Европейският съюз работи всеки ден за реализиране на стремежите на 500 млн души. Вярвам, че той може да бъде сила за обновяването на силно конкурентоспособната социална пазарна икономика в Европа и в световен мащабстраница7/7
Дата17.08.2018
Размер251 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

5.7.ЕС — фактор от световно значение


Случващото се извън границите на ЕС може и действително се отразява пряко на благополучието и сигурността на гражданите на ЕС. Ето защо е в интерес на Съюза да взема дейно участие в повлияването на ситуацията в заобикалящия ни свят, включително чрез инструментите за финансиране.

Договорът от Лисабон полага ново начало в отношенията на ЕС с останалата част на света. Създаването на длъжността върховен представител, който е и заместник-председател на Комисията и има силна координационна роля, произтича от желанието за единно и ефективно взаимодействие с международните ни партньори въз основа на ръководните принципи на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека и основните свободи, човешкото достойнство, равенството и солидарността, както и на зачитането на принципите на Устава на Организацията на обединените нации и международното право. ЕС ще продължи да насърчава и защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона в другите държави. Това е основен аспект на външната дейност на ЕС при защитата на неговите ценности.

Друг ключов приоритет е спазването на официалния ангажимент на ЕС за заделяне на 0,7 % от брутния национален продукт (БНП) за официална помощ за развитие, като се запази делът на бюджета на ЕС в рамките на общите усилия на ЕС като цяло до 2015 г., което представлява решителна стъпка към постигането на целите на хилядолетието за развитие. В рамките на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) ще бъде създаден общоафрикански инструмент в подкрепа на изпълнението на Съвместната стратегия Африка-Европа, като се наблегне на ясната добавена стойност от трансрегионалните и трансконтиненталните дейности. Този инструмент ще бъде достатъчно гъвкав, за да съчетае приноса на държавите-членки на ЕС, африканските държави, финансовите институции и частния сектор. Освен това дейността на Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР) ще се съсредоточи върху премахването на бедността и постигането на целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) в съответните региони на света.

Ангажиментът на ЕС трябва да бъде съобразен с конкретните обстоятелства. Ние поддържаме отношения с широк кръг партньори — от развиващите се икономики до най-слабо развитите държави, които се нуждаят от специфична помощ от ЕС. В съответствие с публикуваното наскоро съобщение относно европейската политика за съседство14 ЕС пое дългосрочен ангажимент за създаване на пространство на стабилност, просперитет и демокрация в съседните му региони. Историческите промени в страните от арабския свят също изискват трайни инвестиции в подкрепа на процеса на преобразувания, който без никакво съмнение е в наш и техен интерес. ЕС ще засили работата си в областта на предотвратяването на кризи с цел опазване на мира и укрепване на международната сигурност.

Инструментите ни могат също да улеснят отношенията на ЕС с третите държави във връзка с въпроси от световно значение, като например изменението на климата, защитата на околната среда, незаконната миграция и регионалната нестабилност, както и да позволят на ЕС да реагира бързо и ефективно на природните и причинените от човека бедствия по целия свят. ЕС е решен да подкрепи финансово изпълнението на поетите от него международни ангажименти по отношение на изменението на климата и биологичното разнообразие. През 2003 г. бе извършена значителна рационализация на инструментите, която започна да дава по-конкретни резултати. Комисията не смята, че за следващия период на МФР е необходима друга съществена промяна на законодателната архитектура, въпреки че се предлагат някои подобрения и че като цяло инвестициите се увеличават.

С цел да се отразят текущите промени в международен план Комисията предлага да се преориентира финансирането на програмите в индустриализираните и бързо развиващите се държави и на негово място да се създаде нов инструмент за партньорство в подкрепа на икономическите ни интереси в останалата част на света. Това може да доведе до увеличаване на възможностите за предприятията в ЕС благодарение на насърчаването на търговското и регулаторното сближаване в случаите, в които финансирането може да допринесе за засилване на икономическите отношения на ЕС по света. По този начин ще се осигури възможността за европейските предприятия да се възползват от икономическите промени в много части на света, които предлагат уникални възможности, но и в които конкуренцията е много силна.

Хуманитарната помощ на ЕС вече е призната в Договора от Лисабон като отделна политика в областта на външната дейност на ЕС и създава голяма добавена стойност. С прилагането на съгласуван, допълващ и координиран подход на ЕС към предоставянето на хуманитарна помощ се гарантира, че оскъдните ресурси се използват ефикасно за посрещане на установените нужди, и се подкрепят усилията за подобряване на ефективността на международните хуманитарни действия. Увеличаването на броя на природните и причинените от човека бедствия и на тяхното икономическо отражение изисква систематични действия на европейско равнище за укрепване на готовността и засилване на капацитета за реагиране както в ЕС, така и извън него. Комисията предлага действията за реагиране, предотвратяване и управление на кризи да се осъществяват чрез Инструмента за хуманитарна помощ, а Механизмът за гражданска защита да се използва за реагиране при природни и причинени от човека бедствия, които ще продължат предвид на вече осезаемите ефекти от изменението на климата.

С оглед на очевидните ползи от рационализирането и опростяването на подхода Комисията смята, че инструментите за финансиране на някои вътрешни политики, като например политиките за образованието и миграцията, следва да се използват и за подкрепа на действия в трети държави.Комисията предлага за периода 2014—2020 г. да се отпуснат 70 млрд. EUR за инструментите в областта на външната дейност.

Суми извън МФР:

  • Европейски фонд за развитие (страни от АКТБ): 30 млрд. EUR,

  • Европейски фонд за развитие (отвъдморски страни и територии): 321 млн. EUR,

  • Световен фонд за климата и биологичното разнообразие,

  • Резерв за спешна помощ: 2,5 млрд. EUR.

5.8.Елементи със специален статут


Съществуват различни начини за финансиране на дейностите, извършвани в името на ЕС или в рамките на неговите политики. По редица причини някои дейности се финансират по различна бюджетна схема или само от някои държави-членки. В настоящото предложение за МФР Комисията обръща внимание и на няколко предложения за разходи със специален статут.

5.8.1.Европейски фонд за развитие


Европейският фонд за развитие (ЕФР) финансира помощта за развитие, предоставяна на партньорите на ЕС сред развиващите се страни. Традиционно средствата за него се осигуряват извън бюджета на ЕС, за да се отразят особените исторически връзки на някои държави-членки с различни части на света. Според Комисията при сегашните обстоятелства и с оглед на това, че срокът на действие на Споразумението от Котону (въз основа на което ЕФР предоставя помощ на страните от АКТБ) ще изтече през 2020 г., условията за пълно интегриране на ЕФР в бюджета все още не са налице. Въпреки това с цел създаване на перспектива за бъдещо включване Комисията ще разгледа възможността да предложи ключът за разпределение на вноските за ЕФР да се доближи до този, използван за бюджета на ЕС. Това ще допринесе също за видимостта на абсолютните суми, отпуснати за помощта за развитие. Освен това се предлага да се подобри демократичният контрол на ЕФР чрез привеждането му в съответствие с ИСР, като същевременно се вземат предвид специфичните характеристики на този инструмент.

5.8.2.Широкомащабни проекти


Опит от предходните години показва, че широкомащабните проекти от интерес за ЕС често представляват непропорционално големи разходи за малкия бюджет на ЕС. Тъй като поради специфичния си характер в много случаи те надхвърлят първоначално предвидените разходи, впоследствие трябва да се намери допълнително финансиране, което налага да се преразпределят средства, вече заделени за други приоритетни нужди. Това не е трайно решение и затова Комисията реши да внесе алтернативни предложения за бъдещото финансиране на широкомащабните научни проекти, като прави разграничение между проекта „Галилео“ и останалите проекти.

Проектът „Галилео“ принадлежи единствено на ЕС и в рамките на настоящия пакет се предлага достатъчен бюджет за бъдещите му нужди. Нужни са постоянни усилия, за да бъдат държани разходите под контрол. Това ще бъде осигурено с регламента за установяване на МФР. Проектът следва да навлезе във фаза на пълно разгръщане и на експлоатация в началото на следващата финансова рамка, на който етап следва да бъдат разгледани нови разпоредби за управление в по-дългосрочен план.

За проекти като ITER и ГМОСС, разходите и/или преразходите по които са твърде големи, за да бъдат поети само от бюджета на ЕС, Комисията предлага да се предвиди финансиране извън МФР след 2013 г. Това ще позволи на ЕС да продължи да изпълнява изцяло международните си ангажименти.

6.Инструменти и изпълнение

6.1.Опростяване с цел по-добро изпълнение


Процедурите за изпълнение и изискванията за контрол по програмите на ЕС трябва да бъдат ефективни както по отношение на осигуряването на отчетност, така и по отношение на разходите. Извършените през годините промени доведоха до система, която мнозина вече смятат за твърде сложна и често възпираща от участие и/или забавяща изпълнението. В този контекст Комисията реши да предложи радикално опростяване на цялата бъдеща МФР. В това отношение е важно бъдещото правно основание за всички секторни програми да намери точния баланс между целите на политиката, средствата за изпълнение и разходите за администрация и контрол. По-специално условията за постигане на целите на политиката ще бъдат определени по ефективен от гледна точка на разходите начин, като се осигурят ясни условия за допустимостта, отчетност и подходящо ниво на контрол, ограничаващо в разумна степен и при разумни разходи риска от грешки и възможността за измами.

За съществено опростяване на използването на средствата на ЕС ще са необходими обединените усилия на всички институции за преразглеждане както на общите правила във Финансовия регламент, така и на специфичните за отделните сектори правила, които се изготвят понастоящем. Усилията за опростяване, полагани на равнище ЕС, обаче няма да имат пълен ефект, ако не са съпроводени от успоредни усилия на национално равнище, например в областта на споделеното управление. Комисията ще публикува специално съобщение относно опростяването в края на 2011 г., след като представи всичките си секторни предложения.


6.1.1.Намаляване на броя на програмите


Един първи начин за постигане на тази цел е да се намали броят на отделните програми и инструменти — много цели на политиката могат да бъдат постигнати без излишно увеличаване на броя на инструментите за осъществяването им и без големи разлики в правилата за управление между отделните програми. Сложните програми, които не са постигнали успех, ще бъдат или преработени в опростена и по-ефективна форма, или прекратени. Този подход се предлага в някои области — морско дело и рибарство, правосъдие и основни права, вътрешни работи, образование и култура.

6.1.2.Обединяване на различни инструменти в единна рамка


Друг начин за опростяване на управлението на програмите е те да се обединят в единна рамка с общи правила, като се ограничат до минимум изключенията или особеностите. Например:

  • Комисията предлага трите основни източника на финансиране за научни изследвания и иновации (настоящата 7-ма рамкова програма, настоящата част, свързана с иновациите, на програмата за конкурентоспособност и иновации и Европейският институт за иновации и технологии (ЕИТ) да се обединят в единна обща стратегическа рамка за научни изследвания и иновации (ОСР);

  • Що се отнася до фондовете със споделено управление, а именно ЕФРР, ЕСФ, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и бъдещия Европейски фонд за морско дело и рибарство, обща стратегическа рамка ще замени сегашния подход за определяне на отделни набори от стратегически насоки за различните инструменти.

6.1.3.Eкстернализиране


Комисията предлага също да се приложи вариантът за по-голямо използване на съществуващите изпълнителни агенции. Както бе потвърдено от Сметната палата, тези агенции предоставят по-качествени услуги и засилват видимостта на действията на ЕС. Този инструмент е особено подходящ за продължаване на сегашните по-малки програми, които все още не са екстернализирани и включват критична маса еднородни или стандартизирани операции, като така ще се реализират икономии от мащаба. Това не означава да се създадат нови изпълнителни агенции, а при необходимост да се преразгледа мандатът на съществуващите агенции. Този подход се следва например в предложенията за програмите в областта на образованието и културата.

6.1.4.Интегриране на приоритетите в политиките


Оптималното постигане на целите в някои области на политиката, сред които действията по климата, околната среда, политиката относно потребителите, здравеопазването и основните права, зависи от интегрирането на приоритетите в набор от инструменти в други области на политиката. Например целите по отношение на действията по климата и околната среда трябва да бъдат отразени в различни инструменти с цел да се осигури приносът им за изграждането на нисковъглеродна, използваща ефективно ресурсите и устойчива на изменението на климата икономика, която ще увеличи конкурентоспособността на Европа, ще доведе до създаването на повече и по-екологосъобразни работни места, ще засили енергийната сигурност и ще принесе ползи за здравето. В областта на сътрудничеството за развитие климатът и околната среда, и по-специално биологичното разнообразие, ще бъдат интегрирани във всички съответни програми.

Следователно съответният дял от бюджета на ЕС ще нарасне в резултат на ефективното интегриране на приоритети във всички основни политики на ЕС (например сближаване, научни изследвания и иновации, селско стопанство и външно сътрудничество). Тъй като с едно и също действие може и трябва да се преследват едновременно различни цели, интегрирането ще насърчи синергията при използването на средствата за различни приоритети и ще доведе до по-голяма съгласуваност и по-голяма рентабилност на разходите.


6.1.5.По-ефективна администрация


Понастоящем административните разходи представляват 5,7 % от всички сегашни разходи. С този бюджет се финансират всички институции на Европейския съюз — Европейският парламент (20 %). Европейският съвет и Съветът (7 %), Комисията (40 %) и по-малките институции и органи (15 %). От своя страна през последните десет години Комисията положи значителни усилия да реформира управлението на своите човешки и бюджетни ресурси и да подобри ефективността на използването им. Само извършената през 2004 г. реформа доведе до икономии от 3 млрд. EUR от 2004 г. досега, като продължаването на този процес на реформа ще позволи до 2020 г. да се реализират допълнителни икономии в размер на 5 млрд. EUR. Като част от трайния си ангажимент за ограничаване на разходите за администрация на политиките на ЕС от 2007 г. насам Комисията функционира с „нулев растеж“ на човешките ресурси.

Комисията предлага да се продължи процесът на опростяване и рационализиране на администрацията на институциите, агенциите и органите на ЕС, така че тя да се превърне в модерна, ефективна и динамична организация в съответствие с целите на „Европа 2020“. Отчитайки натиска върху бюджетите на държавите-членки и съкращенията на националните публични разходи за администрация, Комисията направи преглед на административните разходи на всички институции, за да намери допълнителни възможности за подобряване на ефективността и за намаляване на разходите. Тя реши да предложи намаляване с 5 % на персонала на всяка институция/служба, агенция или друг орган в рамките на следващата МФР. Заедно с други подобрения на ефективността това ще позволи делът на административните разходи в следващата МФР да се задържи на минимално равнище.

Без да чака до 2014 г., когато ще започне да действа следващата МФР, Комисията реши да предложи редица промени в Правилника за персонала, който се прилага по отношение на публичните служители на ЕС, работещи в институциите на ЕС. Тези промени включват нов метод за изчисляване на адаптирането на заплатите, увеличаване на работното време (от 37,5 на 40 часа седмично) без компенсиращи корекции на възнагражденията, увеличаване на пенсионната възраст и осъвременяване на някои остарели условия в съответствие с подобни тенденции в администрациите на държавите-членки. Комисията подготвя проект на регламент, който най-напред ще бъде обсъден с представителите на персонала в рамките на обичайния процес на социален диалог и след това ще бъде представен официално на Европейския парламент и Съвета за приемане при първа възможност.

7.Продължителност, структура и гъвкавост на многогодишната финансова рамка


С оглед на позицията на Европейския парламент Комисията реши да предложи седемгодишна продължителност на следващата МФР. По този начин ще се засили връзката с навременното постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. През 2016 г. Комисията ще представи оценка на изпълнението на финансовата рамка, която при необходимост ще бъде съпроводена от съответни предложения. Комисията предлага функциите, използвани в рамката за 2007—2013 г., да се преработят, така че да отразят целите на стратегията „Европа 2020“.

Комисията е съгласна с Европейския парламент, че за да бъде Европейският съюз в състояние да посрещне новите предизвикателства и за да се улесни процесът на вземане на решения в институциите, е необходима по-голяма гъвкавост във и между бюджетните функции. За тази цел Комисията предлага пет инструмента извън финансовата рамка (Резерва за спешна помощ, Инструмента за гъвкавост, фонд „Солидарност“, Фонда за приспособяване към глобализацията и един нов инструмент за реагиране при кризисни ситуации в селскостопанския сектор), както и допълнителни промени, представени в придружаващите настоящото съобщение предложения за регламент относно МФР и за ново междуинституционално споразумение относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление. Освен това бъдещите правни основания за различните инструменти ще предлагат по-голямо използване на делегираните актове с цел повече гъвкавост при управлението на политиките през периода на финансиране, като успоредно с това се осигури зачитане на прерогативите на двата законодателни органа.

От друга страна, управлението на програмите трябва да бъде съобразено в по-голяма степен с необходимостта от по-строго планиране на бъдещите разходи и да избягва прекаленото натрупване на бъдещи плащания. Ето защо Комисията ще предложи мерки за въвеждане на по-строги правила за финансовото планиране и управление на финансираните от ЕС програми, по-специално по структурните фондове, като едновременно с това се вземат предвид отговорностите на държавите-членки при управлението на тези средства.

8.Заключение


Законодателните текстове, придружаващи настоящия документ, съдържат предложения на Комисията за регламент за приемане на нова многогодишна финансова рамка, за междуинституционално споразумение (МИС) относно сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление и за решение относно собствените ресурси (със съответното законодателство за прилагане).

През оставащите месеци до края на 2011 г. очертаният в настоящото съобщение подход ще бъде изложен подробно в законодателните предложения за разходните програми и инструменти в отделните области на политиката.Европейският парламент и Съветът се приканват да подкрепят насоките, определени в настоящото съобщение, и в процеса на преговори да вземат необходимите мерки за навременно приемане на съответните законодателни актове, включително на секторните разходни програми и инструменти, което да позволи безпроблемното привеждане в действие на новата многогодишна финансова рамка на 1 януари 2014 г. Ако, както се очаква, Република Хърватия стане държава-членка на Европейския съюз преди влизането в сила на следващата многогодишна финансова рамка, Комисията ще предложи необходимите корекции в нея.1Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа.

2Вж. напр. подробностите относно процеса на консултации преди приемането на прегледа на бюджета на ЕС http://ec.europa.eu/budget/reform/issues/read_en.htm

3Подробности относно оценката на Комисията на разходите по МФР за 2007—2013 г. и нейния анализ на въздействието на настоящите предложения са дадени в придружаващия работен документ на службите на Комисията SEC (2011) 868.

4Резолюция на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно Инвестиране в бъдещето: нова многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа.

5Заключения на Европейския съвет от 29 октомври 2010 г.

6COM(2010) 700.

7За повече информация вж. придружаващия работен документ на службите на Комисията SEC(2011) 876.

8COM(2011) 510.

9За примери за добавена стойност от разходите на ЕС вж. придружаващия работен документ на службите на Комисията SEC(2011) 867.

10Вж. доклада Innovation Union Competitiveness Report, SEC(2011) 739.

11За повече информация вж. придружаващия работен документ на службите на Комисията SEC(2011) 868.

12Документ 17024/09 на Съвета.

13COM(2010) 171.

14COM(2011) 303.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница