Доклад за дейността 2 Междинен доклад за финансовото състояние


Салда към края на периодастраница11/11
Дата19.07.2018
Размер0.61 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

18.3. Салда към края на периода
2011

2010
000 лв.

000 лв.

Задължения към:- управленски персонал

1

1

- собственици

-

-

Общо задължения към свързани лица

1

1  1. Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, кредитен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.


За повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на Дружеството вижте Пояснение 19.6. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск.

  1. Валутен риск

Валутен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени във валутните курсове. По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват в български лева. Чуждестранните транзакции на Дружеството, деноминирани в евро, не излагат Дружеството на значителен валутен риск, тъй като българският лев е с фиксиран курс към еврото в съотношение 1 евро = 1.95583 лв.


Финансовите активи, които са деноминирани в чуждестранна валута и са преизчислени в български лева към края на отчетния период, са както следва:

Излагане на краткосрочен риск

Излагане на дългосрочен риск
Евро

Евро
000 лв.

000 лв.

31 март 2011 г.Финансови активи

1

3

Общо излагане на риск

1

3


31 март 2010 г.Финансови активи

1

-

Общо излагане на риск

1

-

  1. Лихвен риск

Лихвен риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти. Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дълготрайно финансиране. Към 31 юли 2009 г. Дружеството не е изложено на риск от промяна на пазарните лихвени проценти, тъй като няма задължения по заеми.  1. Друг ценови риск

Друг ценови риск е рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.  1. Кредитен риск

Кредитен риск е рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна като не успее да изплати задължението.


Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати към края на отчетния период, както е посочено по-долу:


2011

2010
000 лв.

000 лв.


Групи финансови активи – балансови стойности:Пари и парични еквиваленти

5

11

Търговски вземания

1

1

Балансова стойност

6

12

Дружеството редовно следи за неизпълнение на задълженията на клиентите и на други контрагенти към Дружеството, установени индивидуално или на групи, и използва тази информация за контрол на кредитния риск. Политика на Дружеството е да извършва транзакции само с контрагенти с добър кредитен рейтинг.
Ръководството на Дружеството счита, че всички гореспоменати финансови активи, които не са били обезценявани и не са просрочени през представените отчетни периоди, са финансови активи с висока кредитна оценка.
Дружеството не е предоставяло финансовите си активи като обезпечение по други сделки.
По отношение на търговските и други вземания Дружеството не е изложено на значителен кредитен риск към нито един отделен контрагент или към група от контрагенти. На базата на исторически показатели ръководството счита, че кредитната оценка на търговски вземания, които не са с изтекъл падеж, е добра.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния рейтинг.

  1. Ликвиден риск

Ликвиден риск е рискът, че Дружеството ще срещне трудност при изпълнение на задължения, свързани с финансови пасиви. Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства като внимателно следи плащанията, както и прогнозите за входящи и изходящи парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се следят за различни времеви периоди ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план – за периоди от 180 и 360 дни, се определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват с паричните средства на разположение, за да бъде установен излишък или недостиг. Този анализ определя дали заемите на разположение ще са достатъчни за да покрият нуждите на Дружеството за периода.


Дружеството държи пари в брой, за да посреща ликвидните си нужди за периоди до 30 дни.


Към 31 март 2011 г. падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени както следва:


Текущи

Нетекущи

31 март 2011 г.

До 12 месеца


От 1 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Търговски и други задължения

2

27

-

Общо

2

27

-

Към 31 март 2010 г. падежите на договорните задължения на Дружеството са обобщени както следва:

Текущи

Нетекущи

31 март 2010 г.

До 12 месеца


От 1 до 5 години

Над 5 години
000 лв.

000 лв.

000 лв.

Търговски и други задължения

3

27

-

Общо

3

27

-  1. Категории финансови активи и пасиви

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на Дружеството могат да представени в следните категории:
Финансови активи

Пояснение

2011

2010
000 лв.

000 лв.

Кредити и вземания:


Търговски и други вземания

8

1

1

Пари и парични еквиваленти

9

5

116

12
Финансови пасиви

Пояснение

2011

2010
000 лв.

000 лв.

Нетекущи пасиви:


Получени аванси

10

27

2727

27

Текущи пасиви:


Краткосрочни задължения към свързани лица

18.3

-

-

Търговски и други задължения

12

1

2

Задължения към персонала
1

12

3


  1. Събития, настъпили след отчетния период

Ръководството на Дружеството декларира, че за периода между датата на съставяне на междинния финансов отчет и датата на одобрението от Съвета на директорите за публикуването на междинния финансов отчет не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития.
Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница