Доклад по проекта е актуализацията на анализа разходи-ползи, включващ задължително финансов и социално-икономически анализДата31.03.2018
Размер317.76 Kb.
#63542
ТипДоклад
приложение № 2
техническА спецификация


 1. Обхват на работата на консултанта


Във връзка със завършване на строително-монтажните работи и въвеждането в експлоатация на проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав при Видин – Калафат (България/ Румъния)”, финансиран по програма КФ/ИСПА и съгласно действащото законодателство, управляващо Кохезионния фонд, се изисква България, като държава-членка на Европейския съюз да предостави на Европейската Комисия Окончателен доклад за изпълнението на проекта, включващ актуализация на финансовия и социално-икономическия анализ на проекта.

Окончателният доклад е важна част от необходимите документи в изпълнение на процедурата по приключването на проекта, с които Комисията трябва да прецени дали декларираните разходи са законосъобразни преди плащане на крайното салдо и да приключи дейностите по предоставената безвъзмездна помощ по проекта.

В тази връзка неразделна част от Окончателния доклад по проекта е актуализацията на анализа разходи-ползи, включващ задължително финансов и социално-икономически анализ.

Консултантът следва да:


 • извърши проучване на наличните анализи, споразумения между българската и румънската страна и документация по проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав при Видин – Калафат (България/ Румъния)”, свързани с настоящата поръчка (анализи, апликационна форма, финансов меморандум, ръководство за затваряне на проекти по КФ/ИСПА, финансово изпълнение и др.)

 • извърши идентификация на обхвата на въздействие на проекта;

 • актуализира прогнозата за трафика към настоящия момент, вкл. с данни от действителния трафик, като анализира и въздействието на измененията в региона;

 • да изготви актуален анализ на разходи-ползи, съгласно новите изисквания и методология на ЕС за целия проект и поотделно за българската и румънската част и предаване на Възложителя за преглед и становище;

 • да съпостави резултатите от първоначалния и разработения от консултанта финансов анализ и потвърждение на първоначалните финансови прогнози, особено по отношение на оперативните разходи и очакваните приходи като представи и обосновка на разликите, ако установи такива;

 • да съпостави резултатите от първоначалния и разработения от консултанта социално-икономически анализ и потвърждение на първоначалните социално-икономически прогнози, особено на очакваните разходи и ползи, като представи и обосновка на разликите, ако установи такива;

 • до 30 юни 2014 г. да изготвя и предоставя всякаква допълнителна информация и/или справки, свързани с обхвата на работата по поръчката, в случай че такива бъдат изискани от одиторите от ОСЕС в процеса на затваряне на проекта.
  1. Основни изисквания

Консултантът трябва да изготви актуалния анализ разходи – ползи за проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав при Видин – Калафат (България/ Румъния)”, който ще бъде част от Окончателния доклад за изпълнението на проекта и който трябва да съдържа ясна и достатъчно подробна информация за изпълнението на основните дейности по договора за безвъзмездна помощ, както следва:

 • Потвърждение на финансовата прогноза, особено по отношение на експлоатационните разходи и очакваните приходи;

 • Потвърждение на социално-икономическата прогноза особено по отношение на очакваните разходи и ползи;

Общи данни за проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав при Видин – Калафат (България/ Румъния)” са представени в т. 6 – 15 на тази техническа спецификация. Копия от предходните анализи, апликационната форма, финансовия меморандум и други необходими документи ще бъдат предоставени на участника, избран за изпълнител на поръчката.

1.2. Специфични изисквания1.2.1. Изисквания за съответствие на съдържанието и обхвата на Анализ разходи-ползи.
Консултантът трябва да изготви актуалния анализ разходи - ползи като спазва изискванията на:

Ръководство за анализ разходи – ползи на инвестиционни проекти - Структурни фондове, Кохезионен фонд и Предприсъединителен инструмент”, 2008 г. на ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ, Генерална дирекция “Регионална политика;

Националната методология за изготвяне на анализа на разходите и ползите за проекти, представени за финансиране със средства от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие в периода 2007-2013 г., утвърдена с протоколно решение № 24 на Министерския съвет от 17.06.2009 г. и актуализирана с протоколно решение № 15 на Министерския съвет от 21.04.2010 г. и по-конкретно следните й части:

България - Общи указания за анализа на разходите и ползите за проекти, подкрепяни от Кохезионния Фонд и Европейския Фонд за Регионално Развитие в периода 2007-2013 г.

Указания за изготвяне на анализ разходи – ползи в транспортния сектор.

При изготвянето на актуалния анализ разходи – ползи, Консултантът трябва да вземе предвид Насоки за приключване на проекти по ИСПА/КФ 2000-2006 (Guidelines on the Closure of the Cohesion Fund and Ex-ISPA projects 2000-2006)http://www.esfondi.lv/upload/00-vadlinijas/KF_vadlinijas/KF_vadlnijas_4 6_KF_un_ISPA_slegsanas_pamatnostadnes_2008-08_ENG.pdf

Всички парични суми в анализа разходи-ползи трябва да бъдат изчислени в евро.

Анализът „Разходи и ползи” се изготвя на български и на английски език.
До 30 юни 2014 г изпълнителят е задължен да изготвя и предоставя всякаква допълнителна информация и/или справки, свързани с обхвата на неговата работа по поръчката, които може да се изискат от одиторите от ОСЕС в процеса на затваряне на проекта.

1.2.2. Резултатите от актуалния анализ разходи-ползи следва да се изведат, както за целия обект, съставен от прилежащата инфраструктура на българския бряг, мостовото съоръжение и прилежаща инфраструктура на румънския бряг, така и за всяка от националните части на проекта за българската и румънската страна поотделно.

1.2.3. Потвърждение на социално-икономическата прогноза по отношение на очакваните разходи и ползи

Резултатите от направеният анализ, включително прогнозите, трябва да бъдат сравнени с показателите, които са включени в документалната обосновка за целесъобразността на проекта по КФ/ИСПА и по-конкретно – в апликационната форма и Финансов меморандум 2004-BG-16-P-PT-005.

Консултантът следва да съпостави резултатите от първоначалния анализ и разработения от консултанта социално-икономически анализ и потвърди ървоначалните социално-икономически прогнози, особено на очакваните разходи и ползи, като представи и обосновка на разликите, ако установи такива.
1.2.4. Потвърждение на финансовата прогноза на проекта

Резултатите от направеният анализ, включително прогнозите, трябва да бъдат сравнени с показателите, които са включени в документалната обосновка за целесъобразността на проекта по КФ/ИСПА и по-конкретно – в апликационната форма и Финансов меморандум 2004-BG-16-P-PT-005.


Консултантът следва да съпостави резултатите от първоначалния и разработения от консултанта финансов анализ и потвърждение на първоначалните финансови прогнози, особено по отношение на оперативните разходи и очакваните приходи, като представи и обосновка на разликите, ако установи такива.

1.3. Техническа оферта

Участникът изготвя техническа оферта по образец – Приложение № 3. В техническата си оферта консултантът ще посочи конкретното съдържание на АНАЛИЗА РАЗХОДИ – ПОЛЗИ, като се съобрази с изискванията на тази спецификация.

В техническата оферта участникът следва да посочи срок, в който да изпълни предмета на поръчката, с посочени срокове за изпълнение на отделните дейности по поръчката. В техническата си оферта участникът следва да посочи методологията и организация на работа при изпълнение на поръчката.
1.4. Разработки, които Консултантът трябва да представи при изпълнението на поръчката:


   • Актуализирана прогноза за пътния и железопътния трафик през моста, включително анализите към нея;

   • Актуализиран анализ разходи-ползи, включително резюме с основните показатели съобразно апликационната форма за финансиране на проекта с безвъзмездна помощ;

   • Заключителен доклад за резултатите от сравнението на първоначалните анализи с актуализирания анализ разходи-ползи. 1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Място на изпълнение - гр. София и гр. Видин 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

  1. Екип на Консултанта

Изпълнителят трябва да осигури необходимия персонал със съответния опит, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му по техническата спецификация задължения. Квалификацията на експертите, техните длъжности, брой и продължителност на ангажирането им за работа по проекта трябва да бъдат предложени от Изпълнителя в съответната част от офертата му.

За изпълнението на възложената му работа, Изпълнителят трябва да осигури екип от експерти, който включва като минимум изброените по-долу ключови експерти:  1. Ръководител на екип.

  2. Двама експерти икономисти/финансисти.

  3. Двама експерти с техническа специалност, в областта на пътната и железопътната инфраструктура.


При изпълнение на поръчката Изпълнителят трябва да прилага следните правила:

1. Оттеглянето, замяната и привличането на ключов експерт или други експерти, извън списъка, представен в офертата, е допустимо само със съгласието на Възложителя и при условията, посочени в договора.

2. При никакви обстоятелства замяната на експерти и привличането на допълнителни експерти (включително и спомагателен персонал) не е основание за искане и получаване на каквото и да е друго допълнително плащане извън договорената цена и удължаване срока на договора.  1. Специфични изисквания към Ключовите експерти

Изискванията към ключовите експерти са следните:
Ключов експерт 1: Ръководител на екипа

Ръководителят на екипа е отговорен за ежедневното управление изпълнението на договора, като координира дейностите с Възложителя съгласно договора.

Основните функции на Ръководителя на проекта ще са: • Да управлява ежедневното изпълнение на договора, да координира експертите при изпълнението на дейности и да осигури навременно започване и приключване изпълнението на услугата съгласно договора;

 • Да ръководи и следи изпълнението на договора;

 • Да ръководи администрирането и управлява средствата по договора;

 • Да оказва подкрепа на екипа по време на изпълнение на договора по всички аспекти, които са в компетенцията му/й и са предмет на техническата спецификация.

Ръководител на екипа трябва да бъде магистър с минимум 8 години професионален опит в сферата на транспортната инфраструктура, от които 3 години в сферата на подготовката и/или изпълнението на инфраструктурни проекти, съфинансирани със средства от Европейския съюз, изготвяне и/или оценка на финансово-икономически анализи за инфраструктурни проекти.
Ключов експерт 2: Експерт- финанси

Ключовият експерт-икономист трябва да бъде магистър-финансист, да има минимум 6 години професионален опит в сферата на финансите, от които 2 години в подготовка и/или изпълнение и/или финансов контрол на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС и/или изготвяне и/или оценка на финансово-икономически анализи за инфраструктурни проекти.
Ключов експерт 3: Експерт- икономист.

Ключовият експерт-икономист трябва да бъде магистър-икономист, да има минимум 6 години професионален опит в сферата на икономиката и финансите, от които 2 години в подготовка и/или изпълнение и/или контрол на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС и/или изготвяне и/или оценка на финансово-икономически анализи за инфраструктурни проект.
Ключов експерт 4: Експерт с техническа специалност.

Ключовият експерт трябва да е магистър – инженер, да има минимум 6 години професионален опит в сферата на пътната транспортна инфраструктура, от които 2 години участие на подготовката и/или изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от ЕС.
Ключов експерт 5: Експерт с техническа специалност.

Ключовият експерт трябва да е магистър – инженер, да има минимум 6 години професионален опит в сферата на железопътната транспортна инфраструктура, от които 2 години участие на подготовката и/или изпълнението на инфраструктурни проекти финансирани със средства от ЕС.

Други експерти

Консултантът може да включи в екипа си и други експерти с подходяща квалификация и опит с цел качествено и своевременно изпълнение на обхвата на договора.
  1. Офиси, консумативи

Консултантът трябва да си осигури за своя сметка ползване на офис с подходящо обзавеждане и оборудване с офис техника за целите на ефективно изпълнение на задълженията по договора. Консултантът поема за своя сметка всякакви необходими плащания по издръжката на офиса.

4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА

4.1. Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:4.1.1. не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 2.1.1., съгласно законодателството в държавата, в което е установено лицето.

4.1.2. не е обявен в несъстоятелност;

4.1.3. не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4.1.4. няма лица по чл. 47, ал.4 от ЗОП, които да са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
4.1.5. не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Изискванията по т. 4.1.1 се отнасят както следва:
1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – за физическото лице – търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които представляват участника;

8. в изброените по-горе случаи и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, изискването се отнася само за прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на обстоятелствата, посочени по-горе, с декларации (Приложение № 8).
4.2. Минимални изисквания за технически възможности, на които трябва да отговарят участниците в поръчката:

4.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 години и до момента на подаване на офертата, най-малко 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката.

За целите на тази покана договор, сходен с предмета на поръчката означава „договор за разработването на анализ разходи-ползи на проект от транспортната инфраструктура”.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, горното изискване се прилага за обединението като цяло.

4.2.2. За изпълнението на поръчката участникът е длъжен да осигури екип от ключови експерти с квалификация и опит, отговарящи на изискванията в т. 3 „ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА”
5. Представяне и одобрение на РАЗРАБОТКИТЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, включително на АНАЛИЗА РАЗХОДИ-ПОЛЗИ5.1.Изисквания за представяне на документацията от Консултанта

Форматът на разработките по т. 1.4 по-горе се предлага от Консултанта и се съгласува от Възложителя. Разработките се представят в 3 (три) оригинални екземпляра на хартия и 3 (три) броя на електронен носител на български език и 3 (три) оригинални екземпляра на хартия и 3 (три) броя на електронен носител на английски език.5.1.1. Печатна версия на документацията по проекта

Всички разработки – текстови документи, таблици, чертежи, диаграми, графики и др. се представят във формат серия “А” листа, специфицирани в ISO 5457.5.1.2. Електронна версия на документацията по проекта

Електронната версия на всички документи се предоставя на CD-ROM в формат и MS Office 97-2003 .5.2. Одобряване на документацията от Възложителя

За предаването на разработките, Изпълнителят и Възложителят или определени от тях лица, съставят и подписват приемателно-предавателен протокол в 2 (два) екземпляра – по един за всяка от страните.Възложителят се произнася по разработките в срок до 10 (десет) календарни дни от подписването на приемателно-предавателния протокол, като:

1. одобрява съответната разработка и приема извършената работа;

2. изисква съгласно коментарите си изменения и/или допълнения или цялостна преработка на разработката, в определен от него срок.

В случаите по т. 2 Възложителят одобрява и приема разработката в срок до 10 (десет) календарни дни от предаването на преработения й вариант или съответната част от нея, ако са спазени поставените от него изисквания и разработката отговаря на изискванията в техническата спецификация.

6. Обща информация за проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”


България заема стратегическо положение в Балканския регион, като през нейната територия преминават в направление север/ юг двата европейски коридора IV и IX, а коридори VII (река Дунав) и VIII (от Адриатическо до Черно море) преминават в направление изток/ запад през територията й. Коридор IV е от голямо значение, тъй като северният му участък от Румъния се разделя на два клона в София, като единият преминава в направление север/ юг към Солун в Гърция, а насоченият изток/ запад клон преминава към Цариград в Турция.

Най-същественото тясно място, което оставаше пред значителния поток от стоки и пътници от и към Юго-Източна Европа, бе липсата на адекватен мостови капацитет над река Дунав между България и Румъния. Поради тази причина, Правителството на България, в двустранно споразумение с Правителството на Румъния, определи строителството на новия мост на река Дунав при Видин - Калафат като първостепенен приоритет.

Изпълнението на проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)” осигурява втора постоянна връзка през река Дунав между България и Румъния, която се очаква да обслужва местния и регионалния трафик и този на далечни разстояния, по маршрута на Коридор IV, като насърчава икономическите връзки за успешната интеграция на региона в Европейската икономическа зона. Построяването на новата мостова връзка има стратегическо значение. Мостът е липсващият елемент от мултимодалната транспортно-коридорна връзка от Германия към Румъния, България, Гърция, Кипър и Турция, включваща 4 340 км ж.п. линии, 3 640 км пътища, 10 летища и 8 речни/морски пристанища.

Проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния) е обявен за проект с национално значение с Решение № 687/ 25.08.2004 г. на Министерския съвет.

Значението на изграждането на моста при Видин-Калафат неведнъж е изтъквано като фактор за засилване на комуникациите между страните от югоизточна Европа и останалата част от континента, за стимулиране на икономическите контакти и търговията на регионално и континентално равнище, с което ще се даде нов импулс и на социално-икономическото сближаване. Създаването на пряка постоянна връзка по транс-европейски коридор № ІV дава възможност за снижаване на времетраенето и стойността на пътуване и транспортиране на стоки между страните-членки на Европейския съюз от Балканите и северозападна Европа. Очаква се проектът да допринесе и за повишаване на безопасността на движението и за намаляването на замърсяването на околната среда.

Изграждането на моста при Видин-Калафат е важен елемент не само на интеграционната политика на българското правителство в Европейския съюз за подобряване на достъпа до пазарите и повишаване конкурентноспособността на икономиката в регионален и национален аспект, но и на транспортната ни политика за приоритетно изграждане на трансевропейските транспортни мрежи. Новият мост е катализаторът за реализиране на други проекти, с които ще допринесем за осъществяване на общоевропейските приоритети за подобряване на екологичната обстановка и постигане на устойчива мобилност чрез възможностите, които ще се създадат за комбиниран транспорт и за прехвърляне на голям обем трафик от шосе на железница. Новоизградените пътна и железопътна връзки ще се отразят благоприятно на развитието и на други приоритетни инфраструктурни проекти на Европейския съюз по трасетата, преминаващи през моста на р. Дунав при Видин-Калафат.


Тъй като мостът е разположен в граничните зони на България и Румъния при Видин и Калафат, за изграждане и експлоатация на съоръжението между страните са сключени две основни споразумения, свързани с предмета на настоящата обществена поръчка – Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав (обн. ДВ бр. 45 от 2001 г.) и Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)” (обн. ДВ бр. 52 от 2013 г.).

След осигуряване на финансирането и завършване на тръжните процедури за възлагане на строителството от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), започна изграждането на новия пътно-железопътен мост на река Дунав в началото на 2007 г., а на прилежаща пътна и железопътна инфраструктура от българска страна – в началото на 2008 г. Мостът, заедно с прилежащите му инфраструктури на българския и румънския бряг, свързващи новото съоръжение със съществуващите транспортни мрежи, е въведен в експлоатация на 14 юни 2013 г.

От 1 юли 2013 г. проектът започва да генерира приходи от данъци и такси. Националната пътна и железопътна мрежа се интегрира в транспортните мрежи на Европейския съюз. Новоизградените пътна и железопътна връзки ще се отразят благоприятно на развитието и на други приоритетни инфраструктурни проекти на Европейския съюз по трасетата, преминаващи през моста на р. Дунав при Видин-Калафат.

7. Основни цели И ЦЕЛЕВИ ГРУПИ на проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”:

Главните цели на проекта са: • Да способства интеграцията на българските пътна и железопътна мрежи в пан-европейските транспортни мрежи чрез развитието на транспортен Коридор ІV.

 • Да осигури нарастването на пътния и железопътния трафик в България и Румъния и да улесни търговското и икономическо развитие чрез подобряване на условията за международен трафик.

 • Да отстрани специфичното тясно място в главната мрежа и да подобри потоците на трафика в посока към Румъния и Централна Европа.

 • Да възстанови транс граничната железопътна връзка между България и Румъния.

 • Да способства въвеждането на стандартите на ЕС в транспортния сектор в България и по този начин да подкрепи общо страната в предприсъединителния период.

 • Да помогне да се генерира временна и постоянна трудова заетост и да даде тласък на местната, регионалната и национална икономики.

Целевите групи или основните заинтересувани страни, към които са насочени резултатите от изпълнението на проекта са: 1. Населението на области Видин (120 хил. души), Враца (215 хил. души) и Монтана (170 хил. души), като с въвеждането на моста в експлоатация се дава възможност да бъде ангажиран малкият и среден бизнес за доставки, услуги, снабдяване с горива, транспорт, търговия, консумативи, паркинги, хотелиерство, туризъм, ремонт, кетъринг, комунални услуги, експлоатационни дружества, оператори и др. и да се създадат нови работни места. Предоставя се удобен достъп до съседните европейски страни за икономически и други дейности.

 2. Предприятия и производители от региона, които ще могат да оживят и разширят производствената си дейност с нарастването на пазарните възможности и улесняването на достъпа до близки пазари, свързани с прекия и по-бърз транспорт през моста;

 3. Транспортни и спедиторски фирми от страната и чужбина, превозващи пътници и товари по трасето на коридор № 4; търговски фирми, товародатели, пътнически и туристически агенции;

 4. Производители от региона и страната, желаещи да разширят доставката на стоките си в страните от ЕС;

 5. Ползвателите на средства от държавния и общински бюджети (образование, здравеопазване, социални дейности), като се осигури постъпване на приходи от дивиденти и данъци от генерираните от обекта такси, както и от очакваното икономическо оживление в района;

 6. Потребители – туристи, купувачи и други пътници от страната и чужбина и др.8. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ На проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”


За българската страна строителството по проекта е разделено в два договора – този за основния мост, състоящ се от мост над реката, подходните естакади на българския бряг, насипни съоръжения и част от теренния участък, при координация и сътрудничество с изпълнителя на румънската прилежаща инфраструктура и договор за изграждане на прилежащата към моста инфраструктура

 • Целият мост и прилежащата инфраструктура на българския бряг е финансирана и изградена от българска страна.

По своето преназначение мостът е комбиниран – пътен с по две транспортни ленти в двете направления и железопътен с един коловоз между тях. Общата ширина на пътното платно заедно с тротоарите е 31,35 m.

Конструкцията на моста е уникална и се състои от три части: • железопътна естакада на десет отвора по 40 m и обща дължина 400 m

 • мост над неплавателната част на река Дунав на осем отвора по 80 m

 • мост над плавателната част на река Дунав на пет отвора, три от които по 180 m

Дължината на пътната част на моста е 1391 m, а на железопътната – 1791 m.

Изградени са три устоя (два на българския и един на румънския бряг) и 12 стълба, като всеки от тях е фундиран на ростверк, поддържан от стоманобетонни пилоти с дълбочина до 80m. Четирите стълба в плавателната част на реката са високи по 45 m.

Връхната конструкция на моста е изпълнена от стоманобетонни сегменти – 300 броя с тегло до 120 тона и 162 броя с тегло до 250 тона. Сегменти са обединени в непрекъсната греда с кутиеобразно напречно сечение широко 7,20 m и високо 4,00 m, като се оформя и вътрешен тунел, в който са монтирани редица инсталации. При големите отвори връхната конструкция е усилена с два реда ванти, разположени ветрилообразно на всеки от високите стълбове. Цялата стоманобетонна конструкция е предварително напрегната в надлъжно и напречно направление. Изпълнено е необходимото укрепване на по-високия румънски скат. Завършва се заскаляването на бреговете за защита от ерозия.

Железопътната естакада е изградена монолитно. Ж.п.линията е проектирана за скорости на влака до 160 км/ч, електрифицирана е и е осигурена с всички необходими системи за безопасно движение.

За осигуряване на строителството на моста беше създадена производствена база на територията на Свободната безмитна зона. Изградени са цех за стоманобетонни елементи, цех за обработка на армировката, два бетонни възела, асфалтова база, трошачна инсталация, пристан за товарене на сегменти, повдигателни съоръжения с голяма товароподемност.

Прилежащата инфраструктурата на българския бряг, свързваща моста със съществуващата пътна и железопътна републиканска транспортна мрежа, включва цялостна реконструкция на 12-километровата ж.п.линия до моста за скорост 160 км/ч, изграждане на четири пътни възела на две нива по обходния път на Видин към моста и 3 нови пътни участъка, четири железопътни надлеза, две нови гари, три сервизни сгради, два пешеходни надлеза, много водостоци, както и реконструкции на съществуващи електроразпределителни и електропреносни линии, водопроводи и различни подземни съоръжения. • Прилежащата инфраструктура на румънския бряг е финансирана и изградена от румънската страна и включва:

 • Част пътна: Приблизително 8,7 км път, от които 3,2 км двулентов път с 3,75 м. ширина във всяка посока (от края на моста на румънския бряг на р. Дунав до съществуващия национален път NR56 между Крайова и Калафат), 4 броя надлези (с дължини 347 м., 300 м., 92 м. и 83 м.) и тол станция.

 • Част железопътна: Приблизително 3,4 км от нова единична ж.п. линия (Участък 3 Section 3 - от края на моста на румънския бряг на р. Дунав до съществуващата линия Голенци-Калафат, включително нов ж.п. възел към Калафат), модернизация на съществуващата единична линия до гара Голенци (Участък 2 - 5,6 км) и модернизация на разпределителна гара Голенци (Участък 1 - 1,9 км). За всички участъци са включени електрификация, сигнализация и телекомуникационни съоръжения.9. изпълнение На проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”


 • За проучването, проектирането и изпълнението на проекта от българска страна са сключени договори и са извършени дейности както следва:


Инвестиции

Сума в EURO

Финансиране

Година на плащане

1

Технико-икономически, геоложки, хидротехнически, топографски и други проучвания, социо-икономически и финансов анализ, ОВОС, устройствени планове, проектиране, инженеринг, сертифициране на железопътна част на проекта за съответствие с европейските технически спецификации за оперативна съвместимост и други консултантски услуги по проекта. Управление на проекта, административни разходи и др., включително придобиване на терени.

16 671 636,27


Европейска комисия чрез програма PHARE и ISPA/КФ, Правителството на Германия чрез KfW (Kreditanstalt fűr Wiederaufbau)

(Кредитна институция за възстановяване), Френското правителство чрез AFD (French Agency for Development)

(Френска агенция за развитие)

Министерство на транспорта, ИТ и съобщенията2000 -2012 г.

2

Проектиране и строителство на моста и строителство на прилежащата инфраструктура на българския бряг

222 229 594,33


Европейска комисия чрез програма ISPA/КФ, KfW,

Европейска инвестиционна банка (EIB), НФ, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията2007-2013 г.

3

Лихви и такси ангажимент по инвестиционни заеми до 2012 г.

9 333 979,96


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2007-2012

4

Лихви по инвестиционни заеми от 2013 г. до погасяване на заемите (КфВ – 2019 г., ЕИБ – 2025 г. /2029 г.)

18 849 303,27


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2013-2029 г.

 

Текуща обща оценка

290 957 778,51


ЕК с безвъзмездни помощи по програми PHARE и ISPA/КФ, ЕИБ със заеми, KfW със заем и безвъзмездни помощи, AFD с безвъзмездни помощи, България чрез Национален фонд и бюджетно съфинансиране

2000 - 2013 г.

От дадените по-горе договори, основните договори за изпълнение на проектирането, строителството и надзора на българската част на проекта са:Договор № 1 (EuropeAid/117503/D/W/BG) – Проектиране и строителство на мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния). Договорът е по Общите условия на ФИДИК за проектиране и строителство (жълта книга) така, както са изменени със Специалните условия и е на обща стойност за всички работи.

Договор № 2 (EuropeAid/117502/D/SV/BG) – Независим надзор и проверяващ инженер на проектно-строителните работи на мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) освен надзор, включва проверка и сертифициране на техническия проект на Строителя и функциите на Инженер по ФИДИК. Договорната цена е определена на база дневни ставки на експертите.

Договор № 3 (EuropeAid/120718/D/W/BG) – Строителство на българската прилежаща инфраструктура при мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) Договорът е по Общите условия на ФИДИК за строителство по проект на Възложителя (червена книга) така, както са изменени със Специалните условия и е на стойност, определена въз основа на количествено-стойностни сметки.

Договор № 4 (EuropeAid/120717/D/SV/BG) – Независим надзор на строителството на българската прилежаща инфраструктура при мост над р. Дунав при Видин/Калафат (България-Румъния) освен надзор, включва функциите на Инженер по ФИДИК. Договорната цена е определена на база дневни ставки на експертите.

Договор EuropeAid/112678/D/SV/BG – Международен консултант за инженеринг и мениджмънт. Договорът включва разработване на варианти в идейна фаза на проекта на моста и технически проект на прилежащата българска инфраструктура. Договорната цена е определена на база дневни ставки на експертите.

Съгласно изискванията и споразуменията с ЕК за проекти, финансирани с безвъзмездни помощи по програми PHARE и ISPA/КФ и Закона за ДДС, горепосочените договори са освободени от ДДС.
 • За изпълнението на проекта от румънска страна са сключени следните основни договори:
No

Инвестиции

Сума в EURO

Финансиране

Година на плащане

1

Проектиране – Договор за проектиране на прилежаща инфраструктура на румънския бряг при мост над р. Дунав при Видин/Калафат”

883 610,00

Европейска комисия чрез програма ISPA/КФ, румънското правителство чрез съфинансиране
2

Строителство - Договор за строителство на прилежаща инфраструктура на румънския бряг при мост над р. Дунав при Видин/Калафат”

66 900 285,70

Европейска комисия чрез програма ISPA/КФ, румънското правителство чрез бюджетно съфинансиране

2009 -2013 г.

3

Надзор и управление на проекта - Договор за независим надзор на строителството на румънската прилежаща инфраструктура при мост над р. Дунав при Видин/Калафат

2 798 240,00

Европейска комисия чрез програма ISPA/КФ, Румъния чрез бюджетно съфинансиране

2009 -2013 г.
Административни и други разходи

7 390 000,00

Правителството на РумънияТекуща обща оценка

77 972 135,70


Европейска комисия чрез програма ISPA/КФ, румънското правителство
Първоначална стойност на пътна част от договора за строителство - € 39 361 813,82

Първоначална стойност на железопътна част – € 27 538 471,88

Забележка: Горепосочените договори не изчерпват дейностите и договорите, които румънската страна е извършила или сключила за изпълнение на проекта. Дадените по-горе инвестиции не отразяват окончателните стойности на договорите и приноса на румънската страна, поради което данните следва да се актуализират.

10. ФИНАНСИРАНЕ На проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”

Държавата бенефициент по проекта за „Изграждане на транс граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на р. Дунав при Видин – Калафат (България/ Румъния)” е Република България. Румъния също участва в проекта, като финансира и изгражда свързващата инфраструктура на своя бряг.

Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския Съюз, Регламент 1164/94/ИСПА по отделни финансови меморандуми за двете държави.

Българската част на проекта, включваща целия мост и прилежащата инфраструктура на българска територия, е финансирана също и от Европейската инвестиционна банка, Френската агенция за развитие, германската Кредитна институция за възстановяване (KfW) и Правителството на България.както следва:
Финансова институция

Безвъзмездна помощ

(евро)


Заем

(евро)


Европейска инвестиционна банка (ЕІВ)
70 000 000

Френска агенция за развитие (AFD)

5 000 000
Кредитна институция за възстановяване (KfW)

2 045 167

18 000 000

КФ1164/94/ИСПА на ЕС

ФМ 2001/BG/16/P/PT/0014 998 000
КФ1164/94/ИСПА на ЕС

ФМ 2004/BG/16/P/PT/00570 000 000
Република България чрез Национален фонд - съфинансиране по КФ/ИСПА

65 759 285
Други финансирания от KfW, AFD и PHARE

1 352 825

Република България – бюджет, вкл. лихви и бюджетна субсидия към ДИЗ

53 802 501

Обща сума

290 957 778
Всички средства са усвоени.

Румънското правителство финансира изграждането на прилежащата инфраструктура на румънска територия по отделен финансов меморандум по КФ 1164/94/ИСПА и бюджетно съфинансиране, както следва.
Финансова институция

Безвъзмездна помощ

(евро)


Заем

(евро)


КФ1164/94/ИСПА на ЕС

ФМ 2001/RO/16/P/PA/002.02362 708

120 902


КФ1164/94/ИСПА на ЕС

ФМ 2000/RO/16/P/PA/008.02300 000

100 000

КФ1164/94/ИСПА на ЕС

ФМ 2004/RO/16/P/PA/00935 962 500

15 037 500

Румъния - съфинансиране по КФ/ИСПА

15 258 402
Румъния – съфинансиране бюджет

26 088 526
Обща сума

77 972 136

Данните за финансиране от румънска страна следва да се актуализират.


11. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

 • Такси за преминаване на моста от пътни превозни средства съгласно Постановление на Министерския съвет №134/14.06.2013 г. (обн. ДВ бр.54/ 21.06.2013 г.);

 • Инфраструктурни такси за железопътен транспорт съгласно Методика за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура (приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4.05.2012 г., обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.). Таксите ще се събират от НКЖИ за българската част на проекта и от CFR SA за румънската част на проекта и с тях ще се поддържа ж.п. инфраструктура и системи на проекта;

 • Приходи от други икономически дейности на дружеството-оператор на моста съгласно Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния) (обн. ДВ бр. 52 от 2013 г.).


Приходите от такси се разпределят между българската и румънската страна пропорционално на инвестициите съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за техническите, финансовите, правните и организационните въпроси, свързани с изграждането на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав и Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура – оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния)” (обн. ДВ бр. 52 от 2013 г.). Таксите се събират от съвместно българо-румънско дружество – оператор.

Оценката на приходи от други дейности вследствие на очакваното икономическо оживление в северо-западния регион следва да се актуализира отделно.
12. ОЧАКВАНИ РАЗХОДИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 • Експлоатационни разходи (режийни), включително мониторинг;

 • Поддръжка на обекта в непрекъснато експлоатационно състояние в съответствие с утвърдените стандарти и ръководство за експлоатация;


Забележка – част железопътна ще се поддържа от железопътните инфраструктурни компании на двете държави;

 • Административни разходи (самоиздръжка на дружеството-оператор);

 • Проучвания, реклама и др.;

 • Данъци, вкл. корпоративен данък;

Забележка: Всяка държава начислява ДДС върху приходите съгласно собствената си нормативна база на основание на Решение на Съвета на Европейския съюз за дерогация от директивата на ЕС за ДДС и в съответствие със Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния).

 • Други, ако бъдат идентифицирани такива.

Обща схема на разходите:


13. СТРУКТУРА НА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Активите на проекта, включващ моста и двете инфраструктури на българския и румънския бряг, остават държавна собственост на България и Румъния. Съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния) е учредено съвместно акционерно дружество-оператор на обекта с капитал 300 000 лв. за осигуряване на поддръжка и експлоатация на проекта. Дружеството ще събира такси за преминаване на моста и с тях ще поддържа проекта в непрекъсната експлоатация съгласно установените стандарти, с изключение на таксите и поддръжката на част железопътна. Дружеството ще се самоиздържа от приходите от такси. Основните права и задължения на дружеството-оператор са дадени в Споразумението.

Планираната структура на дружеството-оператор е както следва:

Забележка: Окончателната заетост в дружеството следва да се уточни с ръководството му.14. промени в региона, СВЪРЗАНИ С ТРАФИКА ПРЕЗ МОСТА

Промените, които се очаква да окажат влияние върху трафика и експлоатацията на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния) („Нова Европа”), без да се изчерпват тук, са следните: • Геополитически промени:

  • Република България и Румъния са пълноправни членове на Европейския съюз от 1-ви януари 2007 г. с произтичащото от това влизане в сила на вътрешно-общностни регулации на ЕС, включително облекчаването на митническия режим и граничните проверки;

  • Предстои присъединяване на Република България и Румъния към Шенгенското пространство и Еврозоната;

  • Променила се е геополитическата ситуация от 2000 г. в бивша Югославия, водеща до ускорено възстановяване на трафика по коридор № 10;

  • Сърбия (01.03.2013 г.) и БЮР Македония (2004 г.) са придобили статут на страни кандидат-членки на Европейския съюз с произтичащото от това ускорено развитие на транс-европейските коридори на териториите им, включително финансова подкрепа.

  • Общата икономическата криза;

  • Други фактори, ако има такива.
 • Развитие на транспортната инфраструктура:

  • Въвеждане на фази 1 и 3 на проект „Реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград – Турска/Гръцка граница и оптимизиране на трасето за скорост до 160 км/ч” в експлоатация;

  • Въвеждане в експлоатация на автомагистрала „Тракия”;

  • Въвеждане в експлоатация на модернизирани участъци от автомагистрала „Струма”;

  • Напредък на приоритетни за ЕК проекти №22 (железопътен,) и №7 (пътен) по ос Атина-София-Будапеща-Виена-Прага-Германия, клон Черно море-Констанца-Букурещ-Будапеща;

  • Отлагане за следващия програмен период (2014-2020 г.) на проектите за рехабилитация и модернизация на ж.п. линия Видин-София и на пътищата Видин-Монтана;

  • Интензивно строителство, възстановяване, реконструкция и модернизация на пътища и магистрали в Сърбия и Македония, вкл. на мостове над р. Дунав;

  • Въвеждане в експлоатация на магистрален път Виа Игнатия в Гърция и свързването му с пътища в Македония;

  • Други фактори, ако има такива.15. допълнителна информация по проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”


Консултантът задължително взима предвид дадените в настоящата техническа спецификация данни относно проект „Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост над р. Дунав между гр. Видин (България) и гр. Калафат (Румъния)”, но не се ограничава до тях.


Консултантът може да изиска всякаква необходима допълнителна информация от Възложителя относно проекта, както и да ползва набавена от Консултанта информация, при условие, че надеждността на последната е надлежно доказана.
Съгласувано с:

Галина Василева

Директор на дирекция „Координация на програми и проекти”

Нина Беленска,

Началник отдел „Изпълнение и координация”, ДКПП

Христо Монев

Ръководител на ЗИУП „Дунав мост при Видин – Калафат”
Изготвил:

Ванча Папушева

Главен експерт, отдел „Изпълнение и координация”, дирекция „КПП”


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница