Доклад за оценка на съвместимостта с предмета и целите на защитена зона


Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зонистраница5/10
Дата04.08.2018
Размер1.01 Mb.
ТипДоклад
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

5.1. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното предложение върху типовете природни местообитания и видовете – предмет на опазване в защитените зони


Инвестиционното предложение за рехабилитация и реконструкция на пътя „Царево-Ахтопол”, обхваща предимно рехабилитация на съществуващия път, на места изправяне на криви, при което се засягат прилежащи на пътя терени значително антропогенно повлияни. По-мащабно ще е строителството на трасето от пътя от км 2+997.06 до км 4+340 с дължина 1342.94 м. Предвиденият за усвояване терен е на запад от съществуващия път, преминава през открити тревни фитоценози, като в началото и края на участъка засяга горски територии на Природен парк „Странджа”.

Според предвидените строителни мероприятия, въздействието на инвестиционното предложение върху целите на опазване на защитената зона ще бъдат свързани с нарушение на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации.

При строителството на инвестиционното предложение в част от територията на ЗЗ ще бъдат променени естествени местообитания, предмет на защита в зоната. Съществуващата сега ливадна и горска растителност в обхвата на новото пътно трасе от км 2+997.06 до км 4+340 на обща площ от 16.65 дка ще бъде унищожена.

Началото на трасето (от км 3+581 до км 3+650) преминава през горска територия в границите на ПП „Странджа”. Дървестната растителност е представена от смесени горски фрагменти с различно преобладаване на видове - цер (Quercus cerris), благун (Q. frainetto), чер бор (Pinus nigra).
От км 3+650 до км 4+100 трасето засяга земеделски земи – мера, използвани за паша на селскостопански животни. Територията е изключена от ПП „Странджа”. От тревните съобщества – хабитат 6210 „Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco-Brometalia) (+важни местообитания на орхидеи)” ще бъде отнета площ от 7.19 дка Хабитатът е добре представен в тази защитена територия и заема 5.02 % (59 348.96 дка) от територията му. Според природозащитния статус съхранеността на структурата и функциите на този хабитат е с добро опазване. Растителните съобщества са в сравнително добро състояние, но повлияни от паша на селскостопански животни. Възможността за възстановяване на хабитата при очакваните нарушения е също добра. Общо за този хабитат може да се каже, че по време на строителството не се очаква да бъде съществено повлиян. По време на експлоатацията не се очаква негативно влияние. Тази площ е антропогенизирана и е ограничена в рамките на защитената зона и в този аспект не се очаква значимо въздействие според директивата за хабитатите.


От км 4+100 до км 4+277 трасето на пътя навлиза отново в горска територия в границите на ПП „Странджа”. Дървестната растителност е представена почтии изцяло от черен бор (Pinus nigra) В тази част на трасето се засяга незначителна част (около 2,5 дка) от хабитат 91МО „Балкано-панонски гори с благуни и церове”, на места доминиран от черния бор. Хабитатът е много добре представен в защитената зона и заема 50.91 % (601 765.4 дка). от територията му.


С унищожаването на тази горска растителност ще се получи допълнителна фрагментация на горските растителни съобщества с ширина на ивицата от около около 10-11 метра.
По отношение на животинският свят, в процеса на усвояване на територията е възможно да бъдат засегнати местообитания на някои видове, придържащи се към откритите, сухи тревни съобщества и горските територии в т.ч. и на птици, гнездящи на територията или сезонно присъстващи.

Пряко засегнати при увреждане на местообитанията ще са гнездящите на територията видове птици, при които изграждането на новото трасе ще има прогонващ ефект. Понастоящем орнитоценозата в тревните съобщества е бедна, предвид характера и предназначението на земята. Територията е с предназначение за земеделска земя, но в момента представлява пасище, което я прави непригодна за екологичните изисквания на част от птиците. Територията се ползва интензивно за паша на овце, кози и свине, които имат неблагоприятно въздействие върху наземно гнездящите птици. На тази територия са установени следните видове птици, включени в Приложение І на Директива 79/409: полска бъбрица (Anthus campestris) и червеногърба сврачка (Lanius collurio). За полската бъбрица това е нетипично местообитание, поради високия тревостой и намирането на вида по-скоро е случайно. Червеногърбата сврачка гнезди по единичните храсти и окрайнините на горските участъци, като ползва територията за търсене на храна. Съседните на тревните съобщества горски участъци са вероятно местообитание на голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum), горска чучулига (Lullula arborea), ястребогушо коприварче (Sylvia nisoria), полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata), градинска овесарка (Emberiza hortulana). Тези видове ползват района за трофична база, укритие или гнездене. Тревните съобщества се ползват като трофична база и от мигриращи видове хищни птици (разред Falconiformes), осояди (Pernis apivorus), змияри (Circaetus gallicus) или блатари (р. Circus). По време на миграция територията е възможно да се ползва за почивка от ята бели щъркели (Ciconia ciconia) и дърдавци (Crex crex). Основните видове птици формиращи гнездовите ансамбли в тревните и горски местообитания не са предмет на опазване в защитената зона.

Като цяло, заплахите по отношение на животинският свят в процеса на експлоатация на пътния участък ще са свързани с увеличаване на антропогенното и техногенно натоварване върху защитената зона и в прилежащите територии, вследствие автомобилния поток, изхвърлянето на вредни емисии от автомобилите, шумово замърсяване и др.


Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница