Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазванетоДата23.07.2016
Размер25.13 Kb.
НАРЕДБА № 20 ОТ 10 МАЙ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 37 ОТ 2013 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.49 от 29 Май 2001г., изм. ДВ. бр.71 от 10 Септември 2010г., изм. ДВ. бр.37 от 19 Април 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.104 от 3 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 15 Август 2014г.
Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г.) С тази наредба се уреждат условията и редът за освобождаване от някои мерки за контрол на лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с Постановление № 293 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 87 от 2011 г.).

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества в комбинация с едно или няколко други активни вещества, се освобождават от някои мерки за контрол при наличието на следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) лекарственият продукт е съставен така, че да не съществува риск от злоупотреба с него или рискът да е незначителен;

2. наркотичното вещество да не може да бъде извлечено в количества, които да предизвикват злоупотреба с него.
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., доп. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) За лекарствени продукти, съдържащи етилморфин, кодеин, фенобарбитал и трамадол в комбинация и в количества до 50 мг за дозова единица и 1,25 % при неделими продукти, не се изисква разрешително за внос и износ, издадено по реда на чл. 47 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) Лекарствените продукти по чл. 3, с изключение на включените в приложение № 5 от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 2009 г.), се освобождават от:

1. мерките за контрол, предвидени в Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и техните препарати (ДВ, бр. 86 от 2000 г.);

2. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) мерките за контрол, предвидени в Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ДВ, бр. 76 от 2004 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.) изискването за предписване на специална рецептурна бланка за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2014 г., в сила от 15.08.2014 г.) Не се изисква лицензия, издадена по реда на ЗКНВП за търговия на едро и дребно с лекарствените продукти по ал. 1.
Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 71 от 2010 г., в сила от 10.09.2010 г.)
Чл. 6. Лекарствените продукти - предмет на тази наредба, се унищожават по реда на Наредба № 28 от 2000 г. за условията и реда за унищожаване, преработване и използване за други цели на лекарствата (ДВ, бр. 106 от 2000 г.).

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 5 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Заключителни разпоредби


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2001 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО ПРЕПАРАТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИ, МОГАТ ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ОТ НЯКОИ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

(ОБН. - ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 10.09.2010 Г.)

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби


КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ
(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 15.08.2014 Г.)

§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Каталог: uploads -> files -> laws
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
laws -> Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
laws -> За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г
laws -> В сила от 01. 01. 2007 г. Издадена от Министерството на финансите


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница