Кои са най-ефективните мерки за борба с насилието срещу деца? Кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени националните системи за закрила на дететоДата17.04.2017
Размер66.32 Kb.
#19405Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 10 април 2014 г.Права на детето: Комисията събира мнения за това как най-добре да се защитят от насилие най-уязвимите

Кои са най-ефективните мерки за борба с насилието срещу деца? Кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени националните системи за закрила на детето? Как ЕС може да окаже подкрепа на националните системи за закрила на детето? С цел да се даде отговор на тези въпроси, Европейската комисия стартира днес обществена консултация в интернет, с която да се помогне на държавите членки да създадат интегрирани и ефективни системи за закрила на детето. Събраните мнения ще послужат за изготвянето на насоки на ЕС, с които да се предоставя информация за законодателството и политиките на ЕС, имащи отношение към тези системи. От тях ще стане ясно в кои области ЕС може да подпомогне националните системи за закрила на детето и ще бъдат представени примери за добри практики по отношение на грижите за децата в международен и в национален контекст. Всяко физическо лице или организация с интерес в областта на закрилата на детето може да участва в онлайн консултацията до 3 юли.

ЕС носи отговорността да закриля най-уязвимите в нашето общество. Три години след като за пръв път представихме Програмата на ЕС за правата на детето, вече са налице резултати: Комисията прие законодателство за по-ефективна закрила на децата, станали жертва на престъпления или заподозрени в рамките на наказателни производства. Предприехме мерки, за да обезпечим функционирането в цяла Европа на горещата телефонна линия за изчезнали деца, и предоставихме обучение на настойници и публични органи в близък досег с непридружени малолетни или непълнолетни лица. Сега е моментът да активизираме усилията си в още по-голяма степен и да гарантираме, че всички европейски и национални политики подпомагат системите за закрила, съобразени с интересите на детето“, заяви комисарят на ЕС по въпросите на правосъдието. „Тези системи могат да работят в интерес на детето само ако гарантират, че всички, които работят с деца – в системите на образованието, здравеопазването, социалните грижи и правосъдието, гражданското общество и общността – работят заедно за изграждането на среда, осигуряваща закрила за всички деца. Именно това целим да постигнем със стартиралата днес консултация. Висшият интерес на детето трябва винаги да стои на първо място.“

В Европейския съюз системите за закрила на детето са преди всичко отговорност на отделните държави членки. ЕС обаче има мандат за определянето на общи правила в области, в които правата на децата следва да се вземат под внимание — например правата им в рамките на наказателни производства, във връзка със свободното движение в ЕС, предоставянето на убежище или трафика на хора. ЕС може също така да играе роля в случаите, в които безопасността на детето е въпрос, към който има отношение повече от една държава, например когато дете без придружител преминава от една държава в друга или пък в случаите на изчезване на деца. Докато събира мнения и становища относно най-добрите способи за подобряване на националните системи за закрила на детето, Комисията също така прави преглед на напредъка, постигнат в рамките на Програмата на ЕС за правата на детето, приета през февруари 2011 г. (IP/11/156). Три години след нейното приемане Комисията успешно е изпълнила 11-те приоритетни действия в области като правосъдието, съобразено с интересите на детето, закрилата на децата в уязвимо положение, защитата на децата от насилие и участието на децата в засягащи ги процеси. Вследствие на предприетите от Комисията действия всички тези мерки вече до голяма степен са въведени (вж. приложение 1).

В рамките на започналата днес консултация относно системите за закрила на детето ще бъдат събрани мнения и становища, за да може до края на 2014 г. ЕС да изготви насоки за държавите членки в тази област, като се опира на резултатите, постигнати в хода на изпълнението на Програмата на ЕС за правата на детето. В насоките ще се направи преглед на различните съществуващи инструменти на ЕС, които могат да имат отношение към защитата на правата на децата, и ще се предложат способи за по-доброто използване или прилагане на тези инструменти от държавите от ЕС в рамките на техните системи за закрила на детето. В насоките ще бъдат разгледани всички форми на насилие, определени в Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално член 19 (право на закрила срещу всички форми на насилие).

Контекст

Една четвърт от децата в ЕС живеят в бедност и са изложени на огромен риск; всяка година една четвърт от новите кандидати за убежище са деца; ежегодно се съобщава за 250 000 случая на изчезнали деца; 15 % от известните жертви на трафик на хора са деца; над един милион деца в Европа живеят в специализирани институции.За повече информация:

Обществена консултация относно насоки за системите за закрила на детето:http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/140402_en.htm

Правата на детето в ЕС:http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/index_en.htm

Седмо и осмо издание на Европейския форум по правата на детето, посветени на въпросите на системите за закрила на детето;http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/seventh-meeting/index_en.htm

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/rights-child/european-forum/eighth-meeting/index_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:http://ec.europa.eu/reding

Следете съобщенията на заместник-председателя Рединг в Twitter:@VivianeRedingEU

Следете съобщенията на ГД „Правосъдие“ в Twitter: @EU_JusticeЗа контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната службаПриложение 1: Програма на ЕС за правата на детето: актуално състояние


Priority action

State of play as at 31.03.2014

1. Adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children;

Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA

2. Tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children;

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings (COM(2013)822/2 of 27 November 2013)

3. Revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards;

Council Regulation 2201/2003 (Brussels IIa Regulation) entered into force in 2005 and its application is currently under evaluation.

4. Promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice;

Joint training with the Council of Europe on 27 March 2012 on the Guidelines for DG Justice and DG Home staff.

EU translated Guidelines into most remaining EU languages.

The Guidelines served as a template for EU study to collect data on children's involvement in judicial proceedings (ongoing 2012-2014


5. Supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems.

Communication COM (2011)551 final, Building trust in EU-wide justice - a new dimension to European judicial training, adopted on 13 September 2011.

Funding priority under the Fundamental Rights and Citizenship Programme in 2013 on training

Mapping of training policy in scope of study on children's involvement in justice

Fundamental Rights Agency complementary study: primary research among judicial and other practitioners on children's involvement in justice will also cover training


6. Supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014);

Expert meeting 21 June 2011 (DG HOME) with the objective of identifying needs of Guardians and possible EU actions to support them.

The 7th European Forum on the rights of the child in 2012 included a workshop on the role of child protection systems in protecting children on the move. This work was continued the 8th European Forum in December 2013.

Model for guardians in preparation by the Fundamental Rights Agency (mid 2014) – discussed with the Member State Delegates in the informal expert group on the rights of the child on 18 February.


7. Paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma;

Communication COM (2011) 173 final, EU Framework for National Roma Integration Strategies, adopted on 5 April 2011.

Council Conclusions of 19 May 2011 on an EU Framework for National Roma Integration Strategies up to 2020.

Communication on the National Roma Integration Strategies: a first step in the implementation of the EU Framework on 23 May 2012.

Commission Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions) (COM(2013)454 final) of 26 June 2013 – Steps forward implementing national Roma integration strategies

Commission proposal for a Council Recommendation on effective Roma integration measures in the Member States (COM(2013)460 final of 26 June 2013)

Council Recommendation on effective Roma integration measures in the Member States

8. Strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012);

116 000 hotline
The 116000 number has been assigned to and is operational in 27 Member States with Finland the only Member State remaining inactive.
First conference on 'European responses to missing children and the need for child-friendly justice' organised on 26 May 2011.Second conference on 'Missing Children, closing the gaps' on 30 May 2012.Third Conference on Missing Children: 116 000 hotlines: innovative approaches and challenges to funding missing children - Brussels, 4 June 2013
In 2012, 15 Member States benefited from a total of €3million in funding for setting up and running 116 000 hotlines.

In 2013, 18 Member States benefited from a total of €4.5 million in funding for setting up and running 116 000 hotlines.


Child Alert
In 2012, €600,000 was made available to set up new child alert mechanisms. Poland and Bulgaria were awarded funding.

In 2013, €600,000 was made available with SK, ES, UK and CY awarded funding.


A Special Eurobarometer on Harmonised numbers for services of social value - 116 was published in October 2011. A Eurobarometer update was published in May 2012
Website on 116 numbers (DG INFSO) online in May 2012

http://ec.europa.eu/information_society/activities/116/index_en.htm

9. Supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014);

Safer Internet Programme 2012 work programme

28 leading companies formed a new Coalition to make a better and safer internet for children. http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/self_reg/index_en.htmCommunication COM(2012) 196 final, European Strategy for a Better Internet for Children, adopted 2 May 2012

In 2013, the DAPHNE III Programme included priorities on anti-bullying programmes including social networks and projects to empower children to use media in a safe way

10. Continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy;


EU Guidelines on Promotion and Protection of the Rights of the Child

In February 2012, the EU organised a conference to launch a discussion on the review of the EU Guidelines on the Promotion and the Protection of the Rights of the Child.


In January 2012, the EU launched a campaign to promote the ratification of two Optional Protocols to the Convention on the rights of the child and the International Labour Organisation Convention 182 on the worst forms of child labour in more than 50 countries.
Training on children's rights

The European External Action Service organises yearly trainings on children's rights for EU institutions, EU Member States and EU delegations, in co-operation with UNICEF and Save the children. Furthermore, in 2012 The Commission's DEVCO department launched a specific online training module on child rights in development cooperation available for EU and Member State staff, in EU headquarters and in delegations. Under the Investing in people programme, the European Commission funded the compilation of a “Toolkit on the mainstreaming of child rights in development cooperation activities and programmes” in cooperation with UNICEF. The toolkit and relevant training material will be available by 2014.


Children in armed conflict

In 2012, a new multi-annual EU funding line specifically dedicated to children affected by conflict was launched. As the 2012 Nobel Peace Prize was awarded to the EU for its contribution over six decades to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe, the EU decided to devote the award to help children affected by conflict. The European Commission doubled the Nobel Prize money to a joint sum of €2 million, which will support humanitarian projects in the field of education in emergencies. Two additional calls for project proposals were launched in 2012 under the Instrument for Stability and Investing in People Programme.


Child labour

In 2012, the EU launched the implementation of 15 projects against child labour financed under the Investing in People Project that are worth €11.1 million.Commission staff working document of 30 April 2013 (SWD(2013)173 final) on trade and the worst forms of child labour

Human rights country strategies

The EU has prioritized children's rights in over 60 human rights country strategies over the world.
11. Setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.

The single entry point providing children with information about the EU and their rights, Kids' Corner, was launched at the end of 2011. The EU website for the Rights of the Child, dedicated to children, was launched as part of the Kids' Corner.

IP/14/392

Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница