Конкурс по Програма Рила 2013 Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (cost)


Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2012 годинастраница4/5
Дата15.10.2018
Размер0.67 Mb.
#88113
ТипКонкурс
1   2   3   4   5

Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2012 година.
Първата оценка ще се проведе не по-рано от един месец след публикуването на обявата за работа. Допълнителни оценки ще се извършват колкото е необходимо, за се да запълнят всички места.
Университетски изследвания- Европейска инвестиционна банкаКраен срок: 14 септември 2012г.

Европейската инвестиционна банка, поддържа по-голямата част от своите институционални отношения с университетите чрез Инициативата си за университетски изследвания, която се състои от три отделни програми.

1. EIBURS, Програма за научни изследвания на ЕИБ за финансиране на университети, програма за подкрепа на университетски изследователски центрове на ЕС, които работят по научни теми и области от особен интерес за ЕИБ.

Основни характеристики на EIBURS:
Субсидиите на ЕИБ се възлагат чрез конкурс на заинтересованите университетски катедри или на научноизследователски центрове, свързани с университетите в ЕС, присъединяващите се или присъединилите се страни, с признат опит в области от пряк интерес за Банката. Субсидиите имат за цел да разширят дейността си в тези области.

Програма EIBURS дава право на бенефициента (EIBURS център), да получи до 100 000 евро годишно за период от три години, в замяна на ангажимент да се разработят допълнителни дейности от тези, които обикновено се извършват от Центъра. Тези дейности ще бъдат по взаимно съгласие и ще водят до постигане на различни резултати (изследователска дейност, образование, мрежи, разпространение на резултатите и т.н.), които ще бъдат предмет на договорно споразумение с банката.

Инициативата за академични и изследователски дейности се очаква да дойде от страна на университ , обаче, банката може да предложи специфични дейности, по-специално по отношение на изследванията и непрекъснато образование, включващи персонала на ЕИБ.

Линии на научните изследвания, които ще бъдат финансирани от EIBURS, се определят от CBU (Comité BEI-Universités / ЕИБ за подкрепа на университетски комитет). Броят на субсидираните кандидати EIBURS, ще зависи от наличния бюджет.

За периода 2012-2013 г., избраните линии на научни изследвания са следните:
- Измерване на въздействие извън финансовата възвръщаемост;
- Финансова грамотност;
- Анализ на разходите / ползите в сектора за научни изследвания, развитие и иновации.

Краен срок: 14 септември 2012 г.
Повече за EIRBURS тук.

2. Програма STAREBEI е програма за финансиране на млади изследователи, които работят по съвместни проекти с университет от мрежата на ЕИБ.

Програма STAREBEI подкрепя съвместните интереси на университетските центрове и персонала на ЕИБ, чрез подпомагане на млади изследователи, които се интересуват от осъществяването на изследователски проекти, предложени от банката в рамките на съвместния надзор на университетски преподавател и персонала на ЕИБ.

Тази синергия между академичния свят и специалисти от банката трябва да предостави богат опит за младите изследователи и предизвиква резултати, допринасящи на ноу-хау на банката и на академичните среди. За разлика от EIBURS, която се основава на дейности, предложени от Университетските центрове, инициативите за научни изследвания STAREBEI трябва да произхождат от банката.


Програма STAREBEI има различен подход към традиционното обучение в услуга на ЕИБ. Тя е ориентирана към изследователите и има силни академични изисквания. Продължителността е по-дълга, но кандидатите, обикновено само за кратки периоди ще бъдат в Люксембург, където е седалището на ЕИБ. Възнаграждението за изследователя, ще бъде конкурентно и на базата на условията, които преобладават в университета-партньор.

Повече за STAREBEI тук.

3. Механизъм на ЕИБ за финансиране на университетски мрежи, фокусирани върху области от интерес за ЕИБ.

Групата на ЕИБ може да установи партньорства с университетски мрежи, които са от особено значение за подпомагане на целите на групата. Тези мрежи се използват от ЕИБ като предпочитано средство за разпространение на проектите EIBURS и STAREBEI и за информация относно други искания за научни изследвания, които не могат да бъдат финансирани през тези две програми.

От друга страна, от мрежите се очаква да предоставят на Банката информация, свързана с дейността им.
Повече за ЕИБ и финансирането на университетски мрежи тук.


Студентска грантова програма
Краен срок: 1 юли 2012г.

Финансирана възможност, спонсорирана от Casaswap.com с цел подобряване на международната мобилността на студентите чрез предлагане на студентска стипендия от 1000 евро четири пъти годишно.

Допустимост
Всеки студент, включен в институция за висше образование (колеж, университет, бизнес училище и др.) от цял свят, заминаващи на обучение в чужбина, независимо дали става въпрод за мобилност или цялостно обучение. Могат да кандидатстват онлайн за субсидия от 1,000 евро на студент. Стипендията предоставя безвъзмездна помощ според оценка на кандидата и заявлението му за отпускане на безвъзмездни средства, на текуща база. Има 2,5 евро такса за кандидатстване. Таксата потвърждава допустимостта на студента, както и осигурява високо ниво на обслужване.

Кандидатстване
Кандидатите трябва да попълнят и подадат онлайн формуляр за кандидатстване, най-малко една седмица преди крайния срок.

Заинтересованите студенти трябва да кандидатстват преди първото число на всеки месец (например, ако искате да кандидатстват за безвъзмездна помощ през юли, трябва да кандидатствате преди 1 юли. Програмата обикновено обявява, имената на студенти, които са номинирани за стирендията около 1-2 седмици след изтичане на сроковете, като резултатите се обявяват на сайта.


Крайни срокове: 1 април, 1 юли, 1 октомври и 1 януари.

Още информация тук.Стипендии на Център Коперник за изследователи докторанти

Краен срок: 31 август 2012 г.
Отворена за: лица, които притежават магистърска степен (или еквивалентна) в областта на:
философията, теологията, религиозните науки, антропология, история и свързаните с нея дисциплини
Стипендия: 1000 щ.д.

Центърът за интердисциплинарни обучения Коперник, обявява стипендия за докторанти изследователи, финансирана от Фондация Джон Темълтън. Стипендията се предлага на физически лица, които притежават магистърска степен (или еквивалентна) в областта


на: философията, теологията, религиозни науки, антропология, история и свързаните с нея дисциплини. Дисертациите трябва да бъдат написани на английски или полски езици, в рамките на една от следните четири теми:

Теология на науката;


Философия в теологията;
Логика в теологията;
Разлики между Източно и Западна християнство по отношение на връзката между науката и теологията.
Центърът предлага две стипендии в гореспоменатите области.

Допустимост
Копие от диплома за магистър в областта на философията, теологията, религиозните науки, антропология, история и свързаните с нея дисциплини.
Ако кандидатите имат допълнителна MA, MS, BA, BS дипломи, това ще им донесе допълнителни точки.
Описание на предложената дисертация.
Много добри или отлични езикови умения (английски език).
Научни публикации и доклади в академични конференции.
Участие в субсидиите за научни изследвания.

Стипендия
Стипендии в размер на 1000 щ. д. ще бъдат връчена за период от 18 месеца (с начална дата: октомври 2012 г.).

Задължения на докторантите:
Месечни доклади за напредъка на дисертацията.
Подготовка на 2 научни статии и 4 доклада по време на периода на стипендията.
Подготовка на първи работен вариант на дисертацията.

Кандидатстване
Заявленията трябва да включват:
- CV
- Списък на публикациите
- Сканирано копие на магистърска диплома
- Език (ако е приложимо)
- Изследователски проект (схема на дисертацията)
Всичко горе изброено трябва да бъде изпратено до 31 август, 2012 г. на е-мейл адрес: info@copernicuscenter.edu.pl

Всички въпроси относно стипендията трябва да бъдат адресирани до: info@copernicuscenter.edu.pl

Още информация ТУК.

Стипендии Коперник за млади учени

Краен срок: 31 август 2012 г.
Отворена за: Лица, които притежават докторска степен (или еквивалентна) в областите: философия, теология, религиозни науки, антропология, история и подобни дисциплини
Стипендия: 2000 щ.д. на месец (бруто)

Центърът за интердисциплинарни обучения Коперник, обявява стипендия на физически лица, които притежават докторска степен, като стипензията е финансирана от Фондация Джон Темълтън. Стипендията се предлага на физически лица, които притежават докторска степен (или еквивалентна) в областта на: психология, когнитивни науки, неврология, философия, антропология и свързаните с тях дисциплини. Предпочитани изследователски области:


(1) Философия на когнитивната невронаука,
(2) Нормативно измерение на ума,
(3) Появата на нормативни ред,
(4) Граници на научно обяснение в когнитивната наука и свързаните с нея дисциплини.
Център Коперник предлага една стипендия в гореспоменатите области.

Допустимост
Процесът на кандидатстване е отворен за физически лица, които притежават докторска степен (или еквивалентна такава) в областите: психология, когнитивна наука, неврология, философия, антропология и свързаните с нея дисциплини.

Изисквания
Копие от диплома за докторска степен в областите: психология, когнитивна наука, невронауките, философия, антропология и свързаните с нея дисциплини;
Допълнителни PhD, MA, MS, BA, BS дипломи (носят допълнителни точки);
Описание на пост-докторантски проект;
Много добри или отлични езикови умения (английски език);
Научни публикации и доклади в академични конференции;
Участие в субсидиите за научни изследвания.

Стипендия
Стипендията е в размер на 2000 щ.д. ще бъде връчена за период от 12 месеца (с начална дата октомври 2012 г.).

Задължения
Месечни доклади за напредъка на научния проект.
Подготовка на 2 научни статии и 2 доклаза по време на периода на стипендията.

Кандидатстване
Заявленията трябва да включват:
- CV
- Списък на публикации
- Сканирано копие на диплома за докторска степен (а)
- Език (английски език ако е приложимо)
Изследователски проект (схема)
Заявленията трябва да бъдат изпратени до 31 август 2012 г. на е-мейл адрес:
info@copernicuscenter.edu.pl
Всички въпроси трябва да бъдат адресирани до: info@copernicuscenter.edu.pl

Програма на Световната банка за млади специалисти

Краен срок: 30 юни 2012г.
Открита за: млади хора (до 32 години), които притежават магистърска степен с най-малко 3 години професионален опит
Заплата: конкурентоспособна в международен план заплата въз основа на тяхното образование и професионален опит

Всяка година около 30 бъдещи лидери биват приети в програмата за млади професионалисти (YPP). Участниците прекарват 24 месеца в структурирана програма за обучение, и се радват на множество ползи и възможности.
Това е възможност за млади хора, които имат желание за международно развитие и потенциал да се превърнат в бъдещи световни лидери, да придобият опит и развитие.Кой може да кандидатства?
- Кандидати до 32-годишна възраст или по-млади (т.е. родени на и след 30 септември 1979 година);
- Кандидати със степен магистър или еквивалентна такава;
- Да владеят английски език;
- Кандидатите да владеят един или повече от работните езици на банката: арабски, китайски, френски, португалски, руски и испански език;
- Да специализират в област, свързана с операциите на Световната банка като икономика, финанси, образование, здравеопазване, социални науки, инженерство, градско планиране и управление на природните ресурси;
- Да имат минимум 3 години опит на политическо ниво или докторска степен.

Кандидатстване
Попълва се
онлайн заявление.
Заявлението трябва да се попълни наведнъж.
Кам него се прикрепва
подробно CV на английски език.
За въпроси да се пише на
hrweb@worldbank.org. Още информация ТУК.


Стажантска програма на ООН за 2013 г.

Краен срок: 31 август 2012г.
Делегацията на Европейския съюз в щабквартирата на ООН в Ню Йорк за поредна година кани млади хора да се включат в стажантската програма на организацията. Сроковете за кандидатстване в първите две сесии изтекоха, но за третата – от май до края на юли 2013 г., ще се приемат документи до 31 август т.г.

Освен в Ню Йорк, възможности за стажове има и в базите на ООН в Женева и във Вашингтон. Сроковете и условията за кандидатстване там са сходни. Всички стажове са неплатени. Разходите по пътуването и настаняването също се поемат от самите стажанти. Практиката е за три месеца на пълен работен ден.

Кандидатите трябва да са граждани на една от 27-те страни членки на ЕС и да са поне трети курс в университет в подходящи специалности като политология, икономика, опазване на околната среда, право, защита на човешките права и др. Трябва отлично да владеят английски език, владеенето на френски език се счита за предимство. Няма да се приемат кандидати, които са били обвързани с други институции на ЕС за повече от шест седмици.

За да кандидатстват, желаещите трябва да попълнят онлайн формуляр и към него да прикрепят СV, мотивационно писмо и препоръка от настоящ или бивш работодател или преподавател. Адресите, на които се изпраща пакетът от документи, са посочени на всеки от сайтовете по-горе.

Други звена и партньорски организации в мрежата на ООН също предлагат различни стажантски позиции за лятото.

Повече информация Тук.Стажантска програма на Международната мигрантска организация (IOM)

Краен срок: на цикличен принцип
Открита за: студенти в края на обучението си или завършили между 19 и 32 годишна възраст
Продължителност: от 8 седмици до максимум 6 месеца
Стипендия: 500-1500 CHF (400 евро до 1200 евро) за частично покриване на настаняване и дневни разходи, пътните разходи могат също да бъдат възстановени

Стажантската програма на Международната организация по миграция - МОМ (седалище в Женева, Швейцария) предоставя възможност на студентите да се запознаят с дейността на МОМ, да получат първоначален опит, и / или да се подготвят за дисертация. МОМ предоставя за обучение работно място на стажанти, така че да се възползват максимално от организацията. Освен това, стажовете изграждат връзки с институции и университети.

На стажантите се възлагат задачи и отговорности, съизмеримо с техния опит, като получават и ръководител, който е отговорен като наставник. Стажантите не се считат за членове на персонала, но задачите им и продължителността на работата им са ясно определени. По време на работата, стажанти присъстват на месечни брифинги на различни служби на организацията и посещават други, базирани в Женева международни организации.

Кой може да кандидатства?
Студенти в края на обучението си или завършили между 19 и 32 годишна възраст.

Продължителност на стажовете
Стажовете могат да продължат от 8 седмици до максимум 6 месеца. Първоначалният договор може да бъде подновен, при условие че общата продължителност не надвишава 6 месеца.

Застраховане
Стажантите са застраховани срещу трудова злополука и професионална болест съгласно Правилника за компенсиране на длъжностните лица.
Повече за финансовите въпроси в Женева тук.

Процес на кандидатстване
Няма определен срок за изпращане на заявление за стаж. Кандидатите трябва да регистрират свой профил на сайта на МОМ. Заявлението трябва да бъде написано на един от официалните езици на МОМ (английски, френски и испански).
Повече информация
ТУК.

Стажове и стипендии на Европейския център за съвременни езици (ECML)Краен срок: 30 септември 2012 г.
Европейският център за съвременни езици (ECML) набира стажанти два пъти годишно за платено обучение период от три до шест месеца.

Основната роля на Центъра, който е орган на Съвета на Европа, е да служи като цяло за изпълнението на езиковата политика и популяризирането на новаторските подходи в обучението и преподаването на модерни езици.


За целта Европейският център за съвременни езици (EЦСЕ) набира стажанти два пъти годишно за платено обучение от три до шест месеца.

Стажантите ще работят на две нива:

1) Те ще отговарят за точно определи задачи в специфична област. За да се постигне това, три специализирани области са предложени, съответстваща на три различни вида стажове:

- Уеб сайт спеиализация - Уебсайт: стажантите ще помагат на уебадминистратора в ежедневната му работа и ще участват в разработването на уеб-сайта на ЕЦСЕ, ще отговарят за проследяване на задачите и проверка на точността и за актуализиране на информацията. Тази област на работа ще даде възможност на стажантите да участват в непрекъснатото развитие на сайта. Стажантите ще работят в сътрудничество с "Ресурсен център” и с тези, които отговарят за средносрочната програма. Стажантите трябва да имат езикова специализация и опит в областта на ИКТ.

- Организацията за специализация и планиране - Програма: стажантите ще подпомагат ръководителя на програмата и ще отговорят за задачите, които са тясно свързани с управлението на средносрочна програма (MTP): подготовка на файлове с практически материал и / или информация за участниците в семинари и други дейности, организирани от ЕЦСЕ; създаване на документи в рамките на различни MTP проекти; изпращане по електронната поща на различни документи.

- Специализация по документация: Документация - стажанта ще подпомага Документалиста и трябва да е специалист в областта на библиотечно-информационните науки и ИКТ. Той / тя ще бъде част от екипа на документацията и ресурсният център и ще участва в създаването на нови услуги, при осъществяването на нови продукти, документални и инструменти, както и в ежедневните дейности, свързани с документация.

- Финанси и обща административна специализация - Администрация: стажанта ще съдейства за развитието на базата данни, свързани със съществуващата база данни, както и изпълнение на Windream (софтуер за управление на документи), в частност развитието на ръководство за обучение. Стажантите ще бъдат включени в процеса на финансова документация; в фотокопиране/сканиране, класификация съгласно бюджетната клауза, регистрация на писма, подготовка на имейли до Страсбург; корекции на бази данни на ЕЦСЕ, свързани с ел. поща; въвеждане на банкови данни в база данни ECML и подготовка на документация, свързана с предплатени билети, формуляри, резервация за хотел и др.

И в четирите случая, обучаващият се трябва да демонстрира чувство за принадлежност към екипа, гъвкавост и интерес към дейността на EЦСЕ.

2) Стажантите ще бъдат помолени да попълнят общите задачи в рамките на програмата за събития (семинари и др. срещи) и задължителни срещи.

Към месечното обезщетение в размер на 686 евро се изплащат и пътните разходи.

Стажантите трябва да се специализанти за предпочитане на ниво следдипломна квалификация.

Те трябва да бъдат многоезични (английски, френски, немски) и да имат адекватни писмени и компютърни умения, тъй като често ще им се налага да превеждат официални документи.

Краен срок: Заявленията за стажове трябва да се подават до ЕЦСЕ до:

30 септември (за периода януари - юни)

31 март (за периода юли - декември и септември до февруари).

Още информация ТУКЛятно училище по теоретична физика за докторанти, Германия

Краен срок: 30 юни 2012 г.
Открита за: докторанти по теоретична физика
Срок и място: 29 август - 9 септември 2011 г. Волферсдорф, Тюрингия, Германия
Разходи: 150 евро такса, пътни разходи, настаняването и храната са покрити от организаторите

Целта на Лятното училище за докторанти (Doktorandenschule Saalburg) е запознаване с нови теми за изследвания и методи.
Идеята е да се изучават основите на сравнително нови области от научните изследвания, свързани със съвременната теоретична физика, формални, както и феноменологични. Това е важно, особено за пост докторантите, които трябва да разширят целта и уменията си, за да бъдат конкурентни и гъвкави в променящите се форми на сътрудничество. Целта на школата е да се осигури първи практически опит с тези теми. Съответно, специално внимание се отделя на упражнения в малки групи, които допълват трите часа сутрешни лекции. В следобедните часове, преподавателите ще предлагат на студентите набор от примерни задачи, които илюстрират и разширяват основните елементи на лекциите. Атмосферата ще бъде неформална и оживените дискусии ще се насърчават.

Кой може да кандидатства?
Могат да участват до 30 д
окторанти по теоретична физика.

Разходи
Разходи: пътни разходи плюс 150 евро такса за училище, храна и настаняване са включени във финансирането.

Процес на кандидатстване
Кандидатства се чрез електронното приложение тук.
Още информация за Лятното училище ТУК.

Награда и изследователски стипендии „Ернст Майер”, Швейцария

Крайни срокове: 30 ноември 2012 г. и 31 януари 2013 г. Женевската асоциация „ Ернст Майер” предлага следните награди и субсидии.1. Награда Ернст Майер
Женевската асоциация отпуска престижната награда Ернст Майер за работа по университетски изследвания, обикновено под формата на докторска дисертация, която има значителен и оригинален принос към изучаването на риска и застрахователната икономика.
Заявлението трябва да включва следното: докторската дисертация на хартиен носител и в електронен вид (PDF), кратко резюме на английски език 1 000-1 200 думи, две препоръки (на английски език) и автобиография на английски език.

Допълнителни изисквания:
Дисертацията трябва да бъде приета от Комисията по време на 15-те месеца, предхождащи крайния срок на подаване.
Подаваните материали да са на един от следните езици: английски, френски, испански, немски.
Награда: 5 000 швейцарски франка.
Крайният срок за Награда Ернст Майер за 2012г. е 31 януари 2013 г.
Заявленията трябва да бъдат адресирани до: The Geneva Association, “Ernst-Meyer Prize”, General Secretariat, Route de Malagnou 53, CH-1208 Geneva. 
За да видите последните победители, моля, натиснете тук.

2. Изследователски стипендии
Всяка година, Женевската асоциация предлага две стипендии за изследвания в областта на риска и застрахователната икономика. Крайният срок за подаване на заявленията е края на ноември 2012 година. Примерни теми са:

Икономическа теория:


- Променливост: непълна информация в сравнение с детерминираните модели;
- Застраховане и управление на риска в икономиката на услугите;
- Застраховане и икономически показатели;
- Застраховане: Приватизационните процеси и публичната интервенция;
-
Проблемът на презастрахователя от последна инстанция;
- Теория на доверието (в актюерските науки);
- Изчерпателни теории на риска: Определяне, сравняване и интегриране на чисти рискове, финансови и предприемачески рискове;
- Фискална политика, солидарност и частно застраховане;
- Валутната стабилност и нейното въздействие върху управлението на риска;
-
Системни рискове и управление на риска;
- Променящата се роля на капитала в съвременната икономика на услугите по отношение на финансовите институции;
- Икономическата стойност на човешкия живот;
 

Икономическа практика:


- Морален риск и измами при управлението на рисковете, чисти рискове и застрахователно дело;
- Производни и тяхната роля за осигуряване на активите и пасивите на баланса;
- Икономика на здравето и медицински грижи;
- Развитието на технологиите в някои сектори и въздействието им върху застрахователните рискове;
- Презастрахователни пазари;
- Ролята на правителството, управлението на риска и застрахователните институции по отношение на бедствията и рисковете за околната среда;
- Финансиране на жизнения цикъл, по-специално по отношение на увеличаване продължителността на живота на хората над 60 години: Ролята на застрахователните и публичните институции;
-
Производствените дейности, трудова заетост и здравеопазване;
-
Национални и международни институции, тяхното влияние върху регулирането и правила за платежоспособност в застрахователния пазар (ЕС, СТО и т.н.);
-
Фискална политика и запазване честотата на малките рискове;
-
Разпределителни стратегии в застраховането;
-
Развиващите се пазари: Проблеми и възможности.
Асоциацията си запазва правото да подкрепя научните изследвания по други теми, които могат да се предложат. Всяка безвъзмездна помощ е на стойност 10 000 швейцарски франка и покрива период от 10 месеца. Безвъзмездните средства са предназначени главно за научни изследвания и за дипломна работа, което зоведе до докторска степен по икономика.

3. Субсидии за дисертации
Асоциацията предоставя на авторите на дисертации до 3000 швейцарски франка, за да покрият разходите за печат.
Заявления за субсидии за научни изследвания или субсидии за дисертация трябва да бъдат придружени от автобиография, описание на извършените изследвания и зве препоръки от двама професори по икономика.

Моля, изпратете Вашата кандидатура преди 30 ноември 2012 г. до:
The Geneva Association “Research Grants”, General Secretariat, Route de Malagnou 53, CH-1208 GENEVA

Още информация ТУКПокана от Фонда за Централна и Източна Европа по проекти за книги (ФЦИЕПК)
Краен срок: 15 август 2012 г.
Цел на грантовете

Превод и разпространение на висококачествени литературни и научни книги на езиците на Централна и Източна Европа.
Приоритет се дава на превода на литературни творби и публикации в областта на хуманитарните науки и информацията през териториалните и културни граници. Грантовете се предоставят на книгоиздателства за превод на тврочески научни работи и есета, които са от интерес за по-широка интелектуална публика.
Професионални контакти, инструменти и експертни знания;
Професионалните асоциации на търговците на книги в Централна и Източна Европа, са допустими за финансова помощ в професионалното и инфраструктурно подобряване на търговията, дистрибуцията, мерките за ефективност, както и обучението.
Безвъзмездните средства се разпределят между професионалните асоциации на търговците на книги в Централна и Източна Европа, за да покриват професионални разходи, като например направата на уеб сайт дизайн.
Критерии

Критериите, прилагани във всички случаи, са качеството на въпросните работи, качеството на издателството, както и на преводача; добре мотивирана потребност на кандидата; стабилен бюджет и наличието на други източници за финансиране.

Географски критерии
Финансовата подкрепа е достъпна за издателите в Албания, Беларус, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария, Косово, Латвия, Литва, Македония, Полша, Румъния, Сърбия и Черна гора, Словения и Словакия.
Ограничения

Сумите обикновено варират между 1 000 и 3 000 евро. Безвъзмездните средства по принцип са невъзстановими.

Няма да се отпускат грантове за:
Книги със специализиран характер или написани за ограничен брой читатели;
Книги в областта на здравеопазването, медицината, чистите или приложни науки, екология, бизнес, детски книги, учебници, книги за изкуството и каталози, или произведения с религиозен или политически характер;
Книги, които се разпространяват безплатно;
Издателства, които са съществували по-малко от две години;
(Чуждестранни) авторски права и права за отпечатване;
Институционални разходи, включително поддръжка, плащания към бюджета, заплати, и други ежедневни разходи на издателството;
Научни изследвания, обучение, пътуване или проектни разходи от индивидуален или частен характер;
Документални к
олекции или доклади на срещи или конференции;
Списания и вестници;
Публикации на организации с нестопанска цел;
Проекти, които вече са завършени;
Превод на друг език, различен от езика на страната на публикуване;
Тираж по-малък от 500 броя.
Процедура за кандидатстване
Заявленията за безвъзмездни средства за книги, трябва да бъде представени от издателя след като

е сключен договора с преводача (и).
Тези, които желаят да кандидатстват за безвъзмездна помощ следва да изпратят по имейл:
Описание на заглавието, включително основна информация за книгата;
П
редложения план за печат;
П
редвидената читателска публика;
Подробен бюджет, който следва да включва собствените издателски инвестиции;
Друга информация (друго финансиране, планове за насърчаване, споразумения за дистрибуция и т.н.)
Ако проектът бъде избран, издателят ще получи формуляр за кандидатстване. Ще бъдат разгледани само изцяло попълнени формуляри, представени от издателите по електронната поща, със споразумение за авторско право, договор с преводач и каталози, получени от ФЦИЕПК по пощата, по факс или сканирани, изпратине по и-мейл, преди крайния срок.

Крайни срокове: 15 февруари и 15 август всяка година
Условия

Безвъзмездните средства се отпускат от Изпълнителния съвет на ФЦИЕПК въз основа на напълно попълнено заявление и експертно мнение от консултантите на ФЦИЕПК. Всички обсъждания са поверителни. Съветът не е длъжен да мотивира своите решения. Отхвърлените проекти не се допускат за разглеждане по нататък.
Грантовете се отпускат при условие, че получателите са съгласни с условията на споразумението за отпускане, включително потвърждението на подкрепата на ФЦИЕПК.
Плащането на първата половина на безвъзмездната помощ ще бъде предоставено след получаване на подписания договор, както и банкови данни на кандидата. Второто плащане ще се направи при получаване на две копия от документи, показващи, че разпоредбите на договора са спазени.
В случай че получателят на безвъзмездна помощ желае да я използва за проект, различен от одобрения от Изпълнителния съвет, трябва да бъде представена нова молба.
Безвъзмездната помощ трябва да бъде изразходвана в рамките на две години. Ако за това време тя не е била използвана, парите ще бъдат върнати на ФЦИЕПК.
Контакти:

Fund for Central and East European Book Projects, Postal Address: Jan van Goyenkade 5, 1075 HN Amsterdam, The Netherlands, тел.: +31 (0) 20 57 33 868, факс: +31 (0) 20 675 22 31

email: ceebp@ceebp.org. Още информация ТУК.

Годишен грантов конкурс на Института за мир, САЩ

Краен срок: 1 октомври 2012 г.

С грантовата си програма Института за мир, САЩ увеличава широчината и дълбочината на работата си чрез подкрепа на мирни проекти, управлявани от организации с нестопанска цел, включително образователни институции, изследователски институции и граждански организации.
За п
овече от двадесет години, чрез годишния грантов конкурс, Институтът е предоставил
финансиране на кандидати от 46-те американски щата и окръг Колумбия и 81 чужди страни.

Годишен грантов конкурс

Подкрепя иновативни проекти, свързани с мирни изследвания, идентифициране на обещаващи модели и ефективни практики, развитие на практикуващи ресурси и инструменти, разработване и доставяне на образование, обучение и програми за диалог, както и производство на филми,
радио програми и други медии.
Финансира проекти насочени към предотвратяването, управлението и решаването на насилие в
конфликти и насърчаване на следвоенния мир. Института за мир приветства предложения от интердисциплинарен или мултидисциплинарен характер.

Теми от области на интерес за Института за мир, включени, но не ограничаващи се до:

Анализ на конфликти и превенция;


Посредничество и разрешаване на конфликти;
Постконфликтни операции за мир и стабилност;
Религия и омиротворяване;
Жени и момичета в конфликт и мир;
Върховенство на закона и преходно правосъдие;
Икономика и конфликти;
Социални, психологически и физически последици от войни и конфликти;
Медии и конфликти.

Допустими кандидати

Института за мир, САЩ може да предоставя финасиране на нестопански организации и физически лица, както в САЩ, така и в чужбина, включително: институции на средното и след средното образование, научноизследователски институти и библиотеки.
Могат да кандидатстват американски и чуждестранни физически и нестопански организации. От индивидуални лица, чиито предложения се финансират, ще се изисква да определят неправителствена организация, за да получава и управлява предоставените средства. Когато кандидатите работят в правоимаща институция, като колеж или университет например, института изисква средствата да се предоставят на институцията, а не на индивида.
Всякакви з
апитвания относно финансиране на дисертационни изследвания трябва да бъдат насочени към Jennings Randolph – директор на дисертационната програма за мир.
Може да бъде подавано само по едно заявление.

Неуспял кандидат от конкурс на предишна програма за безвъзмездна помощ не може да представи същото приложение, освен ако то е основно преразгледано.
Лица, които в момента работят като изпълнители в института не могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ. Заявленията трябва да бъдат представени на английски език
Процес на разглеждане на заявленията
Годишният грантов конкурс включва (1) първоначално разглеждане на молбите от Института за мир, последвано в повечето случаи от (2) външна партньорска проверка, и (3) по-нататъшно разглеждане на препоръчаните заявления от изпълнителните директори на института. Съветът на директорите гласува окончателните решения за финансиране.
Повечето грантове са за срок от една до две години попадат в обхвата от 50 000 до 120 000 щатски долара. Предложеният бюджет може да бъде прегледан от служители на института и подлежи на промяна.

Институтът за мир няма да вземе отношение по политически въпроси поставени пред Конгреса на САЩ, изпълнителната власт или други национални или международни органи, както и при посредничеството на международни спорове. Институтът няма да финансира предоставени предложения с пристрастен политически характер или предложения, които ще намесят кандидата или института в политическия процес на правителството на САЩ или някое чуждо правителство или международна организация. Освен това, в съгласие със законодателния акт на Американския институт за мир, раздел 1709 (b), института няма да използва политически изследвания или политически квалификации при избора на кандидата. Насърчават се проекти, които водят до политически препоръки за правителства, международни организации или неправителствени организации, въпреки че тези препоръки ще бъдат тези на кандидата, а не на института.
Размер на финансране
Грантовете обикновено варират от 50 000 до 120 000 щатски долара.

Крайният срок за кандидатстване е 1 октомври 2012 година.
Още информация ТУК.


Грант Дю Пре – Субсидия на Международната федерация по множествена склероза (МФМС)
Краен срок: 1 юли 2012 г.Жаклин дю Пре е родена в Оксфорд, Англия през 1945 г. Призната е за един от най-великите челисти, които някога са живели. Едва на 20 години, тя получава международно признание.
През 1973, на възраст 28г. на Жаклин дю Пре е поставена диагноза множествена склероза (МС). През 1987 г., 14 години след като е била диагностицирана, умира на 42 годишна възраст.
МФМС продължава да спазва нейния живот и работа, чрез отпускането на Грант Дю Пре - инициатива създадена през 1999 г., която подкрепя научните изследвания в тази област на медицината.

Грант
• МФМС предлага Грант Дю Пре - средства за млади изследователи, които да им позволяват да предприемат кратки посещения в други изследователски центрове и да научат повече един от друг, както и да извършват съвместни изследователски проекти.
• Целта е да се насърчават взаимното обогатяване на уменията чрез съвместни изследователски проекти.
• Всяка субсидия може да бъде между 1 000 и 2 000 британски паунда, като най-много може да бъде до 5 000 паунда.
• Средствата са предназначени за пътни разходи и дневни или за допълване на съществуващи средства за удължаване на посещение.
• Продължителността на посещенията обикновено е между два и шест месеца.
• МФМС осигурява до 10 гранта, през пролетта и есента за 1 календарна година.
През 2010 г., фондацията ще насърчава разработки в областта на симптоматичната помощ, рехабилитация и палиативни грижи.


Критерии за допустимост
• Могат да кандидатстват млади изследователи, които участват пряко в специално изследване или проект във връзка с МС.
• Преди номинацията, кандидатите трябва да са определили подходящ проект и да са обсъдили участието си с проектния надзорен орган на приемащата институция.
• Проектите трябва да са свързани с множествената склероза, и нямат географски ограничения.

Номиниране на кандидати
Университетските катедри трябва да номинират кандидат. Тази номинация трябва да включва:
• Писмо от кандидата, описващо подробно причините за номиниране и исканата сума.
• Неговата/нейната автобиография.
• Препоръки от най-малко двама души, с които кандидатът е работил.
• Описание на сферата на научните изследвания, в която кандидатът желае да бъде обучен или изследователския проект, който той или тя желае да извърши. Това трябва да бъде написано от заявителя в максимум четири страници формат А4, включително описание на проекта, целите и методиката, която е използвана. Трябва да се добави като приложение списък на литературата, който може да включва също цифри.
• Подписано писмо в подкрепа от страна на надзорния орган на проекта в приемащата институция, който да гарантира, че подходящите условия за работа ще бъдат на разположение. Писмото трябва да бъде написано на официална бланка на институцията.
От кандидатите се изисква също да представят електронни копия на всички тези документи. Електронните копия трябва да бъдат изпратени по имейл до Dhia Chandraratna, dhia@msif.org преди крайните срокове, посочени по-долу.

Краен срок
Грантовете Дю Пре се предлагат два пъти годишно, но номинации могат да бъдат приемани по всяко време.
Крайният срок за номинациите за пролетта на 2012г. беше 12 февруари.
Крайният срок за номинациите за есента на 2012г. е 1 юли.

Контакт
Номинациите за Грант Дю Пре следва да се подават по електронна поща до Dr. Dhia Chandraratna - dhia@msif.org

Апликационни формуляри и други документи ТУК.

Награда на Google по Програма за изследвания


Крайен срок: 15 октомври 2012 г.


Мисията на Google: Организиране на световната информация с цел да бъде универсално достъпна и полезна.
Google е решен да развива новите технологии, с цел да се помага на потребителите да намират и използват информация. Google прави значителни вътрешни изследвания и инженеринг, освен това поддържа силни връзки с академичните институции по целия свят, като преследва иновативни изследвания в ключови области от значение за мисията му. Като част от тази визия, Наградите по изследователската програма на Google имат за цел да идентифицира и поддържа от световна класа, на пълно работно време изследователи, които да извършват проучвания в области от взаимен интерес.


Какви са изследователските награди на Google?
Целта на тази програма е да се улесни по-голямо взаимодействие между Google и академичните среди, както и възпитаване на силни отношения и партньорства с университетите. Намерението на наградите е да подкрепят научните изследвания, насочени към подобряване достъпа до информация. Наградите от тази програма са обикновено за една година в диапазона от $ 10K-$ 150 K. Области, които са от особен интерес (но не само):
Алгоритми на икономиката и пазара;
Иновации в образованието;
Гео карти;
Здраве;
Извличане, добиване и организация на информацията;
Машинно обучение и събиране на данни;
Машинен превод;
Мобилност;
Мултимедийно търсене и аудио / видео обработка;
Обработка на естествен език;
Политика и стандарти;
Защита и поверителност;
Социални системи;
Реч;
Структурирани данни и управление на бази данни;
Софтуер и хардуер на инфраструктурни системи;
Взаимодействие човек – компютър.

За получателите на наградата ще бъде определен един Google спонсор, чрез който те могат да дискутират изследвателските насоки, да се включат в трансфера на знания и др. Google поддържа академичните среди, така че да ги покани да посетят съоръжения, да проведат разговори, свързани с тяхната работа, както и да участват в дискусии с изследователските групи на Google. Чрез споделяне на нови, ключови идеи участниците намират взаимни ползи.
Кандидатстване за наградата Google изследвания
За да започнат процеса на кандидатстване за изследвателската наградата Google, преподавателите трябва да използват следните основни насоки за представянето на предложението:
Условия за участие: предложения могат да бъдат правени от университетски преподаватели на пълно работно време от университети по цял свят.
Срокове: 1 февруари, 1 август всяка година.
Процес на кандидатстване: Подаване на заявления по елетронен път.
В допълнение към онлайн формуляра, кандидатите ще трябва да прикачат заявление в PDF формат, което включва три страници предложение и кратко CV от главния изследовател.
3-та страница във формат PDF от предложението трябва да включва следните елементи:
1. Заглавие на п
редложението;

2. Пълното име, координати за връзка (пощенски адрес, e-mail, телефон), принадлежност (университет, училище, колеж и / или отдел) на Главния изследовател;
3. Анотация на
изследването и целите;
4. Една или две ключови думи от изследователските области, изброени по-горе, които най-добре улавят основния фокус на предложеното проучване;
5.
Технически характеристики;
6. Очаквани резултати;
7. Бюджет, обикновено в подкрепа на един или двама специализанти за една учебна година;
8. Google контакти (някой от Google, който е запознат с професионалната работа на кандидата), ако има такъв Google ще назначи технически спонсор на всяко одобрено предложение. Ако вече е обсъждано това предложение с някой в Google, де се посочи името му;
Предложенията трябва да имат Google технически спонсор, който ще действа като свързващо звено;
Предложенията се преразглежда три пъти годишно от инженерно-изследователски екипи, които правят препоръки за финансиране.


Целта е да се поддържа процеса на представяне на предложението достатъчно прост, така че следователите могат да бъдат подкрепени, без тежестта на излишни формалности.


Ако кандидатите се интересуват от намиране на повече финансиране?
Ако кандидатите имат някакви въпроси относно наградата на Google по Програмата за изследвания магат де се свържат на следния имейл: research-awards@google.com


Информация относно изследвателската програма на Google
Ако кандидатите искат да научат повече за някои научни изследвания, извършени в миналото от техническия персонал на Google, могат да посетят сайта на Google изследванията. Наред с другите неща, там може де се намери списък с документи и книги на Google по широк кръг от теми.


Покана за представяне на предложения по работната програма на Съвместното предприятие ARTEMIS

Дата на пуликуване: 19 април 2012 г.

Краен срок - 6 септември 2012 г., 17 часа брюкселско време

Индикативен бюджет: 137 млн. евро

Поканата разработва програма "Сътрудничество" на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013).
Описание и цели

ARTEMIS Joint Undertaking (JU) е създаден през февруари 2008 г., с цел изпълнение на съвместната технологична инициатива ( JTI) за вградени изчислителни системи, основен компонент на тази JTI е изследователска програма за проектиране, разработване и внедряване на вградени системи. ARTEMIS има първостепенна цел, за затваряне на разликата в производителността между потенциалния дизайн и възможностите, като необходима предпоставка за развитието на конкурентна позиция на Европа на световния пазар. Резултатите, възникващи от проекти, след поканата за 2010 г. ще се очаква да демонстрират своя принос към високо поставените цели на ARTEMIS-JU, изложени по-долу:

• Намаляване на разходите за проектиране на системата от 2005 г. с нива до 15% до 2013 година;
• Постигане на 15% намаление в цикъла на развитие - особено в сектори, изискващи квалификация или сертифициране - до 2013 г.;
• Управление на увеличението от 25%, с усилие от 10% намаление до 2013 г.;
• Намаляване на усилията и времето, необходими за повторна проверка и пресертифициране след промяна с до 15% до 2013 г.;
• Постигане на междусекторна повторна употреба на вградени устройства, системи, разработени ARTEMIS-JU резултати (например, оперативно съвместими хардуерни и софтуерни компоненти за автомобилостроенето, космонавтиката и производството ...).

Дейности

ARTEMIS Joint Undertaking има осем подпрограми:

1. Методи и процеси за безопасност на съответните вградени системи;
2. Лична грижа за здравето;
3. Интелигентна среда и мащабируеми цифрови услуги;
4. Ефективно производството и логистика;
5. Цифрова среда за вградени системи;
6. Сигурност, поверителност и надеждност във вградените системи за приложения, мрежи и услуги;
7. Вградени технология за устойчив градски живот;
8. Човеко-центричен дизайн на вградените системи.

Дейностите, които ще бъдат извършвани в рамките на всеки проект могат да включват:

• Научни изследвания и технологично развитие, отразяващи основните дейности на проекта - те трябва да се стремят към значителен напредък извън установеното състояние;
• Демонстрационни или експериментални дейности за развитие, предназначени да докажат жизнеспособността на новите технологии, които предлагат потенциално икономическо предимство, но които не могат да бъдат пряко търгувани (напр. тестване на продукта, като прототип);
• Управление на дейности, които свързват всички компоненти на проекта и поддържат комуникации с ARTEMIS-JU.
• Други дейности, включително разпространение, експлоатация и поглед върху пазара.

Допустими кандидати

Всяко юридическо лице, със седалище в една от страните на ЕС.

Бюджета: 138,73 млн. евро. Още информация ТУК.

Покана за представяне на предложения - "Clean sky" проекти за научни изследвания и технологично развитие - SP1-СТИ-CS-2012 г.-02Дата на публикуване: 12 април 2012 г.

Краен срок: 10 юли 2012 г., 17 часа брюкселско време

Бюджет: 32 336 250 евро

Поканата развива програма "Сътрудничество" на Европейската общност за изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007 до 2013 г.).


Описание и цели

Чрез поканата за предложения Clean sky има за цел да събере партньори за справяне с много специфични задачи, които се вписват в цялостната техническа работна програма и времеви график. Поради естеството на тези задачи, поканата е замислена като сбор от много подробни теми.Дейности

Поканата предлага следните теми:

• Екологичен дизайн;
• Зелена регионална авиация;
• Зелени ротационни самолети;
• Устойчиви и зелени двигатели;
• Умно летателно средство с неподвижно крило;
• Системи за зелени операции;
• Технологичен оценител

Допустими кандидати

Всяко юридическо лице, със седалище в една от страните на ЕС. Бюджет: 32,34 млн. евро.

Още информация ТУК.

Награда по физика Maria Goeppert Mayer, САЩ

Краен срок: 1 юли 2012 г.

Награда:2 500 щ. д. плюс 4 000 щ. д. пътни разходи


Отворена за: жени в ранния период на кариерата им, не по-късно от десет години след получаването на докторска степен

Целта на наградата е да се ​​признаят и подобрят постиженията на жена, физик в ранните години на кариерата й, и да се предостави възможности за нея да представи тези постижения на други хора чрез публични лекции в духа на Маria Goeppert Маyеr. Наградата от 2 500 щ. д. плюс субсидия от 4 000 щ. д. за пътуване, предоставят възможност за получателката да изнесе лекции в областта на физиката в четири институции и да присъства на церемонията, на която ще се връчи наградата и ще получи сертификат. Наградата е годишна. Наградата е учредена за пръв път през 1985 г. чрез спонсорство от Фондация "General Electric" (сега фонд GE).Правила и допустимост
Награда се връчва на жена, в ранния период на кариерата й, не по-късно от десет години след предоставянето на докторска степен, за научни постижения, които демонстрират потенциала й като изключителен физик. Лекциите трябва да се изнесат в институции в САЩ или неговите владения в рамките на две години след получаването на наградат. Номинациите са активни в продължение на три години. Кандидатът не трябва да е получил докторската си степен по-рано от десет години преди крайния срок за номинации.

Номинация и процес на подбор
Крайният срок за подаване на номинации за наградата за 2013 г. е 1 юли 2012 г. Пакетът за номинация трябва да включва:

• Писмо с не повече от 5000 символа, включващо оценка на квалификацията на номинираната кандидатка;


В допълнение, номинацията трябва да включва:
• Биография;
• Списък на най-важните публикации;
• Най-малко две, но не повече от четири препоръки;
• До пет нови публикации.
Може да има допълнителни изисквания за специално награди и отличия. Моля, прочетете внимателно правилата.

Номинация се извършва като се попълва електронен формуляр. Писма могат да се подписват по електронен път (например, с помощта на вградения факс или физически. В последния случай, те трябва да бъдат сканирани цифрово. Имената на файловете трябва да включва името на кандидата.

За повече информация се свържете се с Шели Джонстън, относно представянето на актуален материал за номинации, от предишния процес на подбор.

Още информация ТУК.
Изследователска награда Фридрих Вилхелм Бесел, Бон, Германия

Краен срок: текущ

Стипендия: до 25 награди годишно


Период: до една година
Отворена за: учени и стипендианти

Учените и стипендиантите, международно известни в своята област, които са защитили доктората си преди по-малко от 18 години, и от които в бъдеще се очаква да продължат да създават най-модерните постижения, и от които се очаква да имат влияние върху тяхната дисциплина и сфера на работа, имат право да бъдат номинирани за наградата за изследвания Фридрих Вилхелм Бесел.

Номинираните са поканени да прекарат период до една година в Германия, както и да си сътрудничат по дългосрочен изследователски проект с колеги от една изследователска институция в Германия. Престоят може да бъде разделен на блокове.

Фондация "Хумболдт" предоставя до 25 награди на Фондация "Фридрих Вилхелм Бесел за изследвания годишно.


Номинации могат да се подават от утвърдени учени в Германия. Номинации може да се подават и от призьори на фондация "Хумболт", работещи в чужбина, при условие, че номинацията е направена съвместно с колега, който работи в Германия. Преки заявки не се приемат. Наградата е на стойност 45 000 евро.

Още информация ТУК.
Магистърски стипендии на Университета в Бат, Великобритания

Краен срок: 27 юли 2012 г.

Стипендия: 10 стипендии на стойност 2 000 паунда за студенти от ЕС


Отворена за: студенти от ЕС и др. чуждестранни студенти

Училището по мениджмънт на Университета в Бат има определен брой стипендии за магистърска степен за студенти от ЕС др. чуждестранни студенти.Кандидатстване
За да кандидатстват за стипендия от кандидатите се изисква да представят есе с отговор на следния въпрос:
Как избраната от вас магистърска програма ще съдейства за подпомагане на вашата кариера и личностно развитие? Кандидатите да подкрепят отговора си, като разкажат за опита си и хората, които са им повлияли, за да оформят решението си да кандидатстват за тази стипендия. Есето трябва да бъде между 500-750 думи.

При кандидатстването да се посочи пълното име, дата на раждане и адрес на електронна поща, както е дадено на формуляра за кандидатстване, заедно с името на магистърската програма.

Още информация ТУК.


Световни стипендии за мир на Ротари клуб за 2013 г.


Краен срок: 1 юли 2012 г.

Стипендия: 110 стипендии годишно


Период: различен
Отворена за: виж Критериите за допустимост

Стипендиите за мир на Ротари са за лидери, насърчаващи националното и международно сътрудничество, мира и успешното решаване на конфликти през целия си живот, през кариерата си, както и чрез дейности по предоставяне на услуги. Стипендиантите могат да спечелят или магистърска степен в областта на международните отношения, публичната администрация, устойчивото развитие, мирните проучвания, разрешаването на конфликти, или съответната област или да получат професионален сертификат за развитие на мира и разрешаването на конфликти.

Центровете за мир Ротари на Фондация Ротари Интернешънъл обявява стипиндии за мир за 2013 година. Заявленията се в подават до 1 юли 2012 г. През последните десет години, центпровете за мир Ротари са осигурили над 600 стипендии. Възпитаници на центровете работят по цял свят и в местните инициативи за мир в Африка на Организацията на обединените нации.

Стипендията осигурява теоретично и практическо обучение за подготовка на учени за лидерски роли в решаването на конфликти по света. До 110 кандидата се избират всяка година в световен мащаб на конкурентен принцип, на базата на лични, академични и професионални постижения. Стипендиантите получават магистърска степен или професионален сертификат за развитие на мира и изследванията на конфликти във водещи университети в Австралия, Англия, Япония, САЩ, Швеция и Тайланд.Критерии за допустимост
• Силна ангажираност в областта на международното разбирателство и мир, доказана чрез професионални и академични постижения и лични и обществени дейности;
• Бакалавърска степен или съизмерим опит, със силни академични постижения;
• Минимум три години трудов стаж на пълен работен ден (магистърска степен) или пет години и съответния опит на пълно работно време на по-горно ниво позиция (удостоверение за професионално развитие);
• Владеене на втори език (магистърска степен) или на английски език (удостоверение за професионално развитие);
• Силни лидерски умения.

Лицата, които кандидатстват веднага след получаване на бакалавърска степен обикновено не са силни кандидати за стипендии за мир на Ротари. Насърчават се да кандидатстват хората с увреждания и членовете на Ротари клубовете.

Следните лица са недопустими за магистърски стипендии, но могат да кандидатстват за професионален сертификат за развитие на база изключение:
• Активни и почетни ротарианци;
• Служителите на Ротари клуб, областни РИ клубове, Ротари Интернешънъл;
• Съпрузи, преки потомци (кръвни деца или внуци), съпрузи на преки потомци, или предци (родители или кръвни баби и дядовци) на всяко лице, живеещо в горепосочените категории;
• Бивши ротарианци и техните близки, както е описано по-горе (в рамките на 36 месеца след подаване на оставка)

Кандидатстване
Кандидатстването и процеса на подбор се състои от три нива: ниво клуб, ниво област и световно ниво. За въпроси можете да се свържете:

Niki Fritz, Rotary Peace Centers Program Assistant, Rotary Peace Centers, The Rotary Foundation, 1560 Sherman Avenue, Evanston, IL 60201, Tel: +1 (847) 866-3307


Fax: +1 (847) 556-2141, email: Niki.Fritz@Rotary.org

По-пълна информация ТУК.

Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница