Инструкция за преизчисление на годишния додДата07.09.2017
Размер53.9 Kb.
ТипИнструкция


ИНСТРУКЦИЯ
за преизчисление на годишния ДОД
по чл. 35 от ЗОДФЛ с ПП "РЕФЛЕКС” в. 2.xx и в. 32.хх


За преизчисление на годишния ДОД по чл. 35 от ЗОДФЛ е необходимо да бъдат извършени следните действия:


  1. В таблица Общи данни за фирмата се променят показателите:


- Период нач. натр. ТД и Краен пер. натр.ТД - с клавиша F1 се избират началния и крайния период на натрупване на получените възнаграждения, необходими за преизчисление на годишния ДОД. За 2005 г. това са съответно Януари 2005 и Декември 2005 г. – периоди 157 и 168, ако месечните възнаграждения за РЗ се изплащат в месеца за който се отнасят.

В случаите, в които възнагражденията се изплащат в месеца, следващ месеца, за който се отнасят /напр.през януари за декември/, то тогава периодите са съответно Декември 2004 и Ноември 2005 г.;Във този случай е необходимо да бъдат въведени и следните показатели:

- Форм. ав. пл. нач. пер. - въвежда се наименованието на показателя, съответстващ на Редовен аванс - avns /само в случаите, когато той е изплатен авансово в началния период, т.е. той трябва да бъде изваден от облагаемия доход, ако е изплатен и обложен в 2005 г./;

Напр. Редовен аванс – AVNS. Ако е изплатено и друго възнаграждение,например премия тринадесета РЗ и т.н. се вписва AVNS + PREM

- Връщ. ост. дан. чл.35 - въвежда се ‘*’ - да, ако по решение на ръководството на фирмата се реши данъка да бъде върнат изцяло през текущия месец. Принципно е правилно целият данък да се върне в Януари, а през Декември да се върне само до размера на месечния ДОД и по чл.38. Ако се въведе ‘-‘ - не, то тогава данъка се връща до размера на текущия данък по чл. 38 в сътветният месец. Според указанията на МФ правилно е в Декември 2005 да бъде ‘-‘, а в Януари 2006 г. ‘*’ – да.

2. В таблицата Таблици за ДОД по ЗОДФЛ, в случай че не е актуализирана, се въвежда новата таблица за облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ /изм. и доп. ДВ бр. 108 от 2004 г. в сила от 01.01.2005г./. Проверете дали е вярна сътветната таблица в продукта. Таблицата е следната:

Вид облагане

База за облагане

Данък за базата

Процент за горница

2 Облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ

1560

-

10

2 Облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ

1800

24

20

2 Облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ

3000

264

22

2 Облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ

7200

1188

24

3. В таблица СЛУЖИТЕЛИ НА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ в данните на всеки един служител, назначен на ТД, който е на работа към момента на преизчисляване на годишния данък, в показател Вид облагане/натруп с клавиша F1 се избира ‘2’ - Облагане по чл. 35 от ЗОДФЛ. Не се сменя от показателя Вид облагане за периода, тъй като този показател касае текущия месечен облагаем ДОД по член 38 от ЗОДФЛ.4.  Ако някои от служителите са назначени през годината, т.е. няма данни за тях за цялата година /както и ако е започната работа с продукта по-късно от Януари 2005 г./ е необходимо за тях да бъдат попълнени задължително следните показатели:

- Обл.дох.чл.19 др.р. - въвежда се облагаемия доход по чл. 19 за времето през което тези хора са били на работа при други работодатели /от задължително представена Служебна бележка за удържан ДОД от предишната месторабота/. Ако няма данни за тях от предишна месторабота не е ясно колко правилно е да се преизчислява годишен ДОД, тъй като може да им се върне неправомерно данък. Препоръчително е такива служетели да попълнят декларация, че не са работили никъде и нямат доходи.

- ОВ по ДОО др.раб. -л – въвежда се размера на осигурителните вноски за сметка на лицето за ДОО, взети от служебната бележка

- ЗОВ др.раб-ли –л – въвежда се размера на осигурителните вноски за сметка на лицето за ЗОВ, взети от служебната бележка

- ОВ в УнПФ др.раб .-л – въвежда се размера на осигурителните вноски за сметка на лицето за УнПФ, взети от служебната бележка

- Добр.осиг.др.раб. – л - въвежда се размера на доброволните осигурителни вноски, взети от служебната бележка

- Сума дарения /общо - въвежда се сумата на даренията, ако има такива – само частта от нея, с която съгласно ЗОДФЛ се намалява годишната данъчна основа:
Съгласно ЗОДФЛ:
Чл. 20. ....

(6) (Нова - ДВ, бр. 118 от 2002 г., изм., бр. 108 от 2004 г.) Формираната по реда на ал. 5 данъчна основа се намалява с облекченията за дарения, направени при условията и по реда на чл. 28 - в размер до 10 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, букви "а" - "м" и в размер до 50 на сто по чл. 28, ал. 1, т. 1, буква "н".ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ
Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 118 от 2002 г.) Данъчното облекчение по чл. 22, ал. 1, т. 4 и по чл. 25, ал. 2 се ползва, при условие че:
1. (доп. - ДВ, бр. 111 от 1999 г., бр. 105 от 2000 г., изм., бр. 110 от 2001 г.) дарението е в полза на:
а) образователни и здравни заведения и организации, които са на бюджетна издръжка, лечебни заведения;
б) юридически лица, които не са търговци, с благотворителни, социални, природозащитни, здравни, научноизследователски, образователни, културни и спортни цели;
в) регистрираните в страната и в общините изповедания;
г) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) фондове за подпомагане на хора с увреждания и пострадали от природни бедствия;
д) Българския червен кръст;
е) (изм. - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) подпомагане на социално слаби, хора с увреждания, деца с увреждания или без родители;
ж) възстановяване и опазване на исторически и културни паметници;
з) културни институти или за целите на културния, образователния или научен обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
и) юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
к) учредените и предоставените стипендии за обучението на ученици и студенти в българските училища;
л) общините;
м) (нова - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) фонд "Енергийна ефективност";
н) (нова - ДВ, бр. 108 от 2004 г.) център "Фонд за лечение на деца";
2. (изм. - ДВ, бр. 103 от 1999 г.) лицата, предоставили дарението, нямат неизплатени декларирани държавни вземания или такива, установени с данъчен ревизионен акт към момента на извършване на дарението.
(2) Когато дарението е в непарична форма, неговата стойност се определя въз основа на документите за придобиване на предмета на дарението от дарителя, ако придобиването е станало до 3 месеца преди датата на дарението.
(3) Извън случаите по ал. 2 стойността се определя по реда на Закона за местните данъци и такси.
(4) Дарението се счита за извършено, както следва:
1. за парични средства чрез получаване на дарителско свидетелство, на документ за банков превод или други удостоверяващи документи - от датата, на която средствата са получени от надарения;
2. за движими вещи, недвижими имоти и за учредяване или прехвърляне на ограничени вещни права върху тях - от датата на получаването, съответно сключването на сделката за прехвърлянето на имота или правата.
- Удърж.дан.др.работ. - въвежда се удържания данък при предишния работодател, също от служебната бележка.
При всички случаи обаче след преизчисление на ДОД със системата потребителя трябва да го провери основно на някой от служителите ръчно, за да е сигурен че всичко е направено както трябва.
При всякакви възникнали въпроси или нередности моля контактувайте с фирма Бизнес Софтуер Консулт АД или съответните нейни дистрибутори в страната.


_____________________________________________________________________
12.2005 г.
BUSINESS SOFTWARE CONSULT
Каталог: pages
pages -> Джошкун кьокел
pages -> V здравноосигурителни вноски
pages -> Програма за болнична хигиена "Хигия" Химиотерапията на инфекциозните заболявания е лечение с химични средства, насочено срещу причинителите им
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> St cyril and st methodius
pages -> Инструкция за реда и условията за предоставяне на стипендии за успех и специални стипендии по проект bg051PO001 06 „студентски стипендии, осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма
pages -> Аржентина водопадите игуасу бразилия не просто танго, вода и самба
pages -> Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (извлечение) в сила от 17. 09. 2010 г. Обн. Дв бр. 73 от 17 Септември 2010г., изм. Дв бр. 88 от 9 Ноември 2010г., изм. Дв б
pages -> 1. един важен въпрос
pages -> Отчет за развитието на


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница