12.50

1 057

836

620

595

525

-

Да

-произв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Охлажд.

-

12.50

1 057

836

620

595

525

-

Да

-Паркове

18 250

-

-

-

-

-

-

-

-

Напояване
-

-

-

-

630

4 139

-

Да

Повърхностни води /речни/ на площадката

3 300 000 в т.ч.

пр.600 000

охл.2700000


-
-

-


1 458 698
342 944

1 115 7541 705 463
362 677

1 342 7861 366 913
338 067

1 028 846980 695
536 364

444 331


1 117 840
188 552

929 288


-
-

-


Да
Да

Да


- ТЕЦ

2 614 000

-

617 259

663 880

458 212

310 170

209 451

-

Да

Произв.

-

4.90

202 279

204 819

128 859

124 419

62 739

1.36

Да

Охлажд.

-

-

414 980

459 061

329 353

185 751

146 712

-
-Завод за захар

3 302 000

-

480 295

475 793

593 391

411 945

125 813

-

Да

Произв.

-

16,51

140 665

157 858

209 208

411 945

125 813

6.78

Да

Охлажд.

-

-

339 630

317 935

384 183

-

-

-

-

-Завод за спирт

1 944 000

90

492 336

565 790

315 310

258 580

782 576

51.59

Да

Произв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Охлажд.

-

-

492 336

565 790

315 310

258 580

782 576

51.59

Да1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Общинско водоснабдяване

-

-

93 797

83 931

66 466

69 563

90 477

-

-

-ТЕЦ

-

-

9 368

10 548

7 289

7 285

7 867

-

-

-Завод за захар

-

-

21 025

13 427

11 171

13 302

15 248

-

-

-ЗЗИ

-

-

40 097

39 306

39 028

41 022

54 421

-

-

-Завод за спирт

-

-

5 119

8 745

4 292

2 075

3 429

-

-

-Завод за опаковки

-

-

754

634

742

878

910

-

-

-РМЗ

-

-

291

516

342

129

655

-

-

-Транспорт

-

-

236

232

210

134

83

-

-

-Пом.стопанство

-

-

976

1 745

1 033

847

801

-

-

-Други

-

-

13 849

4 801

3 424

3 891

3 112

-

-Условия по КР №54/2005 год.ДокладванеУсловие 8.1.1 Ползването на вода от повърхностни и подземни водоизточници от притежателя на настоящото разрешително да става само при наличие на издадено от съответния компетентен орган разрешително за водоползване по Закона за водите и при спазване на условията в него. Водоснабдяването на площадката на дружеството с вода за питейно-битови нужди да става единствено при наличие на актуален договор със съответния външен оператор, съгласно действащото законодателство.

Количествата от подземните водоизточници са съгласно разрешителни за водовземане №11530004 и №11530005 от 08.03.2007 г. на БДДР гр.Плевен.

Условие 8.1.7.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като: а) годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталациите по Условие 2 попадащи в Приложение №4 от ЗООС.

Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС.
Условие 8.1.7.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия.

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6.1 и 8.1.6.2. всеки месец се отчитат показанията на водомерите, като се записват в предварително определен дневник съгласно честотата посочена в инструкцията. Измерването и документирането на количествата използвана вода се извършва съгласно наша инструкция РИОС 09.01.

На база показанията на водомерите се отчитат месечните и годишните разходи на отделните водни потоци и общия разход на води на площадката, а също месечните и годишни разходи на вода за единица продукция. Извършва се оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2. (РИОС 09.02.).

За петте години максималните годишни количества повърхностна и подземна вода не надвишават разрешените.


Годишната консумация на производствена вода за единица продукт за инсталациите по Условие 2 не надвишават разрешените.

Оборудването, което е основен консуматор за производствени нужди и охлаждане на площадката се извършва съгласно инструкция ОИОС 08.00.

Извършват се проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа съгласно ОИОС 09.00. През 2011 г. са извършени 12 планови проверки. Не са констатирани нередности.Условие 8.1.7.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.5 (Притежателят на настоящото КР да прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия) да се включва като част от ГДОС.

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.5 се прави проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Проверката се прави визуално (чрез обхождане на трасето) и чрез измерване на водните количества.

След извършване на проверката, резултатите от нея се записват в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа”. Техника „Инвеститорски контрол въз основа на резултатите от направената проверка прави оценка за техническото състояние на водопроводната мрежа и докладва на Директор ИТР. Ограничава се повредения участък и се установява причината за възникване на повредата и техническото състояние на повредения участък, след което се ремонтира участъка.

Ежеседмично определени от Директор ИТР, работници извършват визуална проверка на водопроводната мрежа.Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница