Конкурс за заемане на академична длъжност „доцент по История и археологияДата14.08.2018
Размер71.38 Kb.
ТипКонкурс
Авторска справка за научните приноси в публикациите на гл. ас. д-р Радослав Стефанов Спасов
Представени са за участие в конкурс за заемане на академична длъжност „доцентпо 2.2. История и археология (История на България/ История на Българското възраждане)
I. Монографии:


 1. Британската дипломация и българският църковен въпрос (от 1839 г. до Освобождението 1878 г.). София: Парадигма, 2017

Книгата представлява цялостно изследване на британските дипломатически документи, в които съществува информация за организираното църковно движение на българите през периода от 1839 г. до Освобождението през 1878 г. На базата на публикувани и множество непубликувани доклади на служителите в мисиите на Великобритания, които се намират в териториите на Османската империя, които са населени с българско население, се проследява в хронологичен ред. В началото на книгата са проследени проекциите на външната политика на Лондон от края на XVI в. до 40-те години на XIX в. След това се прави се опит за реконструкция на антифанариотското движение до 1878 г., което е представено през погледа на английските дипломати и тяхната реакция спрямо действията на техните колеги от другите Велики сили. Разгледана е връзката между отделните фази на църковния въпрос и тенденциите във външнополитическата линия на Великобритания, както и данните на локално ниво от служителите в британските мисии за българските общности в Мизия, Тракия и Македония. Изследването е изградено върху огромен по обем документален материал, който осветлява различни моменти от борбата на българския народ за самостоятелна църковна организация.

 1. Визуални аспекти на историята. София: Парадигма, 2015

Монографията е лекционен курс, чиято цел е да проследи цялостният процес по създаването на аудиовизуални продукти с историческа тематика: от подготвителната работа в библиотеки и архиви до презентирането на готовия продукт. Книгата е предназначена както за студенти по история, така и за широк кръг техни колеги от различни хуманитарни специалности. Учебникът представлява ръководство за нововъведенията в методите на преподаване, които са базирани върху визуалните аспекти на историята, разработени благодарение на авторството на 3 и съавторството на 16 документални филма, с които авторът е спечелил 10 награди.
II. Съставителство на документален сборник:
Свети Димитрий Басарбовски – светец на два народа (сборник с документи XV – XIX век). София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2104. Съавт. Спасов, Радослав; Хинковски, Симеон
Книгата представлява сборник с документи, посветени на Свети Димитрий Басарбовски, който е малко известен български светец, който е покровител на румънската столица Букурещ, като по този начин се превръща в религиозен, културен и исторически обединител на двата балкански народа. В тази част от сборника, която е разработена от Радослав Спасов са представени анализ и най-важните документи за живота и чудесата, които са извършени от светеца от периода на Българското възраждане.
III. Студии и статии


 1. Българското Освобождение и италианският скулптор Арналдо Дзоки. София: Парадигма, 2018. Съавт. Шопова, Пенка; Спасов, Радослав

Студията представя местата на паметта, свързани с италианския скулптор Арналдо Дзоки, който е автор на едни от най-известните паметници за Освобождението (1878 г.) В частта, която е разработена от Радослав Спасов са разгледани отражението на италианските политически модели върху българското възрожденско общество, както и обобщение на дейността на италианските консули в Османската империя, които резидират в градове с българско население.
 1. Представата за българите в консулските доклади на британските дипломати 1875-1878 г. (в контекста на изграждане на Българската екзархия) – В: Международна научна конференция: „Балканите и Европа в Източната криза 1875-1881 г.“, София, 2018 г. (под печат)

Статията се разглежда представата за българите в консулските доклади на британските дипломати, поставени в контекста на изграждане на Българската екзархия, като са използвани публикувани и непубликувани документи.
 1. Каравеловият вестник „Свобода” като източник на сведения за разпространение на богомилството и павликянството в българските земи – Научна конференция „Стандарти на всекидневието“ - Велико Търново. 2010, в „Стандарти на всекидневието през Средновековието и Новото време“. Велико Търново: Фабер, 2012, с.331-336

В статията е представен преглед върху изследванията на Любен Каравелов, които са посветени на българската история.
 1. Григор Пърличев и Натанаил Охридски в борба за независима българска църква в Македония, според чужди документи. - В: Григор Пърличев и братя Миладинови: нови изследвания и прочити. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2011, с.103-118

Въз основа на неизследвани чужди извори се прави съпоставка на дейността на Григор Пърличев и Натанаил Охридски по отношение на църковната борба на българите в югозападните български земи.
 1. Интересът към Свети Димитър Басарбовски като част от българската култура през Възраждането. - В: Историята, истината, историкът. Юбилейно издание по случай 80-годишнината на професор Николай Генчев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2012, с.108-118

На базата на нови документи и визуални артефакти се показва ролята на Свети Димитър Басарбовски за българската култура през Възраждането.
 1. Софроний Врачански и Филип Станиславов – две големи фигури на Новото време в българската история. – В: Софроний Врачански - книжовник и политик на Новото време. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2013, с.181-190

Направен е опит за съпоставка на две от големите фигури от българската история на базата на съществуващия до този момент документален материал.
 1. Чипровският манастир и освободителните движения в Северозападна България (1688-1876) – В: Изследвания и материали за Видин и региона. Т.2, Съст. Митев, П. Рачева, В.(под печат)

На базата на непубликувани документи се очертава мястото на Чипровския манастир в освободителните движения през периода 1688-1876 г.
 1. Родолюбивата дейност на митрополит Панарет Погониански (1808-1887). Външнополитически аспекти – Трети конгрес по българистика, 23-26 май 2013 г., София, (под печат)

Въз основа на непубликувани документи от архива на митрополит Панарет Рашев е направен опит за очертаване на неговата патриотична дейност.
 1. Сведения от италианския консул в Русе Енрико Де Губернатис за Руско-турската освободителна война 1877-1878 – В: Сборник в чест на проф. д.и.н. Стефан Дойнов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2014, с.392-401

В статията са представени непубликувани документи от италианския консул в Русе Енрико Де Губернатис, в които се съдържа информация за руско-турската война 1877-1878 г.
 1. Българите заточеници в крепостта Аккра (Акия) и британската външна политика – В: // Библиотека, бр.4, 2015, с.94-102

Направен е опит за представяне на визията на британската външна политика по отношение на български революционни дейци, които са изпратени на заточение в Аккра (Акия) по време на Българското възраждане.
 1. The cult of Saint Dimitrij Basarbovski in the context of public usages of History in Bulgarian and Romanian peoples – XI Международен конгрес по Балканистика (2015), (под печат)

В статията се разглежда култа към Свети Димитрий Басарбовски през епохата на Българското възраждане в контекста на историческите връзки между България и Румъния.
 1. Църковният въпрос и формирането на българската нация в контекста на британската дипломация 1860-1870 г – Научна конференция: „Началата на българската модерност – Исторически музей , Русе, 2016

Чрез непубликувани британски дипломатически документи за периода 1860-1870 г. се проследява ролята на църковния въпрос за формирането на българската нация.
 1. Рефлексии на култа към Св. Димитрий Басарбовски - Научна конференция: „Началата на българската модерност – Исторически музей , Русе, 2016

Въз основа на антропологично проучване се проследява възможността за получаване на възрожденска историческа информация за Свети Димитрий Басарбовски.
 1. Преди Възкресението (Българският Великден) на българската църква – Тенденции в развитието на църковната борба на българите 1856-1860 г. според британски дипломатически документи – В: Послания на историята. Юбилеен сборник в чест на професор Мария Радева. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, с.245-244

Направен опит да се проследи развитието на църковния въпрос през погледа на английските дипломати за периода 1856-1860 г., като са използвани публикувани и непубликувани документи.
 1. Италиански документални свидетелства за българите през XIX в. – архивохранилища в Италия и България. // Архивен преглед, кн.2, 2016, с.118-123

В статията е направен преглед на възможностите за работа с италиански документи, в които могат да се намерят данни за българите през XIX в.
 1. Аспекти на градското стопанство в българските земи под османска власт според британски дипломатически документи (1800-1878) – В: Известия на центъра за стопанско-исторически изследвания. Т.1 Градското стопанство в българските земи през вековете. Варна, 2016, с.151-162

Разгледани са тенденциите в развитието на градското стопанство чрез непубликувани и публикувани британски дипломатически документи. Представени са статистически данни за икономическата активност и в градове, в които живее и българско население.

 1. Църковният въпрос - неговото отражение в британските дипломатически документи и освобождението на България – В: Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е? Русе: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, 2017, с.78-83

Проследява се интересът на Англия към българските земи през периода на Българското възраждане, като стремежите на българите за освобождение са поставени в контекста на църковната борба.
 1. Човешкият фактор в британската външна политика в контекста на българските земи под османска власт 1833-1860. // Анамнеза, кн.1, 2017, с.1-25

В студията се анализира отношението на британските дипломати по отношение на българите през периода 1833-1860 г. въз основа на публикувани и непубликувани документи.
 1. Църковната борба на българите от началото на 40-те до 50-те години на XIX в., отразена в британски дипломатически документи – В: Сборник с материали в памет на проф. М. Лалков. (под печат).

В статията е направен опит да се проследи началото на църковната борба на българите през непубликувани и публикувани британски дипломатически документи.IV. Рецензия:


 1. Рецензия за книгата на Веселина Антонова „Възрожденското читалище „Зора“ в Русе“ – В: История, кн.6, 2012, с. 487-489

Каталог: index.php -> bul -> layout -> set -> print -> content -> download
download -> Рецензия за труда на Ирена Любчова Димова
download -> СВ. Климент охридски българия; 1504 софия
download -> Рецензия относно дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в област на висше образование
download -> На дисертационния труд
download -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент По професионално направление Филология
download -> Конспект по морфология на съвременния български книжовен език особености на българската морфологична система в контекста на славянските и балканските езици. Основни тенденции в нейния развой в историко-типологически план
download -> Програма за държавен изпит за специалност "стопанско управление"
download -> Аналитично охарактеризиране и фармакологична оценка на наноразмерни системи за пренос на цисплатин


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница