Конкурс за академичната длъжност професор, специалност философия, професионално направление философия, обявен за нуждите на секция „знание и реалност: модели, методологии и евристики на ииозДата06.02.2018
Размер72.87 Kb.
ТипКонкурс
СТАНОВИЩЕ

ОТ ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ АНГЕЛОВ – ИИОЗ

ПО КОНКУРС ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ПРОФЕСОР,

СПЕЦИАЛНОСТ ФИЛОСОФИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.3. ФИЛОСОФИЯ, ОБЯВЕН ЗА НУЖДИТЕ НА СЕКЦИЯ „ЗНАНИЕ И РЕАЛНОСТ: МОДЕЛИ, МЕТОДОЛОГИИ И ЕВРИСТИКИ“ НА ИИОЗ,

ДВ, БР. 87 ОТ 9. 11. 2012
Единствен кандидат в конкурса за академичната длъжност професор по професионално направление 2.3. философия, обявен за нуждите на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ на ИИОЗ, БАН, в ДВ, бр. 87 от 9 ноември 2012 г. е доц. дфн Веселин Петров.

1. Общо описание на представените материали.

За участието си в конкурса доц. дфн Веселин Петров представя за рецензиране впечатляващ, далеч надхвърлящ формалните изисквания, брой научни публикации - общо 72, които са написани и публикувани след придобиването на академичната длъжност доцент. Тяхното разпределение е както следва: 2 монографии на български език, 6 статии и студии, публикувани в чужбина на английски език, 9 статии и студии на английски език, публикувани в България в сборници от международни конференции или други международни издания, 55 статии и студии на български език. Всички представени за рецензиране трудове са самостоятелни.

Кандидатът представя и пълни справки по отношение на другите си професионални дейности: редакторство и съставителство на книги – 2 издадени в чужбина и 17 - в България, ръководство на докторанти, участие в международни научни форуми, участие в изследователски проекти – институтски (7 бр.), финансирани от външни източници (4 бр.) и международни (5 бр.).

Представен е и списък (представителна извадка) на отзивите и цитиранията на научните му трудове, което свидетелства за оценката на професионалната общност относно влиянието на научните резултати на кандидата върху нея.


2. Обща характеристика на научната, научно-приложната и педагогическата дейност на кандидата.

Кандидатът представя резултати и в трите вида дейности.

Основен дял заемат резултатите му в рамките на научната дейност. Това са преобладаващата част (над 90%) от неговите публикации, изявите му на национални и международни научни конференции, както и участието му в различните по характера на своето финансиране и институционален състав изследователски проекти. Като най-обобщена характеристика на резултатите от тази дейност бих посочил преди всичко тяхната мeтодологическа консистентност и фокусираност върху изчерпателното развитие на евристичните възможностите на процесуалния подход. Внушителното по своя обем научно творчество на кандидата убедително демонстрира неговата изключителна ерудираност по отношение на този подход, последователност при експлицирането на авторовите позиции и идеи, добросъвестност при тяхното развиване, аргументиране и вписване във философстването, което става на основата на скрупульозен и субтилен анализ на огромен брой първоизточници.

Мисля, че резултатите от научните му изследвания надхвърлят в някои аспекти сферата на чистото „философстване заради философстването”. Силно съм впечатлен от детайлното, в духа на най-добрите академични традиции, анализиране на връзките и динамиката на различни идеи, което е проведено в много широк историко-философски контекст. Тази многопластовост на анализа, съчетана с живия и образен език увлича читателя - както специалиста във философията, така и неспециалиста в нея, което му позволява да стигне до изводи и заключения, които да са му от полза за работата в съответната научна област. Представените научни резултати напълно отговарят на писаните и неписаните критерии за истински академичен труд и добросъвестно проведени изследвания.

Резултатите от научно-приложната дейност на доц. Веселин Петров могат да се охарактеризират като постижения в различни направления. Част от неговите публикации имат научно-приложен характер, в смисъла, в който това понятие е адекватно за областта на хуманитарните науки като цяло и за философията, в частност. Става дума за някои публикации, които са в областта на приложната онтология и са насочени, към аудиторията на изследователи от други научни области (№51, №65), за други, които целят да популяризират историята и смисъла на редица важни философски концепции пред по-широк кръг от неизкушени читатели (№37, №38, №43, №50), както и за онези, които имат характер на учебни помагала за нуждите на докторантското образование (№63). С известна доза условност към научно-приложната дейност бих прибавил и създаването на успешното международно философско списание “Balkan Journal of Philosophy” , на което кандидатът е главен редактор от 2008 до днес, както и организирането на научното дружество по онтология и на центъра за процесуални изследвания, на чиито управителни съвети той е председател.

Педагогическата дейност на кандидата се изразява в изнасянето на лекционни курсове в СУ „Климент Охридски” , както и в ръководството на докторанти. Данните за нея са представени в съответния раздел на становището.


3. Учебна дейност на кандидата от началото на кариерата му.

Учебната дейност на кандидата се изразява в:

1. Лекционен курс „Проблемът за континуума от Античността до Новото време: онтологични аспекти” във Факултета по философия на СУ „Св. Кл. Охридски” през 1999-2000 и 2000-2001 учебни години.

2. Ръководството на докторанти – 4 броя: един успешно защитил редовен докторант по онтология, понастоящем на работа в ИИОЗ; редовен докторант по онтология на специализация в чужбина – Япония; двама редовни докторанти, отчислени с право на защита през 2012 г. ;


4. Съдържателен анализ на научните постижения на кандидата, ясна характеристика на научните приноси:

Съдържателният анализ на научните постижения на кандидата ме води до извода, че в тях могат да се откроят две основни тематични направления (методологически позиции), върху които кандидатът фокусира своите изследвания и които той по педантично по, бих казал, математически разкрива, развива и задълбочава. По-специално става дума за: първо, историко-философската и теоретико-методологическата проблематика за смисъла, съдържанието, възможностите и сравнителните предимства на процесуалния подход при решаването на редица кардинални за философията проблеми, и, второ, за развитието на приложната, дори - експерименталната онтология от процесуална гледна точка.

Убеден съм, че научните постижения на кандидата покриват и трите възможности, които нормативно са предвидени, а именно:


  • новост за науката. Тук спадат резултатите му, свързани със историко-философския и компаративния анализ на процесуалната философия и доказването на нейната перспективност като философско занимание, чрез аргументираната защита на изводите за ефективността на процесуалната философия и на хипотезите за нейното бъдещо развитие. Трябва да се отбележат: оригиналните решения, които от позициите на процесуалния подход авторът предлага на някои вечни философски въпроси (континуалност – дискретност, Зенонови апории, атомизъм, пространство и време); новата интерпретация на традиционни философски учения и позиции; разкриването на нови възможности за диалог между аналитичната и континенталната философия на базата на процесуалната философия

  • обогатяване на съществуващите знания. Тук постиженията на кандидата за безспорни. Макар и да изказва тезата, че процесуалният стил на мислене е реализиран и в българската философска традиция, което свидетелства за неговата научна почтеност, няма друг български автор който толкова последователно и многоаспектно да въвежда в научен оборот процесуалния подход.

  • приложение на научните знания в практика. По този въпрос взех отношение в раздел 2 на настоящето Становище.

В заключение, като представител на наукознанието, т.е. на научна област, която генетично е свързана с философията и се стреми да използва нейни резултати, подпомагащи методологично анализа на научната дейност бих изказал съжалението си, че при поставянето и на основите и развитието на науковедските представи, които винаги са акцентирали върху необходимостта науката да се разглежда като система-процес, обхващаща в единството и взаимозависимост познавателните и социалните процеси при функционирането и развитието на научната дейност нямахме, казано образно, под ръка тези философски разработки. Доколкото те вече са налице, аз ги препоръчвам на всички докторанти в областта на наукознанието, които се обучават в две научни институции у нас.
5. При колективни публикации – определяне на приноса на кандидата.

Кандидатът не представя колективни публикации.


6. Отражение на научните публикации на кандидата в нашата и чуждестранната литература (по негови данни):

В представителна извадка кандидатът е включил 15 отзива и рецензии на негови произведения (в страната и чужбина), както и 26 цитирания, които с оглед на практиката на цитиране в хуманитаристиката и на специфичната философско-методологическа проблематика, а именно - постепенното, невзривно кумулиране на позовавания и вписване в пространството на идеите -свидетелстват за значим интерес към резултатите му.


7. Критични бележки по представените трудове, включително и по литературната осведоменост на кандидата:

В представените трудове доц. дфн Веселин Петров демонстрира изключително висока степен на информираност и завидна ерудиция по отношение на философските идеи и на историческия контекст, в който те се развиват. Привличането на многобройни и разнообразни литературни източници (повечето в ориигнал), тяхното задълбочено и многопластово анализиране е характерен белег за неговото творчество.


8. Лични впечатления на рецензента за кандидата и други данни, непосочени в предхождащите точки.

Макар и сравнително отскоро колеги в една и съща научна организация, аз съм с отлични впечатления от научната, експертната и организационната дейност на доц. Веселин Петров, от уменията му да работи ефективно и ефикасно в различни по мащабите си научни колективи. Познавайки отблизо дейността му като ръководител на изборни мандатни административни длъжности (ръководител на секция и Научен секретар на ИИОЗ) бих подчертал особено неговата принципност при поставянето на проблеми и предлагането на решения, математическата прецизност при справянето с твърде обърканите понякога процедури, изисквани от актуалната нормативна база, която съдържа определени противоречия. Особено искам да подчертая и ангажираността, която кандидатът проявява по отношение на младите учени, всестранната подкрепа, която той им оказва по твърде трудното поприще, което те са избрали.

Искам също така да подчертая и особените заслуги на доц. Петров за настойчивата му и успешна работа за отваряне на българската философия към света, изразяваща се в активни международни проекти, организацията на международни философски форуми и издаването на международно философско списание на английски език
9. Мотивирано и ясно формулирано заключение:

На основание на посочените научни приноси, преподавателска и експертна дейност, на това, че кандидатът отговаря напълно на всички формални и неформални изисквания за длъжността, предлагам на уважаемите членове на Научното жури единодушно да препоръчат на Научния съвет на ИИОЗ присъждането на академичната длъжност “професор” на доцент доктор на философските науки Веселин Петров.


18 Март, 2013 г. Подпис:Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница