Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район


- Представена Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по НАТУРА 2000страница14/14
Дата30.09.2017
Размер2.04 Mb.
ТипДоклад
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

- Представена Националната приоритетна рамка за действие (НПРД) по НАТУРА 2000;

- Изпълнението на проектите по Публичната инвестиционна програма - „Растеж и устойчиво развитие на регионите” в ЮЦР;

- Актуална информация за напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, на територията на ЮЦР и тяхното въздействие върху района;

- Информация на заседанията на РСР на ЮЦР за подготовката на оперативните програми на Република България за програмния период 2014-2020 г. и Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.

На заседание на РСР на ЮЦР, проведено в гр. Смолян през 2014 г., бяха представени възможностите на информационна система, улесняваща работата на РСР на ЮЦР.

На заседанията на РСР на ЮЦР през 2014 г. бяха обсъдени и други въпроси и проблеми, свързани с перспективите за развитие на района и взети решения по тях.

На проведените две съвместни заседания на РСР и РКК в ЮЦР представители на Управляващите органи представиха информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. Изнесената информация даде възможност за анализ на напредъка в района.

При подготовката и провеждането на посочените заседания на РСР и РКК бяха изпратени уведомителни писма до всички членове на РСР и РКК на ЮЦР. Подготвени бяха материали по предварителните дневни редове. Осъществена бе комуникация и взаимодействие с членовете на Съвета и Комитета преди заседанията и бяха изготвени протоколи от проведените заседания публикувани на интернет сайта на МРРБ.

Посещаемостта на заседанията бе много добра и показа висока отговорност и активност на членовете на РСР и РКК на ЮЦР. Централната власт бе представена от заместник-министри или упълномощени техни заместници. Областните управители винаги проявяваха съпричастност към работата на Съвета и имаха осигурено присъствие. Активно участие в заседанията на РСР на ЮЦР взеха представителите на общините, КНСБ, КТ „Подкрепа”, КРИБ, ТПК и БСК.3.1. Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

За изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. са използвани най-новите официални статистически данни на НСИ и Евростат, както и данни от други източници (ИСУН, УО на ОП, сайтове на министерства и агенции, общински и областни администрации и др.) Актуална статистическа информация за част от индикаторите, заложени в Плана, е предоставена от официалните източници със съдействието на ГД СПРРАТУ в МРРБ.

Съгласно чл.6 от Вътрешните правила за работа, Регионалният координационен комитет обсъжда резултатите от изпълнението на операциите и изготвя обобщени справки, подпомагащи оценката на въздействието върху развитието на ЮЦР на интервенциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

На проведените през 2014 г. 2 съвместни заседания на РКК към РСР на ЮЦР, представителите на управляващите органи на оперативните програми и Централното координационно звено представиха актуални справки и информация относно напредъка по изпълнението на Оперативните програми 2007-2013 г. на територията на ЮЦР. На второто съвместно заседание бяха представени и част от Индикативните годишни работни програми за предстоящите процедури по Оперативните програми 2014-2020 г.

Анализът на информацията показва тенденциите при реализирането на оперативните програми и дава възможност за формулиране на заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” – Пловдив към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осъществява координация и взаимодействие с централните и териториалните структури на изпълнителната власт за изпълнение на Регионалния план за развитие. Изготвя периодични справки за реализираните и изпълняващите се проекти по оперативните програми на територията на Южен централен район. Справките са изготвени въз основа на публикуваната в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз информация за проектите, както и въз основа на предоставените от УО на ОП шестмесечни и годишни справки.

През 2014 г. продължава добрата координация между РСР на ЮЦР и УО на ОП, създадена по отношение на своевременното уведомяване относно настъпили промени в представителството на РСР на ЮЦР в КН на ОП 2007-2013 г. и КН на ОП 2014-2020 г., както и в тематичните работни групи по ОП 2014-2020 г.

Създадена бе много добра координация между Областните съвети за развитие, общините, РСР на ЮЦР и Секретариата на Съвета.

3.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на ЮЦР през 2014 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми

При изготвянето на Годишния доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г са установени проблеми, свързани с осигуряването на информация и данни по определени в плана индикатори.

От страна на ГД СПРРАТУ в МРРБ са предприети мерки за осигуряване на налична информация и данни за някои индикатори от официалните източници на информация на национално ниво.

Остава проблемът, свързан с недостатъчната статистическа информация на регионално и областно ниво за очертаване тенденциите в изменението на някои индикатори, които определят напредъка по изпълнение на приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР (2014-2020 г.). За преодоляване на този проблем Секретариатът изиска от областните управители в ЮЦР актуална информация за 2014 г. по някои индикатори за наблюдение на Плана, както и данни за изпълнението на проектите, финансирани чрез източници извън оперативните програми.

За подобряване на координацията при наблюдение изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, изпълняващи се на територията на ЮЦР през периода 2014-2020 г., е необходимо изготвяне на по-детайлна информация от УО с цел по-пълно и точно отчитане на изпълнението на Регионалния план за развитие и предоставяне на информация относно заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП до Секретариата на РСР на ЮЦР.

Служители от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Южен централен район” участват в заседания на Областните съвети за развитие, за да се информират допълнително за изпълнението на дейностите.

3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЦР

С цел осигуряването на публичност и прозрачност за работата на РСР и РКК на ЮЦР, през 2014 г. са предприети следните мерки:

- в официалните интернет страници на областните администрации от ЮЦР редовно се публикува Съобщение до медиите преди и след заседанията;

- Секретариатът на РСР на ЮЦР разпраща до всички членове по електронните пощи протоколите и материалите от заседанията. Протоколите от всяко заседание се публикуват на официалните страници на МРРБ и областните администрации от района.

- в сайта на МРРБ редовно се публикуват документи и проекти на документи, касаещи работата на РСР на ЮЦР;

- изградена е специализирана информационна система в помощ на работата на РСР на ЮЦР с възможност за достъп на нерегистрирани потребители до: официални документи на Съвета; информационна част с новини и събития;

- на заседанията свободно присъстват журналисти от местните и националните медии, за да отразяват дейността на РСР на ЮЦР;

- съгласно чл. 49, т. 15 от ППЗРР, на заседание, проведено на 9 октомври 2014 г. в гр. Смолян, РСР на ЮЦР прие Годишна индикативна програма за дейността през 2015 г.

Относно осигуряването на публичност и прозрачност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЦР бе извършено следното:

- през 2014 г. бе изготвен, обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район (2011-2013 г.) за 2013 г. Докладът е изпратен всички членове на Съвета и е качен на сайта на МРРБ;

- осигурена е своевременна и пълна информация и публичност за процеса на разработване на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. С Решение на Министерския съвет №462 от 01.08.2013 г. е приет Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. РПР на ЮЦР е публикуван на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

- съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие бе изготвена последващата оценка за РПР на ЮЦР /2007-2013 г./, която включва: оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; оценка на общото въздействие; оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие. Последващата оценка бе обсъдена от РСР на ЮЦР на заседание, проведено на 11.12.2014 г. в гр. Смолян.

Целта на оценката е да даде информация за изпълнението на Плана на ЮЦР за периода 2007–2013 за общото въздействие и степента на постигане на дефинираните в него цели и приоритети за развитие, както и за ефективността и ефикасността на използваните ресурси и да се формулират изводи и препоръки за актуализация на приетата стратегическа рамка за регионално развитие в периода 2014–2020 г.

За осигуряване на информация и публичност за изпълнението на РПР, е изготвен доклад относно резултатите от последващата оценка за изпълнение на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г., съгласно чл. 22, ал. 1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, който представя информация относно:

 Резултати от оценката на настъпилите промени и на устойчивостта на постигнатите резултати в социално-икономическото развитие на Южен централен район за 2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на степента на изпълнение на целите и приоритетите за регионално развитие на Южен централен район в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от анализа и оценката на степента на постигане на глобалните екологични цели и особено по проблемите, свързани с адаптирането на Южен централен район към изменението на климата в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие на ЮЦР 2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на общото въздействие от изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от анализа и оценката на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на ЮЦР в периода 2007-2013 г.;

 Резултати от оценката на организацията и координацията на компетентните органи и ефективността на работа на административните структури в процеса на разработване, изпълнение, наблюдение и оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г., включително по отношение прилагането на принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност за изпълнението на РПР;

 Обобщени изводи и препоръки от последващата оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г.

Докладът относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г. е одобрен с Протокол №15/15.04.2015 г. от заседание на Министерския съвет. Публикуван е на официалната интернет страница на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

През 2014 г. е осъществена много добра координация и взаимодействие между членовете на РСР, членовете на РКК и Секретариата на РСР. Добра оценка може да се даде и на взаимодействието с централните и териториалните структури на изпълнителната власт.

3.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие със секторните политики, планове и програми

Регионалният план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. е разработен в съответствие с предвижданията на основните европейски и национални документи за стратегическо планиране (Стратегия Европа 2020 на ЕС, Национална програма за реформи на Република България 2011-2015 г., Национална програма за развитие: България 2020, Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 г., Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. и др.), както и с целите и приоритетите, заложени в структуроопределящите секторни стратегии, програми и планове

РСР на ЮЦР участва в процеса на наблюдение на изпълнението на оперативните програми чрез определени от него представители в комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.

Съгласно ППЗРР, в състава на РКК към РСР на ЮЦР освен представителите на оперативните програми, са включени и представители на УО на ПРСР, на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ и представител на Главна дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Представителите на Съвета участват и в тематичните работни групи за разработване на оперативните програми за периода 2014-2020 г, Споразумението за партньорство 2014-2020 г., Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 2014-2020 г.

На заседания на РСР на ЮЦР, проведени през 2014 г., бяха представени приоритетните мерки и проекти в секторите: транспорт, ВиК и туризъм за периода 2014-2020 г.

3.5. Предприети мерки за прилагане принципа на партньорство

Предвид изключителната важност на прилагането на принципа на партньорство при разработването на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. и последващата оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2007-2013 г. , бяха организирани дискусии и бе използван експертният потенциал на всички заинтересовани страни, участващи в провеждането на политиката за регионално развитие.

С проведените съвместни заседания на РСР и РКК е подобрена координацията между областите, общините, министерствата и социално-икономическите партньори за ефективно и ефикасно провеждане на държавната политика на територията на района, посредством добро планиране, изпълнение, наблюдение и оценка на стратегическите и планови документи на национално, регионално и местно ниво, касаещи регионалното развитие на територията на ЮЦР.

На заседание на РСР на ЮЦР членовете бяха запознати с проект „КАПАЦИТЕТ за работа със заинтересовани страни“ от РС „Подкрепа” - Пловдив.

На проведените заседания на РСР и РКК през 2014 г. бяха поканени представители на общините, физически и юридически лица, имащи отношение към регионалното развитие, съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗРР.

3.6. Постигнати резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2014 г.

През 2014 г. не са извършвани тематични оценки или оценки за специфични случаи на Регионалния план за развитие на ЮЦР 2014-2020 г.


4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Наблюдението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането и ресурсното осигуряване на регионалното и местно развитие. За постигане на целите на наблюдение е изградена система.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на РПР на ЮЦР е изготвен на основата на анализ на социално-икономическото развитие в района, стратегическите цели и приоритети. Анализът на отделните индикатори характеризира различни аспекти от развитието на района и вътрешнорегионалните различия.

При изготвянето на Доклада за 2014 г. са използвани актуални данни на НСИ, Евростат, информация от областните администрации и общините в ЮЦР, ИСУН, Управляващите органи на оперативните програми, МРРБ, Последващата оценка на РПР на ЮЦР (2007-2013 г.) и др.

Данните по някои от основните (икономически) показатели са за 2012 г. или 2013 г., като липсват актуални статистически данни за 2014 г. За постигане на ефективност и ефикасност на процеса на наблюдение и оценка на изпълнението на Регионалния план за развитие е необходимо актуалните данни по определените индикатори да са достъпни в националната статистика за всяка предходна година, като да са налични както за страната, така и за шестте района от ниво 2 и по области.

С активното съдействие на Председателя на РСР на ЮЦР, областните управители и с помощта на Секретариата на РСР е събрана и обобщена информация за настоящия Годишен доклад.

За подобряване на резултатите от наблюдението на РПР на ЮЦР е важно да продължат усилията за подобряване на междуведомствената координация за предоставяне на данни. За по-детайлна и актуална информация относно индикаторите е подходящо да се регламентират механизми за обмен на информация с НСИ, Агенцията по заетостта, ИАОС и др. ведомства.

Подобрена е координацията между Регионалния съвет за развитие на Южен централен район и Областните съвети за развитие на областите от района, което спомага за обмяна на информация, обсъждане на общи проблеми и предприемане на действия от един по-широк кръг от заинтересовани лица, свързани с изпълнението и наблюдението на Регионалния план за развитие, както и за иницииране на интегрирани проекти за развитие на целия район с важно значение за всички области и общини.

На основание чл.18, ал.8 от Закона за регионалното развитие и чл.49, т.15 и чл.57 ал.1 и. ал.2 от Правилника за прилагане на ЗРР, Регионалният съвет за развитие на Южен централен район приема Годишната индикативна програма (ГИП) за дейността на съвета през 2014 г. ГИП представлява планов документ, който определя основните дейности, пряко свързани с функциите на съвета, както и необходимите средства за неговата ефективна работа. До този момент ГИП е финансово неосигурена. Наличието на целеви средства би допринесло за укрепването и развитието на Съветите като органи за провеждане на държавната политика за регионално развитие в районите от ниво 2.

Необходимо е създаване, организиране и поддържане на информационна система за изпълнени проекти, чието реализиране се финансира от държавния и общинските бюджети и/или със заемни средства от други донори, с цел отчитане на техния принос при реализацията на съответните приоритети.

Областна администрация Смолян създаде информационна система, имаща за цел да улеснява работата както на членовете на РСР, така и на експерти от други институции, имащи отношение към работата на РСР на ЮЦР. Системата съдържа онлайн библиотека и база данни.

В подкрепа развитието на пограничните, планинските и полупланинските слабо развити райони е в процес на изготвяне целенасочена инвестиционна програма, чиято цел е преодоляване на икономическата им изостаналост, привличане на инвестиции, повишаване заетостта на населението в трудоспособна възраст и допринасяща за намаляване на различията между българските райони.

За подобряване на координацията при наблюдение изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, изпълняващи се на територията на ЮЦР през периода 2014-2020 г., е необходимо:  • уеднаквяване на информацията за изпълнението на проектите, предоставяна от УО на оперативните програми, и данните от ИСУН;

  • предоставяне на информация относно заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП до Секретариата на РСР на ЮЦР.

Конкретният обхват на индикаторите за отчитане на напредъка на РПР на ЮЦР следва да бъде съобразен с реалните възможности на статистическите изследвания.

В следствие на дейностите извършени през 2014 г. по реализацията на РПР на ЮЦР се наблюдава положително въздействие по отношение на подобряване на средата за живот, изразено в по-добра инфраструктура – градска среда, ВиК, пътища, сметосъбиране. Налице е подобрение по икономическите показатели на района – БВП, БВП на човек от населението, БДС, ЧПИ, приходи от дейността на МСП, безработица, приходи от нощувки. По показателите „Общ доход на лице от домакинство в лв.” и „Население в риск от бедност или социално изключване – хил. души” ЮЦР изостава спрямо останалите райони от ниво 2 в страната.

Периферното местоположение, климатът и релефът на граничните и планински райони и селски територии е предпоставка за тяхната изолация от процесите на социално-икономическо развитие във вътрешността на района и страната. Това води до по-ниски показатели за наблюдаваните сфери на влияние.

Не е напълно оползотворено благоприятното транспортно-географско положение на района. По-ниската изграденост на пътната мрежа от висок клас и трудната транспортна достъпност до някои градски центрове като Смолян и Кърджали ограничава възможностите за икономическо развитие на периферните, планинските и граничните райони. Това прави пограничните райони като Смолян, Кърджали и Хасково непривлекателни за инвеститорите. Ниският дял на инвестициите и иновациите води до понижаване на конкурентоспособността на местната икономика, намаляване на заетостта и ускоряване на миграционните процеси и демографските проблеми.

Въпреки високата концентрация на академични институции с равномерно териториално разпределение, делът на населението с висше образование е под средното равнище за страната. Това предимство не е използвано ефективно за подобряване на състоянието на човешкия капитал на района. Необходимо е по-добро взаимодействие между висшите училища и бизнеса.

Услугите в здравеопазването не са добре разпределени в областите на ЮЦР, което води до задълбочаване на вътрешнорегионалните различия в района.

В ЮЦР съществува висок риск по отношение на последиците от климатичните промени.

Налице е засилен туристически интерес към района. Съществуващите териториални диспропорции обаче, са индикация за еднопосочното развитие на сектора.Анализът показва, че за 2014 г. изпълнението на РПР на ЮЦР се извършва основно чрез инструментите на Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони, Оперативната програма за развитие на сектор рибарство, Програмите за териториално сътрудничество, национално финансиране от публични източници, в т.ч. републиканския бюджет и общинските бюджети.


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница