I. Общи разпоредби Ч


Раздел VII. Издаване на удостоверения за експлоатационна годностстраница3/5
Дата22.07.2016
Размер1 Mb.
1   2   3   4   5
Раздел VII.

Издаване на удостоверения за експлоатационна годност
Чл. 61. (1) Удостоверенията за експлоатационна годност на пристанищата, пристанищните терминали и специализираните пристанищни обекти се издават от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице.

(2) Образуването на административните производства за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и всички действия и актове в рамките на тези производства до изготвянето на проекта на индивидуален административен акт, както и действията по съобщаване на последния се осъществяват от Изпълнителна агенция "Морска администрация".Чл. 62. (1) Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище се изготвя в съответствие с образеца - приложение № 2, и се състои от:

1. част А, която съдържа:

а) наименованието, номера, датата на издаване и срока на валидност на индивидуалния административен акт;

б) наименованието и вида на пристанището, а когато удостоверението се издава за пристанищен терминал - и наименованието на терминала;

в) наименованието, седалището, адреса на управление и единния идентификационен код (ЕИК), съответно кода по БУЛСТАТ, на собственика на пристанището (терминала);

г) наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК на пристанищния оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ;

д) пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ, които може да бъдат предоставяни на пристанището (терминала) безопасно в съответствие с изискванията на тази наредба; за пристанищната услуга по обработка на товари се посочват включените в обхвата й видове дейности (товарене, разтоварване, подреждане, съхраняване и т.н.) и типовете товари (съответно класовете и подкласовете опасни и/или замърсяващи товари);

е) името, длъжността и подписа на органа, издал акта, както и печата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. част Б, която съдържа:

а) надпис: "Част Б на Удостоверение за експлоатационна годност № ...., издадено на ....................... г.";

б) морско-техническите пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения и които ще се предоставят на пристанището;

в) наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК на пристанищния оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по буква "б";

г) общата дължина на кейовия фронт на пристанището (терминала);

д) броя на корабните места на пристанището (терминала);

е) общата площ на откритите и на покритите складове и общия обем на складовете за течни и за насипни товари;

ж) името, длъжността и подписа на органа, издал акта, както и печата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Когато удостоверението по ал. 1 се издава по реда и при условията на чл. 67, наименованието по ал. 1, т. 1, буква "а" и надписът по ал. 1, т. 2, буква "а" включват и определението "временно".

(3) В част А на удостоверението за експлоатационна годност на зона от пристанище за обществен транспорт, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107, 108 или 109 ЗМПВВППРБ, не се вписват данните по ал. 1, т. 1, букви "г" и "д".

(4) Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ се изготвя в съответствие с образеца - приложение № 3, и се състои от част А, в която се вписват данните по ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" и "е", и част Б, съдържаща данните по ал. 1, т. 2, букви "а" - "д" и "ж".

(5) Удостоверението за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се изготвя в съответствие с образеца - приложение № 4, и се състои от част А, в която се вписват данните по ал. 1, т. 1, букви "а" - "в" и "е", и част Б, съдържаща данните по ал. 1, т. 2, букви "а", "г" и "ж".

(6) Когато собственик на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1, буква "в" включват: имената, постоянния и настоящия адрес и единния му граждански номер (ЕГН).

(7) Когато собственикът на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект или пристанищен оператор, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ, е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.Чл. 63. (1) Удостоверението за експлоатационна годност на терминал от пристанище за обществен транспорт с национално значение се издава за срок:

1. равен на срока на договора за предоставяне на концесия по чл. 117в, ал. 3 ЗМПВВППРБ;

2. до предоставяне на концесия по чл. 117в, ал. 3 ЗМПВВППРБ - в случаите по чл. 115м, ал. 2 ЗМПВВППРБ и по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.).

(2) Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт с регионално значение или на терминал от такова пристанище се издава за срок:

1. 35 години - когато пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ се извършват от собственика на пристанището (терминала);

2. равен на срока на договора, сключен между собственика на пристанището (терминала) и пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ.

(3) Удостоверението за експлоатационна годност на зона в пристанище за обществен транспорт с национално значение, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, се издава за срок:

1. до предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите - в случаите по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);

2. равен на срока на договора за предоставяне на концесия по реда на Закона за концесиите;

3. 35 години - когато морско-техническите пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ се предоставят от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура".

(4) Удостоверението за експлоатационна годност на зона в пристанище за обществен транспорт с регионално значение, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанищата по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, се издава за срок:

1. 35 години - когато морско-техническите пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ се предоставят от собственика на пристанището;

2. равен на срока на договора, сключен между собственика на пристанището и пристанищния оператор, получил достъп до пазара на морско-технически пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ.

(5) Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ се издава за срок:

1. 35 години - когато морско-техническите пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ се предоставят от собственика на пристанището;

2. равен на срока на договора, сключен между собственика на пристанището и пристанищния оператор, получил достъп до пазара на морско-технически пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ.

(6) Удостоверението за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се издава за срок 35 години.

Чл. 64. Първо удостоверение за експлоатационна годност се издава преди вписването на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България.

Чл. 65. (1) Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България на настъпили промени за:

1. вида на пристанището;

2. собственика на пристанището;

3. пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ;

4. пристанищния оператор (или оператори), получил достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по т. 3.

(2) Ново удостоверение за експлоатационна годност на терминал от пристанище за обществен транспорт се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България на настъпили промени в предназначението на терминала или в някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(3) Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ и на зона от пристанище за обществен транспорт, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107, 108 или 109 ЗМПВВППРБ, се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България на настъпили промени в обстоятелствата по ал. 1, т. 1 или 2, както и при промяна предназначението на зоната.

(4) Ново удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се издава преди вписване в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България на настъпили промени на вида на специализирания пристанищен обект или на собственика му.

(5) Ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се издава и при изтичане на срока на валидност на по-рано издаденото (в т. ч. и по реда на чл. 66) удостоверение.

Чл. 66. Когато съществуващо пристанище за обществен транспорт, в което няма обособени терминали, бъде разширено чрез изграждане на нов терминал или в такова пристанище бъде обособена зона, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107, 108 или 109 ЗМПВВППРБ, преди вписване в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България на новия терминал (зона) се издават:

1. първо удостоверение за експлоатационна годност на новопостроения терминал (новообособената зона), и

2. ново удостоверение за експлоатационна годност на терминал от пристанище за обществен транспорт - за останалата част от пристанището.

Чл. 67. (1) Удостоверението по чл. 64 се издава като временно удостоверение за експлоатационна годност:

1. в случаите по чл. 12, ал. 4, при условие че:

а) са предприети действия за извършване оценка на сигурността на новопостроено пристанище (терминал), което попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения, или

б) пристанищният оператор, получил достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ на новопостроено пристанище за обществен транспорт или новопостроен терминал от такова пристанище (съответно собственикът на новопостроено пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ), което не попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения, е извършил оценка за сигурност на пристанището (терминала);

2. в случаите по чл. 40, ал. 3, при условие че пристанищният оператор, получил достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ на новопостроено пристанище за обществен транспорт или новопостроен терминал от такова пристанище, е предприел необходимите действия за внедряване на система за управление на качеството в изпълнение на изискванията на чл. 40, ал. 1.

(2) Временно удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище се издава и в случаите на промяна в пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ, когато са изпълнени едновременно следните условия:

1. за пристанището (терминала) има издадено валидно удостоверение за експлоатационна годност;

2. новият пристанищен оператор представи надлежни писмени доказателства, удостоверяващи, че ще прилага технологичните карти и/или инструкциите за обслужване на пътници на досегашния оператор и ще използва:

а) мобилното работно оборудване на досегашния оператор или аналогично, или подобно на него работно оборудване, което позволява точно изпълнение на описаните в технологичните карти технологии на обработка на товарите;

б) пряко заетия в товарно-разтоварните операции или обслужването на пътници персонал на досегашния оператор или други работници и служители, чиито образование и квалификация съответстват на изискванията в технологичните карти и/или инструкциите за обслужване на пътниците.

(3) Временно удостоверение за експлоатационна годност се издава за срок:

1. дванадесет месеца - в случаите по ал. 1, т. 1, буква "а" и по ал. 1, т. 2;

2. три месеца - в случаите по ал. 1, т. 1, буква "б" и по ал. 2.

(4) Когато за новопостроено пристанище за обществен транспорт или новопостроен терминал от съществуващо такова пристанище са налице едновременно основанията по ал. 1, т. 1, буква "б" и по ал. 1, т. 2, временното удостоверение за експлоатационна годност се издава за срок 12 месеца.Чл. 68. (1) Отразяването на настъпили промени в някое от обстоятелствата, посочени в част Б на удостоверенията за експлоатационна годност, чийто срок на валидност не е изтекъл, се извършва по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" въз основа на проверка за съответствието с изискванията на тази наредба, извършена, преди промяната да бъде вписана в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти на Република България.

(2) В случаите по ал. 1 в част Б на удостоверението за експлоатационна годност освен данните по чл. 62 се вписва и датата на отразяване на настъпилите промени.Чл. 69. (1) Заявление за издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се подава от неговия собственик.

(2) Заявление за издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се подава от неговия собственик, с изключение на случаите, когато се иска издаване на ново удостоверение поради:

1. настъпили промени в пристанищните дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ;

2. настъпили промени за някой от пристанищните оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ;

3. изтичане на срока на издаденото временно удостоверение за експлоатационна годност.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 - 3 заявлението се подава от съответния пристанищен оператор.

(4) Заявление за издаване на временно удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище се подава:

1. от собственика на пристанището (терминала) - в случаите по чл. 67, ал. 1;

2. от пристанищния оператор - в случая по чл. 67, ал. 2.

Чл. 70. (1) Страни в производството по издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище (терминал) са административният орган, собственикът на пристанището (терминала) и пристанищният оператор (или оператори), получил достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ за това пристанище (терминал).

(2) Страни в производството по издаване на удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект са административният орган и собственикът на обекта.

(3) Правилата на ал. 1 и 2 се прилагат и в производството по отразяване на настъпили промени в някое от обстоятелствата, посочени в част Б на удостоверенията за експлоатационна годност, чийто срок на валидност не е изтекъл. Когато промяната касае морско-техническите дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, или някой от пристанищните оператори, които извършват такива дейности и услуги, като страна в производството се конституира и този пристанищен оператор.

Чл. 71. (1) За издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на пристанище се подава писмено заявление, което съдържа:

1. данни за заявителя (собственика) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК, съответно код по БУЛСТАТ;

2. в какво се състои искането, в т. ч.:

а) наименованието и вида на пристанището;

б) пристанищните дейности и услуги, които ще се предоставят и за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

в) наименованието, седалището, адреса на управление и ЕИК на пристанищния оператор или оператори, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по т. 3;

3. списък на приложените документи;

4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

(2) Когато собственик на пристанището е физическо лице, данните по ал. 1, т. 1 включват: имената, постоянния и настоящия адрес и ЕГН.

(3) Когато заявителят или пристанищен оператор по ал. 1, т. 2, буква "в" е чуждестранно лице, вместо ЕГН, ЕИК или код по БУЛСТАТ се посочват данните, които според националното законодателство на лицето служат за индивидуализирането му.

(4) Заявлението по ал. 1 може да бъде подписано и подадено и от пълномощник, чиято представителна власт произтича от изрично пълномощно, съставено в писмена форма.

Чл. 72. (1) Към заявлението по чл. 71, ал. 1 се прилагат:

1. документите, удостоверяващи правото на собственост върху територията на пристанището и пристанищната инфраструктура;

2. актуална скица - извадка за имота (или имотите), съставляващ територията на пристанището, от одобрената кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия с отразени координати на граничните точки;

3. документите, удостоверяващи въвеждането на строежа (строежите) в експлоатация;

4. (В сила на 01.01.2015 г.) техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите);

5. техническата документация за плаващите хидротехнически пристанищни съоръжения;

6. проектът на схема за обвързване на съоръженията по т. 5;

7. договорът (договорите), с който собственикът на пристанище за обществен транспорт с регионално значение или на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ е предоставил на пристанищния оператор (оператори) достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

8. технологичният план на пристанището;

9. описание на основните параметри и характеристики на пристанището и пристанищните съоръжения в съответствие с наредбата по чл. 92, ал. 4 ЗМПВВППРБ;

10. проектът на план за приемане и обработване на отпадъци, изработен и съгласуван в съответствие с изискванията на тази наредба;

11. утвърденият авариен план на пристанището;

12. съгласуваната с Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" инструкция за експлоатация на индустриалния железопътен клон, когато има такъв;

13. технологичните карти, изготвени в съответствие с изискванията на чл. 34 - 37, когато се иска издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт;

14. инструкцията за обслужване на пътниците, изготвена в съответствие с изискванията на чл. 38, когато се иска издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт, на което ще се предоставя пристанищната услуга "обслужване на пътници";

15. сертификатът за системата за управление на качеството, внедрена от пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и 3 ЗМПВВППРБ, когато се иска издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт;

16. правилникът за организация на работата в пристанището, когато се иска издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107, 108 или 109 ЗМПВВППРБ;

17. изготвените по реда на наредбата по чл. 60а, ал. 2 ЗМПВВППРБ правила за сигурност на пристанището, когато същото не попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;

18. пълномощното по чл. 71, ал. 4, когато заявлението по чл. 71, ал. 1 се подава от пълномощник;

19. документ за платени държавни такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(2) Документите по ал. 1, т. 2, 6, 8 - 10 и 17 - 19 се представят в оригинал, а останалите - в заверено от заявителя копие. Документи, съставени на чужд език, се представят и с достоверен превод на български език.

(3) В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 1, буква "б" вместо документа по ал. 1, т. 17 се прилага оригиналът на изготвената в съответствие с наредбата по чл. 60а, ал. 2 ЗМПВВППРБ оценка за сигурността на пристанището, което не попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения.

(4) В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2 вместо документа по ал. 1, т. 15 се прилагат заверени от заявителя копия на:

1. приетия от пристанищния оператор план за разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен;

2. сключения договор за разработване на система за управление на качеството, ако дейността е възложена на трето лице;

3. акта на пристанищния оператор за внедряване на разработената система за управление на качеството, ако към момента на подаване на заявлението по чл. 69, ал. 1 внедряването е извършено;

4. сключения договор за извършване на сертификационна оценка на внедрената система за управление на качеството.

(5) Факти и обстоятелства, които се считат служебно известни на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и не се нуждаят от доказване в производството по издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, са:

1. съществуването и клаузите на договор за предоставяне на концесия по чл. 117в ЗМПВВППРБ;

2. съществуването и клаузите на договор по § 74, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗМПВВППРБ (ДВ, бр. 24 от 2004 г.);

3. съществуването и предвижданията на генерален план на пристанище за обществен транспорт (съответно на подробен устройствен план на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМЗПВВППРБ), който е одобрен и влязъл в сила след 23.03.2013 г.;

4. съществуването, одобряването и съдържанието на инвестиционните проекти за пристанище, одобрени след 23.03.2013 г.;

5. съществуването, одобряването от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съдържанието на плана за сигурност на пристанището, когато същото попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;

6. съществуването и фактът на съгласуване от директора на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището на оценка за сигурност на пристанището, когато същото не попада в приложното поле на Регламент (ЕО) № 725/2004 г. на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно подобряване на сигурността на корабите и на пристанищните съоръжения;

7. удостоверяването на техническото състояние на плаващо хидротехническо пристанищно съоръжение в речно пристанище, когато производството по чл. 525 от Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища е проведено преди подаване на заявлението по ал. 1;

8. всички други факти и обстоятелства, които са от значение в производството и се съдържат в публични регистри или са били надлежно доказани в рамките на друго производство пред агенцията.Чл. 73. (1) За издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на пристанищен терминал от пристанище за обществен транспорт се подава писмено заявление, което съдържа освен данните по чл. 71, ал. 1 и наименованието и предназначението на пристанищния терминал.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документите по чл. 72, ал. 1, т. 1 - 9 и 11 - 19 за пристанищния терминал;

2. проект на план за приемане и обработване на отпадъци за пристанището, обособена част от който е терминалът - само към най-рано подаденото заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на терминал от новопостроено пристанище за обществен транспорт, което има два или повече терминала;

3. проект на актуализиран план за приемане и обработване на отпадъци за пристанището, обособена част от който е терминалът - в случаите на новопостроен терминал на съществуващо пристанище за обществен транспорт.

(3) По отношение на заявлението и приложенията към него се прилагат съответно разпоредбите на чл. 71, ал. 2 - 4 и чл. 72, ал. 2 - 5.Чл. 74. (1) За издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се подава писмено заявление, което съдържа:

1. данни за заявителя (собственика) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (съответно код по БУЛСТАТ);

2. в какво се състои искането, в това число - вида и местонахождението на специализирания пристанищен обект;

3. списък на приложените документи;

4. подпис на лицето, което представлява заявителя.

(2) По отношение съдържанието на заявлението по ал. 1 се прилагат съответно разпоредбите на чл. 71, ал. 2 - 4.

(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документите, удостоверяващи въвеждането на строежа в експлоатация;

2. (В сила на 01.01.2015 г.) техническият паспорт (или паспорти) на строежа (строежите);

3. техническата документация за плаващото съоръжение (съоръжения), представляващо специализиран пристанищен обект;

4. проектът на схема за обвързване на съоръжението (съоръженията) по т. 3;

5. изработеният в съответствие с чл. 60, ал. 3 правилник за организацията на работа;

6. пълномощното по чл. 71, ал. 4, когато заявлението по ал. 1 се подава от пълномощник;

7. документ за платени държавни такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(4) Документите по ал. 3, т. 4 - 7 се представят в оригинал, а останалите - в заверено от заявителя копие. Документи, съставени на чужд език, се представят и с достоверен превод на български език.

(5) Факти и обстоятелства, които се считат служебно известни на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и не се нуждаят от доказване в производството по издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект, са:

1. съществуването и предвижданията на подробен устройствен план за специализиран пристанищен обект, одобрен и влязъл в сила след 23.03.2013 г.;

2. съществуването, одобряването и съдържанието на инвестиционните проекти за специализиран пристанищен обект, одобрени след 23.03.2013 г.;

3. удостоверяването на техническото състояние на плаващо съоръжение (съоръжения) в българския участък на река Дунав, когато производството по чл. 525 от Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища е проведено преди подаване на заявлението по ал. 1;

4. всички други факти и обстоятелства, които са от значение в производството и се съдържат в публични регистри или са били надлежно доказани в рамките на друго производство пред агенцията.Чл. 75. (1) За издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект в случаите по чл. 65, ал. 1 - 4 се подава писмено заявление, което съдържа:

1. данни за заявителя - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (съответно код по БУЛСТАТ);

2. в какво се състои искането, в това число:

а) наименованието и вида на пристанището (съответно вида и местонахождението на специализирания пристанищен обект);

б) наименованието и предназначението на пристанищния терминал, когато се иска издаване на ново удостоверение на пристанищен терминал от пристанище за обществен транспорт;

в) за кои факти и обстоятелства са настъпили промени и в какво се изразяват те;

3. списък на приложените документи;

4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документите, удостоверяващи настъпването на описаните в заявлението промени;

2. онези от документите съответно по чл. 72, ал. 1, чл. 73, ал. 2 или чл. 74, ал. 3, чийто автор и/или съдържание е променено в резултат на описаните в заявлението промени;

3. пълномощното по чл. 71, ал. 4, когато заявлението по ал. 1 се подава от пълномощник;

4. документ за платени държавни такси съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(3) По отношение на заявлението по ал. 1 и приложенията към него се прилагат съответно разпоредбите на чл. 71, ал. 2 - 4, чл. 72, ал. 2 и 5 и чл. 74, ал. 4 и 5.

(4) В хипотезата на чл. 66 не се изисква подаване на отделно заявление за издаване на удостоверението по чл. 66, т. 2.

Чл. 76. (1) За издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект поради изтичане на срока на валидност на по-рано издаденото удостоверение, с изключение на случаите по чл. 67, се подава писмено заявление, съответстващо на изискванията по чл. 75.

(2) За издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище поради изтичане на срока на валидност на по-рано издаденото временно удостоверение по чл. 67 се подава писмено заявление със съдържанието по чл. 75, ал. 1, към което се прилагат:

1. документите по чл. 72, ал. 1, т. 17 и 19 за платена държавна такса за съгласуване на изработените правила за сигурност на пристанището (терминала) съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - когато временното удостоверение, чийто срок на валидност изтича, е издадено по реда и при условията на чл. 67, ал. 1, т. 1, буква "б";

2. документът по чл. 72, ал. 1, т. 15 - когато временното удостоверение, чийто срок на валидност изтича, е издадено по реда и при условията на чл. 67, ал. 1, т. 2;

3. документите по чл. 72, ал. 1, т. 13 и/или 14 и т. 19 - когато временното удостоверение, чийто срок на валидност изтича, е издадено по реда и при условията на чл. 67, ал. 2.

(3) По отношение на заявлението и приложенията към него се прилагат съответно чл. 71, ал. 2 - 4 и чл. 72, ал. 1, т. 18 и ал. 2.Чл. 77. (1) За издаване на временно удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище в случаите по чл. 67, ал. 2 се подава писмено заявление, което съдържа:

1. данни за заявителя - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на пристанищния оператор, получил достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ;

2. в какво се състои искането, в това число:

а) наименованието и вида на пристанището;

б) наименованието и предназначението на пристанищния терминал;

в) данни за собственика на пристанището (пристанищния терминал) - наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК (съответно код по БУЛСТАТ);

г) пристанищните дейности и услуги, които ще се предоставят на пристанището (терминала) от заявителя;

3. списък на приложените документи;

4. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. документите по чл. 72, ал. 1, т. 7, 8, 11, 12, 15 и 18;

2. договор, с който досегашният пристанищен оператор предоставя на новия правото да прилага разработените от първия технологични карти и/или инструкции за обслужване на пътниците (ако е различен от договора по чл. 72, ал. 1, т. 7);

3. списък на мобилното работно оборудване, което заявителят ще използва, съдържащ описание на основните технически характеристики на това оборудване;

4. списък на персонала на заявителя, пряко зает в товарно-разтоварните операции или обслужването на пътниците, с данни за образованието и квалификацията на всяко от лицата.

(3) По отношение на заявлението по ал. 1 и приложенията към него се прилагат съответно разпоредбите на чл. 71, ал. 2 - 4 и чл. 72, ал. 2 и 5. Документите по ал. 2, т. 3 и 4 се представят в оригинал.

Чл. 78. (1) Най-късно на следващия работен ден след постъпване на заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност (първо, ново или временно) директорът на съответната дирекция "Морска администрация", в чийто район се намира пристанището, пристанищният терминал или специализираният пристанищен обект, със заповед определя комисия от инспектори, изпълняващи функции по контрол на експлоатационната годност, която:

1. проверява редовността на подаденото заявление;

2. събира информация за съответствието на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект с изискванията за експлоатационна годност.

(2) Информацията по ал. 1, т. 2 се събира чрез:

1. анализ на съдържанието на приложените към заявлението документи;

2. анализ на информацията, събрана по реда на раздел VIII - при издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност или на временно удостоверение по чл. 67, ал. 2;

3. анализ на информацията, събрана по реда на чл. 5, ал. 2;

4. извършване на проверка на място в пристанището, съответно на пристанищния терминал или специализиран пристанищен обект.Чл. 79. (1) В срок 3 работни дни след постановяване на заповедта по чл. 78, ал. 1 определената комисия от инспектори представя на директора на дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището писмено становище относно редовността на подаденото заявление.

(2) Когато се установи, че заявлението не съответства на някое от установените в този раздел изисквания или не е представен някой от изискуемите документи, директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището незабавно уведомява заявителя да поправи недостатъците в седемдневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика постановяване на отказ от издаване на исканото удостоверение за експлоатационна годност.

(3) Срокът за издаване на удостоверението за експлоатационна годност по чл. 88 започва да тече след отстраняване на нередовностите.

Чл. 80. (1) В срока по чл. 79, ал. 1 директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището уведомява заявителя и останалите заинтересувани страни, определени в съответствие с чл. 70, за започналото производство за издаване на удостоверение за експлоатационна годност, за датата, на която трябва да бъде извършена проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4, и за датата, до която трябва да бъде издаден актът.

(2) При спазване на разпоредбата на чл. 34 от Административнопроцесуалния кодекс директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището осигурява на страните възможност да участват в производството, като:

1. се запознаят с документите по преписката;

2. изразят становище по събраните доказателства;

3. присъстват при извършване на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4;

4. правят искания и възражения.Чл. 81. (1) Датата на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 се определя в заповедта по чл. 78, ал. 1 и не може да бъде по-късно от 20 дни преди крайния срок за издаване на удостоверението за експлоатационна годност.

(2) Когато поради лоши метеорологични условия или друга обективна причина проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 не може да бъде извършена на определената дата, директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището определя нова дата, която не може да бъде по-късно от 15 дни преди крайния срок за издаване на удостоверението за експлоатационна годност.

(3) Проверка по чл. 78, ал. 2, т. 4 не се извършва за издаване на:

1. временно удостоверение за експлоатационна годност по чл. 67, ал. 2;

2. ново удостоверение за експлоатационна годност поради смяна на собственика на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект и при условие, че:

а) последната планова проверка е извършена преди не повече от 6 месеца;

б) промяната на собственика на пристанището или пристанищния терминал не води до промяна и на пристанищния оператор, извършващ пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ;

3. ново удостоверение за експлоатационна годност поради изтичане срока на по-рано издаденото временно удостоверение по чл. 67, ал. 1, т. 2.Чл. 82. (1) Проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност се извършва в пълен обем, като се установява изпълнението на изискванията на тази наредба по отношение на всички елементи на пристанището (пристанищния терминал) - акватория, територия и пристанищните съоръжения, както и по отношение на създадената от пристанищния оператор (оператори) организация на работа и на използваните от него технологии на работа, работно оборудване и персонал.

(2) Проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност се извършва в обем, съответстващ на промените, които налагат издаването на ново удостоверение.

(3) По отношение обема на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на временно удостоверение за експлоатационна годност по чл. 67, ал. 1 се прилага ал. 1.

(4) По отношение обема на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на временно удостоверение за експлоатационна годност по чл. 67, ал. 2 се прилага ал. 2.Чл. 83. (1) Проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 на пристанище или пристанищен терминал включва 2 етапа:

1. проверка на документи, създадени и/или съхранявани от пристанищния оператор (оператори), получил достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ на пристанище или пристанищен терминал;

2. оглед на пристанището (пристанищния терминал).

(2) Обект на проверката по ал. 1, т. 1 са:

1. оценката на професионалните рискове, изготвена от регистрирана служба по трудова медицина;

2. протоколите от извършени измервания на факторите на жизнената среда;

3. съгласуваните по установения ред вътрешни правила (инструкции) за безопасна експлоатация на индустриалния железопътен клон, когато на пристанището (терминала) има вътрешни железопътни линии;

4. списъкът на разработените технологични карти и инструкции за обслужване на пътници по чл. 39;

5. документите, удостоверяващи провеждането на одити на внедрената от пристанищния оператор, извършващ пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ, сертифицирана система за управление на качеството;

6. базата данни по чл. 53 за служителите и работниците със специална правоспособност - при проверка за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище за обществен транспорт или на терминал от такова пристанище;

7. документите, удостоверяващи проведените обучения и инструктажи на персонала на пристанищния оператор, извършващ пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2 ЗМПВВППРБ;

8. дневникът за домуващите в пристанището кораби и дневникът за движението на корабите - при проверка за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ или на зона в пристанище за обществен транспорт, която по своето предназначение отговаря на характеристиките на пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ;

9. (В сила на 01.01.2015 г.) техническият паспорт (паспорти) на строежа (строежите) - при проверка за издаване на ново удостоверение за експлоатационна годност;

10. други документи, които по преценка на инспекторите са необходими за установяване на съответствието на пристанището (пристанищния терминал) с изискванията на тази наредба.

(3) Проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 на специализиран пристанищен обект се състои в оглед на обекта.

Чл. 84. (1) Резултатите от проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 се отразяват в протокол, неразделна част от който е проверовъчният лист на експлоатационната годност.

(2) Комисията по чл. 78, ал. 1 попълва проверовъчния лист на експлоатационната годност в хода на извършване на проверката. Протоколът се съставя и подписва от членовете на комисията в срок до 3 дни след приключване на проверката.

(3) Протоколът и проверовъчният лист на експлоатационната годност се съставят и подписват в един оригинален екземпляр, който се съхранява в досието на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект, поддържано в съответната дирекция "Морска администрация".

Чл. 85. (1) Заверено копие от протокола и проверовъчния лист се предоставя на заявителя и конституираните заинтересувани страни.

(2) В тридневен срок от получаване на документите по ал. 1 всяко от лицата по ал. 1 може да представи в съответната дирекция "Морска администрация" писмените си възражения или становище по отразените в протокола и проверовъчния лист констатации на комисията.

(3) Директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището може да изиска от комисията по чл. 78, ал. 1 писмено становище по представените възражения.

Чл. 86. (1) Комисията по чл. 78, ал. 1 завършва своята работа с изготвянето на проекти на:

1. доклад на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно до оправомощеното от него длъжностно лице), съдържащ предложение за издаване на удостоверение за експлоатационна годност;

2. удостоверение за експлоатационна годност.

(2) Документите по ал. 1 заедно с копие от образуваната административна преписка по заявлението за издаване на удостоверение за експлоатационна годност се представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" не по-късно от 7 дни преди крайния срок за издаване на удостоверението за експлоатационна годност.Чл. 87. Изпълнителният директор представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно на оправомощеното от него длъжностно лице) подписания доклад с предложение за издаване на удостоверение за експлоатационна годност, придружен от проекта на удостоверение и копието от административната преписка.

Чл. 88. (1) Удостоверението за експлоатационна годност на пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект се издава в едномесечен срок от подаването на заявление без недостатъци.

(2) Удостоверението за експлоатационна годност (части А и Б) се издава:

1. в три еднообразни оригинални екземпляра - за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище, когато собственикът на пристанището (терминала) и пристанищният оператор, извършващ пристанищни дейности и услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 и/или 3 ЗМПВВППРБ, са различни лица;

2. в два еднообразни оригинални екземпляра във всички останали случаи.

(3) Когато пристанищните оператори по ал. 2, т. 1 са повече от един, броят на оригиналните екземпляри на удостоверението за експлоатационна годност се увеличава съответно.

(4) Когато пристанищните оператори, получили достъп до пазара на морско-технически пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения, са различни от собственика на пристанището (терминала) и от пристанищния оператор (оператори) по ал. 2, т. 1, се издават толкова допълнителни оригинални екземпляра от част Б на удостоверението за експлоатационна годност, колкото е техният брой.

(5) По един оригинален екземпляр от всяко издадено удостоверение за експлоатационна годност (части А и Б) се съхранява в досието на пристанището, пристанищния терминал или специализирания пристанищен обект, поддържано в съответната дирекция "Морска администрация".

Чл. 89. Директорът на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището съобщава издадения индивидуален административен акт по чл. 88 на участниците в производството чрез връчване на оригинален екземпляр от документа.

Чл. 90. (1) В случаите по чл. 79, ал. 2, ако нередовностите на подаденото заявление не бъдат отстранени в определения срок, проверка по чл. 78, ал. 2, т. 4 не се извършва.

(2) В седемдневен срок след изтичане на определения срок за отстраняване на недостатъците на заявлението комисията по чл. 78, ал. 1 подготвя проекти на:

1. доклад на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно до оправомощеното от него длъжностно лице), съдържащ предложение за постановяване на отказ от издаване на удостоверение за експлоатационна годност;

2. мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно на оправомощеното от него длъжностно лице), с която се отказва издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

(3) Документите по ал. 2 заедно с копие от образуваната административна преписка по заявлението за издаване на удостоверение за експлоатационна годност се представят на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(4) Изпълнителният директор представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно на оправомощеното от него длъжностно лице) подписания доклад по ал. 2, т. 1, придружен от проекта на заповед по ал. 2, т. 2 и копието от административната преписка.Чл. 91. (1) Когато в хода на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на пристанище (пристанищния терминал) се установи, че в техническо или организационно отношение то не отговаря на установените с тази наредба изисквания за експлоатационна годност, вместо документите по чл. 88, ал. 2 комисията по чл. 78, ал. 1 изготвя проекти на:

1. доклад на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно до оправомощеното от него длъжностно лице), съдържащ предложение за постановяване на отказ от издаване на удостоверение за експлоатационна годност;

2. мотивирана заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно на оправомощеното от него длъжностно лице), с която се отказва издаването на удостоверение за експлоатационна годност.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага съответно и в случаите, когато в хода на проверката по чл. 78, ал. 2, т. 4 за издаване на първо удостоверение за експлоатационна годност на специализиран пристанищен обект се установи, че в техническо отношение той не отговаря на установените с тази наредба изисквания за експлоатационна годност.Чл. 92. Отказите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (съответно на оправомощеното от него длъжностно лице), постановени при условията и по реда на чл. 90 и 91, подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 93. (1) Производството за отразяване на настъпили промени в някое от обстоятелствата, посочени в част Б на удостоверение за експлоатационна годност, чийто срок на валидност не е изтекъл, започва по инициатива на директора на съответната дирекция "Морска администрация" и капитан на пристанището при постъпване на заявление за вписване на промени в Регистъра на пристанищните оператори и/или в Регистъра на пристанищата и специализираните пристанищни обекти. Когато промените в обстоятелствата подлежат на вписване и в двата регистъра, производството по изречение първо започва незабавно след постъпване на по-рано подаденото заявление.

(2) По отношение на това производство съответно се прилагат чл. 78 - 81, чл. 82, ал. 2 и чл. 83 - 87.

(3) Част Б на удостоверението за експлоатационна годност, в която са отразени настъпилите промени в обстоятелствата, се издава в едномесечен срок от откриване на производството.

(4) По отношение броя на оригиналните екземпляри на документа по ал. 3 и на съобщаването за издаването му се прилагат съответно разпоредбите на чл. 88, ал. 2 - 5 и чл. 89.Чл. 94. (1) Дубликат на изгубено, унищожено или негодно за използване удостоверение за експлоатационна годност, чийто срок на валидност не е изтекъл (съответно на част Б от такова удостоверение), се издава въз основа на заявление на заинтересуваното лице, в което се посочват:

1. данни за заявителя;

2. в какво се състои искането, в това число:

а) наименованието и вида на пристанището (съответно наименованието и предназначението на пристанищния терминал; наименованието и вида на специализирания пристанищен обект), за което се иска издаване на дубликат от удостоверението за експлоатационна годност или от част Б на удостоверението;

б) описание на причините, поради които се иска издаване на дубликат;

3. подпис на заявителя (съответно на лицето, което го представлява).

(2) По отношение данните за заявителя се прилагат съответно разпоредбите на чл. 71, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - 4.

(3) Към заявлението се прилагат оригинали на:

1. документ за платена държавна такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

2. изрично писмено пълномощно, когато заявлението е подписано и подадено от пълномощник на заинтересуваното лице.

(4) Заявлението се подава до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация".

Чл. 95. (1) Дубликатът:

1. се издава върху оригиналната бланка за съответното удостоверение за експлоатационна годност (съответно за част Б на такова удостоверение);

2. съдържа всички реквизити на оригинала;

3. в него се отразяват данните, съответстващи на:

а) момента на издаване на оригинала - за част А;

б) момента на вписване на последната промяна преди изгубването, унищожаването или повреждането на оригинала - за част Б;

4. съдържа допълнителен надпис "ДУБЛИКАТ" в горния десен ъгъл, под който се полага подписът на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и печатът на министерството.

(2) Дубликатът се издава в четиринадесетдневен срок от подаване на заявлението по чл. 94, ал. 1 с приложени към него изискуемите документи.

(3) Уведомяването на заявителя за издадения дубликат се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез връчване на документа.

(4) Копие от издадения дубликат се съхранява в досието на съответното пристанище, пристанищен терминал или специализиран пристанищен обект, поддържано в съответната дирекция "Морска администрация".Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница