ИнфраКеър – ТрансКеър” дзздДата28.10.2018
Размер197 Kb.
#103324


ИнфраКеър – ТрансКеър” ДЗЗД

България, 1113 София

Есте Офиси, ул. Николай Хайтов 3A

Mob.tel: +359 879 063 758

Fax: +359 2 9713089 

Е-mail: office@infracare.bg

КРАТКИ РЕЗУЛТАТИ И НАСОКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ СЕКТОР И ПРИЛОЖИМИ ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ

ПРОЕКТ: ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В НАЦИОНАЛНА КОМАПНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ И В „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА.

Резултатите са обобщени след проведения заключителен ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ № 3 със заинтересованите страни по проекта. 1. приложими ДОБРИ ПРАКТИКИ за подобряване на състоянието на българската железопътна система на база на опита на ЧУЖДЕСТРАННИТЕ железници
Добра практика


1.

Създаване на ново дружество за пътнически жп превози, смесена собственост с местните власти (общините) като Акционерно дружество и издаване на държани облигации за покриване на минали задължения, което да доведе до:

 • Финансова стабилизация.

 • Намаляване на персонала.
2.

Създаване на регионални държавни и/или частни железопътни пътнически оператори (опериращи само в определени региони и/или жп участъци) и създаване на съвместни предприятия с общини/областни управи със съвместно управление.3.

Закупуване на нов подвижен състав за пътническите железопътни превози с ниска консумация на електрическа енергия с фондове от Европейския съюз.


4.

Преструктуриране на товарния оператор, като се намалят пунктовете за поддръжка на товарния подвижен състав и се намали персонала.


5.

Разработване на програма за модернизация на локомотивите и подобрения на депата и търсене на финансови източници за изпълнението и.


6.

Закупуване на тренажьори/ симулатори за обучаване на локомотивни машинисти заедно със закупуването на нови локомотиви за пътническите жп превози.


7.

Използване на симулатори за обучение на машинисти на всички серии локомотиви и на симулатори за управлението на движението на влаковете чрез:

 1. Оборудване на центровете за професионална квалификация на НКЖИ и на БДЖ с необходимите симулатори и/или

 2. Съвмество доизграждане и използване на материалната база на университетите/техникумите и/или

3. Изпращане на локомотивните машинисти на обучение в чужбина.


8.

Разработване на IT стратегия за българските железници на всички нива на управление във всички дружества.


9.

Създаване на дъщерни компании за инфраструктурни ремонти и поддръжка на железен път и внедряване на софтуерна система за управление и планиране на активите и поддръжката на инфраструктурата.

10.

Аутсорсинг на поддръжката на системата за електрозахранване и контактната мрежа.


11.

Създаване на Железопътен фонд за финансиране на инвестициите в железопътната инфраструктура (моделът на Полша набира средства от данъка върху горивата).


12.

Сключване на дългосрочни договори за поддръжка с фирмите, инсталирали ново оборудване на телекомуникации и сигнализация по модернизираните линии.

13.

Създаване на Съвет на железопътните оператори, където инвестиционните предложения на инфраструктурата се обсъждат с представители на операторите или по отношение на очакваните резултати или за възможността за изпълнение поради планови влакови прозорци. Този съвет да действа както при подготовката, така и при изпълнението на дейностите след възлагане на поръчката.14.

Създаване на самостоятелно подразделение по телекомуникации в рамките на ДП „НКЖИ”, насочено към предоставяне на широка гама висококачествени телекомуникационни услуги за нуждите на железопътната инфраструктура и нейната основна дейност, железопътните оператори, бизнеса и населението, носещи допълнителни приходи: всички видове гласови услуги; сигурен и надежден трансфер на големи обеми данни при широка гама гарантирани скорости; допълнителни услуги; интелигентни мрежови услуги; IP виртуални частни мрежи.

15.

Стимулиране на националното производство в железопътния сектор чрез сключване на рамкови договори между частни български производители и с железопътните дружества.


16.

Разработване на модел, в който държавата плаща голям процент (в Австрия 70%) от анюитетите за ново задлъжняване и управление на стари задължения за инвестиции в инфраструктурата.


17.

Разработване и функциониране на интегрирана железопътна информационна и управляваща система (включваща жп инфраструктура и жп превозвачите).


18.

Непрекъснати обучения на висшия мениджърски екип в лидерство, а за техническия персонал провеждане на ежемесечни практически семинари в център за обучение на кадри и/или съвмесно с университетите.


19.

Гъвкаво работно време за жените, работещи в предприятието/дирекцията.


20.

Съкращаване на работното време с 20-30% на персонала на възраст над 60 години и осъществяване на преходен мениджмънт за млади управленски кадри.


21.

Непрекъснати съвместни периодични семинари между НКЖИ и БДЖ-Холдинг, БДЖ- Пътнически превози, БДЖ – Товарни превози, както и с чстните жп оператори.


22.

Изграждане на регионални центрове за управление на движението (в Австрия са 5).

23.

Внедряване на съвремнна измервателна техника за състоянието на инфраструктурата и системите, както и за състоянието на подвижния състав и внедряване на обща информационна система за отчитане, анализ и планиране на ремонтните дейности.


24.

Използване на незаети зони и/или свободни сгради около жп гарите на базата на публично-частното партньорство.


25.

Стимулиране на интермодалността на товарните превози и връзка с пристанищата и развитие на тяхната инфраструктура.


26.

Провеждане на периодични обучения на служителите от държавните компании, като за тази цел може да се използва и ОП „Човешки ресурси”, както и други форми на обучение.


27.

Създаване на Инфраструктурна академия и нова визия на Центъра за Професионално обучение на БДЖ Холдинг ЕАД.


28.

Участие на представителите на жп предприятия в обновяване на учебните планове и програми на университетите.


29.

Развитие на иновациите в железопътния транспорт и съвместна работа с университетите по научно-изследователски и внедрителски проекти.


30.

Съвместни програми за обучение с университетите по съвременни модерни технологии в железопътния транспорт.


31.

Развитие на иновациите в железопътния транспорт и съвместна работа с университетите по научно-изследователски и внедрителски проекти.


32.

Съвместно формиране на политиката на държавата в областта на железопътния транспорт с общи работни групи по отделни направления.


33.

Отразяване на преносимите ключови компетенции в учебните програми.


34.

Подготовка на дипломни работи на студентите по време на стаж в жп предприятието.


35.

Участие в проекти по ОП „Човешки ресурси”.
 1. насоки ЗА обучение НА човешките ресурси

Ниво на компетенция

Необходимо е допълнително обучение в следните областиВисш мениджърски екип

 • Съвременни организационни методи и модели на управление

 • Професионални знания и умения

 • Комуникативни и поведенчески умения

 • Инициативност и предприемачество

 • Лидерски качества

 • Умение да реагира адекватно в кризисни ситуации

 • Мотивиране на персонала

 • Чуждоезиково обучение
Ръководители на дирекции

 • Умение да мотивира персонала в дирекцията

 • Умение да приоритизира оеративно дейностите

 • Чуждоезиково обучение
Ръководители на отдели

 • Специфично техническо обучение

 • Обучение по стандарти и нормативи IT умения

 • Комуникативни умения

 • Чуждоезиково обучение
Технически персонал в дирекциите и отделите

 • Знания и умения по съвременни технологии съобразно длъжностната характеристика

 • IT умения

 • Адаптиране за работа при смяна на технологиите

 • Умение за учене през целия живот

 • Чуждоезиково обучение

 • Обучение по стандарти и нормативи
Персонал по управление на човешките ресурси

 • Управление на възнагражденията

 • Разработване и актуализиране на длъжностните характеристики

 • Комуникативни способности и умения

 • IT умения
Персонал по управление на проекти

 • Стратегическо мислене

 • Финансово-икономически компетенции

 • Чуждоезиково обучение

 • Специфично техническо обучение в зависимост от естеството на проекта

 • Обучение по стандарти и нормативи

 • Управление на риска
Изпълнителски персонал

 • Инициативност

 • Специфично техническо обучение

 • Своевременно реагиране в кризисни ситуации

 • Разбиране на стратегическата мисия и визия на дружеството/дирекцията
С Уважение:

Нели СтойчеваПредставляващ консорциум „ИнфраКеър- ТрансКеър”


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница