Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие настраница1/17
Дата26.05.2018
Размер2.75 Mb.
#69557
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението

на

Регионалния план за развитие на

Северен централен район

(2014-2020)

за 2015 г.
flowchart: connector 28

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА

НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2014-2020)
ЗА 2015 Г.


ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението

на

Регионалния план за развитие

на

Северен централен район

(2014-2020)

за 2015 г.


ГОДИШЕН ДОКЛАД
за

наблюдение на изпълнението

на Регионалния план за развитие

на Северен централен район
(2014-2020)
за 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ЮНИ 2017 Г.
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

СЪДЪРЖАНИЕ
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯTA …………………………………………………………………..

3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ …………………………………………………………………………

6

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ ……………………………………………………………………………

7

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2016 Г. …………………………………………………………………………………………………………….

8

1.

Въведение ................................................................................................................................

8

2.

Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район ...................................................................................................................

10
Социално-икономически условия и тенденции ....................................................................

10
Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво ......................................

57

3.

Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение ....................................................................................................................................................

67
Стратегическа цел 1: Икономическо сближаване – достигане на средните нива на заетост, производителност на труда и приложение на иновации в икономиката, характерни за районите от Дунавското пространство ..............................................................................

67
Приоритет 1.1. Развитие на устойчива конкурентоспособна икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии ..........................................................................

67
Стратегическа цел 2: Социално сближаване – преодоляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия в социалната сфера и ограничаване на риска от социална изолация и бедност ..............................................................................................................

75
Приоритет 2.1. Изграждане на устойчив и развит пазар на труда ........................................

75
Приоритет 2.2. Подобряване на човешкия капитал ...................................................................

78
Стратегическа цел 3: Териториално сближаване – свързаност и балансирано, интегрирано и устойчиво развитие на територията и населените места .....................................................

94
Приоритет 3.1. Изграждане на приоритетни инфраструктурни коридори и прилежащите им съоръжения ............................................................................................................................

94
Приоритет 3.2. Интегрирано и устойчиво развитие и укрепване на полицентричната мрежа от селища ..............................................................................................................................

102
Приоритет 3.3. Подобряване на трансграничното сътрудничество ....................................

110
Стратегическа цел 4: Опазване на околната среда, съобразно предизвикателствата на климатичните промени и прилагане на европейските и национални стандарти за ограничаване на замърсяването и енергоемкостта и стимулиране използването на енергия от възобновяеми източници ................................................................................................

112
Приоритет 4.1. Околна среда и ресурси – опазване и ефективност .....................................

112
Приоритет 4.2. Развитие на нисковъглеродна икономика, смекчаване на последствията и адаптиране към климатичните промени .............................................................................

123

4.

Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие ....................................................................................................................

138
4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни ........................................................................................................................................

140
4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2016 г., както и мерките за преодоляване на тези проблеми ..................................................................................................................................

141
4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район ................................................

143
4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми ..................................................................................................................................................

143
4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство .....................................................................

144
4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2016 г. ................................................................................................................................

145

5.

Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район ………………………………..

146

Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница