Конкурс по Програма Рила 2013 Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (cost)страница5/5
Дата15.10.2018
Размер0.67 Mb.
#88113
ТипКонкурс
1   2   3   4   5

Покани по програма "Хора" на 7РП

Краен срок: 16 август 2012г., 17 ч. брюкселско време

Програма "Хора" предлага възможност за професионално развитие в сферата на научните изследвания. Като надгражда положителния опит на "Дейностите Мари Кюри", програма "Хора" трябва да продължи да насърчава заинтересованите да се насочват към научна кариера, да структурира тяхното обучение в областта на изследванията като им предлага възможни варианти за избор, и да насърчава мобилността в рамките на един и същи сектор.


Програмата обявява следните покани за представяне на проектни предложения:

1. Вътрешноевропейски стипендии


Бюджет: 120 000 000 евро от бюджета за 2012г. Финансова схема Support for training and career development of Researchers.
2. Международни входящи стипендии
Бюджет: 40 000 000 евро от бюджета за 2012г. Финансова схема Support for training and career development of Researchers.
3. Международни изходящи стипендии
Бюджет: 40 000 000 евро от бюджета за 2012г. Финансова схема Support for training and career development of Researchers.
Допълнителна информация ТУК

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.
Краен срок: 26 септември 2012 г.
Настоящата покана обхваща следните теми:

1. LIFE+ Природа и биологично разнообразиеГлавна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и улесняване на функционирането на природните системи, природните местообитания, дивите флора и фауна, с цел спиране на загубата на биологично разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси, в рамките на ЕС.
2. LIFE+ Политика и управление на околната среда

Главни цели:

Изменение на климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C;

Води: Допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед разработването на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите);

Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда;

Почви: Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на влошени почви;

Градска околна среда: Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа;

Шум: Допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда;

Химикали: Подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди;

Околна среда и здраве: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването);

Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигуряване на устойчиво управление на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците;BG 13.3.2012 г. Официален вестник на Европейския съюз C 74/11

Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари;

Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР);

Стратегически подходи: Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.
3. LIFE+ Информация и комуникации

Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.
Дялове на съфинансиране от ЕС

1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие

— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.

— По изключение максимален дял на съфинансиране до 75 % може да се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетни местообитания/видове съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.

2. LIFE+ Политика и управление на околната среда

— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.

3. LIFE+ Информация и комуникации

— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.


Краен срок

Предложенията за проекти се валидират и предават чрез „eProposal“ на компетентните национални органи до 26 септември 2012 г., 23,59 ч. брюкселско време. Предложенията за проекти се изпращат чрез „eProposal“ на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът. След това предложенията се предават от националните органи на Комисията чрез „eProposal“ в срок до 2 октомври 2012 г., 23,59 ч. брюкселско време.


Бюджет

Цялостният бюджет за безвъзмездни помощи за проекти по LIFE+ за 2012 г. възлиза на 276 710 000 EUR. Най-малко 50 % от тази сума се отпуска за мерки за подпомагане на опазването на природата и биологичното разнообразие.

Индикативните финансови средства за 2012 г. за България са в размер на 9 173 428 евро.

Още информация ТУК.Стаж в ENISA - Европейска агенция за мрежова и информационна сигурност

Краен срок: 30 юни 2012г.

Европейската агенция за мрежовата и информационна сигурност (ENISA), базирана в Крит, Гърция, предлага стажове за период от пет месеца. Стажантската програма цели да осигури на стажантите с трудов опит в областта на мрежовата и информационна сигурност.Цел
Да се осигури на стажантите разбиране на целите и дейностите на ENISA.
Да се даде възможност на стажантите да придобият практически опит и знания за работата на отделите и звената на ENISA.
Да се даде възможност на стажантите да приложат на практика знанията, придобити по време на обучението си в професионалната си кариера.

Кой може да кандидатства?
Схемата на стажа е адресирана главно към младите специалисти с висше образование, без да се изключват тези, които в рамките на Ученето през целия живот, наскоро са получили диплома за висше образование и са в началото на нова професионална кариера.
Кандидатите трябва да са завършили първия цикъл на висше образование (за предпочитане компютърни науки, математика, физика) и да са се дипломирали до крайната дата за подаване на заявления.

Кандидатите трябва да имат много добри познания по английски език и на още един език на Общността.Националност
Стажантите трябва са граждани на държавите-членки на ЕС и на страните кандидатки за членство в ЕС. Ще бъдат приети и ограничен брой граждани на държави извън ЕС, в съответствие с наличните ресурси.

Стажовете са отворени за кандидати, които не са:
Се възползвали от всякакъв вид на стаж (формално или неформално, платен или неплатен) в рамките на една европейска институция или орган;
Имали или имат какъвто и да е вид на заетост в рамките на една европейска институция или орган, включително като асистент на член на Европейския парламент, срочно нает служител, член на персонала по договор, член на помощния персонал или временен член на персонала на всяка институция на ЕС, орган, делегация или представителен офис.

Стипендия
Стажантите ще получават месечна стипендия от 700 евро.
Обезщетенията за болест и застраховка злополука са задължителни и не са обхванати от ENISA. Доказателство за застраховка трябва да бъде представено на ENISA в рамките на една седмица от началото на периода на стажа.
На наетите стажанти ще се възстановяват пътните разходи, направени в началото и в края на стажа.

Кандидатстване
ENISA приема само електронни формуляри за кандидатстване, подадени по електронната поща.

Има две стъпки по процедурата за кандидатстване:
1. Онлайн приложение (за всички кандидати)
2. Подаване на пълно заявление (само за кандидатите, поканени на интервю)

На първия етап, кандидатите трябва да представят тяхното заявление по електронен път, като използват формуляра за кандидатстване, който е на разположение само на английски език на интернет страницата на ENISA. Преводи от формуляра за кандидатстване са достъпни за справка на другите официални езици на ЕС на уеб страницата на процедурата за кандидатстване. Всички части на формуляра трябва да бъдат попълнени изцяло. Кандидатите следва да направят оценка на тяхната допустимост, преди да стартират приложението.

Кандидатите ще получават автоматично потвърждение, че формулярът им е получен. В случай на технически или други затруднения, свържете се с екипа на HR +30 2810-391293 или +30 2810-391292 от понеделник до петък 9:00-17:30 (GMT +2) или чрез имейл ТУК

Краен срок
Крайният срок за кандидатстване е 30 юни 2012 година.
Първата оценка за стажове ще се проведе не по-рано от един месец след публикуването на обявата. Повече информация ТУК.

Стипендии на Фондация AlphaШатълуърт
Краен срок: 1 май и 1 ноември
Отворена за: социални активисти на възраст над 18 години, владеещи английски език
Стипендия: Еквивалентът на едногодишна заплата, плюс пътни разходи

Описание
Стипендията на Фондация Шатълуърт предлага свобода и финансова възможност да се постигне предвиждана промяна, както за света, така и в подкрепа на съществуващата мрежа от социални агенти на промяната.

На кандидатите се предоставя технологична, финансова и правна помощ, което дава възможност за всички административни процеси, като например сключването на договори с 3-ти страни, съставени ефективно и без рисково. Фондацията ще работи също така ще подкрепи кандидатите, като ги свърже с нейната мрежа от проекти, финансиращи организации и институции.

Фондацията ще подкрепи кандидатите с добри идеи и ще ги превърне в успешни инициативи. Те също така ще бъдат част от постоянно разрастваща се мрежа възпитаници, споделящи своя опит от обучение.Стипендия
Еквивалентът на едногодишна заплата, плюс пътни разходи. В допълнение, кандидатите ще имат достъп до потенциално финансиране на проекти от Фондацията. Общият размер на субсидията ще се основава на квалификацията на кандидатите, опит и сравним с тяхното ниво.

Продължителността на стипендията е 1 година, с възможност за подновяване, въз основа на повторно кандидатстване.Кой може да кандидатства
Предложението е отворено за:

- Всеки, който има новаторска идея за социална промяна чрез свежо мислене, като добавя стойност в области на знанието, обучението и технологиите.


- Всеки, който има ясна визия за това как светът може да бъде по-добро място за живеене и може да допринесе за промяната.
- Стипендията не се ограничава до специфично географско местоположение. Въпреки това, кандидатите трябва да владеят английски език.
- Кандидатите трябва да са навършили пълнолетие към датата на подаване на заявлението.
От стипендиантите се очаква да са ангажирани 100% от времето си и вниманието им трябва да е фокусирано в областта, избрана от тях. Стипендията има за цел да даде свободно време на стипендиантите, да реализират своите идеи в тази област.
- От стипендиантите се изисква да присъстват два пъти годишно на текущите събирания.
- Стипендианти работят там, където са базирани, с отворена врата, за да посетят седалището на Фондацията в Кейп Таун, Южна Африка.
- От стипендианти се изисква открито и активно общуване по своите идеи, проекти и стратегии.

Изпратете Вашата автобиография (не повече от 3 страници)


Изпращане на 5 минути видео върху вашите идеи
Отговор на 4 въпроса по-долу (не повече от 2 страници)

Опишете света, какъвто е. (Описание на статуквото и в контекста, в който ще се работи)


Каква промяна искате да направите? (Описание на това, което искате да промените за статуквото, в света, Вашата лична визия за тази област)
Какво искате да се изследват? (Описание на иновациите или въпроси, които би желала да проучи по време на общение година)
Какво ще направите, за да стигнем до там? (Описание на това, което планираме да направим през годината)
Ако имате конкретни въпроси, свързани с този процес, или бихте искали да се прилага, моля пишете на адрес: fellowships@shuttleworthfoundation.org


Изследователски стипендии на Фондация Canon, Европа


Краен срок: 15 септември 2012г.
Открита за: висококвалифицирани европейски и японски учени
Стипендия: варира от 22 500 евро до 27 500 евро на година и е пропорционална за различните периоди

Всяка година Фондация Canon, Европа отпуска 15 изследователски стипендии на висококвалифицирани европейски и японски учени. Европейските притежатели на стипендията могат да продължат периода на научните си изследвания в Япония, а притежателите на стипендията от Япония могат за продължат изследванията си в Европа. Стипендията се предоставя за срок от минимум три месеца и максимум една година. Стипендията се отпуска независимо от дисциплината и съществуващите позиции на заетост.


Стипендиантите на Canon са свободни да избират приемащата институция в Япония и Европа.

Кой може да кандидатства?
Кандидати, които притежават докторска степен или поне магистърска степен.

Кандидатстване
Изтеглете формуляра за кандидатстване тук.
Заявленията се подават в пълния си вариант до Секретариата на Фондация Canon в Европа:
Canon Foundation in Europe, Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

Стипендия
Стипендията варира от 22 500 евро до 27 500 евро на година и е пропорционална за различните периоди. От спечелилите стипендия се очаква да осигурят престоя си, както и визите и т.н.

Контакт
Canon Foundation in Europe, P. O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands
Tel. +31 20 545 8934, Fax. +31 20 712 8934, E-mail: foundation@canon-europe.com
Още информация
тук.

IBM - Летен стаж по софтуерни технологии, САЩ


Краен срок: без определен срок
Открита за: студенти, които се интересуват от всички области на езиците за програмиране и софтуерно инженерство
Заплащане: конкурентно

Департаментът по софтуерни технологии на IBM, TJ AOS Watson Research Lab в Ню Йорк търси най-добрите студенти, които се интересуват от всички области на езиците за програмиране и софтуерно инженерство, включително:


- Модели за програмиране и тяхното прилагане за едновременност, разпределение и разнородни системи (FGPA, GPU и т.н.);
- Инструменти и техники за сигурност на софтуера, качество и представяне;
- Подходи за разработка на софтуер;
- Сътрудничество и социални проблеми в разработката на софтуер;
- Гъвкаво моделиране;
- Взаимодействието човек-компютър и софтуерни инженерни средства.

Програмата на летния стаж дава на студентите уникалната възможност да работят в средата на научните изследвания на IBM. Програмата е силно конкурентна и е предназначен за най-добрите студенти, които се интересуват от предизвикателните проблеми на изследванията. Много от студентите - стажанти са автори на документи, или са допринесли за проекти с отворен код и / или са допринесли за продукти на IBM.

Софтуерният технологичен отдел изпълнява водещите изследвания в редица области, като разработване и внедряване на по-ефикасен софтуер, докато се повиши производителността на организацията и качеството на получения софтуер.
Изследователския отдел на IBM провежда научни изследвания и работи по развитие на технологии и процеси за използване на продуктите на IBM и припожения. IBM е лидер в производството на компютърен хардуер и водещ доставчик на продукти и услуги, които се отнасят за пълната дейност на жизнения цикъл на софтуера (т.е., изисквания, дизайн, код, тестване, внедряване и поддръжка), включително инфраструктура, хостинг, както и консултантски услуги.


Кой може да кандидаства?
IBM търси специализанти - магистри или докторанти във всички области на езиците за програмиране и софтуерното инженерство.

Процес на кандидатстване
Тези, които проявяват интерес, да изпратят резюме в PDF формат на координатора за стажовете, Martin Hirzel : hirzel@us.ibm.com . IBM ще се свърже с подходящите кандидати.
Още информация на о
фициалната уеб страница на поканата.

Специализация в Япония със стипендии на Международна фондация „Мацумае”
Краен срок: 31 август 2012 г.
Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в периода април 2013 - март 2014 година.
Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и медицината.

Подробна информация за програмата, съдържаща и необходимите документи, и формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени на сайта на МОНМ и на сайта на Фондацията.Стипендии за посещение от проект Медии и демокрация в Централна и Източна Европа (MDCEE), 2011-2013

Краен срок: 1 октомври 2012 г.
Отворена за: Всички заинтересовани
Стипендия: покриваща разходите за живот в Оксфорд

Медии и демокрация в Централна и Източна Европа (MDCEE), е интердисциплинарен изследователски проект, стартиран през октомври 2009 г., който се финансира от Европейския съвет за научни изследвания.

Проектът има за цел да изследва често не добре разбраната връзка между демокрацията и медиите в Централна и Източна Европа, като резултатите трябва да бъдат по-широко приложими за консолидиране на демокрациите по целия свят.
Поканата е за подаване на заявлевния за краткосрочни посещения за академични години, 2011-2012 и 2012-2013.

Стипендия
От стипендиантите се очаква да помогнат при събирането и обработването на емпирични данни от региона, или ще се фокусират върху широки теоретични въпроси, свързани с проекта, провеждани по основната тема. Целта на проекта е да се установи какъв вид демокрация е необходима за медиите за да изпълняват договорените нормативни функции. Основните области на изследвания са:

- Собствеността върху медиите и търговския натиск;


- Медиина регулация и политически натиск;
- Журналистическа автономия и професионализация.

От стипендиантите се очаква да живеят в Оксфорд, за период от един или два семестъра (три или шест месеца) между октомври и март всяка година. От тях се очаква да вземат активно участие в различни академични събития, организирани в рамките на проекта и да се подготвят за публикуване на резултатите от работата си в Оксфорд.

Стипендианти ще бъдат настанени в колежа Св. Антоний, AOS, Университет Оксфорд и ще бъдат членове на университета и Отдела за политика и международни отношения по време на престоя си.

Допуснимост
Могат да кандидатстват всички заинтересовани кандидати. От съществено значение е доброто писмено и говоримо владеене на английски език.

Кандидатстване
Всички кандидати трябва да изпратят приложенията си, включително автобиография, две страници изследователско предложение, предпочитания от тях период на обучение и имената и координатите на две референти на:

Project Administrator


Е-мейл: mdcee@politics.ox.ac.uk

Крайният срок за кандидатстване е до началото на октомври 2012 г.


Още информация ТУК.
Каталог: images -> stories -> documents
documents -> До директора на риосв, гр. Плевен у в е д о м л е н и е
documents -> Съобщение за заявления за гласуване в местни избори на 25 октомври 2015 г
documents -> Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
documents -> Lovech Rock Fest 2016
documents -> Спецификация на техническите характеристики на предложеното оборудване
documents -> Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
documents -> Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница